čeština > Aktuální

Slovo života – Gal 5,17-18 (19. 5 – 2. 6. 2019)

Datum vydání :   2019-05-19
Autor:   BKP
„Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“Rozjímání nad Gal 5,17-18

Datum vydání :   2019-05-18
Autor:   BKP
Pokud jsme vedeni Duchem Božím, zákon už nás nemůže soudit, protože Duch Boží nás nevede do hříchu. Naopak, dává nám sílu k boji, a pokud klesáme, dává nám sílu, abychom hned konali pokání, hned vstali a bojovali dál a nezůstali v zoufalství či v duchu zrady své duše a Ježíše, který aby nás vykoupil, zaplatil za nás svou smrtí.Život je otázka vztahů

Datum vydání :   2019-05-16
Autor:   BKP
Náš život je vlastně otázkou vztahů. Jde tu o vztah k sobě, vztah k druhým a vztah k Bohu. Máme milovat! Jaký je náš vztah k Trojjedinému Bohu? Největší přikázání zní: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Druhé je mu podobné: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ Tedy máme milovat Boha, milovat sebe a milovat bližního. A bližního máme milovat jako sebe.„Vezmu vás k sobě“

Datum vydání :   2019-05-12
Autor:   BKP
Ježíš říká: „Odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě.“ (J 14,3) „Vezmu vás k sobě...“ Jak radostné je to slovo! Ježíš nás vezme v hodině smrti k sobě! Ne ďábel. Ježíš nás vezme k sobě. Pane, kéž bychom s tím počítali, kéž bychom se na to těšili!Duch svatý tě naučí…

Datum vydání :   2019-05-09
Autor:   BKP
My sami od sebe nejsme schopni pochopit hloubku Božích pravd a Božích tajemství. Tu platí jen Ježíšovo slovo: „On vás naučí...“ Kdo? Duch svatý. Nikdo jiný nás není schopen naučit. On přijde k tobě s osobním přístupem, On tě naučí. Ale ty musíš chtít, spolupracovat, a On tě pak naučí. Není řečeno, jestli za rok nebo za pět let či za celý život. Ale On tě naučí. Máš zaslíbení: „Naučí…“ Naučí tě být s Ježíšem. Naučí tě, jak žít tak, aby Ježíšův život v tobě mohl růst, aby v tobě žil Kristus.  Naučí tě, abys ty umíral a Ježíš, aby rostl. „Připomene vám všechno, co jsem mluvil.“

Datum vydání :   2019-05-07
Autor:   BKP
Duch svatý nám připomene vše, co Ježíš mluvil. Ne však k tomu, abychom o tom diskutovali u zeleného stolu, pitvali to jako v pitevně, ale bez Ducha Božího, jenom svým rozumem, který postavíme jako nejvyšší normu! To bychom nakonec skončili tam, kde skončila „slavná německá teologie“. Jak jsou na tom tito němečtí teologové dnes? Prosazují islamizaci, ale co je nejhorší, hlásají hereze, které zpochybnily všechny pravdy křesťanské víry. Jeden jejich kardinál, který je teď v Římě, je heretik „par excellence“. Druhý je propagátorem sňatků homosexuálů v chrámech! Tam dospěli slavní mudrlanti, němečtí velkohlavci, s jejich slavným Tübingenem a jinými univerzitami, kde přímo „cedili“ různé pravdy, ale bez Ducha svatého, ne pod Jeho vedením, ale v duchu světa, v duchu pýchy, tak aby to bylo líbivé, aby to bylo „na úrovni“. Avšak prostotu evangelia, život, který v tom jádru je, ubili. Dnes vidíme ovoce na celém německém národě. Hanba, trojnásobná hanba! Kdo bude konat pokání? Kdy si konečně přiznají pravdu? Kdy konečně vyznají: Byli jsme oklamáni, nevěřili jsme Bohu, nevěřili jsme Jeho služebníkům prorokům...Slovo otce patriarchy Eliáše na třetí neděli paschální*

Datum vydání :   2019-05-06
Autor:   BKP
„Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ - to byla otázka myronosic, když šly v neděli ráno k hrobu, aby pomazaly Ježíšovo tělo. Nemyslely na to, co Pán řekl svým učedníkům, že totiž třetího dne vstane z mrtvých, a přitom to slyšeli všichni, kteří byli v Ježíšově blízkosti. Tu však vidíme, že když přišla Jeho smrt, ani na to nepomyslely. Jejich hlavní starostí bylo pomazat tělo myrem - vonnými mastmi - a připravit je k pohřbu.Velikonoční manifestace za ochranu rodiny

Datum vydání :   2019-05-05
Autor:   BKP
Velikonoční manifestace za ochranu rodinySlovo života – 1Kor 11,31-32 (5. 5 – 19. 5. 2019)

Datum vydání :   2019-05-04
Autor:   BKP
„Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.“Rozjímání nad 1Kor 11,31-32

Datum vydání :   2019-05-04
Autor:   BKP
Zákon Boží je svatý, my to uznáváme, a přesto ho přestupujeme. Jaké je východisko? Jen jediné, a to pokání. V čem spočívá pokání? V tom, že si přiznám hřích. V I. listu Korinťanům je napsáno: „Když sami sebe soudíme, nebudeme souzeni.“ S tímto soudem, s touto správnou sebekritikou, nemůžeme však zůstat na poloviční cestě. I Jidáš sám sebe soudil, ale skončil jako sebevrah v zoufalství. Pravdivé souzení sama sebe musí být spojeno s vírou, že za mé hříchy zaplatil Ježíš Kristus. Tedy dám své hříchy Jemu, pod moc Jeho krve. Pak platí: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu.“