čeština > Církev

Dopis ex-papeži Benediktu XVI. (+ video)

Datum vydání :   2018-04-14
Autor:   BKP
Vážený ex-papeži Benedikte, Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací s prosbou, jejímž cílem je obroda církve. Jde především o otázku II. vatikánského koncilu a jeho ovoce, které dnes sklízíme. Z Vaší strany je proto nutné gesto pokání za II. Vaticanum, na němž jste byl jako peritus. Dnes stačí jeden Váš výrok: „Secundum Vaticanum byl heretický. Svědectvím je jeho současné ovoce.“ Bez tohoto jasného postoje nemůže být nazvána pravda pravdou, lež lží a hereze herezí, a tedy církev nemůže konat pokání. Prosíme Vás za ubohé katolíky, dejte teď příklad pravdivého pokání, aby se církev vymanila z prokletí a sebezničení.V centru Kyjeva probíhají manifestace proti gay-diktatuře

Datum vydání :   2018-04-12
Autor:   Ze světa
V centru Kyjeva probíhají manifestace proti gay-diktatuřePokání křesťanů V4 před Letnicemi (video)

Datum vydání :   2018-04-06
Autor:   BKP
Poděkování patří všem, kteří v Česku a na Slovensku drželi v pondělí velikonoční stráž. Stáli na náměstích s transparentem: Stop kradení dětí! (Istanbul)Stop islamizaci! (Dublin IV.)S.O.S.: Ježíši, zachraň nás! Tímto ale boj neskončil ani na Slovensku ani v zemích V4. Proto Byzantský katolický patriarchát znovu vybízí křesťany Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, aby svůj slib prodloužili až do svátků Ducha svatého 20. května. Kéž slib dají i další věřící. „Náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, které vykonávají svou světovládu v ovzduší“ (Ef 6,12n).Velikonoce 2018

Datum vydání :   2018-04-01
Autor:   BKP
Christos Voskres! V tuto velikonoční neděli prožíváme radostnou událost Kristova slavného vzkříšení, které se nás každého osobně týká. Ježíš dokázal své Božství a zároveň přemohl ďábla i smrt. Křtem svatým jsme ponořeni do velikonočního tajemství Kristovy smrti a vzkříšení. Vírou máme čerpat z tohoto pramene Božího života a žít Kristův život ve svém smrtelném těle. Ježíš řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ On je s námi, ale je třeba, abychom i my byli s Ním. Proto je třeba víru oživovat modlitbou i malými skutky vydanosti Bohu. Situace, ve které se nachází V4, je tyto dny vážná. Kdo střízlivě vnímá události, uvědomuje si, do jaké katastrofy se přibližujeme hodinu za hodinou. Politici mohou mluvit, masmédia mohou předkládat své názory a nejrůznější teorie, ať pravdivé či lživé, tím nic nezmění. Vy ale můžete změnit běh dějin svou modlitbou a svým skutkem víry. Tím skutkem víry bude zítra, 2. dubna, vaše vyjití do ulic a svědectví o tom, že Ježíš, který vstal z mrtvých, žije a je stejný včera, dnes i navěky. Kéž se zítřejší den stane duchovním zlomem jak v Česku, tak na Slovensku.Pokání a modlitba – biskupům zemí V4 (+ video)

Datum vydání :   2018-03-27
Autor:   BKP
 Postní doba vrcholí, vstupujeme do svatého týdne. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt a Jeho slavné vzkříšení. Byzantský katolický patriarchát se na vás, vážení biskupové zemí V4, obrací s prosbou. Povzbuďte k velikonočnímu procesí na 2. dubna 2018. Tato manifestace za rodinu a národ pak proběhne v každé vesnici a v každém městě. Vážení biskupové a kněží, touto konkrétní formou pokání, připravte cestu pro Boží zázrak. Země V4: Česko, Slovensko, Maďarsko i Polsko pak Bůh zachrání! Češi a Moravané, povstaňte! (+ video)

Datum vydání :   2018-03-26
Autor:   BKP
Rok 2018 je rokem 100. výročí České republiky. A právě v tomto roce vyvstala dvě velká nebezpečí: hrozí ratifikace Istanbulské úmluvy a podepsání smlouvy Dublin IV.!  Členské země Evropské unie, tedy i Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty, anebo platit miliardové pokuty.  Češi a Moravané, v tomto roce se rozhoduje o bytí a nebytí našeho národa! Islamizace (Dublin) je jeden kulomet nastavený na člověka a z druhé strany je nastaven druhý – kulomet genderu s GREVIEM (Istanbul). Zvol si, kterým chceš být zastřelen – jedním nebo druhým? Anebo oběma? Jaké je řešení? Vyjděte z lhostejnosti a dejte najevo svůj nesouhlas!  Kéž se velikonoční pondělí stane počátkem velkého procesu vzkříšení národa!  Češi a Moravané, povstaňte!Česi a Moraváci, povstaňte! (+ video)

Datum vydání :   2018-03-26
Autor:   BKP
Česi a Moraváci, povstaňte!Kněžím

Datum vydání :   2018-03-25
Autor:   BKP
Drahý bratře v kněžské službě,není podstatné, zda mě osobně znáš či neznáš, podstatné je, abys znal svého Pána, který za Tebe zemřel na kříži a který Tě povolal podobně jako apoštoly slovy: „Pojď za mnou!“ Ty jsi šel: gymnázium, seminář, kněžské svěcení a pastorační služba. Uprostřed všech starostí si polož otázku: Kde je Ježíš? Ty pro Něho pracuješ, ale jaký je Tvůj osobní vztah k Němu? V knize Zjevení Ježíš napomíná: „Vrať se k první lásce! Nejsi studený ani horký.“2018 – Velikonoční mobilizace (+ video)

Datum vydání :   2018-03-24
Autor:   BKP
Byzantský katolický patriarchát vybízí: Češi a Moravané! Zanechte pasivitu a vyjděte na velikonoční pondělí do ulic! Ať je 2. dubna v každé vesnici a v každém městě národní manifestace s transparentem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“ To je první krok k záchraně! Je hanbou, že se každým rokem koná Prague pride, ale slušní lidé nejsou schopni za sebe i za budoucnost svých dětí vyjít do ulic. Devianti, zednáři, neziskovky, kluby snobů na univerzitách či v kavárnách mají své manipulační sítě, aby lidem profesionálně lhali a oni si pak podepsali rozsudek své vlastní smrti. Musíme se proti těmto profesionálním lhářům sjednotit a postavit se za pravdu a život!  V pondělí velikonoční ať je manifestace v každé vesnici či městě. Češi a Moravané, vyjděte do ulic!Zastavme sa, bratia... Slováci ožijú!

Datum vydání :   2018-03-15
Autor:   BKP
Zastavme sa, bratia, v modlitbe pred Bohom. Ujasnime si, o čo tu ide. Ide či nejde tu o plánovanú vraždu s cieľom zvrhnúť vládu, ktorá dnes bráni národ pred islamizáciou (kvóty, Dublin IV) a Istanbulským dohovorom s genderom a kradnutím detí skrze GREVIO? Odpoveď je jasná. Vražda s cieľom získania sakrálnej obete je súčasťou technológie majdanových revolúcií. Vražda má skrze masmédiá a sieť neziskoviek vyvolať emócie nenávisti k nevinným a výsledkom je samovražda národa. Prečo túto primitívnu pravdu nevidíme? V duchovnej atmosfére je duch lži a démonské sily a v nás hriech – ložisko zla. Jediným východiskom je modlitba a pokánie. Priznaj si: bol som oklamaný – a potom príde svetlo.Pozor! 15. 3. 2018 – útok na demokracii!

Datum vydání :   2018-03-14
Autor:   BKP
Na 15. 3. 2018 byla zorganizována akce zneužívající studenty středních a vysokých škol. Tato akce je útokem na demokracii, proto je nezákonná, protistátní a podléhá zákonnému stíhání. 1) Kdo akci organizuje? Prof. Halíkem formováni vlastizrádci, zneužívající demokracii k její likvidaci! Co místo ní chystají nastolit? Islámskou a genderovou totalitu! 2) Jakým způsobem? Svržením demokraticky zvoleného prezidenta, demokraticky zvoleného premiéra a následným podřízením vlády globálnímu systému sebevraždy národů.Slovensko, na kolena!

Datum vydání :   2018-03-10
Autor:   BKP
Byzantský katolický patriarchát v tomto kritickém čase tlumočí slovenskému národu vůli Boží: Bůh chce pokoj a dobro pro Slovensko a ne jeho sebezničení. Žádá proto, aby k Němu národ v zkroušenosti srdce a s úpěnlivou modlitbou volal o pomoc.  Současné problémy se nevyřeší emocemi a manifestacemi v desítkách měst. Tím méně se nevyřeší svržením vlády. Pokud by k němu došlo, nastane daleko horší situace, než je nyní. Jediné východisko je jít na kolena a volat k Bohu. Bůh osvítí náš rozum a dá sílu k pravdivé reformě, která musí začít od každého z nás. Pak se splní slova hymny: „Slováci ožijú!“ Podmínkou je: „Zastavme sa bratia“, démoni sa stratia. Tedy je třeba se zastavit na modlitbě.Pokání v postní době 2018

Datum vydání :   2018-02-26
Autor:   BKP
Koncept pastýřského listu pro české biskupyJak je to dnes s církví? / Odpověď Patriarchy Eliáše katolíkovi upřímně hledajícímu pravdu

Datum vydání :   2018-02-21
Autor:   BKP
Na závěr svého dopisu jsi, Mirku, položil otázky: Jak je to s církví a jak je to s vámi? Otázka: Jak je to s církví? Odpověď: Náš Pán Ježíš Kristus založil svou církev, která je prostředkem k spáse duší. Tato Kristova církev je založena na apoštolech a prorocích (srov. Ef 2,20). Církev je sloupem a oporou pravdy ve světě (srov. 1Tim 3,15).Je potřebné dnes papežství? (+ video)

Datum vydání :   2018-02-17
Autor:   BKP
Hlavním problémem v katolické církvi dnes je zneužití papežského úřadu a jednota katolíků s heretikem, ať už vědomá či nevědomá. Proto Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci neplatného papeže Františka a vyhlásil, že je vyloučen z církve! František je ale jen vrcholem ledovce a vnějším projevem vnitřní rakoviny církve. Každý katolík, pokud chce zůstat v církvi a být spasen, musí se oddělit od herezí, které zaštiťuje pseudopapež František.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Tří světitelů

Datum vydání :   2018-02-11
Autor:   BKP
Ježíš říká i nám: „Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,14) Skutečným Světlem světa je jen Ježíš! My však máme mít účast na Jeho světle. Máme být sjednoceni s Ježíšem. My ve své podstatě nejsme světlem, ale tmou. Proto Ježíš řekl, že každý z nás se musí znovu narodit. Světlem jsme jen natolik, nakolik jsme sjednoceni s Ježíšem. Když Mu patříme, pak co je Jeho, je i naše. A co je naše, má být Jeho. Ježíš chce, abychom se odřekli všeho a ztratili svou duši pro Něho a pro evangelium. Proč? Aby On v nás mohl působit, aby v nás mohl v plnosti žít, aby nás prosvítilo Jeho světlo a abychom i my pak byli tím světlem. Je svátek Tří světitelů. O nich můžeme vpravdě říci, že byli světlem světa.Odpověď redaktorovi Českého rozhlasu panu O.G. ohledně zednářů a různých klubů

Datum vydání :   2018-02-07
Autor:   BKP
Vážený pane Ondřeji Golisi, opětovně se domáháte, abychom s Vámi vešli do dialogu ohledně zednářství v ČR a různých klubů, jakým je například Římský klub v souvislosti s panem Drahošem. Poněvadž Vy jste na rozdíl od nás znám jako odborník v odhalování kriminálních kauz, proto posluchači Českého rozhlasu jistě uvítají, když jim tuto závažnou problematiku vysvětlíte i bez nás.K výroku ex-prezidenta Klause

Datum vydání :   2018-01-29
Autor:   BKP
Pan ex-prezident vyjádřil obavy, že „poražený tábor výsledek voleb nepřijme“. Dodáváme, že formálně sice přijal, ale dal najevo, že bude pokračovat v boji proti národu a proti prezidentovi, jen více skrytou a zákeřnou formou. Výsledek voleb byl Boží zázrak! Děkujeme bezejmenným, kteří za tento zázrak úpěnlivě volali k Bohu. Byzantský katolický patriarchát v tomto jubilejním roce 2018 vyzývá k pokračování v modlitebním boji za život českého národa proti skrytému systému smrti.Zkušenost po volbách v ČR

Datum vydání :   2018-01-29
Autor:   BKP
Pravdivé křesťanství je pravda a život! Falešné křesťanství je opium a smrt! Kdo je kdo?Odpověď na očerňující prohlášení arcibiskupa Graubnera

Datum vydání :   2018-01-22
Autor:   BKP
Citace: „A skupinkou, kterou založil, se nechal svévolně prohlásit za patriarchu, čímž se dostal do církevních trestů.“Odpověď: Toto tvrzení je opět lží. Nešlo o nějakou „skupinku“, šlo o synod sedmi biskupů, kteří se z důvodu boje za ochranu pravověrnosti učení proti herezím rozhodli založit patriarchát. Synod biskupů pak vybral za patriarchu biskupa Eliáše. Nejstarší ze synodu, který byl vysvěcen na biskupa ještě za ilegality, tuto funkci z důvodu stáří a nemoci odmítl přijmout a sám navrhl za patriarchu biskupa Eliáše místo sebe. Vyhlášení patriarchátu bylo odůvodněno a oznámeno Benediktu XVI. Ten za to žádnou exkomunikaci nikdy neudělil. 
 |<     <<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22     >>      >|