čeština > Video > ?l?nek

Dar proroctví (video)

Datum:   2018-05-22
Autor:   BKP

 

Dar proroctví

 

 

a) úvod – Dar proroctví

 

V listě ke Korinťanům je napsáno: Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“ (1Kor 14,1-3) Apoštol Pavel dále vysvětluje: „Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše.“ Tedy při prorokování nejde o nějaké věštění, ale o budování, povzbuzení a útěchu.

 

Dnes každý obrácený křesťan musí nejvíce dychtit po daru proroctví. Proč? Protože společným pramenem jak Písma, tak i daru proroctví je týž Duch svatý! Duch pravdy!

Dnes ale Písmo svaté vysvětlují heretičtí teologové, a to přes brýle takzvané historicko-kritické metody. Za touto metodou je „pseudodar“ antiprorocký a duch lži.

Ovocem Ducha pravdy je věčný život. Ovocem ducha lži je věčná smrt.

 

Model, jak vysvětlovat Písmo svaté, dává apoštol Petr ve svém kázání v den Letnic. Nejprve reaguje na to, co se stalo: Apoštolé jsou naplněni Duchem svatým a vnějškově se to projevuje tak, že mluví novými jazyky a prorokují. Petr odcituje proroka Joéla 3,1-5: „I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat.“ (Sk 2,18) Potom hned jde k podstatě, a tou je Ježíš Kristus a Jeho vykupitelská smrt i Jeho zmrtvýchvstání. Ukazuje, že pravda zmrtvýchvstání je obsažena v Žalmu 16,8-11: „Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach.“ (Sk 2,27) Petr řekl: „Zde mluví prorok David ne o sobě, ale o vzkříšení Krista.“ Pak cituje Žalm 110,1: „Řekl Pán mému Pánu: ‚Usedni po mé pravici.‘“ K tomuto Petr dodává: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ (Sk 2,35)

 

Jaké bylo ovoce tohoto prorockého kázání? „Byli zasaženi ve svém srdci a řekli: ‚Co máme dělat?‘“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se ... A dostanete dar Ducha svatého.“

 

Stejným způsobem vysvětloval Písmo i sám Ježíš emauzským učedníkům. Ovocem bylo, že se jim otevřely oči a hořela jejich srdce (srov. Lk 24,31-32).

 

Stejně vykládají Písmo evangelisté, i apoštol Pavel a jiní apoštolové. Stejně máme Písmo vykládat i my – tedy ne v duchu ateistické HKT, ale v Duchu svatém, v duchu prorockém!

 

Prorokovat znamená aktualizovat literu Písma svatého do konkrétní situace. Vzorem antiproroctví je současná historicko-kritická teologie. Každý kněz je povinen se tohoto ducha HKT odřeknout a prosit o dar proroctví. O tento dar proroctví však má prosit i každý upřímný věřící. Zde platí: „Proste a dostanete.“

 

b) všichni opakujeme: „Dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. (1Kor 14,1)

c) Společně řekneme: „Ježíši“, a jeden dodá: „Teď přijímám dar proroctví!“

d) Osobně prožívám tuto pravdu, zůstávám ve vděčnosti: „Děkuji za dar proroctví.“ Píseň: „Sláva, sláva, Aleluja.“

 

Stáhnout: Nová verze modlitební brožurky ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)