čeština > Video > ?l?nek

Dar proroctví (video)

Datum:   2018-05-22
Autor:   BKP

 

Dar proroctví

 

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

V listě ke Korinťanům je napsáno: Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“ (1Kor 14,1-3) Apoštol Pavel dále vysvětluje: „Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše.“ Tedy při prorokování nejde o nějaké věštění, ale o budování, povzbuzení a útěchu.

 

Dnes každý obrácený křesťan musí nejvíce dychtit po daru proroctví. Proč? Protože společným pramenem jak Písma, tak i daru proroctví je týž Duch svatý! Duch pravdy!

Dnes ale Písmo svaté vysvětlují heretičtí teologové, a to přes brýle takzvané historicko-kritické metody. Za touto metodou je „pseudodar“ antiprorocký a duch lži.

 

Ovocem Ducha pravdy je věčný život. Ovocem ducha lži je věčná smrt.

Model, jak vysvětlovat Písmo svaté, dává apoštol Petr ve svém kázání v den Letnic. (Nejprve reaguje na to, co se stalo: Apoštolé jsou naplněni Duchem svatým a vnějškově se to projevuje tak, že mluví novými jazyky a prorokují. Petr odcituje proroka Joéla 3,1-5: „I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat.“ (Sk 2,18) Potom hned jde k podstatě, a tou je Ježíš Kristus a Jeho vykupitelská smrt i Jeho zmrtvýchvstání. Ukazuje, že pravda zmrtvýchvstání je obsažena v Žalmu 16,8-11: „Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach.“ (Sk 2,27) Petr řekl: „Zde mluví prorok David ne o sobě, ale o vzkříšení Krista.“ Pak cituje Žalm 110,1: „Řekl Pán mému Pánu: ‚Usedni po mé pravici.‘“ K tomuto Petr dodává: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ (Sk 2,36))

 

Jaké bylo ovoce tohoto prorockého kázání? „Byli zasaženi ve svém srdci a řekli: ‚Co máme dělat?‘“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se ... A dostanete dar Ducha svatého.“

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Všichni opakujeme: „Dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. (1Kor 14,1)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*]“, a jeden dodá: „Teď přijímám dar proroctví!

 

d) Zpěv (5 minut):

Osobně prožívám tuto pravdu, zůstávám ve vděčnosti: „Děkuji za dar proroctví.“ Píseň: „Sláva, sláva, Aleluja.“ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se opakují slova: „Teď přijímám dar proroctví“ ať si každý uvědomí konkrétní situace, o kterých ví, že ho ten den, popřípadě budoucí týden, čekají. Bude třeba, aby v nich Duch svatý dával světlo a moudrost a už nyní, daných 5 minut, o to každý prosí a potom dalších 5 minut při zpěvu děkuje. Tedy jde o konkrétní záležitosti.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle