čeština > Aktuální > Article

„…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy.“ (J 14,16-17)

Datum:   2019-06-08
Autor:   BKP

 

„…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy.“

 

 „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (J 14,15-17)

 

Ježíš říká: „Když mne budete milovat…“ – to je podmínka. A pokračuje: „Já požádám Otce“, já – Ježíš, On to říká. „A On – Otec – vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha Pravdy.“ Duch Pravdy, Duch Svatý, Přímluvce – On se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými, jak je řečeno v osmé kapitole listu Římanům. Vždyť ani nevíme, jak se máte modlit, ale Duch svatý se za nás přimlouvá. Tedy Ježíš požádá Otce. Otec dá Ducha Pravdy, Ducha svatého. Tu jsme už u třetí osoby Boží. Ježíš nám o Duchu svatém dále říká: „… kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (J 14, 17) Svět, tedy duch světa, je duch lži. Ten nemůže přijmout Ducha Pravdy, Ducha svatého, poněvadž Ho nevidí a nezná. „Vy jej znáte,“říká Ježíš „neboť s vámi zůstává.“ Čili On s námi zůstává, nebo je u nás. A tu Ježíš poví pravdu, kterou jsme četli mnohokrát a vůbec se u toho ani nezastavili, ani prostě nevěděli, oč jde. A to slovo je: „a ve vás bude“. „Ve vás bude.“ Apoštolové znali Ježíše, měli zkušenosti s Duchem svatým v různých situacích. Ale Ježíš tehdy jasně na Ducha svatého neukazoval. Měli zkušenost, že působí Boží moc, Boží síla. To věděli, že ta je blízko, protože byli blízko Ježíše, a tak vnímali působení Ducha Božího. Platí totiž nejen Ježíšovo slovo: „já a Otec, jedno jsme,“ ale také platí „já a Duch svatý jedno jsme“. Jde o jedno Božství a tři osoby. Ježíš tedy mluví k apoštolům o Duchu svatém: „Vy Ho znáte, máte zkušenosti…“ I my jsme byli pokřtěni a máme určité zkušenosti s Duchem svatým. Ale Ježíš mluví o jedné konkrétní zkušenosti: Ve vás bude. Toto apoštolové pochopili až teprve v den Letnic. Ve chvíli, kdy nastal určitý vnitřní průlom v jejich nitru, kdy přišla zvláštním způsobem i ta Boží láska, což se projevilo potom modlitbou v neznámých jazycích, ohnivými jazyky a hromem, který když zaburácel, vzbudil pozornost celého Jeruzaléma. Ale především se to projevilo modlitbou v jazycích a také potom, kdy přišlo vnitřní poznání Ducha svatého, ten hluboký vztah, kdy nastala změna, že totiž z apoštolů, z učedníků, se stali martyrés – svědci a mučedníci, jak řekl Ježíš: „Budete mými svědky.“Duch svatý to činí. „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky – martyrés.“ To řekl Ježíš v den nanebevstoupení. A o několik dní později to apoštolové zakusili a poznali. Pak si vzpomněli i na tuto pravdu: „Duch svatý bude ve vás.“ A nejen vzpomněli, oni ji zažili, měli zkušenost.

 

Snad nám pomůže takové přirovnání k vyjádření toho, co znamená u vás a co ve vás: Na jezeře pluje nádoba – např. láhev, která má korek. Voda je všude kolem ní, ale není v ní. Když se vyjme korek a voda začne vtékat do láhve, najednou se láhev ponoří. Voda je kolem ní, ale i v ní. A to je vlastně znázornění křtu Duchem svatým. To zaslíbení platí i pro nás, pro křesťany, kteří žijeme v této poslední době.

 

 Stáhnout: „…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy.“ (J 14,16-17)