čeština > Video

Dopis ex-papeži Benediktu XVI. (+ video)

Datum vydání :   2018-04-14
Autor:   BKP
Vážený ex-papeži Benedikte, Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací s prosbou, jejímž cílem je obroda církve. Jde především o otázku II. vatikánského koncilu a jeho ovoce, které dnes sklízíme. Z Vaší strany je proto nutné gesto pokání za II. Vaticanum, na němž jste byl jako peritus. Dnes stačí jeden Váš výrok: „Secundum Vaticanum byl heretický. Svědectvím je jeho současné ovoce.“ Bez tohoto jasného postoje nemůže být nazvána pravda pravdou, lež lží a hereze herezí, a tedy církev nemůže konat pokání. Prosíme Vás za ubohé katolíky, dejte teď příklad pravdivého pokání, aby se církev vymanila z prokletí a sebezničení.Emauzy (video)

Datum vydání :   2018-04-08
Autor:   BKP
Emauzy. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuPokání křesťanů V4 před Letnicemi (video)

Datum vydání :   2018-04-06
Autor:   BKP
Poděkování patří všem, kteří v Česku a na Slovensku drželi v pondělí velikonoční stráž. Stáli na náměstích s transparentem: Stop kradení dětí! (Istanbul)Stop islamizaci! (Dublin IV.)S.O.S.: Ježíši, zachraň nás! Tímto ale boj neskončil ani na Slovensku ani v zemích V4. Proto Byzantský katolický patriarchát znovu vybízí křesťany Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, aby svůj slib prodloužili až do svátků Ducha svatého 20. května. Kéž slib dají i další věřící. „Náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, které vykonávají svou světovládu v ovzduší“ (Ef 6,12n).Ježíšova Matka – testament z kříže (video)

Datum vydání :   2018-04-05
Autor:   BKP
Jaký je vztah našeho patriarchátu k Ježíšově Matce? Plně biblický, ve shodě s celou církevní tradicí. Ježíš je pravým Bohem a Maria je matkou Boha – Bohorodičkou – Theotokos. Tak to vyhlásil koncil v Efezu r. 431. Plně si od každého, kdo přijal Ježíše, zaslouží zvláštní úctu, jak stanoví Písmo: „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48) Nestačí mít akademického – mrtvého Ježíše. Je třeba mít živého Ježíše. Toto je biblická rovnice: Maria a Duch svatý rovná se živý Ježíš.Kritický pohled na papežství (video)

Datum vydání :   2018-04-04
Autor:   BKP
Autorita v církvi vychází z vertikály – ze vztahu k Bohu – a určuje horizontálu – lidské vztahy. Podstata papežství je chránit vertikálu, tedy chránit církev před herezemi ve věcech víry a mravů. Pokud to papež činí, pak každý křesťan, i nekatolík, musí vděčně přijímat tuto jeho službu, i když se mu jurisdikčně nepodřizuje, jak tomu je v případě pravoslavných a protestantů. Pokud papež nechrání před herezemi, anebo činí opak, jak je tomu dnes, je škodou pro celou církev. Každý křesťan se musí od takového zjevného heretika distancovat.Kristovo vzkříšení (video)

Datum vydání :   2018-04-01
Autor:   BKP
Kristovo vzkříšení.  + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuZ Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

Datum vydání :   2018-03-30
Autor:   BKP
Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta) + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuPoslední večeře a Getsemany (rozjímání) (video)

Datum vydání :   2018-03-29
Autor:   BKP
Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)Pokání a modlitba – biskupům zemí V4 (+ video)

Datum vydání :   2018-03-27
Autor:   BKP
 Postní doba vrcholí, vstupujeme do svatého týdne. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt a Jeho slavné vzkříšení. Byzantský katolický patriarchát se na vás, vážení biskupové zemí V4, obrací s prosbou. Povzbuďte k velikonočnímu procesí na 2. dubna 2018. Tato manifestace za rodinu a národ pak proběhne v každé vesnici a v každém městě. Vážení biskupové a kněží, touto konkrétní formou pokání, připravte cestu pro Boží zázrak. Země V4: Česko, Slovensko, Maďarsko i Polsko pak Bůh zachrání! Češi a Moravané, povstaňte! (+ video)

Datum vydání :   2018-03-26
Autor:   BKP
Rok 2018 je rokem 100. výročí České republiky. A právě v tomto roce vyvstala dvě velká nebezpečí: hrozí ratifikace Istanbulské úmluvy a podepsání smlouvy Dublin IV.!  Členské země Evropské unie, tedy i Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty, anebo platit miliardové pokuty.  Češi a Moravané, v tomto roce se rozhoduje o bytí a nebytí našeho národa! Islamizace (Dublin) je jeden kulomet nastavený na člověka a z druhé strany je nastaven druhý – kulomet genderu s GREVIEM (Istanbul). Zvol si, kterým chceš být zastřelen – jedním nebo druhým? Anebo oběma? Jaké je řešení? Vyjděte z lhostejnosti a dejte najevo svůj nesouhlas!  Kéž se velikonoční pondělí stane počátkem velkého procesu vzkříšení národa!  Češi a Moravané, povstaňte!