čeština > Církev

K uctění mučednické smrti Jana Husa

Datum vydání :   2019-07-06
Autor:   BKP
Drazí poutníci, bratři a sestry, každému upřímnému Čechu zní v uších životní program kazatele z Betlémské kaple: „Hledej pravdu, miluj pravdu...!“6. červenec se stal pro Čechy památným dnem. Tehdy za pravdu zemřel na Kostnické hranici Mistr Jan Hus. Před čtyřmi lety, kdy jsme si připomínali 600. výročí jeho mučednické smrti, Byzantský katolický patriarchát vyhlásil tohoto českého mučedníka za svatého. Dva roky před tím, na Sofijském náměstí v Kyjevě na Ukrajině, patriarchát vyhlásil rovněž českého proroka a kazatele pokání, Jana Milíče, za svatého. I jeho svátek byl určen na 6. července. Připomínáme si tento den dva české kněze, kazatele pokání a pravdy. Jeden zemřel jako mučedník v cizině a druhý rovněž v cizině, když jen o vlásek unikl mučednické smrti. Národ potřebuje vzor. Potřebuje hrdiny, kteří jsou ochotni hájit pravdu! Jen pravda zabezpečí šťastný život časný i věčný.Svátek svatých Cyrila, Metoděje a Jana Husa

Datum vydání :   2019-07-05
Autor:   BKP
Je třeba zvednout hlavy a znovu vidět velký příklad obětavé misie sv. Cyrila a Metoděje, kteří se postavili proti církevnímu intrikánství i duchu pohanství, spojeného s magií, uctíváním démonů a nemorálností. Tentýž duch dnes s abnormální silou ničí křesťanství, a to zvenčí i zevnitř. Proti morálnímu úpadku uvnitř církve se nekompromisně postavil kazatel pokání Jan a zaplatil za to mučednickou smrtí. Bůh může zachránit národy jak skrze mnoho, tak i skrze málo. Vy jste ta malá hrstka, skrze kterou chce Bůh zachraňovat! Stůjte pevně ve víře a zůstaňte věrni Kristu tak, jako naši svatí předchůdci. Všichni tito naši duchovní otcové byli ctiteli Matky našeho Pána a Spasitele. Kéž svatá Bohorodička vyprosí zde, na základech zbořených chrámů, našim slovanským národům záchranu a duchovní vzkříšení!  Pastýřský list

Datum vydání :   2019-06-06
Autor:   BKP
Bůh hledá dnes na Ukrajině modlitebníky a modlitebnice, kteří budou zvedat ruce a volat k Bohu v Duchu a v pravdě. A On je vyslyší. Kdy? V pravý čas. Ale vyslyší! Boží slovo říká, že muži mají zvedat čisté ruce k Bohu a modlit se za ty, kterým byla dána světská vláda, tedy za krále, dnes za prezidenty a představitele politické moci. Ty, když se modlíš, máš větší moc než oni, protože skrze tvou modlitbu působí samotný Bůh. V Jeho rukou jsou životy celého lidstva. Když se ve víře modlíš, působí Boží všemohoucnost. V tu chvíli jsi nejmocnější nejen na celém světě, ale v celém vesmíru. Proč? Protože to není tvá moc – je to Duch svatý, Boží dynamis skrze tebe působí. Duchovní vzkříšení Ukrajiny nenastane nějakou změnou politického systému. Rozhodující slovo je slovo víry v tvé modlitbě. „Víra je to, co přemáhá svět.“ Ježíš říká: „O cokoliv budete prosit v mém jménu, dostanete!“Velikonoční pastýřský list 2019

Datum vydání :   2019-04-22
Autor:   BKP
Drazí bratři a sestry!Tyto dny prožíváme největší svátky. Připomínáme si Boží lásku, projevenou v Božím Synu, Ježíši Kristu, který nás nejen vykoupil z hříchu na potupném kříži, ale i třetího dne vstal reálně a historicky z mrtvých! Tím dokázal své Božství. Písmo nás ujišťuje, že i my jsme skrze víru začleněni nejen pod moc Jeho smrti, ale i do Jeho vzkříšení. Křtem jsme byli duchovně ponořeni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života – života vzkříšeného Krista.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zvěstování Páně

Datum vydání :   2019-03-25
Autor:   BKP
Tak se Slovo stane tělem tam, kde jsme, Duch Boží nám bude dávat potřebné světlo a Ježíš bude skrze nás působit. V nás chce trpět a zachraňovat lidské duše. On chce skrze nás, skrze naši víru, úplné vydání se Jemu zachránit celý náš národ. To je program, který nám dává Bůh. To je také program Přesvaté Bohorodičky. A to má být program i pro nás, kteří jsme ji přijali za Matku a chceme jako poslušné děti jít za ní. Ona drtí hlavu ďábla. Maria je nová žena, která nám dala Ježíše Krista a skrze nás Jej chce dát celému národu. Nic víc Česko a Slovensko nepotřebují, než živého Ježíše. Jak přišel Ježíš na svět před 2000 lety? Skrze Marii a Ducha svatého. Tak chce přijít i nyní.Pastýřský list pro dobu postní

Datum vydání :   2019-03-17
Autor:   BKP
V pondělí jsme vstoupili do doby postní. V neděli syropostní byly v evangeliu tři motivy jednak o odpuštění, jednak o postu, a jednak o pokladu.   Odpuštění je stále aktuální. Téměř denně přicházejí situace, že nám někdo vědomě či nevědomě ublíží, a před námi stojí Ježíšův požadavek, abychom odpouštěli. Tak, jak je to zdůrazněno v modlitbě Otčenáš: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Ježíš zdůraznil odpuštění a ukazuje, že na něm závisí, aby Bůh odpustil i nám. Říká jasně: Jestliže odpustíte lidem, i vám odpustí Nebeský Otec, a na druhé straně: jestliže neodpustíte, ani vám Nebeský Otec neodpustí vaše viny. Máme-li v pravdě odpouštět, musíme nejprve vidět své vlastní viny vůči našim bližním. Často totiž chceme vykonat dobro, a nakonec z toho vyjde buď ublížení slovem, nebo zranění, které jsme nechtěli. Často v myšlenkách odsuzujeme naše bližní a ani z toho neděláme pokání, tedy si to nepřiznáme jako hřích před sebou ani před Bohem a neoddělujeme se od něj. Mnohdy přijímáme lživou informaci, kterou nekriticky předáváme, a ubližujeme tím nevinným.Slovo otce patriarchy Eliáše na Zacheovu neděli

Datum vydání :   2019-02-02
Autor:   BKP
Zacheus hledal a využil možnost, aby se setkal s Ježíšem. Položme si teď otázku: Co máme dělat, abychom se setkali s Ježíšem i my? Člověk se s živým Kristem může setkat na duchovních cvičeních anebo prostřednictvím svědectví lidí, kteří s Ježíšem žijí. Pak je potřebné, abychom s nimi udržovali kontakt. To znamená, že máme jít tam, kde se s Ježíšem můžeme setkat. Zacheus je nám v tom příkladem.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně

Datum vydání :   2019-01-06
Autor:   BKP
Co je to pokání? Neznamená to roztrhnout svůj oděv nebo posypat se popelem, jak to navenek projevovali lidé Starého Zákona. Pokání nespočívá v zevnějších skutcích, v nichž se nakonec může realizovat i naše pýcha. To však neznamená, že je nemáme dělat. Podstata pokání je v tom, že člověk roztrhne před Bohem své srdce, že ztratí pro Ježíše svou duši. V nás totiž působí síla dědičného hříchu neboli starý člověk, což je vtělený egoismus, s kterým nikdo nemůže vejít do Božího království. Boží nepřítel se nás snaží skrze naše žádosti udržet ve svém temném království. Ale my tam nemůžeme zůstávat. Musíme z něho vyjít, protože je to „krajina stínů smrti“. Zůstaneme-li tam, hrozí nám věčné zavržení.Pastýřský list na sv. Štěpána

Datum vydání :   2018-12-29
Autor:   BKP
Dnes je druhý vánoční svátek a připomínáme si prvního mučedníka, sv. Štěpána. Obětoval svůj život za Ježíše a cestu spásy – evangelium. Tehdejší církevní hierarchie, která ukřižovala Ježíše, ukamenovala jako prvního Kristova svědka jáhna Štěpána, který byl plný Ducha svatého a pravdy. Duch lži se dnes maskuje za náboženskými termíny, ale prosazuje hereze, které vedou k odpadu od živého Boha! Jediným řešením je pravdivé pokání. Bůh skrze ně zachraňuje před časným, ale hlavně před věčným peklem, a může tak zachránit Česko i Slovensko. Manifestacemi veřejně svědčíte, podobně jako sv. Štěpán, o své věrnosti Bohu a Jeho zákonům.Metanoia – ortopraxe /Advent 2018/

Datum vydání :   2018-12-11
Autor:   BKP
V současné době duchovního chaosu je třeba mít jasnou orientaci, jaké prostředky vedou k duchovnímu životu – ortopraxi. Mnozí byli pokřtěni, dokonce biřmováni, ale bez obrácení a cesty pokání jsou mrtvými členy církve (srov. Lk 13,3). Ježíš, ač bez hříchu, přijal křest pokání a sestoupil na Něj Duch svatý (Mt 3). Dal nám příklad.Obrácení a pokání jsou základy ortopraxe.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

Datum vydání :   2018-12-07
Autor:   BKP
Neposkvrněné početí Panny Marie bylo předpovězeno a zjeveno na počátku svatého Písma, kdy Bůh řekl hadovi-svůdci: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gen 3,15) Tedy mezi Přesvatou Bohorodičkou a ďáblem je ustanoveno věčné nepřátelství. Had-svůdce bude stále pod nohou Marie a její noha bude šlapat na jeho hlavu. Bůh stvořil Marii úplně bezhříšnou, neposkvrněnou. Ona od svého početí pod srdcem své matky svaté Anny, při svém narození i v každou chvíli svého života byla bez hříchu. Proto ďábel neměl k Přesvaté Bohorodičce přístup. Maria byla uchráněna hříchu. Jaká radost, že alespoň jeden člověk byl uchráněn před vládou ďábla a ještě větší radost, že právě tu která byla uchráněna dědičného hříchu, smíme nazývat svou matkou. Ona nás vede a chrání v boji s nepřítelem, který nás chce dostat do záhuby. Neposkvrněná je naší matkou, proto ji prosme: „Vypros také mně to nepřátelství a radikální odpor vůči hříchu i ďáblu a úplnou závislost na Bohu.“Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

Datum vydání :   2018-12-06
Autor:   BKP
Bůh nám dal po tolika letech totality svobodu, a my ji teď tak rychle ztrácíme. A nejenom svobodu, ale i morální hodnoty, zdravou křesťanskou víru a věčnou spásu. Prosme proto svatého Mikuláše, aby zachránil náš národ nejenom před ekonomickým a morálním zničením, ale také aby nám vyprosil ten největší dar – živou spasitelnou víru, bez které nikdo nebude spasen. To je to nejdůležitější. Prosme dnes Boha o tento zázrakEpikléze /4. část: Epikléze – chrám a ikonostas/

Datum vydání :   2018-11-30
Autor:   BKP
Biblickým modelem pro křesťanský chrám je vize daná Bohem (Mojžíšovi). Byla zrealizovaná na Jeruzalémském chrámu. Základní strukturu tvoří velesvatyně, kde je zvláštním způsobem přítomen Bůh, svatyně, kde kněží přinášeli oběti Bohu, a místo pro lid. Základem potřebné reformy dnes je vrátit liturgický postoj kněze tak, jak tomu bylo v celé historii, a to, čelem ke svatostánku – k duchovnímu centru chrámu.Epikléze /2. část: Duch svatý a epikléze/

Datum vydání :   2018-11-29
Autor:   BKP
Ježíš před svou smrtí, než na kříži obětoval své Tělo a Krev, ustanovil, aby tato Jeho oběť kříže byla přinášena Bohu na odpuštění hříchů. Symbolické oběti za hříchy, kdy byla obětována krev a život obětních beránků v Jeruzalémském chrámu, ztratily význam. Ježíš je tím pravým Beránkem, který na sebe vzal hříchy světa (J 1,29). Ježíš před dokonáním této své oběti kříže ustanovil novou oběť, která je zároveň novou smlouvou (Mt 26,26) na odpuštění hříchů. Při poslední večeři vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Pak vzal kalich s vínem a řekl: „Toto je krev má nové smlouvy, která se prolévá ... na odpuštění hříchů.“Epikléze /3. část: Epikléze – prožívání v liturgii/

Datum vydání :   2018-11-29
Autor:   BKP
Epikléze je vzývání Ducha svatého, aby sestoupil na nás a také na předložené dary. Znovu si uvědomí realitu Boží všemohoucnosti a třikrát pronese Boží jméno Jehošua. Při prvním vzývání se opět obrací k Bohu s vyznáním: Tys mě stvořil a udržuješ v existenci. Při druhém: Ježíši, Tys mě vykoupil svou smrtí na kříži. A při třetím vzývání Jména Božího (Jehošua) si uvědomí, že Duch svatý svou všemohoucností působí nyní tajemně proměnění (konsekraci).Epikléze /1. část: Rozdíl mezi východní a západní liturgií/

Datum vydání :   2018-11-27
Autor:   BKP
Východní liturgie sv. Basila Velkého i sv. Jana Zlatoústého (4. století) obsahuje epiklézi. Epikléze je i v jiných východních ritech. Vychází přímo z apoštolské tradice. Jaký je rozdíl mezi západní a východní liturgií? Západní liturgie byla radikálně upravena na II. vatikánském koncilu. V rámci úprav byly místo jednoho kánonu stanoveny čtyři. Předkoncilní latinská liturgie neměla v kánonu žádnou zmínku o Duchu svatém. Upravená koncilní liturgie už zmínku o Duchu svatém má, je však zařazena ještě před slova ustanovení (konsekrační slova). Na rozdíl od toho, východní liturgie obsahuje tzv. úpěnlivé vzývání Ducha svatého, neboli epiklézi, a to až po slovech ustanovení.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Krista Krále

Datum vydání :   2018-11-25
Autor:   BKP
Slavíme svátek Krista Krále. Prosme tedy společně: „Přijď, Pane, a ujmi se vlády v mé duši, v mé rodině, v mém národě. Ať přijde Tvé království! Nechť bude Tvá svatá vůle, jak se modlíme v Otčenáši, v našem životě! Ať je Tvé svaté jméno, které je dnes lidmi tak zhanobeno a všemožným způsobem popliváno, oslaveno! Amen.“Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Josafata

Datum vydání :   2018-11-16
Autor:   BKP
Svatý Josafat, křestním jménem Jan, se narodil v roce 1580 ve Volodymyru na Ukrajině. Jednou v chrámu sv. Paraskevy, kam přišel ještě jako malé dítě spolu s rodiči, spatřil ikonu ukřižovaného Ježíše. Chlapec se své matky zvědavě zeptal, co ta ikona představuje. Když mu vysvětlila, že je to Spasitel světa, který z lásky k lidem sestoupil z nebe na zem a zemřel za ně potupnou smrtí, aby je zachránil před věčným zavržením v pekle a otevřel jim bránu do nebe, chlapec zahořel k Ježíši upřímnou láskou. Svému příteli později řekl: „V té chvíli jsem ucítil, jak z boku Ukřižovaného vylétla hořící jiskra a spadla do mého srdce.“Manifest mládeži proti amorálnosti

Datum vydání :   2018-10-17
Autor:   BKP
Jedno z důležitých hesel zní: Člověka dělají člověkem dobré zásady. Tedy v našem životě nestačí prožít obrácení, je nutné přijmout i zdravý životní styl, který vychází z Kristova evangelia a za kterým je Duch pravdy. Dnes nejen pasti, ale i tlaky jsou tak silné, že obstát v tomto boji a žít pravdivě křesťanství, znamená počítat s duševním, ale i s fyzickým mučednictvím. To vyžaduje hrdinství!: Postavit se proti systému světa, který zneužívá masmédia, internet, a dokonce i školní osnovy s cílem demoralizovat člověka od jeho nejútlejšího mládí. Největším hrdinstvím je boj za čistotu srdce! Ano, čeká vás boj, zákeřný boj s ložiskem zla v nitru každého z vás, boj se systémem zla ve světě i boj s démonskými silami. Ježíš je však s vámi, i vy buďte s Ním! Jen ten miluje v pravdě Ježíše, kdo Ho přijal jako svého Spasitele a Pána a zachovává Jeho přikázání. Vy se staňte kvasem žitého evangelia! Upřímně hledejte spásu, postavte se proti zločinům a zlu, které vede k časné i věčné autogenocidě lidstva. Buďte pravdivými Kristovými svědky – martyrés!Prorokuj nad Amerikou! (+ video)

Datum vydání :   2018-10-04
Autor:   BKP
Arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý nuncius v USA, statečně odhalil zločiny homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Jeho odvážný krok pohnul ledy. Dále však probíhá zákulisní psychologický a duchovní boj s cílem sebezničení Ameriky i ostatních národů podle programu tzv. redukce lidstva. Písmo uvádí: „Náš boj ... je proti démonským silám, které vykonávají světovládu v ovzduší“. (Ef 6,10n)
 |<     <<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24     >>      >|