čeština > Video

František – heretik, rouhač, či snad satanista? (+ video)

Datum vydání :   2019-03-02
Autor:   BKP
Na celosvětovém setkání s mládeží v Panamě Bergoglio schválil hrubé rouhání! Bylo ohavně zesměšněno tajemství Vtělení Božího Slova. Před Františkem na scéně představuje Pannu Marii černošská herečka. Je oblečena v bílých džínsech, ve volné halence a má rozcuchané vlasy. Nečistými gesty, výkřiky a pohyby, vpouští do diváků nečistého ducha. Je to hrozná urážka Matky našeho Spasitele! Je to do nebe volající rouhání!



Františkův podvod na summitu 21.-24. 2. 2019 (+ video)

Datum vydání :   2019-02-28
Autor:   BKP
Františkova úmyslná ignorace požadavku likvidace homosexuální sítě, je jasným důkazem, že František mění církev ve zvrácenou Sodomu a Gomoru. Summit skončil, František vymanévroval, on i zvrhlé eminence mohou zůstat klidné. Už nikdo nemůže požadovat, aby byla v církvi likvidována homosexuální síť, a tím i zneužívání dětí! Hrobař církve – František – už přece udělal maximum!  



Františkův summit ve Vatikánu (+ video)

Datum vydání :   2019-02-27
Autor:   BKP
František na summitu neřešil podstatu problému, a to likvidaci zločinné homosexuální sítě v církvi. A právě ta má na svědomí zneužívání dětí i seminaristů! Místo toho byla všem účastníkům setkání rozdána oficiální dokumentace OSN o tzv. násilí na dětech. O této organizaci je dnes již známo, že je ideologickým a legislativním fundamentem k zavádění jednak celosvětové demoralizace dětí, a jednak kradení dětí rodičům sociálními službami!



Odpověď kard. Müllerovi na „Manifest víry“ (+ video)

Datum vydání :   2019-02-25
Autor:   BKP
Vážený pane kardinále, ve svém Manifestu jste citoval Katechismus katolické církve (KKC). Katechismus zakazuje podávat eucharistii rozvedeným, žijícím v druhém manželství (1457). Nedovoluje přijmout svátost kněžství ženám (1577). Člověk, který odmítá pokání až do smrti, bude věčně zavržen (1035)...



Nesesmilníš – Písmo a Tradice (+ video)

Datum vydání :   2019-02-22
Autor:   BKP
II. vatikánský koncil pokání z hříchů a Kristův kříž odsunul na vedlejší kolej! Do centra postavil egoismus člověka s jeho právy a notorickým odmítáním pravdy a pravého pokání. Dnes už žneme ovoce ducha II. Vatikána. Hlava církve nenazývá pravdu pravdou, Boží zákony v Amoris laetitia odmítá a usiluje o církevní legalizaci homosexualismu. To je cesta k sebezničení církve i národů, cesta do zavržení!



Františkovy kanonizace jsou neplatné (+video)

Datum vydání :   2019-02-20
Autor:   BKP
Pán Ježíš řekl, jaká má být misie: „Jděte do celého světa, získávejte mi učedníky, křtěte je... učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.” (Mt 28,19n) „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.” (Mk 16,16) Dle věroučné buly Pavla IV. je vše, co heretik koná, neplatné. Neplatné jsou nejen výroky apostaty Františka, ale i osnování a schválení II. Vaticana Janem XXIII. a Pavlem VI. Na Františkovi i na těchto jím vyhlášených svatých spočívá Boží anathema! Jsou posmrtně vyloučeni z církve! Žádný pravověrný katolík je nemůže uctívat jako svaté! Pokud je bude někdo následovat v jejich bludném učení, které odporuje Kristovu evangeliu a Duchu Kristovu, bude zavržen!



František a Dignitatis Humanae (+ video)

Datum vydání :   2019-02-19
Autor:   BKP
Na II. vatikánském koncilu (2VK) bylo implicitně vyhlášeno a oficiálně schváleno jiné evangelium a byl přijat jiný duch. Dnes už vidíme a žneme plody tohoto zhoubného učení a ducha. Jsou uzákoňovány nejtěžší zločiny proti lidskosti: transgenderismus, kradení dětí rodičům a dávání je homosexuálům a pedofilům... Toto je ovoce II. Vatikána. Dnes ho prosazuje František a neodchyluje se od něj, jak říká, ani o milimetr.



František je panheretik (+ video)

Datum vydání :   2019-02-18
Autor:   BKP
Když František mluví o základních pravdách víry, záměrně používá nepřesné a dvojznačné pojmy. Tím otvírá dveře všem herezím. V časopisu La Repubblica pronesl: Citace Františka: „Neexistuje katolický Bůh, existuje bůh. A věřím v Ježíše Krista, jeho inkarnaci.“ Odpověď: František tvrdí, že nevěří v katolického Boha. To znamená, že nevěří v Nejsvětější Trojici. Prý ale věří v nějakého nekatolického boha. Věří asi ve Velkého stavitele Všehomíra spolu se zednáři, či v Alláha spolu s muslimy, či ve Višnua a Šivu spolu s hinduisty. Zároveň tvrdí, že Ježíš Kristus je takového nekatolického boha inkarnace. Toto je hereze maxima! Pokud se bude František vymlouvat, že to tak nemyslel, tak ať se naučí o nejzákladnějších pravdách víry mluvit jasně a nešířit ducha hereze!  Sv. Bernard řekl: „Kdyby povstal zjevný heretik, byl by vyhnán a zašel by. Ale koho teď vyženeš? Všichni přátelé, a přece všichni nepřátelé. Služebníci Kristovi jsou, a slouží antikristu.“ Toto platí o Františkovi a těch biskupech a kněžích, kteří s ním sdílejí jednotu ducha.



Ovoce II. Vaticana po 54 letech (+ video)

Datum vydání :   2019-02-08
Autor:   BKP
Ježíš řekl: „Po ovoci se pozná strom“. Dnes žneme ovoce II. Vaticana. V církvi je na nejvyšších místech homosexuální síť a hlava církve prosazuje islamizaci a gender amorálnost. V 60. letech se ve světě vystupňovala invaze okultismu a pohanství s jógou. Explodovala dekadentní kultura a sexuální revoluce Kinseyho. Jaká byla reakce církve? Koncil takovému světu otevřel aggiornamentem srdce církve.  Jaké je řešení? Přiznat, že ovoce II. Vaticana je smrtonosné! Přiznat, že ortodoxie byla zaměněna herezemi! Přiznat, že nastala invaze pohanství a sodomie! Pokání je návrat k ortodoxii a k následování Krista v Duchu pravdy.



Postoj křesťana a Bible ke gender ideologii (+ video)

Datum vydání :   2019-02-07
Autor:   BKP
Člověk je tvor, závislý na svém Tvůrci – Bohu. Je stvořen k Božímu obrazu. Má duchovní podstatu. Ve chvíli smrti začíná rozpad lidského těla v prach. Duch jde před Boží soud, aby vydal počet ze svého života. Pokud člověk odmítal pravdu, ubíjel svědomí a v tom stavu zemřel, je věčně zavržen. Člověk, který bojoval se lží a zlem, hledal a přijal Pravdu, kterou je Ježíš Kristus, bude věčně žít. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh nestvořil žádné gender monstrum. Papež je povinen odsoudit gender satanizaci církve i lidstva. Současný pseudopapež František nejenže notoricky mlčí, ale naopak, aktivně slovy i gesty prosazuje gender satanizaci.