Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev

 

V roce 1990 UHKC – Ukrajinská řeckokatolická církev – vyšla z ilegality, ale hned se v této církvi dostal do vedení duchovní proud západní heretické teologie. Tato teologie popírá základní pravdy celé křesťanské víry – Božství Kristovo, Jeho reálné a historické vzkříšení, zázraky, inspiraci Písma svatého, existenci pekla. Tohoto ducha vnesl do naší východní církve ex-kard. Huzar. On rovněž schvaluje homosexualitu, okultismus – věštění, magii (věští kyvadlem) (viz kniha Besedy s bl. L. Huzarem o postkonfesijním křesťanství /2006/). L. Huzar se narodil na Ukrajině, ale celý život prožil na západě – Amerika, Itálie. Ujal se vlády se skupinou Američanů a lidí ze Západu majícími téhož ducha apostaze.

Pravověrný proud v UHKC, v čele s Ukrajinci arcibiskupem Michajlem Osidačem a sekretářem biskupem M. Hitiukem OSBM, se proto spolu s několika dalšími biskupy oddělil od tohoto heretického proudu a dne 11.8. 2009 vyhlásil Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev (UP HKC). Proto nás UHKC očerňuje a nazývá sektou, rozkolníky atd. Koná proti nám lživou a pomlouvačnou kampaň, ovlivňuje a manipuluje různými způsoby státní orgány s cílem nedovolit zákonnou registraci UP HKC. Ohání se frází, že prí je doba sjednocování a ne doba rozdělování.

Na to odpovídáme: zlo se musí oddělit od dobra, lež od pravdy, hereze od pravé víry. Žádný dialog s apostatickou hierarchií nebyl možný. Z jejich strany šlo pouze o monolog. Museli bychom se podřídit diktátu hereze a přestat usilovat o obnovu církve, to je však falešná jednota a zrada Krista i církve.

Pamflety, které proti nám píší, jsou snůškou polopravd, lží a očerňování. Všechny tyto útoky jsme vyvrátili, a naopak ukazujeme na základní problém, a to je zrada křesťanské víry vinou herezí Huzara a jím vybrané hierarchie.

Podle zákonů Ukrajiny máme plné právo na registraci. Naše vyznání není v rozporu se zákony Ukrajiny.

Naši protivníci tvrdí, že nesmíme mít podobný název jako oni. My odpovídáme: My máme podobný, ale nikoli totožný název. Stejně tak jako podobný název mají všechny pravoslavné církve na Ukrajině a odlišují se pouze upřesněním kyjevský, moskevský, autokefální. My se odlišujeme od řeckokatolické názvem pravověrný – orthodoxos.

Stát (konkrétně úředníci) se odvolávají na očerňování, která rozšiřují naši protivníci, a proto nechtějí dovolit zákonnou registraci naší UP HKC. Tímto je nám nezákonně upíráno právo na plnoprávnou existenci. My se dožadujeme pouze dodržování zákona! Pokud nám registrace nebude umožněna, jde o veřejnou diskriminaci křesťanů na Ukrajině!

 
Memorandum

 

Náš pravověrný synod biskupů v minulém roce poukázal na hereze kardinála Huzara, které narušují samu podstatu křesťanské víry. Kardinál nepodal vůči obvinění z herezí ani jeden vysvětlující argument. Bohužel, celý synod UHKC projevil svou jednotu s ním i s jeho herezemi. Namísto toho, aby řešil nejpodstatnější problém, a to, že L. Huzar hlásá hereze, přidal se na jeho stranu a pomáhá mu v likvidaci pravověrných. Jde o tyto hereze:

1) zpochybňování Božství Ježíše Krista

2) zpochybňování panenství Přesvaté Bohorodičky

3) zpochybňování věčnosti pekla

4) propagování okultizmu a synkretismu

5) věštění kyvadlem

6) schvalování homosexuality i věroučného a morálního relativismu

7) zpochybňování primátu a neomylnosti papeže

8) propagování reinkarnace.

Z toho důvodu byl zformován pravověrný synod biskupů UHKC, aby se stal protipólem těchto herezí a alternativou pro ty, kdo si chtějí zachovat spasitelnou víru v Ježíše Krista.

a) Roční zkušenost s intrikami heretického synodu i jeho nezájem řešit otázky čistoty víry a rovněž mlčení Vatikánu na tak závažný problém, jakým jsou hereze uvnitř církve, nás přivedly k závažnému rozhodnutí: zformovat Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev (UP HKC). Tato církev se hlásí k apoštolské tradici, k jejím neměnným základům křesťanské víry obsaženém v Božím zjevení, v učení svatých otců všeobecných koncilů a v Tradici církve, což nese souhrnný název depositum fidei. UPHKC vyznává primát římského papeže, ale nevyznává papeže, který hlásá hereze, neboť podle buly Pavla IV. takový už papežem není, i kdyby dále zůstal na Petrově stolci. Tedy UP HKC vyznává, že pravověrný papež je ve věcech víry a mravů, mluví-li ex cathedra, neomylný. Ve shodě s východní tradicí UP HKC hájí naši kanonickou autonomii, jakou měly patriarcháty v prvním tisíciletí. Základním pojítkem naší jednoty s papežem je čistota víry. Úřad papeže byl Ježíšem Kristem ustanoven proto, aby chránil čistotu víry i Boží stádo před vlky – heretiky.

Co se týče administrativního řízení naší církve, v žádném případě se nemůžeme podřídit vatikánským dikasteriím, která dnes svojí činností popírají podstatu papežství a hlásají či kryjí hereze. Náš krok oddělení se od heretiků a herezí není možné nazvat schizmou, ale naopak nutnou duchovní operací k záchraně pravověrných věřících v UHKC. Skrze tento krok mají nyní už všichni věřící UHKC, kněží, řeholníci i laici možnost vyjít z nadvlády heretiků a začlenit se pod pravověrnou strukturu. Z důvodu registrace před státními orgány přijala pravověrná církev UHKC název Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (UP HKC).

Heretická struktura v čele s kardinálem Huzarem postupně a rafinovaně likviduje pravověrnost a všechny základy křesťanské víry. Pravověrný synod biskupů naopak vystoupil k uhájení dědictví otců, k uhájení apoštolské, pravé katolické víry. Heretici upadli do apostaze a každý, kdo se jim podřizuje, přestává být katolíkem a rovněž i křesťanem. Do dnešního dne 11.8.2009, do dne veřejného ustanovení UP HKC pravověrným synodem biskupů, neměli kněží, řeholníci a věřící jinou možnost než zůstávat pod vládou hereze. UP HKC se stala záštitou pro všechny, kteří chtějí zůstat věrni katolické a apoštolské tradici.

Ortopraxe bez ortodoxie nevnáší život, ale smrt. To znamená, že pouze zevnější křesťanské formy a praktiky bez pravé víry vnášejí smrt.

Spravedlivé by bylo, aby každý heretický biskup kajícně odstoupil a po právu dal místo pravověrnému biskupovi, tak by byl Boží lid – církev – chráněn pravověrnými pastýři před herezemi a nemuselo by dojít k zevnější změně - k založení nové oficiální struktury. Protože heretici neprávem zůstávají v úřadu, nezbývá, než aby se pravověrní řeholníci, kněží a věřící oddělili a vešli do nové pravověrné struktury. Toto je jediná možnost, jak si zachovají spasitelnou víru a jak může být uhájeno křesťanství na Ukrajině před herezemi!

V čem spočívá podstata hereze? Ovce se před vlky přišly schovat do ovčince (církve). Vlk – heretik je převlečen za pastýře a v ruce má pastýřskou hůl. Ovce se k němu tisknou a myslí si, že u pastýře budou v bezpečí. On sám je začne mordovat a pak otevře dveře smečce dalších vlků, aby dokončili dílo smrti. Ovce mají jen jediné východisko – v pravý čas vyjít z vlčí ohrady a přejít do Boží ohrady, kde je pravdivý pastýř a kde jedině mohou získat věčný život. V dnešní době heretici nemají ani tolik cti jako piráti, kteří když docházelo do boje, čestně stáhli ze stožáru vlajku s královským znakem a vztyčili vlajku se symbolem smrti. Hereze jsou jako láhve s jedem. Bylo by zločinem neoznačit je znakem smrti a dávat z nich lidem pít! Toto dnes dělají heretici v církvi. Je to krutý, ale pravdivý obraz hereze a heretiků nejen v naší východní katolické církvi, ale dnes i v celé západní katolické církvi. Pod vládou hereze a heretiků se dnes v církvi jde oficiálně po široké cestě do pekla. Každý, kdo se s herezemi sjednotí, je otráven a ztrácí věčný život.

Pravověrný synod, který se sešel ve Lvově – Brjuchoviči dne 11.8.2009, veřejně vyhlásil založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve pod zkratkou UP HKC. Odůvodnil její oficiální existenci a napsal list Svatému otci (před 1. květnem 2011 římský papež na sebe ještě svým veřejným apostatickým gestem nestáhl anathemu), že vyznává jednotu katolické víry s následníkem sv. Petra. Rovněž byl napsán list prezidentu Ukrajiny V. Juščenkovi, aby zamezil nezákonnému oddalování registrace této už existující církve.


Synod UP HKC

Ve Lvově proběhl dne 29.9. 2009 Synod UPHKC, jemuž předsedal metropolita Kyr Michajlo Osidač. Vladyka Eliáš Dohnal OSBM byl 29.9. 2009 vkládáním rukou metropolity ustanoven arcibiskupem. Synod toto rozhodnutí schválil.

Mnohaja lita v boji za Krista a Jeho zákony a pak – vičnaja pamjať“


Usnesení Synodu biskupů UP HKC

V posledních týdnech byl na hlavu Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC) vladyku Michajla systematicky vyvíjen mimořádný psychologický nátlak. Jeho iniciátory byla apostatická hierarchie UHKC Vozňak, Koltun a redakce časopisu Expres.
Vladyka prodělal tři infarkty. Nejen jeho zdraví, ale i jeho život je tím ohrožen. Dokonce jej psychologicky terorizují, aby popřel, že je biskupem ba i knězem. Tím chtějí zpochybnit psychické zdraví 83letého arcibiskupa. Jde o cílevědomý, organizovaný, zločinný útok na církev UP HKC s cílem jejího očerňování a likvidace.
Synod biskupů UP HKC vzhledem k dané situaci, v níž bylo ohroženo zdraví i život hlavy UP HKC, arcibiskupa Michajla Osidače, vyhověl jeho přání odejít na emerituru a předat svou funkci svému sekretáři, arcibiskupu Markianovi Hitiukovi, OSBMr. Tato změna nastala 16.8.2012p.
Synod zůstal nezměněn.