čeština > Video > ?l?nek

Emauzy (video)

Datum:   2018-04-08
Autor:   BKP

 

Emauzy

 

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Co prožívali učedníci, když vyšli z Jeruzaléma a když se k nim připojil Ježíš, kterého však nepoznali? Ježíš jim nejprve klade otázky: „O čem spolu rozmlouváte? Proč jste plni smutku?“ Jeden z nich, Kleofáš, Mu řekl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, který nevíš, co se tu v těchto dnech stalo.“ On se zeptal: „A co se stalo?“ Odpověděli Mu: „Ježíše Nazaretského, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží vydali, aby byl odsouzen na smrt... a my jsme doufali, že On je ten, který má vykoupit Izrael.“ A pak učedníci zvěstují, že slyšeli, že ženy viděly anděly, kteří říkali, že je živý. Ježíš jim řekl: „Jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim vše, co se na něj vztahovalo. Jejich srdce hořela, když jim vykládal Písmo. Brzy nato se jim při lámání chleba otevřely oči a oni Ho poznali, ale On zmizel jejich zrakům.

 

Ježíši, otevři oči i nám, abychom Tě poznali ve Tvých bratřích (viz Mt 25,40). Tvůj bratr je ten, kdo Tě přijal, svědčí o Tobě a je za to pronásledován od těch, kteří Tebe pronásledují. Dej, abych Tě dnes uviděl ve Tvém bratru, který se se mnou modlí.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

všichni opakujeme: „Tu se jim otevřely oči a poznali Ježíše.“

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*] a jeden dodá: „Ty jsi tu. Teď Tě poznávám v sobě i v bratrovi!

 

d) Zpěv (5 minut):

Ježíš mi otvírá rozum i srdce pro své slovo.

Píseň: „Ježíši, jméno nejkrásnější.“

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle