čeština > Video > ?l?nek

Naše spoluvzkříšení (video)

Datum:   2018-04-03
Autor:   BKP

 

Naše spoluvzkříšení

 

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Naše účast na Kristově vzkříšení je nyní skrze víru duchovní. Při druhém příchodu i naše tělo bude vzkříšeno do slávy.

Ke vzkříšení těla je řečeno: „A jako přišla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak všichni ti, kdo jsou v Kristu, dojdou života.“ (1 Kor 15,20)

Křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti (Ř 6,3). Vcházet do Kristovy smrti znamená hledat a plnit vůli Boží (srov. 2 Kor 4,10n, Ř 12,1-2).

 

Mohutnostmi lidské duše je paměť, rozum a vůle. Hřích infikuje a paralyzuje duši. Jak?

Paměť podstatné nepřipomíná a ignoruje i realitu smrti, Božího soudu a věčného trestu! Nepřipomíná nám ani věčné štěstí v nebi, které nám otevřel svou smrtí Ježíš Kristus!

Rozum se svou intelektuální pýchou miluje lež a klamné filosofie a psychologie. Jen aby nemusel přijmout realitu boje se lží a zlem a nemusel se sklonit před Božími zákony a Božími tajemstvími, které hledajícím pravdu Bůh odkrývá. Pyšný rozum odmítá svou záchranu v Kristu, ale nekriticky přijímá pohanská náboženství i s jejich démony a prosazuje hereze antievangelia.

Vůle narušená hříchem, vášněmi těla a pýchou duše nechce realizovat pravdivé dobro, ale realizuje zlo pod rouškou dobra a pravdy.

 

Uvědom si realitu: Ty zemřeš! Kde? Kdy? Jen Bůh to ví! Podívej se na hodiny, je tam 12 čísel, jedna hodina bude tvoje poslední. Buď připraven. Smrt na tebe přijde jako zloděj. Zemřeš na rakovinu? Na infarkt? Na mozkovou mrtvici? V autohavárii? Pak bude Boží soud! A pak věčné zavržení v pekle s démony, či věčné štěstí v nebi s Kristem, svatými a anděly. Spasení závisí na jedné podmínce, která se nazývá pokání! Jde o přiznání si hříchu a přijetí Krista jako svého Spasitele a Pána!

 

Apoštol nám také připomíná: „Jestliže v nás přebývá Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, kdo vzkřísil Krista Ježíše, obživí i naše smrtelná těla Duchem, který v nás přebývá.“ (Ř 8,11). V nás také přebývá nejen ukřižovaný, ale i vzkříšený Kristus! Pamatuj na to!

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

všichni opakujeme: „Kristus vstal z mrtvých! Spolu s Ním jsme vstali i my.“

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*], a jeden dodá: „Spolu s Tebou jsem vstal

 

d) Zpěv (5 minut):

Ježíš je ve mně (v tobě) a já jsem v Něm. On je vzkříšení a život. On je tu. Při zpěvu písně: „Toto je noc“ prožívám tajemství spoluvzkříšení s Kristem.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle