čeština > Publikace UPHKC

Manifest mládeži proti amorálnosti

Datum vydání :   2018-10-17
Autor:   BKP
Jedno z důležitých hesel zní: Člověka dělají člověkem dobré zásady. Tedy v našem životě nestačí prožít obrácení, je nutné přijmout i zdravý životní styl, který vychází z Kristova evangelia a za kterým je Duch pravdy. Dnes nejen pasti, ale i tlaky jsou tak silné, že obstát v tomto boji a žít pravdivě křesťanství, znamená počítat s duševním, ale i s fyzickým mučednictvím. To vyžaduje hrdinství!: Postavit se proti systému světa, který zneužívá masmédia, internet, a dokonce i školní osnovy s cílem demoralizovat člověka od jeho nejútlejšího mládí. Největším hrdinstvím je boj za čistotu srdce! Ano, čeká vás boj, zákeřný boj s ložiskem zla v nitru každého z vás, boj se systémem zla ve světě i boj s démonskými silami. Ježíš je však s vámi, i vy buďte s Ním! Jen ten miluje v pravdě Ježíše, kdo Ho přijal jako svého Spasitele a Pána a zachovává Jeho přikázání. Vy se staňte kvasem žitého evangelia! Upřímně hledejte spásu, postavte se proti zločinům a zlu, které vede k časné i věčné autogenocidě lidstva. Buďte pravdivými Kristovými svědky – martyrés!František dešifroval démony aggiornamenta II.Vaticana

Datum vydání :   2018-10-15
Autor:   BKP
František v kázání dne 12. 10. 2018 dešifroval aggiornamento, tedy ducha světa v církvi, přicházejícího se zdvořilými démony, nebezpečnějšími než zjevná posedlost. František tak odmaskoval koncilní aggiornamento. Touto odbornou diagnózou ukázal, že za II. vatikánským koncilem není Duch svatý, ale zdvořilí démoni ducha světa! Ovoce už dnes vidíme. Františkovo odhalení je skutečně revoluční! Doposud se nikomu nepodařilo ducha koncilního aggiornamenta tak přesně rozšifrovat! Je šokující, že František dne 14. 10. 2018, po tomto geniálním odhalení ducha II.Vaticana, kanonizoval Pavla VI.! Kanonizoval tím démony aggiornamenta!Biskupská synoda, „Moudrost času“ je abdikace Františka

Datum vydání :   2018-10-15
Autor:   BKP
Na biskupské synodě má být 23. 10. 2018 zahájen globální projekt „Moudrost času“. Bylo by na místě, aby pod tímto názvem bylo prosazeno odstoupení Bergoglia a započetí obrodného procesu církve, iniciovaného arcib. Viganem. „Moudrost času“ je abdikace Františka a obroda církve! Musí nastat co nejdřív! Pokud se zanedbá i teď, záchranou před věčným ohněm bude už jen rychlý útěk z církevní Sodomy.Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /dlouhá verze/ (video)

Datum vydání :   2018-10-14
Autor:   BKP
Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /dlouhá verze/Doba antikrista

Datum vydání :   2018-10-13
Autor:   BKP
V této apokalyptické době, kdy byl na místo Boha postaven kult lidského ega, se dnes nacházíme. Toto zbožštění ovšem nepřináší člověku štěstí, ale vede ho po šikmé cestě do sebezničení časného i věčného. Člověk, který se stane otrokem vášní, nechce přijímat objektivní pravdu o tom, že koná zlo, o tom, že si sám škodí a že škodí i druhým. Tato kultura smrti, která odmítá Boha a Jeho zákony, odmítá nazývat hřích hříchem, zlo zlem a ničí všechny morální principy. Žijeme v době, kdy jsou morálně devastovány děti už v mateřských školkách, a školství, místo toho, aby připravovalo k životu, demoralizuje a programuje smrt. Kultura i všechna masmédia jsou ve službách ducha lži. Opakuji: jsme v době apokalyptické.Kdo je pokorný?

Datum vydání :   2018-10-12
Autor:   BKP
Takový člověk má odpor k pýše. Nelpí na vlastní vůli. Dovede ztrácet – je jako to pšeničné zrno z podobenství. Trpělivě nese vlastní bídu. Ale bez modlitby a bez umírání sobě toto není možné. Všude, kde je, ať doma, nebo jde po ulici, si uvědomuje svá provinění a hned koná pokání: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou hříšným!“ To se však člověk naučí až časem. A bez modlitby to nejde. To tedy znamená, že musíme věnovat dostatek času modlitbě.Strategie „papeže“ Františka, jak odstranit svědky a svědectví

Datum vydání :   2018-10-11
Autor:   BKP
Je už známou věcí, že bývalý papežský nuncius v USA, arcibiskup Viganò, odvážně ukázal na zločiny homosexuální mafie v církvi a postavil se za obrodný proces. Má započít Františkovou rezignací z úřadu. Reakcí Františka však nebylo pokání. Ve svých kázáních v domě sv. Marty začal skrytý útok na arcib. Vigana. Momentálně změnil strategii a pronáší už ryze evangelizační a hluboce duchovní kázání, jako by byl největším charismatikem. Uchvacující kázání teď František pronáší proto, aby si vytvořil zevnější image světce a mohl tím účinněji prosazovat homosexualismus a islamizaci k sebezničení církve. Cílem jeho strategie je rozdělit odpůrce, pak už nebude muset odpovědět na otázky a přiznat zločiny homosexuálního lobby, a hlavně – vyhne se rezignaci.Kající a prosebné procesí za národ (video)

Datum vydání :   2018-10-10
Autor:   BKP
Kající a prosebné procesí za národSvatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /zkrácená verze/ (video)

Datum vydání :   2018-10-10
Autor:   BKP
Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /zkrácená verze/Jaký je skutečný cíl biskupského synodu?

Datum vydání :   2018-10-09
Autor:   BKP
Od 3. do 28. 10. 2018 probíhá v Římě Synod biskupů o mládeži. Synod ve skutečnosti sleduje vtělení i realizaci herezí a ducha Amoris laetitia, která otvírá dveře legalizaci homosexualismu v církvi. Hlavním iniciátorem je František.  Synod nereaguje na potřebu, kterou je vytvoření takových podmínek pro katolickou mládež, aby se mohla vymanit z demoralizačního vlivu světa. Citace z dokumentů synodu: „Otázky tělesnosti a pohlavnosti jako dimenze, které nelze zadržovat, nýbrž doprovázet v rámci osobnostního rozvoje...“ Tento výrok je potvrzením toho, že když svět táhne katolickou mládež do morální stoky, synodní otcové ji nezadržují, ale pouze doprovázejí, a to ne v rámci Božích přikázání, ale tzv. osobnostního – subjektivního rozvoje, včetně homosexuality a jiných deviací.Má František ducha antikrista?

Datum vydání :   2018-10-07
Autor:   BKP
František navštívil v září 2018 Pobaltské země. V současnosti je však pod tlakem světové veřejnosti kvůli nezodpovězené otázce týkající se homosexuálních zločinů na nejvyšších místech v církvi. On mlčí a tyto zločiny nejen chrání, ale navíc i prosazuje a nepřímo útočí na ty, kteří žádají, aby se od nich církev očistila. František používá k prosazení homosexualismu a autogenocidy církve antikristovskou metodu pozitivních pojmů. Zneužívá dokonce Písmo svaté, a to i nejcitlivější moment – Kristův testament z kříže, odevzdání matky učedníkovi.Odpověď na homilii Františka o ďáblovi a pokrytcích

Datum vydání :   2018-10-07
Autor:   BKP
František kázal při ranní mši v kapli domu sv. Marty o ďáblovi a pokrytcích. V současné atmosféře tak nepřímo, ale jasně za pokrytce označuje arcib. Vigana a ty biskupy, kteří vyžadují vyšetření homosexuálních zločinů. Sebe spolu s homosexuály staví do pozitivní role hříšníků, kterým Ježíš odpouští. František rafinovaně odstraňuje spasitelný strach, aby udržel hříšníky na cestě do záhuby. Lítost je v jeho ústech jen frází, protože ji nespojuje s předsevzetím vyhýbat se hříchu. Je to heretický přístup a hřích proti Duchu svatému! Mluvit o odpuštění a současně se vyhýbat pravdivému pokání je sebevražedné klamání sebe i druhých.Slovo života – Kol 3,1-3 (7. 10. 2018 – 21. 10. 2018)

Datum vydání :   2018-10-06
Autor:   BKP
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.Rozjímání nad Kol 3,1-3

Datum vydání :   2018-10-06
Autor:   BKP
Výrok Boží je dále spojen s výzvou: „Proto hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.“ Doslovný překlad zní: „intenzivně usilujte o reality, které pocházejí shůry“. A dále je řečeno, že na ně máme myslet a ne na klam světa. Samozřejmě, že my musíme myslet i na pozemské věci, když máme hledat a plnit vůli Boží. Ale máme na ně myslet ne v duchu světa, ale z perspektivy věčnosti, a to je velký rozdíl. Věci mají sloužit nám, a ne my věcem. My máme sloužit Bohu, a proto musíme myslet na to, co je nad námi.Prorokuj nad Amerikou! (+ video)

Datum vydání :   2018-10-04
Autor:   BKP
Arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý nuncius v USA, statečně odhalil zločiny homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Jeho odvážný krok pohnul ledy. Dále však probíhá zákulisní psychologický a duchovní boj s cílem sebezničení Ameriky i ostatních národů podle programu tzv. redukce lidstva. Písmo uvádí: „Náš boj ... je proti démonským silám, které vykonávají světovládu v ovzduší“. (Ef 6,10n)Odpověď na Františkova kázání z domu svaté Marty

Datum vydání :   2018-10-03
Autor:   BKP
František se zabarikádoval v domě sv. Marty, odkud chrání nejtěžší zločiny v církvi a odstřeluje všechny snahy o prosazení pravdy a obnovy církve. Neštítí se hrubě očerňovat člověka, který se s nasazením vlastního života postavil za pravdu. Arcibiskup Viganò vynaložil maximální snahu o započetí pravdivé obnovy církve. Ta je spojena s očistou od nejtěžších zločinů, které likvidují církev zevnitř a pohoršují i lidi mimo ni.František contra Viganò /František k ubití pravdy o zločinech v církvi zneužívá dokonce i modlitbu/

Datum vydání :   2018-10-03
Autor:   BKP
Arcibiskup Viganò ukázal na zločiny homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi a vyzývá k pravdivému pokání. František zneužívá papežský úřad a zločince kryje a podporuje. Hlavní povinností papeže je chránit víru a mravy. František víru a mravy autoritativně ničí. A to je zločin proti Bohu i proti církvi. František dne 29. 9. 2018 vyzval věřící na celém světě, aby se v měsíci říjnu modlili za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství. Kdo je podle Františka tím ďáblem? On a homosexuální lobby v církvi, anebo arcib. Vigano a ti, kdo žádají potrestání viníků a očistu církve? Odpověď je jednoznačná.Spása pohanů je jako sázka do loterie

Datum vydání :   2018-10-02
Autor:   BKP
Synkretismus s pohanstvím je další zločin, k němuž dochází na teologických fakultách. Místo ducha života se tu předává duch smrti. Ten duch smrti, který je v církvi, překrucuje evangelium a hlásá herezi, že všechny cesty – hinduismus, buddhismus, pohanství... vedou ke spáse. To je však lež. Ano, každý člověk má svědomí dané od Boha, ať je to Číňan či Afričan – každý. Každého člověka Bůh stvořil, čili každý by Ho měl v tomto ohledu nazývat svým Otcem. Kristus zemřel na Golgotě za všechny lidi – za všechny. Ale všichni spaseni nebudou. Jen ten, kdo přijme spásu v Kristu. Proto jsme povinni hlásat Krista.1918-2018 ČR (ČSR) Život, ne smrt! /1. část/

Datum vydání :   2018-09-29
Autor:   BKP
„Dnes kladu před tebe život a smrt... vol život!“ (Dt 30). Byzantský katolický patriarchát proto vybízí, aby každý katolík dal Bohu slib, že se bude do 28. října modlit denně růženec. Věnuj celou hodinu modlitbě za záchranu národa! Také vybízíme, aby křesťané po nedělích dopoledne konali ve svých vesnicích či městech kající průvody, nejlépe přes náměstí. Doporučujeme, aby po bohoslužbách vyšli přímo z chrámů a pak ještě odpoledne aby provedli společný prosebný průvod ve svém okresním městě. Mohou nést kříže či svaté obrazy. Bůh nás zachrání, ale my musíme z hlubin srdce a s vírou k Němu volat! Zvol dnes život, ne smrt!Upozornění k brožurce napsané pro úřad vlády psycholožkou B. Marvánovou-Vargovou

Datum vydání :   2018-09-28
Autor:   BKP
Autorka brožurky: „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta“ je propagátorkou Istanbulské úmluvy. Má funkci předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí. Co znamená prevence domácího násilí? Děti jsou už v mnoha státech kradeny rodičům bez reálné viny, preventivně! Prý by snad v budoucnu mohlo k nějakému domácímu násilí dojít.