čeština > Publikace UPHKC

Bez hluboké modlitby a vydávání se Ježíšovi není možné obstát

Datum vydání :   2017-06-26
Autor:   BKP
Dnes se masově šíří New Age. Ten duch do svého otroctví vtahuje především autority, ať už je to na půdě církevní nebo politické, a to skrze bojové umění, jógu či skrze jiné nejrůznější pasti. Bez hluboké modlitby a bez neustálého vydávání se Ježíšovi skrze čistou lásku, kdy se snažíme plnit první Boží přikázání: „Miluj Boha celým srdcem, celou myslí a vší silou!“, není možné v tomto skrytém boji obstát! Povrchní křesťanství nemá šanci odolat v boji. Jde skutečně o duchovní boj, v němž jde o nesmrtelné duše.ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /1. část/ Po Ježíšově smrti ♫ (audio)

Datum vydání :   2017-06-25
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /1. část/ Po Ježíšově smrti ♫ (audio)Co má hodnotu pro celou věčnost?

Datum vydání :   2017-06-24
Autor:   BKP
Je třeba, abychom se dokázali znovu a znovu s živou vírou odevzdávat do Kristovy smrti – svou vůli, své nálady, smutky, zklamání, ale i své ideje a plány. Co jsme tak odevzdali Nebeskému Otci ve spojení se smrtí Ježíše Krista, má už teď užitek pro nás i církev, a navíc to má svou hodnotu pro celou věčnost.Boží řád chrání člověka

Datum vydání :   2017-06-22
Autor:   BKP
V nás je vtělená hloupost, která nás ponižuje, ničí, likviduje, a přesto je s tím člověk spokojený. Proto také přišla globalizace, proto přicházely války, morové nákazy, protože se lidé stále vrací ke zlu, stále ho milují a nechtějí přijmout pravdu a Boží řád, který člověka před tím vším chrání. Stále to lidi táhne k sebezničení a jdou jako vedení na jatka. Co to v nás je? Je to zákon entropie, duchovní entropie.„Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ – Jde o věčnost!

Datum vydání :   2017-06-20
Autor:   BKP
Ježíš říká: „Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ Jde o věčnost! Kvůli mamonu lidé často obětují své zdraví i život. Když jdou zloději krást, jsou schopni i zabít, jen aby získali pomíjivý mamon. Avšak získat věčné poklady se lidé nesnaží! Máme získávat poklady v nebi, které nám mol ani rez nezkazí, zloději nevykopou a neukradnou. Boží slovo říká: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Máme poslouchat Boha, který chce naše největší dobro.Eucharistie - zpřítomnění Kristovy smrti (video)

Datum vydání :   2017-06-19
Autor:   BKP
Eucharistie - zpřítomnění Kristovy smrti. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuRozjímání nad Ef 5,15-16

Datum vydání :   2017-06-18
Autor:   BKP
Máme si dávat pozor, a to každý z nás. Na koho? Sami na sebe. A na co? Jak žijeme. A proč? Abychom si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Co tedy máme dělat? Nepromarnit tento čas, neboť nastaly dny zlé. Co znamená promarňovat čas? Starat se o marnosti, které pomíjejí a nesnažit si v čase zabezpečit duchovní poklady, které nám zloději neukradnou ani rez nezkazí.Slovo života – Ef 5,15-16 (18. 6. – 2. 7. 2017)

Datum vydání :   2017-06-18
Autor:   BKP
Slovo života – Ef 5,15-16 (18. 6. – 2. 7. 2017)Trpět pro Boží věci je mimořádná milost

Datum vydání :   2017-06-15
Autor:   BKP
Opravdu je mimořádná milost trpět pro Boží věci, být pšeničným zrnem, zemřít sobě a žít novým Ježíšovým životem. To je program pro toho, kdo chce vážně následovat Pána Ježíše Krista. Musí počítat s křížem, pronásledováním, bezmocností a opuštěností lidmi. Avšak to všechno je třeba vidět z Boží perspektivy, z perspektivy kříže a věčnosti.Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

Datum vydání :   2017-06-14
Autor:   BKP
Eucharistie je smlouva nová a věčná! Ke každé smlouvě je třeba dvou stran. Jednou stranou je Ježíš, který se bezvýhradně dal a na druhé straně máš být ty, který řekneš k Jeho ANO své ANO. Přirovnáním je uzavření manželské smlouvy! Nestačí, když ženich řekne před oltářem své „ano“, jestliže nevěsta mlčí, smlouva je neplatná, nebyla vůbec uzavřena!Naše cesta má být Kristus

Datum vydání :   2017-06-10
Autor:   BKP
Naší cestou má být Kristus. Máme mít jasný směr a cíl – nebe. Ale my většinou někde bloudíme, anebo dokonce jdeme opačnou cestou, a přitom si myslíme, že jdeme dobře. Proto se musíme zastavovat a vcházet do Božího světla, kde pravdivě vidíme svou činnost. A protože často vidíme, že jsme se odklonili, můžeme před Bohem vyznat svůj hřích svévolnosti, pýchy, spoléhání na sebe… Bůh nám ho odpouští ve svém Synu a znovu nám dává vnitřní pokoj a sílu plnit Boží vůli v každodenním životě. A toto je to navrácení se na tu pravou cestu, ke Kristu.Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu

Datum vydání :   2017-06-08
Autor:   BKP
Dnes je celosvětově zaváděn antikristovský systém s cílem genocidy lidstva. Vatikán mlčí, a proto má větší vinu, než ti, kteří ho bezprostředně zavádějí! Církev je Tajemné tělo Kristovo, Vatikán už dnes toto Kristovo Tělo nepředstavuje. Katolíci, kteří chtějí být spaseni, nemohou být v duchovní jednotě s odpadlým Vatikánem. Jedině bude-li Vatikán činit pokání, přestane být prokletím pro oklamané katolíky, a pak už neponese zodpovědnost za připravovaný holocaust lidstva!Kdy jsem miloval Boha celým srdcem?

Datum vydání :   2017-06-07
Autor:   BKP
Den za dnem utíká..., proto si máme položit otázku: Kdy jsem miloval Boha celým srdcem? Milovat Boha – to je i podstata vnitřní modlitby. Nejdříve se máme se postavit do světla, před Boží tvář, a udělat první krok: Dát Bohu své hříchy. Pokořit se a přiznat: Zhřešil jsem, nechal jsem se oklamat. Byl jsem svévolník, prosazoval jsem svoji vůli. Nebo jsem udělal nějaký špatný krok, nechal se někam vlákat... Hned v tu chvíli, kdy je člověk oklamaný, je třeba dělat pokání, tzn. vejít na cestu pravdy.Každý má zranitelné místo

Datum vydání :   2017-06-06
Autor:   BKP
Někdo má mnohé fyzické dary – například sílu, pracovitost. Jiný má znovu duševní dary – dobrou paměť, různé schopnosti, např. organizační, a také Bůh dává různé duchovní dary. Zároveň si však každý člověk musí být vědom, že má svou tzv. Achillovu patu, tedy místo, kde je lehko zranitelný. Ďábel dovede zlikvidovat i ty nejlepší osobnosti. Jsou čtyři věci, které sleduje, a pak používá: 1) touhu po kariéře, 2) závislost na alkoholu, 3) sexualitu, 4) lásku k penězům. Dnes jsou lidé schopni za kariéru a peníze zradit svědomí, sami sebe, i národ.Nutný zákon pšeničného zrna

Datum vydání :   2017-06-06
Autor:   BKP
Každé Boží dílo musí mít v zárodku poslušnost víry až na smrt, tak jak tomu bylo i u Abrahama. Je to ten nutný zákon pšeničného zrna. Ďábel sice útočí depresemi, tlaky, chmurami, napětím, nedefinovatelným odporem, ale netřeba to brát vážně a zůstávat v tom. To je bohatství marnosti. Je třeba se s vírou modlit a jak Bůh bude celou věc řešit, ví On sám. Od nás On chce absolutní víru v Jeho všemohoucnost a úplnou odevzdanost!Křest ohněm (video)

Datum vydání :   2017-06-05
Autor:   BKP
Křest ohněm. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuSlovo otce patriarchy Eliáše na svátek seslání Ducha svatého

Datum vydání :   2017-06-05
Autor:   BKP
Ježíš předtím, než vstoupil na nebesa, zaslíbil: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8). „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ (Sk 1,5) Apoštolé měli zůstat v Jeruzalémě, dokud na ně nesestoupí Duch svatý. Společně s Pannou Marií se modlili a prosili, aby je Duch svatý naplnil. Co se odehrálo v den Letnic? „...všichni byli jednomyslně spolu. A náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru, a naplnil celý dům, kde seděli. Tehdy se jim ukázaly jakoby rozdělené jazyky ohně a posadily se na každém z nich. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2,1-4).Křest Duchem svatým (video)

Datum vydání :   2017-06-04
Autor:   BKP
Křest Duchem svatým. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuKrátké zamyšlení k svátkům Seslání Ducha svatého

Datum vydání :   2017-06-04
Autor:   BKP
Kéž vás Duch Svatý znovu naplní pravou Boží radostí, svými dary a hlavně sám sebou! Nestačí přijímat dary, hlavní je přijmout Dárce! My máme být co nejvíce v Boží přítomnosti, abychom byli ve vůli Boží a rozhodovali se, mluvili a jednali ne ze sebe, ale z Boha. Toto zůstávání a chození v Bohu je podmíněno naší praktickou vírou. Skutečně, chodit ve víře jako Abraham. Víru znovu a znovu oživovat přes všechny zkoušky. Žádný projev živé víry není zbytečný a není bez odezvy!Rozjímání nad Ef 4,11-12

Datum vydání :   2017-06-04
Autor:   BKP
Pán Ježíš buduje církev, která je Jeho – Kristovým – Tělem. K jejímu budování používá skutečně obrácené křesťany, nejen kněze a mnichy. Každý, kdo je pokřtěný, obrátil se a přijal Ducha Kristova, by měl žíznit po záchraně duší, především těch, které jsou v jeho nejbližším okolí. Je omyl domnívat se, že lidi mají obracet kněží či mniši či speciální misionáři. Kněz by měl být pastýřem, ale ovce plodí ovce, ne pastýř. Tedy každý křesťan má povinnost misie – v tomto smyslu, že má být evangelistou. Mezi čtyřma očima, tam, kde je, má zachraňovat duše.