čeština > Aktuální > Article

„Charta křesťanského státu“ versus NWO /+ video/

Datum:   2014-01-11
Autor:   BKP

 
Prezident Ruské federace
Vladimír Putin

 

„Charta křesťanského státu“ versus NWO

(1. část)

 

Vážený pane prezidente!

Současná demokracie se neosvědčila. Stala se prostředkem k nastolování nejkrutější totality. Nejaktuálnější potřebou doby je stanovit ideologii křesťanského státního systému. Podáváme návrh „Charty křesťanského státu“ (CHKS). Věříme, že Rusko i bratrské národy Ukrajina a Bělorusko přijmou tuto Chartu ke své záchraně a k následnému rozvoji.

 

Stanovení ideálu

Jestliže Rusko přijme tuto Chartu, stane se jedinou alternativou na planetě, která bude moci čelit globalizačnímu systému smrti. Pokud si to mladá ruská generace neuvědomí a nebude k tomu intenzivně vedena, podlehne úskočným globalizačním metodám. Technologie rozvracející lidskou psychiku z ní učiní oběť antikristovského systému. Dnes už jsou jen dvě možnosti – buď sloužit Kristu, anebo antikristu. Buď život, nebo smrt! Za globalizačním systémem jsou američtí bankéři s ilumináty, kteří jsou zasvěceni satanu. Prosazují satanizaci světa. Mohou jim proto čelit jen Boží služebníci, kteří na první místo postavili Boha a Boží zákony a jsou zakotveni v pravdě. Tento úkol čeká ruský národ, který dnes nebojuje jen za sebe, ale za život na planetě vůbec.

 

Komunistická ideologie převzala z Bible ideu beztřídní společnosti (Sk 4,32n). Vyřadila ale její nejzákladnější prvek – nosný vztah k Bohu. Tím se jejich program stal nerealizovatelný. Nezasáhl podstatu lidské bytosti. V člověku je vedle touhy po dobru, lásce a spravedlnosti, ložisko zla. To je zdrojem všech konfliktů, zločinů a válek. Jedině ze spojení s Bohem vychází obnovená harmonie v lidském nitru, která má pak dopad i na okolí.

V tomto roce 2013 je jubileum křtu Kyjevské Rusi svatým Vladimírem, spojené s přijetím křesťanského zákonodárství. Na něm byla vybudována ruská kultura s morálními hodnotami zakotvenými v rodině. Na těchto křesťanských principech byla rovněž vybudována i kulturní Evropa.

 

Globalizační dekadence

 

Prioritou americké politiky dnes není rozvoj ekonomiky, ale homosexualismus a s ním spojený holocaust lidstva. Globalizační ideologie skrytě prosazuje morální i fyzickou autogenocidu a skrývá se za pozitivní pojmy. V podstatě jde o satanizaci nejen evropského, ale i amerického kontinentu, které byly postaveny na křesťanském základě. Různé filosofie, heretické teologie a psychologie vnitřně rozložily duchovní i morální sílu křesťanství. Otevřely dveře amorálnímu gender-sodomismu s kradením, devastací a satanizací bezbranných dětí. Tomu předcházel v minulém století dekadentní proces propagace pohanství skrze jógu, zen a bojové umění spojené s pohanskými meditacemi. Zdravé myšlení i zdravé mezilidské vztahy narušila psychologie Freuda, sexuální zvrácenosti Kinseyho, narkomanie, pornografie, rocková hudba s kořeny v satanském voodoo, invaze dekadentních sekt. Propagaci těchto destruktivních vlivů mimořádně posloužila masmédia.

 

Západní křesťanství se místo ochrany Božích pravd a morálních hodnot dopustilo masové apostaze. Hlásáním herezí a synkretismu otevřelo dveře homosexualismu, autogenocidě křesťanství i křesťanských národů. Ovoce zhoubného prokletí západní katolické církve se v tyto dny projevilo na Ukrajině na takzvaném euromajdanu v Kyjevě. Vedli ho katoličtí leadeři s duchem homosexualismu.

 

Obroda ruského národa nutně předpokládá ustanovení nového patriarchy, který bude mít Božího Ducha a bude vnímat podstatu duchovní obrody. Současný moskevský patriarcha má stejného ducha jako leadeři odpadlého Vatikánu. Proto jsou dnes církevní struktury mrtvé a jsou překážkou duchovní obnovy Ruska.

 

Globalizační systém, který prosazuje autogenocidu jednotlivých národů, je totalitárním systémem a přináší smrt. Nemohl by ale být nastolen bez zneužití současné demokracie. Proto nově nastolená teokracie s prioritou Božích zákonů, musí mít pevnou politickou ruku. Striktně musí chránit spravedlnost, trestat bezpráví a chránit před agresí a globalizačními technologiemi uvnitř i z vnějšku.

 

Preambule CHKS

 

Největší Boží přikázání zní „Miluj Boha celým srdcem, celou duší, vší silou a miluj bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,37-39). Na těchto dvou přikázáních závisí celý zákon a proroci i Konstituce Ruska. Toto je podstata křesťanského modelu teokracie.

 

Milovat Boha znamená postavit Ho na první místo a plnit Jeho přikázání. Každý člověk má hmotné tělo a nesmrtelnou duši. Pokud neubil svědomí, rozlišuje dobro a zlo. Pokud je spravedlivý vůči sobě i bližním, pak jeho rozum rozlišuje pravdu od lži. Lidský život je krátkou zkouškou, která rozhoduje, zda člověk získá věčný život ve slávě či skončí ve věčném utrpení.

 

Smyslem lidského života nejsou ani peníze, ani kariéra, ani lidské požitky. Smyslem života je milovat Boha. Znamená to realizovat spravedlivé Boží zákony. Pokud to člověk dělá, dostává světlo a sílu, aby zachovával i druhé přikázání: milovat bližního jako sebe. Největší hodnotou je život, a to život věčný. Povinností lásky je zprostředkovat ho i svému bližnímu.

 

V nitru člověka je síla zla a egoismu, proto říká Ježíš: „Metanoite: změňte myšlení“ (Mk 1,15) a dále říká: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou“ (Mt 16,24). Pokud muž i žena přijmou Boží zákon a zachovávají ho, pak i jejich vztah v manželství se stává doživotním vztahem. Vzájemně se doplňují a jeden druhého potřebuje. V této atmosféře vyrůstá zdravé lidské pokolení dětí a vnuků. Příklad dobrých křesťanských rodičů je největším životním vkladem pro každé dítě.

 

Charta v podstatě znamená návrat k osvědčeným křesťanským kořenům Kyjevské Rusi.

 

Ideologie

 

Ideologie Charty je vyjádřena základním heslem: „Obroda křesťanství v Rusku = záchrana planety“.

Američtí globalisté mají heslo: „zlatá miliarda“. To znamená: smrt šesti miliardám lidí! Proti této ideologii smrti musí být postavena ideologie života. Duchovní život je zakotven v živém křesťanství. Jde o osobní vztah ke Kristu skrze víru. Prvním krokem je přijat Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána. V současné době západní církevní leadeři vnášejí skrze hereze a synkretismus místo života prokletí a smrt.

 

Ideologie Charty vychází z tisícileté zkušenosti křesťanství na Kyjevské Rusi. Politický systém v jednotlivých západních státech naproti tomu vede vnitřní válku proti vlastním národům. Vede válku proti dětem, proti rodině, proti zdravé morálce. Používá k tomu ideologii homosexualismu. Jde o uzákonění autogenocidní politiky pod pozitivními hesly. V tomto systému smrti je zlo chráněno a dobro trestáno. Naproti tomu prioritou politiky zakotvené v Chartě musí být zdravá rodina. Tato základní linie musí proniknout zákonodárství. Proto musí být nejprve zrušeny všechny nové zákony lobované Západem, které sledují destrukci rodiny a zavádění juvenilních mechanismů byznysu s dětmi.

 

Hlavní cílovou skupinou Charty je mladá generace a děti. Proto musí být vypracovány takové výchovné programy, které budou formovat myšlení a životní styl celé mladé generace.

Nový světový řád (NWO) i Lisabonská smlouva vedou národy na smrt. Charta naproti tomu vede národy k životu, a to časnému i věčnému.

 

Ideologická linie Charty je sestavena tak, aby pronikala celou společnost. Obsahuje těchto sedm bodů:


1. Stát chrání duchovní i hmotné hodnoty.

2. Prioritou politiky je rodina.

3. Výchova dětí a mládeže.

4. Ekonomika.

5. Vedení státu a státní sektor.

6. Výkonná moc státu.

7. Obroda křesťanství.

 

*********************************************************************************

 

Charta křesťanského státu

(2. část)

 

Vedle Konstituce je Charta základním ideologickým dokumentem. Stanoví prioritu státní politiky i společenského života. Stát se touto prioritou řídí, chrání ji a skrze zákonodárství ji vtěluje do běžného života.

Bývalé, takzvané demokratické, uspořádání společnosti s pětiletými volebními obdobími a rozdělením vlády na vládní skupiny a opozici se ruší. Důvodem je zneužití demokracie k nastolování globalizační totality.

 

Znění Charty:

1. Stát chrání duchovní i hmotné hodnoty

 

Stát je zaměřen na ochranu fyzického, psychického a duchovního zdraví každého občana. To znamená, že stát zkoumá všechny formy destruktivních vlivů ohrožujících zdraví, ať už pocházejí z čehokoliv, odstraňuje tyto vlivy a informuje veřejnost o nebezpečích.

-            Zlo ve státě musí být spravedlivě trestáno a destruktivní prvky odstraněny.

-            Boj s alkoholismem, narkotiky: úplný zákaz dovozu, výroby a prodeje narkotik.

-            Boj s kouřením: preventivní práce s mládeží s cílem zamezení škodlivé závislosti.

-            Kontrola potravin, jejich kvality, produkce zdravých a nechemizovaných potravin, zákaz geneticky modifikovaných potravin.

-            Zodpovědná kontrola karcinogenních látek, jejich odstraňování z potravinářství a farmaceutického průmyslu.

-            Zodpovědná kontrola a zákaz destruktivních subkultur mezi mládeží (EMO, gothové, rock, heavy metal, psychedelická hudba, kultura agrese, cynismu, dekadentní filmy, návody ke zvrácenostem a zločinnosti na internetu…).

-            Komplexní kontrola a zákaz všech forem vakcinací, které jsou příčinou nemocí u dětí (např. autismu, oslabení imunitního systému, alergií…).

-            Zákaz psychologické manipulace občanů prostřednictvím psychologických zbraní, vlnění, ozařování, podprahových signálů (25. políčko), zneužití ultrazvuku, různé nové technologie s použitím hudby, zneužití mobilních telefonů, internetu, tabletů.

-            Zákaz činnosti zahraničních organizací, jejichž cílem je indoktrinace obyvatelstva, diverzní, rozkladná a destruktivní činnost.

-            Zákaz zednářských lóží, monitoring jejich pokusů o infiltraci do státního sektoru, zákaz činnosti i pro zednářské organizace (Rotary club, Lions club, různé Ordeny…).

 

2. Prioritou politiky je rodina

 

Stát ochraňuje a podporuje rodinu ve všech sférách života, neboť rodina je základní buňkou společnosti. Rodina je trvalým vztahem mezi mužem, ženou a jejich dětmi.

-            Stát podporuje stabilitu rodiny a usiluje o odstranění všech negativních vlivů, které by tuto stabilitu narušovaly.

-            Stát podporuje a přijímá manželskou věrnost a nerozlučnost manželství jako svou prioritu.

-            Stát z toho důvodu zakazuje ve sféře kultury a masmédií propagaci manželské nevěry, rozvodů, předmanželských vztahů, nezodpovědnosti v oblasti sexuálního života.

 

-            Masmédia musí aktivně vtělovat Chartu, musí pravdivě komentovat a upozorňovat na destruktivní ovoce předmanželského života, nevěrnosti, nezdrženlivosti, rozvodů. Pokud by byl odvysílán či opublikován škodlivý program, televizní kanál či časopis musí být pokutován (Německo: pokuta 2 miliony euro za narušení státní ideologie).

-            Děti jsou přirozeně vázány k rodičům a stát nemá právo je rodičům brát.

-            Stát ustanovuje konzultační centra, která mladým lidem pomáhají připravit se na manželství, na zodpovědné plnění úkolu otce a matky. Tato centra manželským párům pomáhají při jejich životních problémech a vedou je k správnému řešení. Cílem je vést mladé lidi k střízlivosti a zralosti, připravit je na zodpovědný manželský život a pomáhat jim, aby manželství zachovali. Pomáhají jim řešit jejich problémy, aniž by bylo narušeno jejich právo na soukromí.

 

-            Už ve školách musí být propagován jako životní vzor stabilní rodinný život, zodpovědný přístup k životu, čistota, zachování věrnosti, zodpovědné vychovávání dětí.

-            Všechny antirodinné technologie musí být zakázány. Rovněž musí být zakázány všechny mechanismy juvenilní justice. Musí být odstraněny všechny dosud přijaté zákony, které juvenilní justici vtělují. Musí být zrušena ratifikace rezolucí a různých dokumentů (OSN, PSRE, EU…), které jsou podkladem pro juvenilní justici.

 

-            Musí být zakázána a odsouzena genderová ideologie ve všech svých formách. Všechny zákony, které byly v této sféře pod nátlakem mezinárodních organizací už přijaty, musí být zrušeny. Všechny úmluvy a dokumenty (OSN, PSRE, EU…), které byly ratifikovány, musí být rovněž zrušeny. Musí být zakázány jakékoliv sexuální deviace, neboť rozkládají společnost a narušují psychiku. Musí být zakázána jakákoliv činnost LGBT-organizací. Stát uznává jedině mužské a ženské pohlaví!

-            Stát vytváří centra na pomoc LGBT osobám, aby se mohly vrátit k přirozenému způsobu života.

-            Stát zabraňuje jakékoliv projevy sexuálních deviací LGBT osob ve společnosti. Masmédia i společnost musí životní styl LGBT osob označit za destruktivní a nepřípustný.

-            Stát sestavuje programy pro otce a matky, aby mohli zdravě vychovávat své děti a vést je k zodpovědnosti a křesťanským hodnotám.

-            Stát vede k  zodpovědnému přístupu k materiálním věcem i k jejich používání.

-            Stát zakazuje potraty a naopak, vede lidi k zodpovědnosti vůči sexualitě.

 

-            Stát zabezpečuje dostatek pracovních míst pro své občany, obzvlášť pro muže, aby mohli zabezpečit své rodiny a jejich manželky mohly bezpečně v domácnosti vychovávat své děti. Ekonomická stabilita rodiny je jednou z hlavních priorit státu vedle úsilí o její morální a duchovní stabilitu.

-            Stát vytváří podmínky, aby mladé rodiny mohly mít ulehčený přístup k získání bytu.

-            Výchova dětí a jejich formování na přirozených a křesťanských principech je prioritním právem rodičů.

 

3. Výchova dětí a mládeže

 

Správná výchova je jednou z hlavních priorit politiky státu. Kromě získávání informací z různých sfér je zaměřena na získání zdravých návyků a vtělování křesťanských hodnot, jako jsou láska k pravdě, čestnost, pracovitost, láska k bližnímu, pilnost, skromnost, cudnost, čistota, láska k svému národu, střídmost, láska k dobru a odpor vůči zlu.

 

-            Ve školách musí být zlo představováno jako zlo a výchovně ukazováno na jeho destruktivní následky. Dobro musí být ukazováno v pravdivém pozitivním světle a děti k tomuto dobru musí být vedeny. Totéž platí o spravedlnosti a nespravedlnosti. Základní pravidlo: „Co nechceš, aby ti dělali jiní, nedělej ani ty jim“. (srov. Mt 7,12.) Dětem a mládeži musí být zabezpečena osvěta spojená se znalostí Bible a životů svatých (viz D. Tuptalo: Životy svatých, Kyjev, 1690 – 1715).

-            Děti a mládež musí být vedeny k čistotě a cudnosti a chráněny před škodlivou informovaností. Mládež musí být vedena k čistotě a k zachování předmanželské zdrženlivosti.

 

-            Do školství musí být zavedena výuka „inteligentního designu“, která musí proniknout předměty jako fyzika, astronomie, chemie, biologie, zoologie, nauka o člověku… Školní výuka musí disponovat k úžasu nad dokonalostí a účelností stvoření živého i neživého světa, například principy genetiky, imunitního systému… Výuka musí pravdivě svědčit o moudrosti Inteligentní Bytosti, která stvořila svět – o Bohu. Darwinismus je překonanou teorií, jejímž cílem bylo vnucování ideologie ateizmu s cílem morální devastace a ubití svědomí i zábran především u mládeže.

-            Vyučování se musí vrátit k zdravým pedagogickým principům a praktikám.

-            Výchova musí zlo spravedlivě trestat a dobro odměňovat.

-            Výchova k zodpovědnosti, zralosti, zdravému myšlení a křesťanskému životnímu stylu je základní prioritou výchovy dětí a mládeže.

-            Osvojení si zdravého životního stylu a jasné rozlišování dobra a zla je nejdůležitější součástí výchovy.

-            Dětem a mládeži je nutno v rámci správné výchovy ukazovat na destruktivní následky dekadentní kultury. Chránit je před demoralizací a zvrácenostmi. Varovat před následky nečistoty a narkomanie, kterým je AIDS. Rovněž ukazovat na tragické následky alkoholismu, vlivu různých sekt, ideologií rozvratu a smrti, a učit, jak se bránit proti jejich agentům i propagandě v internetu a jinde.

 

4. Ekonomika

 

Vytváření stabilního, prosperujícího, vnitřního trhu. Jeho cílem není obohacení elit a jednotlivců, ale zabezpečení stabilního života společnosti: zabezpečení života rodin, dobře fungující školství, zdravotnictví, potravinářství, sociální sféra. Cílem je odstranit drastickou a dravou tržní ekonomiku, která ničí mezilidské vztahy, a zavést odborně regulovanou tržní ekonomiku, která nedovolí zahraničním korporacím pohltit vnitřní trh. Ochrana vlastního trhu je důležitá pro stabilitu a soběstačnost státu.

 

-            Klíčové oblasti výroby musí být státní a efektivně organizované. Jejich cílem je garance stability vnitřní ekonomiky.

-            Užitečné využívání nových technologií.

-            Ochrana výroby před destruktivními technologiemi, které ničí život jedinců a společnosti.

-            Odstranění vykořisťovatelského úvěrového systému, který občany zadlužuje. Naopak vytvořit vlastní státní bankovní systém schopný reagovat na potřeby obyvatel.

-            Radikální odstraňování zadluženosti státu a jeho závislosti na Mezinárodním měnovém fondu (MMF).

-            Budování spravedlivých a stabilních ekonomických vztahů se zahraničními partnery.

-            Stabilní a krytá měna.

 

5. Vedení státu a státní sektor

 

Národním zájmem a prioritou je realizace Charty a ochrana před destruktivními vlivy, které by realizaci Charty ohrožovaly. Charta je duší vnitřní i zahraniční politiky státu.

-            Realizace Charty je hlavním úkolem prezidenta, vlády a celého státního sektoru.

-            Do státního sektoru mohou být vybráni jen ti lidé, kteří jsou schopni realizovat Chartu v zájmu blaha občanů.

-            Demokratické uspořádání státu s pětiletým volebním obdobím musí být nahrazeno státním zřízením, postaveným na Chartě.

-            Za prezidenta a členy vlády mohou být vybráni jen takoví lidé, kteří se osvědčili v praxi, reprezentují Chartu a jsou schopni ji realizovat.

-            Na ministerstva musí být vybráni lidé, kteří pracovali v konkrétní oblasti a osvědčili se minimálně desetiletou praxí. V konkrétní oblasti získali nejen vědomosti, ale i praktické zkušenosti a jsou schopni střízlivě řešit problémy. To znamená, že zdravotníci by měli pracovat na ministerstvu zdravotnictví, učitelé a profesoři na ministerstvu školství atd.

 

-            Důležitá je jejich intelektuální a praktická příprava. Teoretici v tomto sektoru nemohou pracovat.

-            Vládní rada, po rozpuštění parlamentu s jeho různými politickými frakcemi, je sestavena už jen z odborníků z různých oblastí osvědčených dlouholetou praxí, jejichž cílem je co nejefektivnější realizace státních zájmů. Jde o realizaci Charty v různých oblastech života společnosti.

-            Prezident se svými rádci vybírá Vládní radu, ne podle politických stran, ale pouze z hlediska osvědčenosti a schopností kandidátů efektivně realizovat národní zájmy – ideologické a hospodářské.

-            Vláda aktivně využívá pomoc poradních sborů v různých oblastech. Tyto sbory se skládají z odborníků. Pro každý sektor je specializován příslušný tým. Je potřebné, aby odborníci měli vedle své specializace hlavní cíl: realizovat státní zájem, tedy Chartu.

-            V administraci státu na místní úrovni, ve vojsku, v policii, prokuratuře, školství…, musí pracovat lidé, kteří reprezentují a realizují Chartu.

 

-            Politické strany nejsou potřebné, neboť všichni jsou povoláni realizovat prioritní program budování morálního a materiálního blaha národa. V Chartě je obsažen základ spravedlnosti. Všechny síly soustředit na realizaci spravedlnosti, která zabezpečuje pravdu vůči sobě, bližnímu a Bohu.

 

6. Silové struktury a národní bezpečnost

 

Prokuratura, soudy, veřejná i tajná policie, kontrašpionáž, vojsko musí prosazovat spravedlnost na základě Charty. Korupce je nepřípustná. Police a vojsko mají chránit obyvatelstvo před násilníky, zločinci a zajistit bezpečnost státu. Kontrašpionáž je v současných podmínkách důležitou součástí zabezpečení pokojného života společnosti.

 

-            Stát musí zrušit ty mezinárodní smlouvy, které ho nutí k likvidaci vlastního obyvatelstva (juvenilní justice, genderová ideologie).

-            Stát musí chránit občany před redukčními technologiemi, například před těžbou břidlicového plynu.

-            Zákaz čipování, sběru osobních údajů na elektronických nosičích i v registrech – jsou lehce zneužitelné zahraničními strukturami.

-            Zákaz rozvíjení a používání technologií totální kontroly obyvatel.

-            Průzkum zahraničních diverzních technologií, praktické budování informační a materiální ochrany státu.

-            Ochrana před globalizačními snahami, ochrana trhu a obyvatelstva.

-            Kontrola zahraničních organizací a jejich činnosti.

-            Kontrola internetu, sociálních sítí před diverzní činností.

-            Poučení z diverzní činnosti USA, které organizovaly a financovaly kolem 20 revolucí a státních převratů ve světě. Průzkum technologií revolucí a ochrana státu před diverzí tohoto druhu.

-            Kontrola činnosti zahraničních státních zastupitelstev s cílem bezpečnosti státu.

-            Státní struktury: úředníci, administrace, vojsko, policie, soudci… musí být v ideologické jednotě s Chartou křesťanského státu a realizace Charty musí být prioritou jejich služby. Kdo by nepřijal tuto prioritu, nemůže v státním sektoru pracovat.

 

7. Obroda křesťanství

 

Současné církevní struktury nejsou v jednotě s Chartou a jsou jí na překážku, protože vytvořily jednotu s duchem globalizační, autogenocidní ideologie a jsou proniknuty církevním byznysem.

Pravdiví církevní leadeři i věřící jsou ve svědomí vázáni realizovat Boží slovo. Mají klíčovou roli při výchově obyvatelstva a v realizaci morálních hodnot v každodenním životě křesťanů a společnosti. Mezi církevními leadery musí být pravdiví proroci, kteří reagují na negativní vlivy, které vedou k rozkladu v církvi i ve společnosti. Hlásají pravdivé evangelium, obrácení a pokání. Jen obrácený člověk může realizovat dvě základní přikázání: lásku k Bohu a lásku k bližnímu.

 

-            Úkolem je formovat věřící k zodpovědnosti, čestnosti, lásce, dobru, spravedlnosti, a to dle Kristova evangelia.

-            Církevní leadeři nesmí být soustředěni na své zájmy a své obohacení, takové jednání musí být trestáno, a tím vykořeněno.

-            Jen lidé proniknutí láskou k Bohu a bližnímu, mohou být dobrými občany.

 

Věříme, že Rusko i bratrské národy Ukrajina a Bělorusko přijmou tuto Chartu ke své záchraně a rozvoji. Pokud Rusko s dvěma slovanskými národy, Ukrajinou a Běloruskem, budou realizovat Chartu, stanou se silnou vlnou, schopnou obnovit dekadentní Západ.

 

+ Eliáš
patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                + Timotej OSBMr
biskupové-sekretáři

 

 

Lvov, Ukrajina, 22. 12. 2013

 

 

Kopie:

Prezidentu Ukrajiny V. Janukovičovi

Prezidentu Běloruska A. Lukašenkovi

Poslancům Státní Dumy RF

Poslancům Parlamentu Ukrajiny

Poslancům Běloruského parlamentu

Masmédiím Ruska, Ukrajiny a Běloruska


Přiložené soubory
„Charta křesťanského státu“ versus NWO Stáhnout „Charta křesťanského státu“ versus NWO .DOC 93.5 kB