čeština > Aktuální

Zásady, jak jít společně za Ježíšem

Datum vydání :   2017-08-23
Autor:   BKP
Církev dnes nic víc nepotřebuje než duše, které jdou úzkou, strmou cestou za Ježíšem (Mt 7,14), duše, které dají Ježíšovi první místo ve svém životě, a pak s vírou procházejí opuštěností s Ježíšem opuštěným a pak i s poplivaným a trním korunovaným.Boží požadavek: pravdivé společenství

Datum vydání :   2017-08-21
Autor:   BKP
Latiníci říkají: tres faciunt collegium. Tři tvoří společenství. Proto Ježíš říká: když se shodnou dva nebo tři. Už, když se shodnou dva je velký úspěch, ale když se shodnou tři, tak to už je vrchol úspěchu, protože všichni tři se v této shodě musí zřeknout svých vlastních vizí, i kdyby byly mnohdy dány Bohem, jako Bůh dal Abrahámovi Izáka. Tato cesta umírání sobě samému, tato cesta, kdy člověk dává Ježíšovi prostor, aby On mohl realizovat vůli nebeského Otce, to je následování Krista. Ježíšovým programem bylo plnit vůli nebeského Otce. A to není možné bez zapření sama sebe, vzetí vlastního kříže a jití za Ježíšem.Boží pravdy potřebné k naší spáse

Datum vydání :   2017-08-17
Autor:   BKP
Je rozdíl věřit v Boha a věřit Bohu. I ďábel věří v Boha a třese se. To není spasitelná víra. My máme věřit Bohu, Jeho slovu. Máme stále myslet na ty pravdy, které vedou k našemu spasení – poslední věci: smrt, soud, věčnost. Ty jsou velmi aktuální pro všechny. A pak můžeme celou věčnost odhalovat tajemství, kterým jsme dříve nerozuměli.V pekle jsou ti, kteří odmítli Krista a spásu

Datum vydání :   2017-08-16
Autor:   BKP
Ti, kteří Ježíše odmítli, se s Ním v hodině smrti setkají jako se soudcem. V jediném pohledu uvidí, že není jejich přítelem, že není jejich Spasitelem, protože Ho znovu i znovu odmítali, ubíjeli své svědomí, věřili lži, systematicky bojovali proti pravdě, proti Kristu a proti dobru, které je spojeno se spásou a s evangeliem, které překrucovali. V tom jediném okamžiku uvidí ovoce. Přijde smrt a pak už je na všechno pozdě.Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

Datum vydání :   2017-08-15
Autor:   BKP
V den tohoto svátku si připomínáme radost, že Ta, která je vyšší než andělé a svatí, Přesvatá Bohorodička, byla vzata s tělem i duší do nebe, do Boží slávy. A tu slávu Bůh připravil i každému z nás. Kdyby v našem životě přišly i ty nejtěžší kříže: choroby, smrt našich nejdražších, cokoliv, čeho se bojíme, pamatujme na to, že jednou bude naší bolesti a slzám konec. I pro nás se otevře nebe a budeme v Boží slávě s Tou, která je naší Matkou i Matkou Ježíše Krista.Slovo života – 2Sol 2,9-10 (13. 8.2017 – 27. 8. 2017)

Datum vydání :   2017-08-12
Autor:   BKP
Slovo života – 2Sol 2,9-10 (13. 8.2017 – 27. 8. 2017)Rozjímání nad 2Sol 2,9-10

Datum vydání :   2017-08-12
Autor:   BKP
Boží slovo ukazuje na příchod antikrista, který přijde ve velké moci s mocnými činy, klamnými znameními a zázraky a bude všemožnou nepravostí svádět ty, kdo jdou k záhubě. Dnes jsme svědky, že tímto duchem antikrista, který už vládne v ovzduší, je zmanipulován téměř celý křesťanský svět, tedy křesťanské národy. Během několika let se tento rapidní odpad, který nastal především po II. vatikánském koncilu, ještě vystupňoval. Jen Bůh může tento proces zázračným způsobem zastavit, či ho obrátit v duchovní vzkříšení. To ale bez utrpení, modliteb a živé víry nepůjde; a můžeme dodat: i bez krvavého či nekrvavého mučednictví.Pokora je pravda, sebekritika

Datum vydání :   2017-08-11
Autor:   BKP
Pokora je pravda. Pokora je sebekritika. Pokora je, že si uvědomím realitu své slabosti, tzv. „Achillovu patu“, a tu si hlídám. Tam musím postavit stráž, protože nepřítel útočí se lstí a já nesmím dovolit nechat se zotročit. Vlastně nepřítel nemusí ani příliš útočit, jemu stačí toto místo zranit. Počítá s lidskou hloupostí, slabostí, kterou je u někoho strach, u jiného ambice a sleduje, kde kterého člověka může zasáhnout.Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje

Datum vydání :   2017-08-09
Autor:   BKP
Jsou ještě jiné slabosti a zlozvyky. Někdo má třeba sklon k hněvu, jiný k narkotikům, jak je tomu dnes u mládeže už ve školách. Potom co se člověk obrátí, musí vědět, že když přijde nějaká krize nebo období duchovní pouště, suchopáru, ďábel začne útočit, aby se člověk vrátil tam, kde byl předtím. Proto je potřeba, aby člověk měl už vybudovaný obranný systém, počítal s tím. A v té chvíli, kdy přijde tento útok, musí spustit mimořádný alarm, hned vzbudit horlivost a vyhlásit boj. Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje. Nespat! Probrat se! Je tady boj! Radujte se, protože Pán je blízko!

Datum vydání :   2017-08-07
Autor:   BKP
I kdyby nás pomlouvali, pronásledovali a neměli bychom podmínky k životu, máme se radovat. Největším vyznamenáním je, když můžeme trpět nejen pro své hlouposti a hříchy, ale už i pro Krista. Boží slovo říká: „Radujte se, opět vám pravím, radujte se, protože Pán je blízko“ (Fil 4,4). On je skutečně blízko, zvláště když je člověk ukřižován spolu s Kristem. Ať přicházejí jakékoli zkoušky a i kdyby je nepřítel stupňoval, nenechme se odvrátit od Boží vůle.