čeština > Církev

Postní doba 2017 – reforma církve (+ video)

Datum vydání :   2017-03-13
Autor:   BKP
Když Ježíš mluvil o pokání, dvakrát zdůraznil: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ Pokračoval podobenstvím o neplodném fíkovníku. „Řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím pro ovoce, a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem.‘ On odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad přinese ovoce. Jestli ne, dáš ho porazit.‘“ (Lk 13,7-9) Toto podobenství se týká i tebe. Ježíš ti dává šanci ještě tento rok, tuto postní dobu. Pokud nepřineseš ovoce hodné pokání, potká tě osud neplodného fíkovníku. Budeš vyťat z Boží vinice a hozen na oheň. Postní výzva katolíkům ČR a SR

Datum vydání :   2017-03-10
Autor:   BKP
Vážení biskupové, kněží a věřící, někteří kardinálové už dnes usilují o Františkovo odstoupení z papežského úřadu. To, že je František odpadlík a ničí nejen podstatu křesťanství, ale i křesťanství samotné, je evidentní. Dokonce to vidí už i ateisté a právem se katolíkům vysmívají. Ničení morálních hodnot a prosazování islamizace bude však skrze Františka dál pokračovat, dokud nebude vytvořen tlak k jeho odstoupení nejen z řad kardinálů, ale i z řad věřících, kněží a biskupů. Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 6. II. vatikánský koncil a hereze

Datum vydání :   2017-03-09
Autor:   BKP
Na koncilu šlo o systém manipulace, kterého se dopouštěla aktivní menšina teologů majících liberálního ducha, ne Ducha Kristova! Sledovali konkrétní cíl, a to propašovat svého heretického ducha do církve a vyhnat Ducha svatého! Požadavkem doby bylo dát jasné věroučné a morální směrnice proti herezím neomodernismu a demoralizaci. Místo obnovy křesťanství přišel opak. V programu Jana XXIII., v tzv. aggiornamentu, byl zahájen proces otevření se světu. Jeho vyvrcholením je dnes heretická exhortace Amoris laetitia, která likviduje objektivní morální normy.Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 5. Hereze synkretismu

Datum vydání :   2017-03-08
Autor:   BKP
II. vatikánský koncil vyhlásil herezi o úctě k pohanským kultům a de facto tím i o úctě k jejich démonům. Je to projev totální slepoty a neznalosti Písma i Tradice. Rovněž tento koncil vyhlásil herezi, že máme s muslimy společného, jednoho Boha. Ovocem této hereze je invaze pohanství a islamizace křesťanských národů. Rovněž proto nastalo paralyzování pravdivé misie pohanům a muslimům, ale i židům.Čiňte pokání a věřte evangelium (Mk 1,15) 4. část: Obrácení, osobní vztah k Ježíši Kristu

Datum vydání :   2017-03-03
Autor:   BKP
Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěstí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že skončí, vnáší smutek. Člověk hledá štěstí v lidských vztazích, v majetku, v množství peněz, v kariéře, v lidské slávě, v úspěchu, hledá štěstí v požitcích, v alkoholu, v narkotikách, ale tady štěstí nenajde. Přichází rozčarování, ještě větší prázdnota, opuštěnost a bolest v duši. Už sv. Augustin tuto touhu po štěstí vyjádřil slovy: „Stvořil jsi nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“ Čiňte pokání a věřte evangelium (Mk 1,15). Část 3. Dědičný hřích (v Adamovi) a osvobození (v Kristu)

Datum vydání :   2017-03-02
Autor:   BKP
Kristus zaplatil na kříži svou krví za naše hříchy. Spolu s ním byl na kříži také ukřižován náš starý člověk (Adam). Kristus se stal náhradou za naše hříchy, stejně jako i za naši adamovskou přirozenost. Toho dne byly na kříži nejen naše hříchy, ale i naše přirozenost. Když byl ukřižován Kristus, byli jsme i my (naše adamovská přirozenost). Jestliže pochopíme tento jediný bod, zbytek bude jasný: „Spolu s Kristem jsem (adamovská přirozenost) ukřižován, nežiji už já (ego), žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 2.: Hereze historicko-kritické metody v teologii

Datum vydání :   2017-02-24
Autor:   BKP
Historicko-kritická metoda v teologii (HKT) si dnes dělá nárok na výhradní právo vysvětlovat Písmo svaté, a tím i celé katolické učení. HKT se nepodřídila Boží inspiraci ani Tradici církve ve věcech učení (dogmat) a mravů. Je založena na ateistické filosofii, neakceptuje žádný zázrak, popírá Kristovo vzkříšení, neakceptuje, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, jediný Spasitel, tak, jak to církev učila 2000 let. HKT má heretické učení, ve kterém Krista rozděluje na Krista historického a Krista (falešné) víry, kterého si prý vysnila první obec věřících.Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 1.: Diagnóza doby

Datum vydání :   2017-02-22
Autor:   BKP
V této době už církev s duchem koncilního aggiornamenta natolik splynula se světem, že nerozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež, hereze a pravověrné učení! Morální a duchovní autogenocida církve i národů pokračuje. Církev mlčením či různými gesty Jana Pavla II. a Františka k této naprogramované genocidě pomáhá! Žádná bariéra satanské globalizaci! Žádný odpor proti programu autogenocidy národů a světa! Vatikánský Titanik se potápí. Místo snahy o vnitřní obnovu církve je vyvíjen tlak k masovému sebezničení. V kořeni jsou právě hereze neomodernismu, synkretismu a tolerance k amorálnosti. Základním programem teologických škol je tato autogenocida katolické církve a křesťanství. Duchovní rakovina už zcela pronikla apostatický Vatikán, který nese hlavní vinu na procesu sebezničení křesťanských národů! Pokání notoricky odmítá! Je možné jít v apostazi ještě hlouběji?3. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

Datum vydání :   2017-02-17
Autor:   BKP
Byzantský katolický patriarchát vyzval k modlitební mobilizaci. Tyto dny a hodiny probíhá nejen psychologický, ale především duchovní boj! Má-li Prezident prosazovat skutečné dobro pro USA a svět, je v tomto boji, i když dobře začal, de facto bezmocný. Je před ním mnoho pastí a nebezpečí, které připravují nejen zlí či oklamaní lidé, ale za nimiž jsou kosmokratores v ovzduší (Ef 6,12). Proto vítězství nad silami lži a smrti nezávisí jen na něm, ale na každém z vás, kdo se zapojí do modlitební mobilizace. Předkládáme další variantu modlitby: Tajemství Božího jména.2. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

Datum vydání :   2017-02-10
Autor:   BKP
Drazí křesťané USA, tyto dny a hodiny probíhá duchovní boj. Na jedné straně je náš Spasitel Ježíš Kristus se svými služebníky a na druhé straně satan se svými médii a církevními Jidáši (kard. DiNardo, arcib. Gomez...). Jde o bytí a nebytí nejen naší planety, ale o věčné zavržení či věčnou spásu! V tomto historickém čase jsme vás vyzvali k duchovní mobilizaci, kde základním bodem je společná modlitba od 20-21:00. Z vaší strany je to oběť, že tento čas nedáte televizi a internetu, ale Bohu a své duši.Slovo otce Patriarchy Eliáše k podobenství o Marnotratném synovi

Datum vydání :   2017-02-04
Autor:   BKP
Když člověk udělá něco zlého, ďábel se snaží dovést člověka k zoufalství, nevěře: „Už pro tebe není žádná šance!“ A to je lež! Boží láska ke každému z nás je ještě mnohem větší, než láska matky ke svému dítěti. Proto Ježíš ukazuje na příklad syna, který „vstal a šel ke svému otci“ (Lk15,20) Nezůstal v zoufalství nebo sebelítosti či ve svých zlých myšlenkách. Ale jak je řečeno: „Vstal a šel“. Musel se zapřít, pokořit, a to není tak jednoduché. Máme si uvědomit, že za tento můj hřích dal Nebeský Otec svého Jednorozeného Syna na smrt ukřižováním. Ježíš zaplatil za všechny moje hříchy. V Ježíšových ranách je nejen odpuštění hříchů, ale také naše uzdravení. Ježíš nám v podobenství ukazuje, jak reaguje na naše pokání Nebeský Otec: „…otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. … A začali se veselit.“ (Lk15,20; 22-24)Slovo Polsku 3. část: Vrátí se Polsko ke zdravým kořenům víry? (+ video)

Datum vydání :   2017-02-01
Autor:   BKP
Požadavky, které dává Františkův Vatikán, staví Polsko před rozhodnutí: buď přijme Františkovu cestu apostaze, anebo se vrátí skrze pokání ke zdravým kořenům víry. V Polsku ale je třeba konat ohromnou práci – k záchraně křesťanství, k záchraně rodin, k záchraně morálních hodnot, k záchraně nesmrtelných duší před věčným zavržením!  V čem musí konkrétně polský národ konat pokání? Je to velmi bolestné, ale musíme povědět pravdu: A) svatořečení Jana Pavla II. je neplatné, a je třeba z toho vyvodit důsledkyB) heretické učení musí být nahrazeno pravověrným. Kněžská formace je od II. vatikánského koncilu vedena v duchu neomodernismu historicko-kritické metody, která popírá základy celého křesťanství: inspiraci Písma, Kristovu vykupitelskou smrt na kříži, Jeho historické a reálné vzkříšení, všechny Jeho zázraky i všechny zázraky v Písmu.Duchovní mobilizace za Trumpa

Datum vydání :   2017-02-01
Autor:   BKP
Byzantský katolický patriarchát ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého v apoštolské a prorocké autoritě vybízí všechny Američany a všechny lidi dobré vůle k duchovní mobilizaci. Konkrétně: Každý ať se zbývajících 100 dnů od inaugurace, tedy v čase do 1. 5. 2017, modlí od 20-21:00 tam, kde je. Je možno se modlit i v jiné době, ale v tomto čase se pomodli alespoň Kristovu modlitbu Otče náš v jednotě se všemi, kteří volají k Bohu. Společným úmyslem je ochrana prezidenta Trumpa, viceprezidenta i jejich spolupracovníků a realizace Božího vítězství nad satanskými globalisty NWO. Bůh je všemohoucí. Kdo se s Ním a s Jeho vůlí vírou sjednotí, skrze toho působí Boží všemohoucnost. Zapoj se do boje víry ještě dnes! Kristovo vítězství je jisté! Tvá modlitba víry zachrání Ameriku i naši Zem!Slovo Polsku 2. část: Šokující postoj: zpověď před eutanázií?! (+ video)

Datum vydání :   2017-01-31
Autor:   BKP
V televizním pořadu polský kněz Kobylinski v rámci rozhovoru o tzv. decentralizaci církve hovořil i k otázce eutanazie spojené se zpovědí a svatým přijímáním.  Citace z TV pořadu: „V Kanadě vydali katoličtí biskupové dva dokumenty – část se postavila za to, že je možné udělit svaté svátosti (svatou zpověď, svaté přijímání) těm lidem, kteří se připravují na eutanázii. Část biskupů se vyjádřila, že lidem, kteří se připravují na eutanázii, se svaté svátosti udílet nesmějí a ani jím nesmí být odsloužen církevní pohřeb.“  Odpověď: Jak vůbec může dojít k tomu, že v otázce, jako je eutanázie, může část biskupů eutanazii – sebevraždu – schválit tím, že dovoluje kněžím udílet sebevrahům před vědomým spácháním sebevraždy svaté svátosti? Souhlas biskupů je znakem, že podstatu svátostí zcela ignorují. To není pouze otázka pastorační, to je otázka věroučná. Slovo Polsku 1. část: Kroky Františka Bergoglia k likvidaci papežství a církve (+ video)

Datum vydání :   2017-01-26
Autor:   BKP
Dnes je nutná revoluce, ale pravdivá! Musí nastat Koperníkovský převrat, ale od herezí k pravověrnému učení! Bez toho Kristova církev zůstane jen v malých skupinkách pravověrných a tu brány pekelné nepřemohou (Mt 16,18). Ježíš předpovídá: „Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To vám budou činit, protože nepoznali Otce ani Mne.“ (J 16,2-3).  Dále Kobylinski oznamuje, že v této Františkově revoluci půjde o změnu chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné. Tedy půjde o změnu dogmat – učení. Výsledkem této revoluce bude antikristovská změna myšlení a pohřeb oficiální katolické církve. Výzva katolíkům USA

Datum vydání :   2017-01-25
Autor:   BKP
Drazí katolíci USA, v tyto historické chvíle, několik hodin po inauguraci vašeho nového prezidenta, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát.  Předně je třeba si uvědomit, že hlavním cílem nás, křesťanů, není vybudování ráje na této zemi. Naším hlavním cílem je skrze spasitelnou víru v našeho Pána Ježíše Krista a Jeho následování získat po skončení této životní zkoušky věčný ráj. Drazí katolíci USA, uvědomujete si, že dnes jde o historický zlom? Po zavraždění prezidenta Kennedyho nastoupila etapa vlády polotajných elit, architektů NWO, kteří Ameriku zneužívali k zavádění systémů sebezničení světa šířením amorálností a prosazováním antizákonů. Bůh dal volbami Americe mimořádnou šanci! Je smutné, že prezidenta Trumpa volila pouze polovina katolíků. Ti ostatní se zřejmě stali obětí lží masmédií. Dnes jde o mimořádný přelom v historii a každý upřímný občan Ameriky je zavázán ve svědomí před Bohem, aby obrodný směr, který prezident zahájil, plně podporoval, především modlitbou.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

Datum vydání :   2017-01-19
Autor:   BKP
Podstatou svátku Zjevení Páně je, že Ježíš podstupuje křest pokání. Tato praxe dnes v církvi chybí. Byli jsme pokřtěni jako malé děti, ale k tomu, abychom se mohli otevřít Duchu svatému, chodit v Něm a vůbec už jen vytrvat na cestě spásy, je třeba činit pokání. Pokání není nějakým sebemučitelstvím. Člověk může dělat určité sebezápory, ale v tom není podstata pokání. Ta spočívá v ochotě stavět se do pravdy a přiznat si chybu.Vánoční pastýřský list 2017

Datum vydání :   2017-01-04
Autor:   BKP
Christos raždajetsja! Každým rokem si o Vánocích připomínáme radostnou událost Kristova narození, které je spojeno s Betlémem, se Svatou Bohorodičkou, svatým Josefem i betlémskými pastýři. Svědky této radostné události byli i zvířátka, nejen oslík, který svatou Bohorodičku vezl z Nazareta do Betléma, ale i ovečky, které s sebou s radostí přinesli pastýři, když se jim zjevil anděl Hospodinův a oznámil jim radostnou zvěst, která je radostí i pro nás: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!“ Vánoce v moravském Betlémě (video)

Datum vydání :   2017-01-01
Autor:   BKP
Vánoce v moravském BetléměOdpověď na článek: „Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři, stopa mizí v Doněcku“

Datum vydání :   2016-12-30
Autor:   BKP
Vážená paní šéfredaktorko,  na základě všeobecné žurnalistické etiky Vás žádáme o uveřejnění našeho stanoviska k článku, který manipuluje veřejným míněním a rozpaluje náboženskou nesnášenlivost. Byzantský katolický patriarchát (BKP) se veřejně vyslovuje k aktuálním věcem, týkajícím se křesťanské víry a rovněž k současným destruktivním vlivům na křesťanské národy. Novinářka vědomě cituje lživé zprávy z podplacených ukrajinských médií, která v průběhu tří měsíců publikovala seriál otřesných výmyslů a hrubých očerňování na objednávku, a to bez jediné možnosti obhajoby. Šlo o mediální zločin! Na tyto lživé zdroje se vědomě odvolává Z. Trachtová a staví je před veřejnost jako pravdivé! Jde o hrubé očerňování a záměrné dezinformování veřejnosti s cílem degradovat prorocký hlas pravdy, který představuje Byzantský katolický patriarchát. 
 |<     <<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20     >>      >|