čeština > Aktuální

Zrušení řeholní společnosti Societas Jesu (+video)

Datum vydání :   2019-12-09
Autor:   BKP
Potřeba doby si vyžádala vynesení autoritativního výroku proti mnohonásobně opakované apostatické činnosti řeholní společnosti jezuitů. Současná linie jezuitů i duch, který v této řeholní společnosti vládne, je v plném rozporu s programem zakladatele i depositem víry. Přestože v minulosti měla řeholní společnost velké zásluhy na obnově církve, v posledních desetiletích byl změněn duch i program. Místo obrany víry a mravů a místo snahy o duchovní obrodu, konají jezuité pravý opak. Už nemají právo nazývat se společností Ježíšovou, protože se postavili proti Ježíši Kristu i Jeho Duchu. „Kdo nemá Ducha Kristova, není Jeho.“ (Ř 8,9)Kázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

Datum vydání :   2019-12-08
Autor:   BKP
Maria byla předem uchráněna dědičného hříchu a tedy i každého jiného hříchu. Bůh ji uchránil, protože se měla stát matkou Ježíše Krista. Ona je kecharitomene – plná milosti. Dědičný hřích je ztrátou Boží milosti. Maria byla od něj už napřed uchráněna. Nebeský Otec nám dává Ježíše skrze Přesvatou Bohorodičku, tak k nám přichází spása. Znovu si dnes může každý uvědomit, jaký je jeho vztah k ní a může ho obnovit tím, že se postaví v duchu pod kříž a přijme Přesvatou Bohorodičku do svého srdce. Pod jejím vedením se staneme opravdu jejími syny a dcerami. Ona je naší dobrou matkou. Svěřme celý svůj život do jejích rukou.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

Datum vydání :   2019-12-06
Autor:   BKP
Bůh nám dal po tolika letech totality svobodu, a my ji teď tak rychle ztrácíme. A nejenom svobodu, ale i morální hodnoty, zdravou křesťanskou víru a věčnou spásu. Prosme proto svatého Mikuláše, aby zachránil náš národ nejenom před ekonomickým a morálním zničením, ale také aby nám vyprosil ten největší dar – živou spasitelnou víru, bez které nikdo nebude spasen. To je to nejdůležitější. Prosme dnes Boha o tento zázrakReakce C. M. Vigana na tzv. Dům Abrahámovské rodiny (+video)

Datum vydání :   2019-12-03
Autor:   BKP
Carlo Maria Vigano přirovnal tento dům k babylonské věži. Konkrétně řekl: Stavba „Domu Abrahámovské rodiny“ se jeví jako babylonský podnik budovaný Božími nepřáteli, nepřáteli Kristovy církve a nepřáteli jediného pravého náboženství, které jediné může člověka a celé stvoření zachránit před zničením jak časným, tak i věčným. Základy tohoto (babylonského) „Domu“ jsou odsouzeny k tomu, aby zanikly a zhroutily se. Vznikají tam, kde rukama samotných stavitelů má být odstraněn jediný nárožní kámen, Ježíš Kristus, Spasitel a Pán, na kterém Boží dům stojí (1Kor 3,10).Šikmá plocha súčasného pontifikátu

Datum vydání :   2019-12-01
Autor:   Ze světa
Vlastne by sme tomu ani neverili, keby to nebolo podložené dôkazmi: Bolo to veľké divadlo, čo sa konalo  pred Synodou o Amazónii a počas nej v Ríme so soškami pachamamy. Vo Vatikánskych záhradách 4. októbra a v Bazilike sv. Petra 7. októbra tieto zobrazenia pohanských božstiev sa v prítomnosti kňazov, biskupov, kardinálov i samotného pápeža prezentovali a uctievali predtým, než sa vystavili v kostole Santa Maria in Traspontina a odtiaľ skrze odvážny zásah mladého katolíckeho laika Alexandra Tschugguela našli cestu do Tiberu.Slovo života – Ř 8,9 (1. 12. – 15. 12. 2019)

Datum vydání :   2019-11-30
Autor:   BKP
"Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho."Rozjímání nad Ř 8,9

Datum vydání :   2019-11-30
Autor:   BKP
Jak máme získat Ducha Kristova? Boží slovo říká: „Kdo se spojuje s Pánem, je s Ním jeden duch.“ Když na vnitřní modlitbě bojujeme o duchovní spojení s Pánem, dostáváme Jeho Ducha. On nás pak uvádí do Božích pravd, ale také do jednoty s Ním. Pokud pak zachováváme Jeho přikázání, pak o nás platí: „Ten mě miluje, kdo zachovává moje přikázání a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“. Autoritativní slovo pravého nástupce apoštola Petra (+video)

Datum vydání :   2019-11-28
Autor:   BKP
Patriarcha a biskupové Byzantského katolického patriarchátu vyhlásili arcibiskupa Viganò za platného papeže. Odvolali jsme se na mimořádnou situaci i na prorockou službu v církvi. Někdo může položit otázku: Je či není arcib. Viganò platným papežem? V Bibli je popsána podobná situace. Prorok Samuel pomazal Davida za krále nad Izraelem. Král Saul o pomazání Davida věděl. Nemínil ale respektovat Boží rozhodnutí a vzdát se vlády. Saul si byl vědom, že ho Bůh zavrhl, protože Samuel mu to oznámil. Přesto se nemínil Bohu podřídit, a naopak, snažil se Davida, pomazaného Bohem, usmrtit. David se musel skrývat a pak bojovat a čekat, až přijde vhodný čas, aby mohl převzít úřad, ke kterému ho Bůh povolal skrze proroka.Slovo patriarchy Eliáše k svátku Obětování Panny Marie (21. listopadu)

Datum vydání :   2019-11-21
Autor:   BKP
Zasvěcený život není zbytečný, je to maximálně využitý čas zde na zemi, protože nevíme dne ani hodiny, kdy přijde smrt. My, kteří jsme se cele odevzdali Bohu, ale i každý, kdo chce jít upřímně za Ježíšem, máme svědčit svým životem i svou existencí, že patříme Pánu, že našim Pánem a Spasitelem je Ježíš. A máme následovat Pannu Marii, která nejenže byla zasvěcena v chrámu jako malé dítě, ale stála pak i odvážně pod křížem. Prosme ji tedy, abychom i my dokázali stát pod Kristovým křížem jako Ona a potom také mohli svým životem svědčit o Kristu vzkříšeném.  Odpověď na pokrytecký „Otevřený dopis biskupa Schneidera“ (+video)

Datum vydání :   2019-11-21
Autor:   BKP
„Slovo Boží je živé a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha,kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Žid 4,12)  Vy, pane biskupe, přesně identifikujete Bergogliovy hereze i jeho apostazi, a přesto jste vnutil katolíkům falešný axiom: Papež apostata musí zůstat v úřadu.   Tímto podvádíte pravověrné! Tyto duše nemají jednotu s apostatou Františkem, ale s Vámi ji mají pro Vaše veřejné pravověrné vystupování. Vy dobře víte, že Vaše jednota s apostatou Bergogliem postupně vtáhne tyto ovce pod jeho apostatický systém, a tím prokletí, které spočívá na Bergogliovi, přejde i na ně a zatemní jim nejen rozum, ale obere je o světlo víry, které nyní mají. Za touto Vaší činností je duch antikrista. Ohrožujete církev více, než zjevný apostata Bergoglio. Čiňte pokání a oddělte se od ducha antikrista, kterému sloužíte!