čeština > Církev

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek seslání Ducha svatého

Datum vydání :   2017-06-05
Autor:   BKP
Ježíš předtím, než vstoupil na nebesa, zaslíbil: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8). „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ (Sk 1,5) Apoštolé měli zůstat v Jeruzalémě, dokud na ně nesestoupí Duch svatý. Společně s Pannou Marií se modlili a prosili, aby je Duch svatý naplnil. Co se odehrálo v den Letnic? „...všichni byli jednomyslně spolu. A náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru, a naplnil celý dům, kde seděli. Tehdy se jim ukázaly jakoby rozdělené jazyky ohně a posadily se na každém z nich. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2,1-4).Odpověď na článek „Lepší po cestě kulhat, než běžet mimo cestu“

Datum vydání :   2017-05-11
Autor:   BKP
Páter Zahradníček se v časopisu „Milujte se“ dopustil hrubé manipulace čtenářů s cílem morálně likvidovat ty, kdo brání nejzákladnější pravdy křesťanství. Za tuto vzorově pokryteckou manipulaci by měl autor dostat čestný doktorát z církevního farizejství. Jenže, už bez žertu, tu jde skutečně o duchovní zločin, který hraničí s hříchem proti Duchu svatému, anebo jím dokonce je. Proč? Ve jménu pravdy je likvidována pravda, ve jménu církve je likvidována církev a ve jménu lidské poslušnosti je likvidována poslušnost k Bohu (srov. Sk 5,29). Předpokládáme, že autor se za svůj článek adekvátně omluví. Pokud tak neučiní, dokazuje, že je opravdu církevní farizej!Kázání otce patriarchy Eliáše o uzdravení paralytika (J 5,2-14)

Datum vydání :   2017-05-07
Autor:   BKP
Toto evangelium jsme slyšeli již mnohokrát. Je však potřeba, aby nám Pán odkryl, že skrze toto slovo vyřčené před dvěma tisíci lety, mluví ke každému z nás osobně. Nyní přichází čas, kdy se Ježíš chce dotknout i nás skrze své slovo. Jeho slovo je živé a je za ním živý Duch Boží. Ježíš k nám teď mluví skrze Ducha svatého. Budeme uvažovat hlavně nad podstatou Ježíšova slova: „Vstaň!“ K tomu, aby byl člověk uzdraven, je potřebná Boží moc. A aby Boží všemohoucnost mohla působit, je potřebná víra a poslušnost víry. Kdyby ten paralyzovaný člověk na Ježíšovo slovo „Vstaň“, zareagoval: „ A já nevstanu. Myslím, že to nemá smysl,“ ležel by tam až do smrti. Ale on vstal, vzal své lože a chodil. Mnohdy Bůh i nám dává své slovo, abychom také vstali ze svého zparalyzování. Když Ježíše poslechneme, On sám dá, že v tu chvíli v nás začne působit Jeho moc.Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31.12.2017

Datum vydání :   2017-04-27
Autor:   BKP
Modlitební mobilizace byla vyhlášena do 1. 5. 2017. Zákeřný boj ale pokračuje. Prezident je vystaven silným tlakům, mění svůj program a ztrácí původní směr. Je nutné v modlitební mobilizaci pokračovat! Proto se prodlužuje do 31. 12. 2017.Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli sv. Tomáše

Datum vydání :   2017-04-24
Autor:   BKP
Ježíš má být opravdu pro každého z nás můj Pán a můj Bůh. Má být Pánem našeho života. On je pravým Bohem, který zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Až překročíme práh smrti, setkáme se s Ježíšem tváří v tvář. Jestliže jsme v Něho uvěřili a dali Mu své hříchy, počítali s Ním ve svém životě, tak On nás pozve, abychom vešli do Jeho slávy. Ježíš je vzkříšení a život a každý, kdo v Něho věří, má život věčný. Tomáš nevěřil, ale potom padl na kolena a vyznal svou víru: „Pán můj a Bůh můj!“II. vatikánský koncil, Mohamed a islám

Datum vydání :   2017-04-22
Autor:   BKP
Autoři dokumentů II. Vaticana s duchem aggiornamenta zašifrovali hereze pod pozitivní a dvouznačné formulace a zaštítili se autoritou koncilu a papeže. Nikdo si nemohl dovolit ukázat na skrytý podvod! Byl tak spáchán nejtěžší zločin – zneužití církevní a Boží autority proti církvi a proti Bohu!Velikonoční pastýřský list – 2017

Datum vydání :   2017-04-16
Autor:   BKP
Dnes slavíme den Kristova slavného vzkříšení! V tento den se Ježíš několikrát setkal s ženami a apoštoly. I ty se dnes můžeš setkat se vzkříšeným Kristem! Vzkříšení předcházelo pokoření Krista, křížová cesta a potupná smrt na Golgotě. Pokud jsi vírou sjednocen s Kristem jako apoštol Jan, a pokud upřímně oplakáváš své hříchy a zrady Ježíše jako apoštol Petr, setkáš se dnes, v tento Velikonoční den, se vzkříšeným Ježíšem! Pokud vytrváš ve víře a kajícnosti, rozhodně Ho pak budeš vidět ne na okamžik, ale po celou věčnost!Duchovní mobilizace za Trumpa /6. část – Velikonoce/

Datum vydání :   2017-04-13
Autor:   BKP
Byzantský katolický patriarchát vyzval všechny americké křesťany i lidi dobré vůle k duchovní mobilizaci, a to do 1. 5. 2017. Základem je modlitba od 20-21:00, na tom místě, kde každý je. Horliví modlitební bojovníci si vybrali ještě jednu svou hodinu modlitby denně. Ježíš slíbil: „Amen, amen pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu Mém, dá vám to.“ (J 16,23) Křesťanský svět si uvědomuje a tento svatý týden prožívá Kristovo utrpení a na Velký pátek Kristovu smrt! Pak ale i na třetí den Kristovo slavné vzkříšení! Bez pravdivého pokání Kristova smrt i Jeho vzkříšení nepomůže ani jedinci ani národu.Slovo otce patriarchy Eliáše na Květnou neděli

Datum vydání :   2017-04-09
Autor:   BKP
Na Květnou neděli si připomínáme slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kdy lidé vzali palmové ratolesti, šli Ho uvítat a volali: „‚Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.‘“ Co bylo příčinou, že tak mnoho lidí přišlo k Ježíšovi? Příčinou byl velký zázrak vzkříšení mrtvého Lazara, který byl už čtyři dny v hrobě. Zástup, který byl s Ježíšem, když zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Nikdo nemohl říct, že vzkříšení Lazara nebylo pravdou. Všichni věděli, že byl čtyři dny mrtev. Jaká temnota musela být v srdcích velekněží, že se nesklonili před Bohem, nepřiznali, že zde působil prst Boží. Zatvrdili se a smluvili se, že Lazara zabijí. Nakonec Lazara nezabili, ale Ježíše ano. Nechceme být jako ti farizeové a velekněží, kteří zabili Ježíše a chtěli zabít ještě i Lazara. Chceme být jako ti lidé, kteří volali „Hosanna“ z upřímného srdce a především jako sestry Lazara Marta a hlavně Marie, která rozbila tu drahocennou nádobu s mastí a umyla Ježíšovi nohy. I my máme učinit toto pro Ježíše!5. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

Datum vydání :   2017-03-27
Autor:   BKP
V duchovní mobilizaci je nejpodstatnější jednota s Kristem. Krev Kristova očišťuje od hříchů. V nás ale zůstává dědičný hřích, ložisko zla, které infikuje a paralyzuje duši. V modlitbě si uvědom aspoň jednu minutu pravdu: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Když vírou stojíš v této pravdě, starý člověk – kořen zla v tobě – je ukřižován s Kristem. Uvědom si to a současně i poslední minutu svého života!Postní doba 2017 – reforma církve (+ video)

Datum vydání :   2017-03-13
Autor:   BKP
Když Ježíš mluvil o pokání, dvakrát zdůraznil: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ Pokračoval podobenstvím o neplodném fíkovníku. „Řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím pro ovoce, a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem.‘ On odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad přinese ovoce. Jestli ne, dáš ho porazit.‘“ (Lk 13,7-9) Toto podobenství se týká i tebe. Ježíš ti dává šanci ještě tento rok, tuto postní dobu. Pokud nepřineseš ovoce hodné pokání, potká tě osud neplodného fíkovníku. Budeš vyťat z Boží vinice a hozen na oheň. Postní výzva katolíkům ČR a SR

Datum vydání :   2017-03-10
Autor:   BKP
Vážení biskupové, kněží a věřící, někteří kardinálové už dnes usilují o Františkovo odstoupení z papežského úřadu. To, že je František odpadlík a ničí nejen podstatu křesťanství, ale i křesťanství samotné, je evidentní. Dokonce to vidí už i ateisté a právem se katolíkům vysmívají. Ničení morálních hodnot a prosazování islamizace bude však skrze Františka dál pokračovat, dokud nebude vytvořen tlak k jeho odstoupení nejen z řad kardinálů, ale i z řad věřících, kněží a biskupů. Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 6. II. vatikánský koncil a hereze

Datum vydání :   2017-03-09
Autor:   BKP
Na koncilu šlo o systém manipulace, kterého se dopouštěla aktivní menšina teologů majících liberálního ducha, ne Ducha Kristova! Sledovali konkrétní cíl, a to propašovat svého heretického ducha do církve a vyhnat Ducha svatého! Požadavkem doby bylo dát jasné věroučné a morální směrnice proti herezím neomodernismu a demoralizaci. Místo obnovy křesťanství přišel opak. V programu Jana XXIII., v tzv. aggiornamentu, byl zahájen proces otevření se světu. Jeho vyvrcholením je dnes heretická exhortace Amoris laetitia, která likviduje objektivní morální normy.Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 5. Hereze synkretismu

Datum vydání :   2017-03-08
Autor:   BKP
II. vatikánský koncil vyhlásil herezi o úctě k pohanským kultům a de facto tím i o úctě k jejich démonům. Je to projev totální slepoty a neznalosti Písma i Tradice. Rovněž tento koncil vyhlásil herezi, že máme s muslimy společného, jednoho Boha. Ovocem této hereze je invaze pohanství a islamizace křesťanských národů. Rovněž proto nastalo paralyzování pravdivé misie pohanům a muslimům, ale i židům.Čiňte pokání a věřte evangelium (Mk 1,15) 4. část: Obrácení, osobní vztah k Ježíši Kristu

Datum vydání :   2017-03-03
Autor:   BKP
Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěstí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že skončí, vnáší smutek. Člověk hledá štěstí v lidských vztazích, v majetku, v množství peněz, v kariéře, v lidské slávě, v úspěchu, hledá štěstí v požitcích, v alkoholu, v narkotikách, ale tady štěstí nenajde. Přichází rozčarování, ještě větší prázdnota, opuštěnost a bolest v duši. Už sv. Augustin tuto touhu po štěstí vyjádřil slovy: „Stvořil jsi nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“ Čiňte pokání a věřte evangelium (Mk 1,15). Část 3. Dědičný hřích (v Adamovi) a osvobození (v Kristu)

Datum vydání :   2017-03-02
Autor:   BKP
Kristus zaplatil na kříži svou krví za naše hříchy. Spolu s ním byl na kříži také ukřižován náš starý člověk (Adam). Kristus se stal náhradou za naše hříchy, stejně jako i za naši adamovskou přirozenost. Toho dne byly na kříži nejen naše hříchy, ale i naše přirozenost. Když byl ukřižován Kristus, byli jsme i my (naše adamovská přirozenost). Jestliže pochopíme tento jediný bod, zbytek bude jasný: „Spolu s Kristem jsem (adamovská přirozenost) ukřižován, nežiji už já (ego), žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 2.: Hereze historicko-kritické metody v teologii

Datum vydání :   2017-02-24
Autor:   BKP
Historicko-kritická metoda v teologii (HKT) si dnes dělá nárok na výhradní právo vysvětlovat Písmo svaté, a tím i celé katolické učení. HKT se nepodřídila Boží inspiraci ani Tradici církve ve věcech učení (dogmat) a mravů. Je založena na ateistické filosofii, neakceptuje žádný zázrak, popírá Kristovo vzkříšení, neakceptuje, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, jediný Spasitel, tak, jak to církev učila 2000 let. HKT má heretické učení, ve kterém Krista rozděluje na Krista historického a Krista (falešné) víry, kterého si prý vysnila první obec věřících.Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 1.: Diagnóza doby

Datum vydání :   2017-02-22
Autor:   BKP
V této době už církev s duchem koncilního aggiornamenta natolik splynula se světem, že nerozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež, hereze a pravověrné učení! Morální a duchovní autogenocida církve i národů pokračuje. Církev mlčením či různými gesty Jana Pavla II. a Františka k této naprogramované genocidě pomáhá! Žádná bariéra satanské globalizaci! Žádný odpor proti programu autogenocidy národů a světa! Vatikánský Titanik se potápí. Místo snahy o vnitřní obnovu církve je vyvíjen tlak k masovému sebezničení. V kořeni jsou právě hereze neomodernismu, synkretismu a tolerance k amorálnosti. Základním programem teologických škol je tato autogenocida katolické církve a křesťanství. Duchovní rakovina už zcela pronikla apostatický Vatikán, který nese hlavní vinu na procesu sebezničení křesťanských národů! Pokání notoricky odmítá! Je možné jít v apostazi ještě hlouběji?3. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

Datum vydání :   2017-02-17
Autor:   BKP
Byzantský katolický patriarchát vyzval k modlitební mobilizaci. Tyto dny a hodiny probíhá nejen psychologický, ale především duchovní boj! Má-li Prezident prosazovat skutečné dobro pro USA a svět, je v tomto boji, i když dobře začal, de facto bezmocný. Je před ním mnoho pastí a nebezpečí, které připravují nejen zlí či oklamaní lidé, ale za nimiž jsou kosmokratores v ovzduší (Ef 6,12). Proto vítězství nad silami lži a smrti nezávisí jen na něm, ale na každém z vás, kdo se zapojí do modlitební mobilizace. Předkládáme další variantu modlitby: Tajemství Božího jména.2. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

Datum vydání :   2017-02-10
Autor:   BKP
Drazí křesťané USA, tyto dny a hodiny probíhá duchovní boj. Na jedné straně je náš Spasitel Ježíš Kristus se svými služebníky a na druhé straně satan se svými médii a církevními Jidáši (kard. DiNardo, arcib. Gomez...). Jde o bytí a nebytí nejen naší planety, ale o věčné zavržení či věčnou spásu! V tomto historickém čase jsme vás vyzvali k duchovní mobilizaci, kde základním bodem je společná modlitba od 20-21:00. Z vaší strany je to oběť, že tento čas nedáte televizi a internetu, ale Bohu a své duši.
 |<     <<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21     >>      >|