čeština > Církev

Kniha „Vzpomínky“, mnich Eliáš

Datum vydání :   2020-01-28
Autor:   BKP
Kniha „Vzpomínky“, mnich EliášList k svátkům Kristova narození 2020

Datum vydání :   2020-01-03
Autor:   BKP
Ve vánočném pozdravu: „Christos raždajetsja!“ je vyjádřeno, že Kristus znovu přichází do našich duší, když konáme pokání. Roste v nás, když se zříkáme vlastní vůle a realizujeme Boží vůli.  Před námi je rok 2020. Nevíme, pro koho z nás je tento rok už posledním v našem životě. Pokud ale zůstaneme, tak nás čekají různé zkoušky, a právě proto je třeba, abychom před sebou viděli Ježíšovu Matku. Snažme se procházet zkouškami spolu s Ní a s vírou děkovat nejen za dobré, ale i za utrpení, které nám způsobilo bolest. Bůh totiž to vše může a chce obrátit k našemu dobru – nejen věčnému, ale i časnému.   Bohorodička je nám příkladem poslušnosti víry, abychom i my byli na Bohu vnitřně závislí. Slovo otce patriarchy Eliáše na svátky narození Spasitele

Datum vydání :   2019-12-26
Autor:   BKP
Bůh stvořil člověka, avšak skrze jeho neposlušnost vešel do světa hřích a skrze hřích smrt (srov. Ř 5,12). Prvotní – dědičný hřích je jed, který ničí lidskou přirozenost. Přesněji řečeno: otravuje ji. Ona není totálně zničená, ale je otrávena tím hříchem. To může vidět každý sám na sobě, jak říká i sv. Pavel: „Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.“ Bolestně konstatuje: „Nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“ A pak volá: „Já nešťastný člověk!“ To je napsáno v 7. kapitole listu Římanům. Čili v nás to zlo je, ať chceme či ne. Ono zatemňuje náš rozum, paralyzuje naši vůli, abychom nekonali to, co je dobré, a tlačí nás do zlého. To je program hříchu.  A proto přišel Ježíš. Bůh se stal člověkem, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. Vánoční list

Datum vydání :   2019-12-21
Autor:   BKP
„Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“  Drazí bratři a sestry, toto slovo zvěstovali andělé v tu noc, v níž se narodil Ježíš Kristus, náš Spasitel. Boží Syn vzal na sebe naši lidskou přirozenost kromě hříchu, aby nás z duchovní infekce hříchu vysvobodil. Ta nás zatemňuje, zotročuje a táhne do věčného zavržení. Boží Syn za naše hříchy spravedlivě zaplatil. Je však třeba vědět, že odpuštění hříchů je spojeno se zvěstováním pokání. On sám předpověděl, že „v Jeho jménu bude zvěstováno pokání na odpuštění hříchů všem národům.“ (Lk 24,47) Kázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

Datum vydání :   2019-12-08
Autor:   BKP
Maria byla předem uchráněna dědičného hříchu a tedy i každého jiného hříchu. Bůh ji uchránil, protože se měla stát matkou Ježíše Krista. Ona je kecharitomene – plná milosti. Dědičný hřích je ztrátou Boží milosti. Maria byla od něj už napřed uchráněna. Nebeský Otec nám dává Ježíše skrze Přesvatou Bohorodičku, tak k nám přichází spása. Znovu si dnes může každý uvědomit, jaký je jeho vztah k ní a může ho obnovit tím, že se postaví v duchu pod kříž a přijme Přesvatou Bohorodičku do svého srdce. Pod jejím vedením se staneme opravdu jejími syny a dcerami. Ona je naší dobrou matkou. Svěřme celý svůj život do jejích rukou.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

Datum vydání :   2019-12-06
Autor:   BKP
Bůh nám dal po tolika letech totality svobodu, a my ji teď tak rychle ztrácíme. A nejenom svobodu, ale i morální hodnoty, zdravou křesťanskou víru a věčnou spásu. Prosme proto svatého Mikuláše, aby zachránil náš národ nejenom před ekonomickým a morálním zničením, ale také aby nám vyprosil ten největší dar – živou spasitelnou víru, bez které nikdo nebude spasen. To je to nejdůležitější. Prosme dnes Boha o tento zázrakŠikmá plocha súčasného pontifikátu

Datum vydání :   2019-12-01
Autor:   Ze světa
Vlastne by sme tomu ani neverili, keby to nebolo podložené dôkazmi: Bolo to veľké divadlo, čo sa konalo  pred Synodou o Amazónii a počas nej v Ríme so soškami pachamamy. Vo Vatikánskych záhradách 4. októbra a v Bazilike sv. Petra 7. októbra tieto zobrazenia pohanských božstiev sa v prítomnosti kňazov, biskupov, kardinálov i samotného pápeža prezentovali a uctievali predtým, než sa vystavili v kostole Santa Maria in Traspontina a odtiaľ skrze odvážny zásah mladého katolíckeho laika Alexandra Tschugguela našli cestu do Tiberu.Slovo patriarchy Eliáše k svátku Obětování Panny Marie (21. listopadu)

Datum vydání :   2019-11-21
Autor:   BKP
Zasvěcený život není zbytečný, je to maximálně využitý čas zde na zemi, protože nevíme dne ani hodiny, kdy přijde smrt. My, kteří jsme se cele odevzdali Bohu, ale i každý, kdo chce jít upřímně za Ježíšem, máme svědčit svým životem i svou existencí, že patříme Pánu, že našim Pánem a Spasitelem je Ježíš. A máme následovat Pannu Marii, která nejenže byla zasvěcena v chrámu jako malé dítě, ale stála pak i odvážně pod křížem. Prosme ji tedy, abychom i my dokázali stát pod Kristovým křížem jako Ona a potom také mohli svým životem svědčit o Kristu vzkříšeném.  Narození Přesvaté Bohorodičky

Datum vydání :   2019-09-08
Autor:   BKP
V září slavíme svátek Narození Panny Marie. Jak děti slaví narozeniny své matky? Přijdou k ní, dají jí nějaký dárek, přinesou květy. Když dávají ten dárek, tak čekají, že máma jim také něco dá – nějaké bonbóny nebo něco sladkého. A mají z toho radost. Když Ježíš umíral na Golgotě, tak řekl učedníkovi: Hle, tvá Matka! Přesvatá Bohorodička je matkou Ježíše Krista, ale je i tvojí matkou. On ji na kříži, v poslední hodině svého života, dal za Matku každému z nás. Prožíváme radost z toho, že slavíme narození Ježíšovy i naší Matky. Znovu si můžeme uvědomit: Ona je naší Matkou. Co chceme v den tohoto svátku?  Nejprve jí chceme dát nějaký maličký dárek, ať už nějaký sebezápor, nebo něco jiného pro ni udělat a potom jí říci, co chceme, aby ona nám vyprosila u svého Syna – nějakou milost, požehnání, ochranu... Každý má problémy a očekává Boží pomoci, světlo k jejich vyřešení. S živou vírou se na ni obraťme a také dejme nějaký konkrétní dárek naší nebeské Matce. Využijme ten svátek, kdy Přesvatá Bohorodička vyprošuje milosti u svého Syna.Slovo otce Patriarchy Eliáše ke svátku Proměnění Páně

Datum vydání :   2019-08-19
Autor:   BKP
Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, byli svědky Ježíšova proměnění na hoře Tábor v Galileji. Zazářilo jim Ježíšovo Božství. Pro ně to byla veliká zkušenost. Člověk si může myslet: Kdybych já měl nějaké vidění, moje víra by se tím prohloubila. Ale vidíme, jaký vliv mělo to vidění na apoštoly. Za několik dní na Olivetské hoře v Getsemane se tito tři učedníci měli modlit s Ježíšem, měli zůstat s Ním v Jeho opuštěnosti, ale oni spali. Po proměnění Ježíš říká apoštolům o svém utrpení a zmrtvýchvstání. Pověděl jim tolikrát, že vstane z mrtvých, ale oni tomu prakticky nevěřili, dokonce ani tehdy, když se to stalo. Jak je ta naše porušená přirozenost silná!Kázání otce patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

Datum vydání :   2019-08-15
Autor:   BKP
Přesvatá Bohorodička byla uchráněna dědičného hříchu pro zásluhy Ježíše Krista. Byla uchráněna i před trestem smrti za hřích. Tedy na ni se nevztahoval onen zákon smrti: Odplata za hřích je smrt. Východní tradice říká, že Přesvatá Bohorodička nezemřela, ale že usnula a že byla vzata do nebe. Boží slovo říká, že svatý prorok Eliáš byl vzat na ohnivém voze do nebe. Také apoštol Pavel v listu Korinťanům a v listu Tesalonickým píše, že ti, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše Krista a zůstanou Mu věrni, budou vzati do nebe, nezakusí smrt, ale budou proměněni. Jestliže toto privilegium se vztahuje na lidi, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše, tím více na Přesvatou Bohorodičku, která je Přečistá, Neposkvrněná, která se v celém svém životě nedopustila žádného hříchu. Proto byla vzata s duší i se svým oslaveným tělem do Boží slávy. A my dnes prožíváme radost z toho, že ona je u svého Syna, vidí Jeho slávu a přimlouvá se za nás, pomáhá nám, abychom se tam i my dostali.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek proroka Eliáše

Datum vydání :   2019-08-02
Autor:   BKP
Jméno Eliáš znamená „Hospodin je Bůh“. A dalo by se říct, že toto bylo vlastně také programem a náplní života tohoto proroka. Cíl a smysl našeho života je, abychom zůstali věrní až dokonce na Cestě, kterou je Kristus. On je zároveň Pravda i Život. Vydržme, jeden druhého povzbuzujme, abychom vytrvali do konce a potom přijali věnec věčné slávy, který nám Bůh připravil. Kéž bychom, tak jako byl vzat prorok Eliáš do nebe na ohnivém voze, i my přišli v ohni Božího ducha až do náruče Nebeského Otce.Slovo patriarchy Eliáše na svátek Makabejských mučedníků

Datum vydání :   2019-07-31
Autor:   BKP
Velmi pěkným příkladem věrnosti Bohu a Jeho přikázáním je sedm Makabejských mučedníků a jejich matka. Boží slovo líčí, jak šli jeden po druhém odvážně na smrt. Oni nezradili Krista, nezradili Boží zákony, protože věděli, že jejich život je v rukách Božích. Písmo říká, že ani jeden vlas se nestane černým nebo bílým ani neupadne bez vůle Boží. Život je krátký a věčnost před námi je bez konce. Na prvním místě máme usilovat o svou spásu a pak také o spásu našich bližních, proto je potřebné, aby každý z nás tam, kde jsme, byl svědkem víry. Matka Makabejských mučedníků pochopila, co je v životě nejdůležitější a k tomu vedla i své děti.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek sv. proroka Eliáše

Datum vydání :   2019-07-20
Autor:   BKP
Trestem za odpad od pravé víry k pohanství, které je spojeno s magií, věštěním a spiritizmem, byly války, nemoci a vyhnanství. Proto se prorok ptá: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany?“ Jinými slovy: „Chcete požehnaní, nebo prokletí? Záleží na vás…“ Vnímal, že teď se rozhoduje o celém národě, zda se obrátí, anebo na něj přijde Boží trest. Podstatou prorockého ducha je poslušnost víry a věrnost Božímu slovu. Bůh chce dát prorockého ducha každému, aby mohl skrze něj hovořit a zachraňovat duše před časným i věčným trestem.K uctění mučednické smrti Jana Husa

Datum vydání :   2019-07-06
Autor:   BKP
Drazí poutníci, bratři a sestry, každému upřímnému Čechu zní v uších životní program kazatele z Betlémské kaple: „Hledej pravdu, miluj pravdu...!“6. červenec se stal pro Čechy památným dnem. Tehdy za pravdu zemřel na Kostnické hranici Mistr Jan Hus. Před čtyřmi lety, kdy jsme si připomínali 600. výročí jeho mučednické smrti, Byzantský katolický patriarchát vyhlásil tohoto českého mučedníka za svatého. Dva roky před tím, na Sofijském náměstí v Kyjevě na Ukrajině, patriarchát vyhlásil rovněž českého proroka a kazatele pokání, Jana Milíče, za svatého. I jeho svátek byl určen na 6. července. Připomínáme si tento den dva české kněze, kazatele pokání a pravdy. Jeden zemřel jako mučedník v cizině a druhý rovněž v cizině, když jen o vlásek unikl mučednické smrti. Národ potřebuje vzor. Potřebuje hrdiny, kteří jsou ochotni hájit pravdu! Jen pravda zabezpečí šťastný život časný i věčný.Svátek svatých Cyrila, Metoděje a Jana Husa

Datum vydání :   2019-07-05
Autor:   BKP
Je třeba zvednout hlavy a znovu vidět velký příklad obětavé misie sv. Cyrila a Metoděje, kteří se postavili proti církevnímu intrikánství i duchu pohanství, spojeného s magií, uctíváním démonů a nemorálností. Tentýž duch dnes s abnormální silou ničí křesťanství, a to zvenčí i zevnitř. Proti morálnímu úpadku uvnitř církve se nekompromisně postavil kazatel pokání Jan a zaplatil za to mučednickou smrtí. Bůh může zachránit národy jak skrze mnoho, tak i skrze málo. Vy jste ta malá hrstka, skrze kterou chce Bůh zachraňovat! Stůjte pevně ve víře a zůstaňte věrni Kristu tak, jako naši svatí předchůdci. Všichni tito naši duchovní otcové byli ctiteli Matky našeho Pána a Spasitele. Kéž svatá Bohorodička vyprosí zde, na základech zbořených chrámů, našim slovanským národům záchranu a duchovní vzkříšení!  Pastýřský list

Datum vydání :   2019-06-06
Autor:   BKP
Bůh hledá dnes na Ukrajině modlitebníky a modlitebnice, kteří budou zvedat ruce a volat k Bohu v Duchu a v pravdě. A On je vyslyší. Kdy? V pravý čas. Ale vyslyší! Boží slovo říká, že muži mají zvedat čisté ruce k Bohu a modlit se za ty, kterým byla dána světská vláda, tedy za krále, dnes za prezidenty a představitele politické moci. Ty, když se modlíš, máš větší moc než oni, protože skrze tvou modlitbu působí samotný Bůh. V Jeho rukou jsou životy celého lidstva. Když se ve víře modlíš, působí Boží všemohoucnost. V tu chvíli jsi nejmocnější nejen na celém světě, ale v celém vesmíru. Proč? Protože to není tvá moc – je to Duch svatý, Boží dynamis skrze tebe působí. Duchovní vzkříšení Ukrajiny nenastane nějakou změnou politického systému. Rozhodující slovo je slovo víry v tvé modlitbě. „Víra je to, co přemáhá svět.“ Ježíš říká: „O cokoliv budete prosit v mém jménu, dostanete!“Velikonoční pastýřský list 2019

Datum vydání :   2019-04-22
Autor:   BKP
Drazí bratři a sestry!Tyto dny prožíváme největší svátky. Připomínáme si Boží lásku, projevenou v Božím Synu, Ježíši Kristu, který nás nejen vykoupil z hříchu na potupném kříži, ale i třetího dne vstal reálně a historicky z mrtvých! Tím dokázal své Božství. Písmo nás ujišťuje, že i my jsme skrze víru začleněni nejen pod moc Jeho smrti, ale i do Jeho vzkříšení. Křtem jsme byli duchovně ponořeni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života – života vzkříšeného Krista.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zvěstování Páně

Datum vydání :   2019-03-25
Autor:   BKP
Tak se Slovo stane tělem tam, kde jsme, Duch Boží nám bude dávat potřebné světlo a Ježíš bude skrze nás působit. V nás chce trpět a zachraňovat lidské duše. On chce skrze nás, skrze naši víru, úplné vydání se Jemu zachránit celý náš národ. To je program, který nám dává Bůh. To je také program Přesvaté Bohorodičky. A to má být program i pro nás, kteří jsme ji přijali za Matku a chceme jako poslušné děti jít za ní. Ona drtí hlavu ďábla. Maria je nová žena, která nám dala Ježíše Krista a skrze nás Jej chce dát celému národu. Nic víc Česko a Slovensko nepotřebují, než živého Ježíše. Jak přišel Ježíš na svět před 2000 lety? Skrze Marii a Ducha svatého. Tak chce přijít i nyní.Pastýřský list pro dobu postní

Datum vydání :   2019-03-17
Autor:   BKP
V pondělí jsme vstoupili do doby postní. V neděli syropostní byly v evangeliu tři motivy jednak o odpuštění, jednak o postu, a jednak o pokladu.   Odpuštění je stále aktuální. Téměř denně přicházejí situace, že nám někdo vědomě či nevědomě ublíží, a před námi stojí Ježíšův požadavek, abychom odpouštěli. Tak, jak je to zdůrazněno v modlitbě Otčenáš: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Ježíš zdůraznil odpuštění a ukazuje, že na něm závisí, aby Bůh odpustil i nám. Říká jasně: Jestliže odpustíte lidem, i vám odpustí Nebeský Otec, a na druhé straně: jestliže neodpustíte, ani vám Nebeský Otec neodpustí vaše viny. Máme-li v pravdě odpouštět, musíme nejprve vidět své vlastní viny vůči našim bližním. Často totiž chceme vykonat dobro, a nakonec z toho vyjde buď ublížení slovem, nebo zranění, které jsme nechtěli. Často v myšlenkách odsuzujeme naše bližní a ani z toho neděláme pokání, tedy si to nepřiznáme jako hřích před sebou ani před Bohem a neoddělujeme se od něj. Mnohdy přijímáme lživou informaci, kterou nekriticky předáváme, a ubližujeme tím nevinným.
 |<     <<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24     >>      >|