čeština > Aktuální

Poláci kontra islamizace

Datum vydání :   2017-10-22
Autor:   BKP
V současné islamizaci se Poláci obrátili s prosbou o pomoc k Bohu modlitbou růžence. Vláda následně odmítla půjčku MMF a islamizační kvótu! V téže chvíli však arcibiskup Wojciech Polak hrubou lží zneužil svou pastýřskou autoritu a postavil se proti autoritě Boha! Vyhrožoval vyloučením každému knězi, který chrání víru a svůj národ. Trest, kterým hrozí, ať dopadne na něho. On ať je vyloučen!Rozjímání nad J 5,8-10

Datum vydání :   2017-10-21
Autor:   BKP
Ježíš uzdravil člověka, který byl 38 let nemocný. Stalo se to v Jeruzalémě u rybníku zvaného Bethesda. Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal lože a chodil.Každý člověk je v určité oblasti paralyzovaný – chce a nemůže. Chce překonat určitý zlozvyk, nějaké otroctví, a nejde to. Jsou lidé paralyzovaní alkoholem, nečistotou, závistí, hněvem... Tato paralyzace způsobuje, že člověk nemůže chodit v Božím Duchu, nemůže chodit v pravé svobodě a žádný lékař, žádný psycholog není schopen člověka uzdravit. Jediný, kdo uzdravuje, jediný, kdo odpouští hříchy, jediný, kdo osvobozuje, je Ježíš.2017 – S.O.S. k Bohu

Datum vydání :   2017-10-19
Autor:   BKP
Ukrajinci! Nečekejte záchranu ani od Východu ani od Západu! Vaše záchrana je od Hospodina!  Bůh ale chce od každého pokání!  Ti, kteří v pravdě milují sebe, svou rodinu i svůj národ, ať se modlí růženec anebo čotky a konají křížová procesí! „Bude-li Ukrajina a Rusko činit pokání, nebude světová katastrofa.“ (Bohorodička ve Fatimě 1917)Jaká kariéra?!

Datum vydání :   2017-10-18
Autor:   BKP
Ďábel je dobrý psycholog. Uhodí člověku na strunu kariéry nebo strachu, a pak už s člověkem manipuluje. Chceš ale získat takovou kariéru, která nepomíjí? Budeš ji mít v nebi. Tam ti ji nikdo nevezme. Proč netoužit po této pravdivé kariéře? Cílem života není hromadění majetku, či dosažení kariéry. I kdybychom měli tu největší kariéru, to vše je marnost. Nestarejme se o svou marnou kariéru. V hříchu, v kariéře, ani v penězích štěstí není. To pravé štěstí a pokoj do duše je sám Ježíš.Je anebo není František heretik?

Datum vydání :   2017-10-12
Autor:   BKP
František ve své exhortaci Amoris laetitia de facto zrušil existenci všeobecně platných morálních norem a místo objektivních skutečností prosazuje jen subjektivní postoje, které vedou k zrušení Božích zákonů. Pokrytecky to nazývá milosrdenstvím. Biskup Holub, v protikladu signatářům Korekce, maskuje a zároveň prosazuje Františkovy hereze. Holub základní články víry – dogmata nahrazuje tzv. vývojem, a spasitelné učení církve zpochybňuje a likviduje.T. Holub a heretická Amoris laetitia

Datum vydání :   2017-10-08
Autor:   BKP
V rozhlasové relaci T. Holub hájil a prosazoval heretickou exhortaci Amoris laetitia. Vystoupili proti ní kromě jiných i signatáři Korekce. Exhortace de facto ruší objektivní Boží zákony a subjektivismus zavádí jako normu. Jde o heretický fenomén, který církev od svého založení ještě nezažila.Dle věroučné buly papeže Pavla IV. a dle Božího slova Gal 1,8-9 je František Bergoglio i Tomáš Holub pod Boží anathemou a úřady v církvi vykonávají oba jako heretici neplatně.Rozjímání nad J 1,12-13

Datum vydání :   2017-10-07
Autor:   BKP
Toto Boží slovo, které je nám dáno skrze apoštola Jana, je pro nás velkým pokladem. Je řečeno, že když jsme přijali Ježíše skrze víru a uvěřili, že On zemřel za naše hříchy, a navíc, jsme vložili svůj život do Jeho rukou i do Boží vůle, pak podle práva, které Bůh vyhlásil, jsme se stali Božími dětmi. Tato pravda je spojena i s tím, že věříme v Jeho jméno. Už samo to jméno vyjadřuje, že Bůh, který stvořil svět i člověka, že tento Trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý, je moje spasení. A také Písmo oznamuje, že kdo by vzýval jméno Hospodinovo, bude spasen. Polož si otázku: Jsem Božím dítětem? Jestli tomu rozumíš nebo nerozumíš, jestli to cítíš nebo necítíš, pokud jsi Ježíše přijal vírou a pokud věříš v Jeho jméno, jsi Božím dítětem. To je pravda, kterou Bůh zjevil a ty věříš Božímu svědectví.Slovo života – J 1,12-13 (8. 10. – 22. 10. 2017)

Datum vydání :   2017-10-07
Autor:   BKP
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.Svatováclavská manifestace za národ (video)

Datum vydání :   2017-10-06
Autor:   BKP
Svatováclavská manifestace za národMáme se nutit do radosti z víry

Datum vydání :   2017-10-06
Autor:   BKP
Základní krok je vždy: zapři se. To je krok víry! Nemáme zůstávat v sobě, ve svých náladách a svém smutku či hořkosti. Za všechno je třeba děkovat. Doslova se máme nutit do radosti, ale z víry – z toho, že Pán je blízko. Zvláště, když je člověk pokořen, prohraje, tak vědět, že Ježíš to vidí, že Mu vše můžeme obětovat a právě tak se Mu připodobňovat, a i v tomto Ho následovat!