čeština > Aktuální

Heretici a apostati Německa

Datum vydání :   2019-03-18
Autor:   BKP
Na shromáždění německých biskupů ve dnech 11.-14. března v Lingenu byly předloženy návrhy na přijetí antikoncepce, pohlavního soužití mimo manželství, homosexuálních vztahů a teorie gender. Je zcela evidentní, že jde o absolutní rozpor s dosavadní naukou církve. Němečtí biskupové neberou v potaz realitu smrti ani Božího soudu a věčnosti. Cynicky ruší Boží zákon a přikázání, která jsou cestou ke spáse. Platí o nich Ježíšovo: „Neznám vás, odejděte ode mne pachatelé nepravosti! Tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Lk 13,27-28)Výzva biskupu Schneiderovi

Datum vydání :   2019-03-18
Autor:   BKP
Vás vyzýváme, abyste aspoň dodatečně vyslovil konkrétní požadavek, aby František svou heretickou formulaci veřejně odvolal, anebo rezignoval z papežského úřadu, tak jako na tom bezpodmínečně trvá arcib. Vigano. Svým dvojznačným postojem zatím více blokujete reformu církve než zjevný heretik kard. Marx svými herezemi.František a hereze v Abu Dhabi

Datum vydání :   2019-03-18
Autor:   BKP
Moudrá Boží vůle neustanovila žádný pluralismus náboženství. Bůh pohanství, démony, zlo, války a zločiny pouze dopouští, ale nakonec přijde spravedlivý Boží soud a pro mnohé věčné zavržení. A toto Bůh nechce, ale respektuje svobodnou lidskou vůli. Boží vůle je, aby se všichni obrátili a vírou v Ježíše Krista byli spaseni.Pastýřský list pro dobu postní

Datum vydání :   2019-03-17
Autor:   BKP
V pondělí jsme vstoupili do doby postní. V neděli syropostní byly v evangeliu tři motivy jednak o odpuštění, jednak o postu, a jednak o pokladu.   Odpuštění je stále aktuální. Téměř denně přicházejí situace, že nám někdo vědomě či nevědomě ublíží, a před námi stojí Ježíšův požadavek, abychom odpouštěli. Tak, jak je to zdůrazněno v modlitbě Otčenáš: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Ježíš zdůraznil odpuštění a ukazuje, že na něm závisí, aby Bůh odpustil i nám. Říká jasně: Jestliže odpustíte lidem, i vám odpustí Nebeský Otec, a na druhé straně: jestliže neodpustíte, ani vám Nebeský Otec neodpustí vaše viny. Máme-li v pravdě odpouštět, musíme nejprve vidět své vlastní viny vůči našim bližním. Často totiž chceme vykonat dobro, a nakonec z toho vyjde buď ublížení slovem, nebo zranění, které jsme nechtěli. Často v myšlenkách odsuzujeme naše bližní a ani z toho neděláme pokání, tedy si to nepřiznáme jako hřích před sebou ani před Bohem a neoddělujeme se od něj. Mnohdy přijímáme lživou informaci, kterou nekriticky předáváme, a ubližujeme tím nevinným.Smírná oběť

Datum vydání :   2019-03-16
Autor:   BKP
V jedné brožurce byl krátký příběh: Mladá řeholnice v Itálii se chtěla stát smírnou obětí, složila slib a obětovala se za konkrétní úmysly. Potom přišlo utrpení, zůstala paralyzovaná, ale vše statečně snášela s vědomím, že je to i pro ni potřebná cesta očisty. Zároveň ji utrpení i neustálé bolesti motivovaly, aby vše obětovala za spásu duší, za misie.Gender v postní době 2019

Datum vydání :   2019-03-15
Autor:   BKP
Vážení biskupové, kněží a věřící,je postní doba a její podstatou je pokání. Ježíš jasně říká, a to platí pro každého: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ A to je velmi vážná věc!  Dnes se rozhoduje nejen o bytí a nebytí křesťanství, ale i českého národa. Vážným hříchem je, pokud neděláme to, co dělat máme.  V tyto dny se v parlamentu prosazuje zákon, že 12leté děti už mohou měnit své pohlaví. Jsou to zločiny nejen proti Bohu a Božímu řádu, ale i proti lidskosti. Mlčet k nim znamená spoluúčast na zločinu! Co má církev dělat? Pravdivým pokáním odvrátit prokletí od národa a znovu stáhnout Boží požehnání; bez toho boj proti autogenocidním zákonům zůstane neúčinný!Politikům a poslancům ohledně genderu

Datum vydání :   2019-03-14
Autor:   BKP
Vážení představitelé politického života, vážení poslanci,tyto dny, v polovině března, Poslanecká sněmovna řeší zavedení zákona na změnu pohlaví pro děti od 12 let. Argumentuje se tím, že na Maltě je to už dovoleno. Odvolávat se na Maltu je podobné jako tvrdit: tamti už spáchali sebevraždu, musíme proto i my. Co říci ke změně pohlaví, ať s operací či bez ní? Rozdíl je asi takový jako použít k sebevraždě buď prudký jed, anebo způsobit smrt postupně, po slabších dávkách jedu.  Dnešní mladá generace je vystavena mimořádnému manipulačnímu tlaku, takže takzvané rozhodování 12letých dětí, nemá se svobodou nic společného.Anathema na metropolitu B. Gudziaka (+ video)

Datum vydání :   2019-03-12
Autor:   BKP
Byzantský katolický patriarchát dne 11. 3. 2019 v autoritě prorocké a apoštolské vyhlásil anathemu – vyloučení z církve – na Borise Gudziaka. František ho dne 18. 2. 2019 ustanovil za metropolitu do Filadelfie v USA.  B. Gudziak nejen jako prezident UKU ve Lvově (Ukrajina) prosazoval amorální gender, který je vzpourou proti Bohu a Božímu zákonu. Dotyčný okupuje církevní úřad nezákonně. Pokud odmítá pokání a v tomto stavu zemře, bude jako kacíř věčně zavržen.Cesta pouště

Datum vydání :   2019-03-09
Autor:   BKP
V duchovním životě člověk často po obrácení prožívá nadšení, období horlivosti, první lásku. I citově vnímá Boží blízkost a útěchu. Je doslova jakoby nesen Bohem. Pak však přijde období suchopáru – poušť. Tam projít a zůstat věrný – to je skutečně hrdinství.Rozjímání nad Ř 7,4

Datum vydání :   2019-03-09
Autor:   BKP
V předcházejícím 1.-3. verši je přirovnání o ženě a dvou manželích. Ten první představuje Boží zákon, který je spravedlivý a dokonalý. Druhý manžel znázorňuje Krista. Pokud je žena spojena s tím prvním, jsou na ni vkládány jen požadavky, ale ten dokonalý manžel, zákon, ani prstem nehne, aby jí pomohl tyto požadavky plnit. Touží si vzít druhého, ale zbavit se toho prvního nemůže. On umřít nechce, a tak musí zemřít sama. Dále je řečeno, že pak máme nést ovoce Bohu, ale podmínkou je, abychom se oddali jinému, totiž tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, to je Ježíši. Pak budeme nést ovoce mnohé. Ježíš řekl: „Beze mne nemůžete nic činit.“ (J 15,5)