čeština > Video > ?l?nek

Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera (video)

Datum:   2018-04-16
Autor:   BKP

 

Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera

 

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Učedníci se podle Ježíšova příkazu vrátili do Galileje. Petr spolu s ostatními apoštoly šli lovit ryby. Možná je to první noc po sobotě. Celou noc se namáhali, ale nic nechytili. Ráno stojí Ježíš na břehu, na Jeho slovo spustili sítě a vytáhli velké množství ryb.

 

Když posnídali, Ježíš pohleděl s láskou na Petra. Petr si znovu uvědomil svůj hřích. Vzpomněl si na bolestný Ježíšův pohled na nádvoří veleknězova domu i na to, že Ho té noci třikrát zapřel.

 

Nyní slyší Ježíšovu otázku: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr je šťastný, že může znovu vyznat svou lásku ke svému Spasiteli před ostatními a odpovídá: „Ano, Pane, Ty víš, že Tě miluji.“ Ježíš se Petra ptá třikrát a on Mu třikrát odpovídá upřímným vyznáním. Ježíš vidí Petrovu upřímnost a potvrzuje jeho úřad prvního mezi bratřími a pastýře Ježíšova stáda. Mluví také o Petrově mučednické smrti, kterou pro Ježíše podstoupí. Boží láska – agapé – je spojená s Ježíšovým křížem.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Všichni opakujeme: Ježíš se zeptal: ‚Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ (J 21,15-19)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Uvědom si, že Ježíš tě slyší. Říci: „Miluji tě,“ znamená: „Jsem připraven dát za Tebe svůj život!“ Příkladem je voják a mučedníci. Voják skládá přísahu a je připraven položit na bojišti život, stejně tak i mučedník za Krista.

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*], a jeden dodá: „Ty víš všechno, Ty víš, že Tě miluji.

 

d) Zpěv (5 minut):

Osobně prožívám, že Ježíš je teď tady, volá mě jménem (Václave, synu Ondřeje) a ptá se mě: „Miluješ mě?”

Zpíváme: „Vše opustím pro Ježíše“ a klaníme se.

(pokloním se)

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle