Українська > Актуальне > Публікація

Зауваження до проекту Концепції внесення змін до Конституції України

Дата публікації:   2014-02-03
Автор:   ВВП

 
Народним Депутатам України

Зауваження до проекту Концепції внесення змін до Конституції України

 

Шановні Народні Депутати!

На офіційному web-сайті Конституційної Асамблеї оприлюднена інформація про громадське обговорення Проекту Концепції внесення змін до Конституції України (далі - Проект Концепції).

Відповідно до Проекту Концепції основна мета внесення змін до Конституції України це вилучення так званих «застарілих» конституційних положень.

Візантійський Вселенський Патріархат здійснив аналіз запропонованих змін і вважає за необхідне висловити чітку позицію. Проект Концепції пропонує:

 

 

І. Дискримінацію традиційних сімей та узаконення гомосексуалізму, інших збочень

Враховуючи, що преамбула Конституції України є її невід'ємною складовою, на думку авторів Концепції змін, необхідно доповнити її положеннями що ґрунтуються на повазі до людини та її прав і свобод відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Таким чином, підтверджуючи, що міжнародні договори в Україні отримають пріоритет над національним законодавством і будуть обов’язковими до виконання усіма гілками влади.

В той час як преамбулі діючої на цей час Конституція України зазначено, що Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.

Бачимо, що Конституцію України пропонують в частині прав і свобод людини доповнити такими цінностями, як свобода, справедливість, демократія, верховенство права, безпека і суспільний та соціальний прогрес, підтримка гармонійних міжнародних відносин на основі взаємної поваги та мирного співіснування відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Що ж це за такі міжнародні, європейські цінності? В ЄС легалізований гомосексуалізм, Італія легалізує педофілію і вводить тюремне покарання для <<педофобів>> за дискримінацію педофілів, в Німеччині легалізована зоофілія і є дома для зоофілів, щодня ювенальна юстиція в Німеччині відбирає у батьків 80 дітей, у Франції модель ювенальної юстиції якої нав’язується Україні має 2 млн. штучних сиріт, в США катують прийомних дітей застосовуючи до них різні психологічні практики та препарати, в Канаді педофілію визнали нормальною сексуальною орієнтацією.

Для того, щоб більш детально охарактеризувати в чому полягає «застарілість» конституційних положень, зокрема в частині дотримання основоположних прав і свобод людини можемо проаналізувати один з аспектів міжнародного права – право на приватність.

Задля усунення суперечностей між міжнародним та національним законодавством, пропонують термін «особисте життя» виключити із частини 1 статті 32 Конституції України та замінити його на термін «приватне життя». (див. http://cau.in.ua/ua/news/id/kirichenko-juv-schodo-obruntuvannja-neobhidnosti-zmini-statti-32-konstituciji-ukrajini-775/). На перший погляд незначна та несуттєва зміна, однак насправді йдеться про кардинальну підміну понять. Порівняймо!

У пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенції) 1950 р. та правозастосовній практиці органів влади та судів Європейського Союзу з прав людини пріоритет надається терміну «приватне життя».

Довідас Віткаускас, юрист Секретаріату Європейського Суду з прав людини у своєму виступі на міжнародному просвітницькому семінарі «Нові аспекти права на приватність та удосконалення українського законодавства», (Київ, 6–7 жовтня 2003 року) зазначив, що гомосексуальні стосунки відносяться до сфери приватного життя (Рішення Європейської Комісії 1983 року (9369/81) і 1986 року (11716/85).). А «сімейне життя» в трактуванні статті 8 Конвенції включає зв’язки між родичами, наприклад, між батьком, матір’ю і дітьми усередині одного шлюбу, а також між бабусею, дідусем і онуками. (Рішення у справі «Marckx v. Belgium» (1976)).

22 жовтня 1981 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення у справі Даджен (Dudgeon) проти Сполученого Королівства, яким визнав порушенням права на повагу до приватного життя існування законів, що передбачають кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні акти, а самих гомосексуалістів — потенційними жертвами вказаного порушення.

У справі Салґуейро да Сільва Моута (Salgueiro da Silva Mouta) проти Португалії(1999), в якій заявник-гомосексуаліст скаржився на те, що національні суди надали опіку над його донькою колишній дружині, а не йому, на тій підставі, що він жив спільно з чоловіком, чи не вперше у практиці Суду було встановлено дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації у зв’язку з правом на повагу до приватного життя. Такою ж дискримінативною Судом було визнано відмову держави у дозволі на усиновлення дитини жінкою, яка перебувала у сталих одностатевих відносинах, про що вона зазначила у документах, поданих для усиновлення (Е. В. проти Франції, 2008).

В ІІ розділі Проекту Концепції зазначено, що підстави обмеження прав і свобод повинні бути скориговані! у спосіб, що не допускає їх розширення порівняно з міжнародно-правовими актами. Кожна людина при здійсненні своїх прав і свобод може зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших людей.

Таким чином, пропонують скасувати демократичні норми Конституції України. Діюча редакція Конституції у статті 22 зазначає, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Так як же в контексті міжнародно-правових актів виглядають сьогодні «обмеження прав і свобод людей, які встановлюються з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших людей»? Це, наприклад, обмеження прав батьків на нормальне сімейне життя через виховання в традиційних цінностях, моральних принципах рідних дітей з метою забезпечення належного визнання поваги прав на приватне життя гомосексуалістів через усиновлення ними дітей, секспросвіта у дитсадках і школах, це також обмеження права висловлюватись за традиційні сім’ї з метою недискримінації гомосексуалістів, це схвалення всіх проявів збочення, як прав і свобод людини.

У ІІ розділі Концепції знову ж таки вказано, на необхідності конкретизувати коло суб'єктів прав і свобод відповідно до європейських стандартів та практики, а також наповнення новим змістом загальну заборону будь-якої дискримінації, розширивши підстави недискримінації.

Що ж включатиме ця «загальна заборона будь-якої дискримінації» згідно європейських стандартів? Відповідь знаходимо у Резолюції парламентської асамблеї ради Європи №1728 (2010), цитуємо: «Беручи до уваги міжнародне право сексуальна орієнтація, статева приналежність визначені як заборонені причини дискримінації. Також Парламентська асамблея звертає увагу, що сексуальна орієнтація є глибинною частиною ідентичності кожної людини, яка включає гетеро сексуальну, бісексуальну та гомосексуальну орієнтації».

 

 

ІІ. Крах національної системи правосуддя

 

Згідно діючого на цей час Закону України «Про Конституційний Суд України» до повноважень Конституційного Суду України належить прийняття рішення та надання висновків у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України. Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Навпаки, у розділі XІІ за назвою «Конституційний Суд України» Проекту Концепції передбачено вилучити з переліку повноважень Конституційного Суду України повноваження щодо офіційного тлумачення законів України та передати ці повноваження Верховному Суду України, який повинен керуватись практикою Європейського суду з прав людини (розділ VII «Суди і правосуддя» Проекту Концепції ). В такий спосіб ліквідується принцип гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави та всіх нормальних, моральних принципів гарантом яких поки що вона є.

 

 

ІІІ. Узурпацію міжнародними структурами державної влади та повалення конституційного ладу України

 

У розділі І «Засади конституційного ладу» Проекту Концепції заплановано внесення змін щодо делегування окремих суверенних прав Української держави наднаціональним органам, а також зміну статті 9 Конституції України, де встановити пріоритет міжнародних договорів України у сфері прав і свобод людини над актами національного права у разі виникнення колізій між ними.

Відтак, Україна добровільно на конституційному рівні має відмовитись від своєї незалежності на користь тоталітарної наднаціональної організації, якою є ЄС з своїми органами.

Крім того, якщо норми національного права захищатимуть наприклад, право на сімейне життя, моральне виховання дітей в традиційних цінностях, а в міжнародних актах закріплений пріоритетом права гомосексуалістів на приватне життя, усиновлення та збочення дітей, то застосовуватимуться норми міжнародного права, бо вони матимуть пріоритет над національним законодавством.

 

 

IV. Скасування інституту президентства

 

Запропоновано, що має бути встановлено порядок підписання закону про внесення змін до Конституції України, передбачивши положення щодо незастосування до нього права вето Президентом України.

 

Висновок

Запропоновані зміни до Конституції України на практиці – означають суїцид національних, християнських і сімейних цінностей українського народу. Візантійський Вселенський Патріархат алярмує Верховну Раду України, щоб в жодному випадку не розпочала цей автогеноцидний процес України!

+ Ілля
Патріарх Візантійського Вселенського Патріархату

 

+ Тимотей, ЧСВВр                  + Методій, ЧСВВр

єпископи-секретарі

 

03.02.2014р.

 


Приєднані файли
Зауваження до проекту Концепції внесення змін до Конституції України (3.2.2014) Скачати Зауваження до проекту Концепції внесення змін до Конституції України (3.2.2014) .DOC 49.5 kB