čeština > Video

Reakce C. M. Vigana na tzv. Dům Abrahámovské rodiny (+video)

Datum vydání :   2019-12-03
Autor:   BKP
Carlo Maria Vigano přirovnal tento dům k babylonské věži. Konkrétně řekl: Stavba „Domu Abrahámovské rodiny“ se jeví jako babylonský podnik budovaný Božími nepřáteli, nepřáteli Kristovy církve a nepřáteli jediného pravého náboženství, které jediné může člověka a celé stvoření zachránit před zničením jak časným, tak i věčným. Základy tohoto (babylonského) „Domu“ jsou odsouzeny k tomu, aby zanikly a zhroutily se. Vznikají tam, kde rukama samotných stavitelů má být odstraněn jediný nárožní kámen, Ježíš Kristus, Spasitel a Pán, na kterém Boží dům stojí (1Kor 3,10).Autoritativní slovo pravého nástupce apoštola Petra (+video)

Datum vydání :   2019-11-28
Autor:   BKP
Patriarcha a biskupové Byzantského katolického patriarchátu vyhlásili arcibiskupa Viganò za platného papeže. Odvolali jsme se na mimořádnou situaci i na prorockou službu v církvi. Někdo může položit otázku: Je či není arcib. Viganò platným papežem? V Bibli je popsána podobná situace. Prorok Samuel pomazal Davida za krále nad Izraelem. Král Saul o pomazání Davida věděl. Nemínil ale respektovat Boží rozhodnutí a vzdát se vlády. Saul si byl vědom, že ho Bůh zavrhl, protože Samuel mu to oznámil. Přesto se nemínil Bohu podřídit, a naopak, snažil se Davida, pomazaného Bohem, usmrtit. David se musel skrývat a pak bojovat a čekat, až přijde vhodný čas, aby mohl převzít úřad, ke kterému ho Bůh povolal skrze proroka.Odpověď na pokrytecký „Otevřený dopis biskupa Schneidera“ (+video)

Datum vydání :   2019-11-21
Autor:   BKP
„Slovo Boží je živé a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha,kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Žid 4,12)  Vy, pane biskupe, přesně identifikujete Bergogliovy hereze i jeho apostazi, a přesto jste vnutil katolíkům falešný axiom: Papež apostata musí zůstat v úřadu.   Tímto podvádíte pravověrné! Tyto duše nemají jednotu s apostatou Františkem, ale s Vámi ji mají pro Vaše veřejné pravověrné vystupování. Vy dobře víte, že Vaše jednota s apostatou Bergogliem postupně vtáhne tyto ovce pod jeho apostatický systém, a tím prokletí, které spočívá na Bergogliovi, přejde i na ně a zatemní jim nejen rozum, ale obere je o světlo víry, které nyní mají. Za touto Vaší činností je duch antikrista. Ohrožujete církev více, než zjevný apostata Bergoglio. Čiňte pokání a oddělte se od ducha antikrista, kterému sloužíte! Kořeny Synody o Amazonii (+video)

Datum vydání :   2019-11-16
Autor:   BKP
Synoda o Amazonii s přijetím ducha pohanství do nitra církve i do svaté liturgie je totální zradou podstaty Kristova evangelia i celého křesťanství. Jde o skrytý, ale oficiální převod Kristovy církve do anticírkve New Age.  V této bezmocnosti Byzantský katolický patriarchát jako prorocký hlas učinil záchranný krok – mimořádným způsobem vyhlásil arcibiskupa Viganò za právoplatného papeže. Arcibiskup Viganò k papežské volbě mlčí. Musí čekat na otevřenou podporu odvážných a uvědomělých biskupů, kteří se k němu jako k papeži přidají. Jejich společným cílem musí být záchrana před masovým odpadem, který už naprogramoval Bergoglio a který v nejbližších dnech vyhlásí. Je už jen málo času. Je třeba, aby si věřící uvědomili, že jde o jejich spásu, o spásu jejich dětí a vnuků. Je čas, aby se modlili za biskupy a iniciovali je osobně či svými dopisy k rozhodnému kroku oddělení se od neplatného papeže. Ať se postaví za nového pravověrného papeže!Výzva kardinálům a biskupům v čase po pseudosynodě (+video)

Datum vydání :   2019-11-09
Autor:   BKP
Vážený apoštole Kristův, nyní jsi postaven do situace, v níž se buď staneš hrdinou, anebo zrádcem – Jidášem. Pokud budeš mlčet a nezastaneš se Krista a Jeho učení, pak jsi zradil. Hrdinou se staneš, pokud se odvážně oddělíš od heretika a jeho sebevražedného proudu s duchem apostaze, kterým si podmaňuje církev. Tímto gestem pravdivého pokání pomůžeš k záchraně a obrodě krvácející církve!  Bůh Ti dnes dává za příklad arcibiskupa Vigana. I Ty vyjdi z područí falešné poslušnosti apostatu Bergogliovi a vytvoř jednotu s Viganem. Nepůjde o schizma, ale o záchranu církve! Ježíš to po Tobě žádá! Tvé rozhodnutí má dopad i na Tobě svěřené duše a na celou církev. Odlož falešný strach! Neboj se zachránit sebe i Kristovu církev! V hodině smrti a po celou věčnost budeš šťastný, že jsi tento krok víry a pokání udělal.Bible a Synoda o Amazonii “... bylo tam okolo 25 mužů (kardinálů)” /Ez 8,16/ (+video)

Datum vydání :   2019-11-04
Autor:   BKP
Jaká je pravdivá diagnóza odpadlické Synody o Amazonii? Podáváme ji ne pouze z lidského pohledu, ale z pohledu Božího slova. Vystihuje ji tento Boží výrok:  „Ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, protože ví, že má málo času.“ (Zj 12,12)  Bůh si stěžuje na modlářství v chrámu: „Řekl mi: Synu člověka, vidíš, co tito činí (ve Vatikánských zahradách i na jiných místech Vatikánu)? Ohavnosti tak velké... takže se musím vzdálit od této svatyně!“ (Ez 8,6) ... „Uzřel jsem všeliké spodobení... ukydaných model (z Amazonie).“ (v. 10) „...hle, mezi síní a oltářem bylo okolo 25 mužů. (A právě okolo 25 mužů – kardinálů – bylo na Synodě o Amazonii. Na ně dopadla Boží anathema – prokletí a vyloučení dle Gal 1,8-9.) „Zády byli obráceni ke chrámu Hospodinovu... Viděl jsi to, synu člověka? Copak je to lehká věc, aby činili tyto ohavnosti, které zde činí?“ (Ez 8,16-17) Jaké je řešení?  Jen jediné, a to pravdivé pokání.  Proti zločineckému systému v církvi se postavil arcib. C. M. Viganò. Byzantský katolický patriarchát ho v autoritě apoštolské a prorocké zvolil v této mimořádné situaci za řádného papeže. Pokáním pro katolíky dnes je oddělit se od heretika a apostaty Bergoglia a vyznat pravověrného a právoplatného nástupce apoštola Petra!Jidáš a Synoda o Amazonii (+video)

Datum vydání :   2019-10-31
Autor:   BKP
Je jasné, že heretik nemůže být papežem a je jasné, že Bergoglio je heretik. Je proto jasné, že nikdo ho nemůže a nesmí poslouchat, jinak má účast na jeho zradě Krista, evangelia a apoštolské tradice.  Dnes stojí každý katolík před rozhodnutím: buď apoštol Petr, a tím i Kristus a věčné nebe, anebo antipetr Bergoglio, a tím antikrist a věčné peklo. Vážení pravověrní kardinálové a pravověrní biskupové, zastavte sebelikvidační proces katolické církve a vyznejte i vy právoplatným papežem C. M. Viganò! Tímto se Byzantský katolický patriarchát obrací i na všechny upřímné pravověrné katolíky, aby v internetové petici (http://chng.it/cXPQPYyNBs)  vyjádřili svou přináležitost k pravověrnému papeži C. M. Viganò. Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 29.9.2019

Datum vydání :   2019-10-28
Autor:   BKP
Manifestace za ochranu rodiny.  Olomouc 29.9.2019Habemus papam (+video)

Datum vydání :   2019-10-25
Autor:   BKP
Biskupové synodu Byzantského katolického patriarchátu pronesli a zveřejnili svou volbu: „V této mimořádné situaci si jako pravověrný katolický biskup před Bohem a před církví uvědomuji svou povinnost, a proto volím za právoplatného papeže arcibiskupa Carlo Maria Viganò.“Pokání z prvního přikázání za Synodu o Amazonii (+video)

Datum vydání :   2019-10-25
Autor:   BKP
Celá oblast okultismu je bytostně spojena s pohanstvím, tedy s úctou k ďáblu a démonům. Jde zde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je tato oblast natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí mniši a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je Bohem odsouzena i její novodobá forma!  Upřímný křesťan, nejen katolík, potřebuje Boží sílu – dynamis Ducha svatého, jinak nebude Ježíšovým učedníkem, ale jen pasivním návštěvníkem chrámu. Proto se musí nejprve rozejít s okultními praktikami i s okultním duchem! Ať se před dvěma svědky odřekne těch okultních praktik, kterým se otevřel, i ducha, který je za nimi. Katolík ať ještě tento hřích vyzná ve svaté zpovědi.  Toto je konkrétní pokání, které v této historické chvíli Bůh žádá od všech upřímných věřících, kněží, řeholníků a biskupů. Bůh pak dá poznání, sílu Ducha svatého i pravou moudrost a po smrti život věčný. Ježíš dnes říká i tobě: „Změň myšlení a věř evangeliu.“ (Mk 1,15) „Jestliže nebudeš činit pokání z těchto hříchů, zahyneš!“ (Lk 13,3)