čeština > Církev

Jak je to dnes s církví? / Odpověď Patriarchy Eliáše katolíkovi upřímně hledajícímu pravdu

Datum vydání :   2018-02-21
Autor:   BKP
Na závěr svého dopisu jsi, Mirku, položil otázky: Jak je to s církví a jak je to s vámi? Otázka: Jak je to s církví? Odpověď: Náš Pán Ježíš Kristus založil svou církev, která je prostředkem k spáse duší. Tato Kristova církev je založena na apoštolech a prorocích (srov. Ef 2,20). Církev je sloupem a oporou pravdy ve světě (srov. 1Tim 3,15).Je potřebné dnes papežství? (+ video)

Datum vydání :   2018-02-17
Autor:   BKP
Hlavním problémem v katolické církvi dnes je zneužití papežského úřadu a jednota katolíků s heretikem, ať už vědomá či nevědomá. Proto Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci neplatného papeže Františka a vyhlásil, že je vyloučen z církve! František je ale jen vrcholem ledovce a vnějším projevem vnitřní rakoviny církve. Každý katolík, pokud chce zůstat v církvi a být spasen, musí se oddělit od herezí, které zaštiťuje pseudopapež František.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Tří světitelů

Datum vydání :   2018-02-11
Autor:   BKP
Ježíš říká i nám: „Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,14) Skutečným Světlem světa je jen Ježíš! My však máme mít účast na Jeho světle. Máme být sjednoceni s Ježíšem. My ve své podstatě nejsme světlem, ale tmou. Proto Ježíš řekl, že každý z nás se musí znovu narodit. Světlem jsme jen natolik, nakolik jsme sjednoceni s Ježíšem. Když Mu patříme, pak co je Jeho, je i naše. A co je naše, má být Jeho. Ježíš chce, abychom se odřekli všeho a ztratili svou duši pro Něho a pro evangelium. Proč? Aby On v nás mohl působit, aby v nás mohl v plnosti žít, aby nás prosvítilo Jeho světlo a abychom i my pak byli tím světlem. Je svátek Tří světitelů. O nich můžeme vpravdě říci, že byli světlem světa.Odpověď redaktorovi Českého rozhlasu panu O.G. ohledně zednářů a různých klubů

Datum vydání :   2018-02-07
Autor:   BKP
Vážený pane Ondřeji Golisi, opětovně se domáháte, abychom s Vámi vešli do dialogu ohledně zednářství v ČR a různých klubů, jakým je například Římský klub v souvislosti s panem Drahošem. Poněvadž Vy jste na rozdíl od nás znám jako odborník v odhalování kriminálních kauz, proto posluchači Českého rozhlasu jistě uvítají, když jim tuto závažnou problematiku vysvětlíte i bez nás.K výroku ex-prezidenta Klause

Datum vydání :   2018-01-29
Autor:   BKP
Pan ex-prezident vyjádřil obavy, že „poražený tábor výsledek voleb nepřijme“. Dodáváme, že formálně sice přijal, ale dal najevo, že bude pokračovat v boji proti národu a proti prezidentovi, jen více skrytou a zákeřnou formou. Výsledek voleb byl Boží zázrak! Děkujeme bezejmenným, kteří za tento zázrak úpěnlivě volali k Bohu. Byzantský katolický patriarchát v tomto jubilejním roce 2018 vyzývá k pokračování v modlitebním boji za život českého národa proti skrytému systému smrti.Zkušenost po volbách v ČR

Datum vydání :   2018-01-29
Autor:   BKP
Pravdivé křesťanství je pravda a život! Falešné křesťanství je opium a smrt! Kdo je kdo?Odpověď na očerňující prohlášení arcibiskupa Graubnera

Datum vydání :   2018-01-22
Autor:   BKP
Citace: „A skupinkou, kterou založil, se nechal svévolně prohlásit za patriarchu, čímž se dostal do církevních trestů.“Odpověď: Toto tvrzení je opět lží. Nešlo o nějakou „skupinku“, šlo o synod sedmi biskupů, kteří se z důvodu boje za ochranu pravověrnosti učení proti herezím rozhodli založit patriarchát. Synod biskupů pak vybral za patriarchu biskupa Eliáše. Nejstarší ze synodu, který byl vysvěcen na biskupa ještě za ilegality, tuto funkci z důvodu stáří a nemoci odmítl přijmout a sám navrhl za patriarchu biskupa Eliáše místo sebe. Vyhlášení patriarchátu bylo odůvodněno a oznámeno Benediktu XVI. Ten za to žádnou exkomunikaci nikdy neudělil. Pozor! Buď budeš volit život, nebo smrt!

Datum vydání :   2018-01-14
Autor:   BKP
O co jde?Tu nejde o umělý image kandidáta. Jde o podstatu! Jaký systém každý z nich reprezentuje.Dnes je prosazována redukce lidstva a ta má dva hlavní prostředky:1. pod pozitivním pojmem pomoc uprchlíkům – islamizaci a likvidaci národa.2. pod pozitivním pojmem lidská práva – morální degradaci gender-schizofrenií spojenou s kradením dětí tzv. sociálními službami.Dnes jde o život nebo smrt. Co zvolíš ty? Zvol život!Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Obřezání Páně a svatého Basila Velkého

Datum vydání :   2018-01-13
Autor:   BKP
Dnes je ve východní církvi svátek Obřezání našeho Pána Ježíše Krista a zároveň je počátek nového roku. Tento první den roku si připomínáme jméno Ježíš a v tomto jménu i do tohoto nového roku vstupujeme. V evangeliu je napsáno:„Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.“ (Lk, 2,21) Obřízka byla znamením smlouvy mezi Hospodinem a vyvoleným národem. Boží syn, který se stal člověkem, byl osmého dne po svém narození obřezán a bylo mu dáno jméno Ježíš. V tomto jménu „Ježíš“ je naše spása. Dnes je také svátek sv. Basila Velkého. Svatý Basil nejenže napsal pravidla mnišského života, ale také bojoval za čistotu víry proti arianismu – to je dnes prakticky hereze modernismu, která ničí církev v její podstatě. Pokud je naše víra čistá, pak všechny pravdy víry v nás opravdu působí. Pokud se však člověk otevře herezím, ztrácí Boží moc. Síla Ježíšova jména v něm nemůže působit.Tajemství z Fatimy po 100 letech - 2. část: nejen pro politiky (+ video)

Datum vydání :   2018-01-09
Autor:   BKP
Křesťanské národy se dostaly do stádia, kdy ani ve sféře politické ani vzdělávací, a vůbec ve veřejném životě se věci nesmí nazývat pravými jmény. Byla zavedená tzv. korektnost, kterou jsou přikrývány i největší zločiny proti lidstvu. Tato duchovní atmosféra nedovoluje nazvat zlo zlem. Zlo musí být přijímáno jako dobro, proto se proti němu nedá bránit. Je nepsaným zákonem, že sebelikvidace jedince i národa musí být prosazována pod pozitivními pojmy. Všichni musí hrát komedii diktovanou skrytými elitami. Kdo se v současné psychologické válce, postaví proti systému NWO, musí počítat i s obětí vlastního života. Tento boj ale stojí za to, má smysl! Národ potřebuje hrdiny, proroky, kteří vidí pravdu a kteří ji hájí. Výzva z Fatimy se týká každého politika i každého člověka. Pokání – metanoia – změna myšlení, znamená oddělit se od lži a přijat pravdu.Vánoce 2017 (+ video)

Datum vydání :   2017-12-24
Autor:   BKP
Vánoční svátky jsou hluboce vepsány do duše snad každého člena našeho národa. Hluboká tradice je spojena už s adventní dobou a milými zvyky, jako je řezání větviček z ovocných stromů v den sv. Barbory rozkvétajícími na Štědrý den, zpěvy rorátů v chrámu, adventní věnec, modlitba radostného růžence. Tento čas je proniknut duchem radostného očekávání a těšení se na Vánoce. Toto je důvod k vánoční radosti – Bůh sám přišel, aby tě spasil. Boží Syn se stal člověkem, aby člověk se stal Božím dítětem a dědicem věčného království. To vše Bůh dává zdarma jako dar, proto i připomínkou je dávání dárků o Vánocích. Vánoční požehnání všem lidem dobré vůle zasílají biskupové Byzantského katolického patriarchátuKázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

Datum vydání :   2017-12-08
Autor:   BKP
Maria byla předem uchráněna dědičného hříchu a tedy i každého jiného hříchu. Bůh ji uchránil, protože se měla stát matkou Ježíše Krista. Ona je kecharitomene – plná milosti. Dědičný hřích je ztrátou Boží milosti. Maria byla od něj už napřed uchráněna. Nebeský Otec nám dává Ježíše skrze Přesvatou Bohorodičku, tak k nám přichází spása. Znovu si dnes může každý uvědomit, jaký je jeho vztah k ní a může ho obnovit tím, že se postaví v duchu pod kříž a přijme Přesvatou Bohorodičku do svého srdce. Pod jejím vedením se staneme opravdu jejími syny a dcerami. Ona je naší dobrou matkou. Svěřme celý svůj život do jejích rukou.Tajemství z Fatimy po 100 letech - 1. část: Apostaze v církvi (+ video)

Datum vydání :   2017-11-18
Autor:   BKP
Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?  V 18. století vzniklo osvícenství. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o apostazi v církvi. Úřad papežství byl zločinně zneužit k prosazení procesu autogenocidy církve. Úřad papežství byl zločinně zneužit k prosazení procesu autogenocidy církve. Jan XXIII. i Pavel VI. jako papežové prosadili hereze. Proto i II. vatikánský koncil byl a je neplatný a tito papežové musí být jako heretici posmrtně vyloučeni z církve! Dopustili se daleko většího zločinu než papež Honorius, který byl z církve posmrtně vyloučen (srov. bula Pavla IV., „Cum Ex Apostolatus Officio“). To je první krok k pravdivému pokání z apostaze v církvi!MODLITEBNÍ ŘÁD

Datum vydání :   2017-11-10
Autor:   BKP
MODLITEBNÍ ŘÁD: Ježíšova cesta na smrt, Golgota – sedm slov z kříže, Prorocká modlitba za vzkříšení národa, Kristovo vzkříšení – svěcení neděle, Anamnéze a epikléze, Pravdy vzkříšení – Emauzy a Zjevení v Galileji pěti stům bratří, Modlitba jednoty a moci, Pravdy vzkříšení – Zjevení apoštolům a Zjevení TomášoviPoláci kontra islamizace (+ video)

Datum vydání :   2017-11-07
Autor:   BKP
V současné islamizaci se Poláci obrátili s prosbou o pomoc k Bohu modlitbou růžence. Vláda následně odmítla půjčku MMF a islamizační kvótu! V téže chvíli však arcibiskup Wojciech Polak hrubou lží zneužil svou pastýřskou autoritu a postavil se proti autoritě Boha! Vyhrožoval vyloučením každému knězi, který chrání víru a svůj národ. Trest, kterým hrozí, ať dopadne na něho. On ať je vyloučen!Slovo patriarchy Eliáše o děkování ІI. část: jak otevřít svůj život Božímu působení

Datum vydání :   2017-10-30
Autor:   BKP
Bůh chce působit i v našem životě, jen je potřeba, abychom našli klíč, spojení s Ním…. A tím klíčem je právě děkování. Pak Bůh začne jednat. On vezme náš život do svých rukou a boj proti našim slabostem už nebude naším bojem, ale bude to Boží boj. Jako tomu bylo s králem Jóšafatem, který se skutečně spolehl na Hospodina. Chválil Ho a důvěřoval Mu. Bůh pak zařídil vše tak, že zvítězil. Totéž prožijeme i my, každý den, třeba v maličkostech, a poznáme, že Bůh za nás skutečně bojuje, že jedná. Děkujme Bohu za vše, za všechny nezdary a různé kolize, kdy prohrajeme a budeme jednat špatně. Děkujme MU a chvalme HO, a uvidíme, jak je Bůh mocný, jak je dobrotivý a jak nás miluje.Záchrana Německa – nepřetržitá modlitba a pokání

Datum vydání :   2017-09-29
Autor:   BKP
V posledních letech nastala v Německu masová islamizace, proti které se občané nesmí bránit! Je trestné zločiny migrantů zveřejňovat! Přesto ve volbách (2017) opět vyhrála politická strana Merkelové. Ztratil německý národ rozum, anebo došlo k falsifikaci? Tento proces duchovní i fyzické sebevraždy má své hlubší kořeny. Jsou to hereze, které vnesly prokletí do celého křesťanství. II. Vatikánum má na svědomí islamizaci Evropy. Jediné řešení dnes je pokání, to je oddělení se od herezí. Jenom v Kristu je spása. Ne v různých heretických teologiích či pohanských kultech. Proto vyzýváme, aby každý křesťan dal tyto dny Bohu slib, že se bude hodinu denně modlit za záchranu svého národa. Dnes už Německo nemůže zachránit nikdo, jedině Bůh! To závisí na tvém pokání a tvé modlitbě! Slovo patriarchy Eliáše o děkování - І. část: „za všechno děkujte…“

Datum vydání :   2017-09-25
Autor:   BKP
Máme se naučit Bohu děkovat, nejen když se nám daří dobře, ale i v situacích, které svým rozumem nechápeme, které jsou pro nás těžké a které nás deptají. Toto praktické cvičení posílí náš vztah k Bohu a pomůže nám zbavit se jednou provždy strachu. Chválení Boha nemůžeme brát jako jakousi kouzelnou formulku či automat zaručující úspěch. Je to způsob života, který je v souladu s Boží vůlí. Nejde o to chválit Boha za očekávané výsledky, ale za situaci takovou jaká je. Pokud budeme při svém chválení jedním okem šilhat po výsledku, klameme sami sebe a můžeme si být jisti, že se nestane nic, co by naši situaci změnilo. Pravé chválení Boha spočívá v tom, že plně a radostně uznáváme okolnosti takové, jaké jsou, a celým srdcem přijímáme láskyplnou Boží vůli.Narození Přesvaté Bohorodičky

Datum vydání :   2017-09-08
Autor:   BKP
V září slavíme svátek Narození Panny Marie. Jak děti slaví narozeniny své matky? Přijdou k ní, dají jí nějaký dárek, přinesou květy. Když dávají ten dárek, tak čekají, že máma jim také něco dá – nějaké bonbóny nebo něco sladkého. A mají z toho radost. Když Ježíš umíral na Golgotě, tak řekl učedníkovi: Hle, tvá Matka! Přesvatá Bohorodička je matkou Ježíše Krista, ale je i tvojí matkou. On ji na kříži, v poslední hodině svého života, dal za Matku každému z nás. Prožíváme radost z toho, že slavíme narození Ježíšovy i naší Matky. Znovu si můžeme uvědomit: Ona je naší Matkou. Co chceme v den tohoto svátku?  Nejprve jí chceme dát nějaký maličký dárek, ať už nějaký sebezápor, nebo něco jiného pro ni udělat a potom jí říci, co chceme, aby ona nám vyprosila u svého Syna – nějakou milost, požehnání, ochranu... Každý má problémy a očekává Boží pomoci, světlo k jejich vyřešení. S živou vírou se na ni obraťme a také dejme nějaký konkrétní dárek naší nebeské Matce. Využijme ten svátek, kdy Přesvatá Bohorodička vyprošuje milosti u svého Syna.Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

Datum vydání :   2017-08-15
Autor:   BKP
V den tohoto svátku si připomínáme radost, že Ta, která je vyšší než andělé a svatí, Přesvatá Bohorodička, byla vzata s tělem i duší do nebe, do Boží slávy. A tu slávu Bůh připravil i každému z nás. Kdyby v našem životě přišly i ty nejtěžší kříže: choroby, smrt našich nejdražších, cokoliv, čeho se bojíme, pamatujme na to, že jednou bude naší bolesti a slzám konec. I pro nás se otevře nebe a budeme v Boží slávě s Tou, která je naší Matkou i Matkou Ježíše Krista.
 |<     <<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22     >>      >|