čeština > Publikace UPHKC

Boží pravdy potřebné k naší spáse

Datum vydání :   2017-08-17
Autor:   BKP
Je rozdíl věřit v Boha a věřit Bohu. I ďábel věří v Boha a třese se. To není spasitelná víra. My máme věřit Bohu, Jeho slovu. Máme stále myslet na ty pravdy, které vedou k našemu spasení – poslední věci: smrt, soud, věčnost. Ty jsou velmi aktuální pro všechny. A pak můžeme celou věčnost odhalovat tajemství, kterým jsme dříve nerozuměli.V pekle jsou ti, kteří odmítli Krista a spásu

Datum vydání :   2017-08-16
Autor:   BKP
Ti, kteří Ježíše odmítli, se s Ním v hodině smrti setkají jako se soudcem. V jediném pohledu uvidí, že není jejich přítelem, že není jejich Spasitelem, protože Ho znovu i znovu odmítali, ubíjeli své svědomí, věřili lži, systematicky bojovali proti pravdě, proti Kristu a proti dobru, které je spojeno se spásou a s evangeliem, které překrucovali. V tom jediném okamžiku uvidí ovoce. Přijde smrt a pak už je na všechno pozdě.Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

Datum vydání :   2017-08-15
Autor:   BKP
V den tohoto svátku si připomínáme radost, že Ta, která je vyšší než andělé a svatí, Přesvatá Bohorodička, byla vzata s tělem i duší do nebe, do Boží slávy. A tu slávu Bůh připravil i každému z nás. Kdyby v našem životě přišly i ty nejtěžší kříže: choroby, smrt našich nejdražších, cokoliv, čeho se bojíme, pamatujme na to, že jednou bude naší bolesti a slzám konec. I pro nás se otevře nebe a budeme v Boží slávě s Tou, která je naší Matkou i Matkou Ježíše Krista.Slovo života – 2Sol 2,9-10 (13. 8.2017 – 27. 8. 2017)

Datum vydání :   2017-08-12
Autor:   BKP
Slovo života – 2Sol 2,9-10 (13. 8.2017 – 27. 8. 2017)Rozjímání nad 2Sol 2,9-10

Datum vydání :   2017-08-12
Autor:   BKP
Boží slovo ukazuje na příchod antikrista, který přijde ve velké moci s mocnými činy, klamnými znameními a zázraky a bude všemožnou nepravostí svádět ty, kdo jdou k záhubě. Dnes jsme svědky, že tímto duchem antikrista, který už vládne v ovzduší, je zmanipulován téměř celý křesťanský svět, tedy křesťanské národy. Během několika let se tento rapidní odpad, který nastal především po II. vatikánském koncilu, ještě vystupňoval. Jen Bůh může tento proces zázračným způsobem zastavit, či ho obrátit v duchovní vzkříšení. To ale bez utrpení, modliteb a živé víry nepůjde; a můžeme dodat: i bez krvavého či nekrvavého mučednictví.Pokora je pravda, sebekritika

Datum vydání :   2017-08-11
Autor:   BKP
Pokora je pravda. Pokora je sebekritika. Pokora je, že si uvědomím realitu své slabosti, tzv. „Achillovu patu“, a tu si hlídám. Tam musím postavit stráž, protože nepřítel útočí se lstí a já nesmím dovolit nechat se zotročit. Vlastně nepřítel nemusí ani příliš útočit, jemu stačí toto místo zranit. Počítá s lidskou hloupostí, slabostí, kterou je u někoho strach, u jiného ambice a sleduje, kde kterého člověka může zasáhnout.Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje

Datum vydání :   2017-08-09
Autor:   BKP
Jsou ještě jiné slabosti a zlozvyky. Někdo má třeba sklon k hněvu, jiný k narkotikům, jak je tomu dnes u mládeže už ve školách. Potom co se člověk obrátí, musí vědět, že když přijde nějaká krize nebo období duchovní pouště, suchopáru, ďábel začne útočit, aby se člověk vrátil tam, kde byl předtím. Proto je potřeba, aby člověk měl už vybudovaný obranný systém, počítal s tím. A v té chvíli, kdy přijde tento útok, musí spustit mimořádný alarm, hned vzbudit horlivost a vyhlásit boj. Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje. Nespat! Probrat se! Je tady boj! Radujte se, protože Pán je blízko!

Datum vydání :   2017-08-07
Autor:   BKP
I kdyby nás pomlouvali, pronásledovali a neměli bychom podmínky k životu, máme se radovat. Největším vyznamenáním je, když můžeme trpět nejen pro své hlouposti a hříchy, ale už i pro Krista. Boží slovo říká: „Radujte se, opět vám pravím, radujte se, protože Pán je blízko“ (Fil 4,4). On je skutečně blízko, zvláště když je člověk ukřižován spolu s Kristem. Ať přicházejí jakékoli zkoušky a i kdyby je nepřítel stupňoval, nenechme se odvrátit od Boží vůle.Slovo otce Patriarchy Eliáše ke svátku Proměnění Páně

Datum vydání :   2017-08-06
Autor:   BKP
Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, byli svědky Ježíšova proměnění na hoře Tábor v Galileji. Zazářilo jim Ježíšovo Božství. Pro ně to byla veliká zkušenost. Člověk si může myslet: Kdybych já měl nějaké vidění, moje víra by se tím prohloubila. Ale vidíme, jaký vliv mělo to vidění na apoštoly. Za několik dní na Olivetské hoře v Getsemane se tito tři učedníci měli modlit s Ježíšem, měli zůstat s Ním v Jeho opuštěnosti, ale oni spali. Po proměnění Ježíš říká apoštolům o svém utrpení a zmrtvýchvstání. Pověděl jim tolikrát, že vstane z mrtvých, ale oni tomu prakticky nevěřili, dokonce ani tehdy, když se to stalo. Jak je ta naše porušená přirozenost silná!Máme každý den bojovat o Boží lásku

Datum vydání :   2017-08-04
Autor:   BKP
Někdy jsme zavaleni přímo proudem různých prací a povinností. S tím je samozřejmě spojen určitý zmatek, a někdy i nervozita. Je to pro nás kříž. Ale i v těchto situacích je třeba najít způsob, jak je využít. Je potřebné se snažit vše, co přichází, prožívat ve spoluukřižování a v trpělivosti ten čas tím více intenzivně osobně prožít v jednotě s ukřižovaným Ježíšem. Pán nám tak dává možnost „umírat“ svému já a přinášet s vírou malé oběti. Opravdu, žít z víry je to nejdůležitější! Když jsme spolu s Ježíšem, milujeme Ho celým srdcem, celou duší a vší silou. To je Boží norma a zároveň první a největší přikázání.ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /3. část/ Události pátečního večera a soboty ♫ (audio)

Datum vydání :   2017-08-03
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /3. část/ Události pátečního večera a soboty ♫ (audio)Slovo patriarchy Eliáše na svátek Makabejských mučedníků

Datum vydání :   2017-07-31
Autor:   BKP
Velmi pěkným příkladem věrnosti Bohu a Jeho přikázáním je sedm Makabejských mučedníků a jejich matka. Boží slovo líčí, jak šli jeden po druhém odvážně na smrt. Oni nezradili Krista, nezradili Boží zákony, protože věděli, že jejich život je v rukách Božích. Písmo říká, že ani jeden vlas se nestane černým nebo bílým ani neupadne bez vůle Boží. Život je krátký a věčnost před námi je bez konce. Na prvním místě máme usilovat o svou spásu a pak také o spásu našich bližních, proto je potřebné, aby každý z nás tam, kde jsme, byl svědkem víry. Matka Makabejských mučedníků pochopila, co je v životě nejdůležitější a k tomu vedla i své děti.Každý den máme chodit v Duchu svatém

Datum vydání :   2017-07-30
Autor:   BKP
Máme nejen přijmout Ducha Svatého, ale máme v Něm chodit, a to každý den! Co znamená chodit v Duchu Svatém? Znamená to, že máme být ve světle Božím, stavět se do něho! A také se dívat na svůj život z perspektivy smrti a věčnosti! Z perspektivy Ježíšova slova se dívat i na běh událostí svého života s vědomím, že všechno zachycují nebeské kamery. Rozjímání nad Kol 2,12

Datum vydání :   2017-07-29
Autor:   BKP
Křtem jsme napojeni na Kristovu smrt a Jeho pohřbení, které vyjadřuje realitu Kristovy smrti. Rovněž jsme ale napojeni i na Kristovo vzkříšení, tedy na nový život. Toho všeho se nám dostalo ve křtu. My máme být přetvářeni v Krista tím, že naše porušená přirozenost vchází skrze víru do jednoty s Kristovou smrtí. Ve skutečnosti jde o umírání svým vášním, projevům egoismu a zla, a hlavně jde o smrt a pohřbení kořene zla, ložiska zla v nás, dědičného hříchu neboli takzvaného starého člověka. My máme jenom spolupracovat s Boží mocí, to znamená chodit v poslušnosti víry, neboli v poslušnosti Duchu svatému.Slovo života – Kol 2,12 (30. 7.2017 – 13. 8. 2017)

Datum vydání :   2017-07-29
Autor:   BKP
Slovo života – Kol 2,12 (30. 7.2017 – 13. 8. 2017)Program duchovního růstu je zakódován v Písmu

Datum vydání :   2017-07-27
Autor:   BKP
Je třeba, abychom od Pána přijali Jeho program duchovního růstu, který vede ke zralosti. V podstatě je zakódován v Písmu, jen je třeba jej odmaskovat a uvést do života – vtělit to konkrétní slovo, aby se stalo životem! A to může učinit jen Duch Svatý, který je autorem Písma svatého. Duch svatý také uskutečnil vtělení Božího Slova v Marii, a tím i Kristovo lidství, člověčenství.Co znamená být chudý duchem?

Datum vydání :   2017-07-25
Autor:   BKP
První z blahoslavenství je: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5,1-2) Co znamená být chudý duchem? V naší duši je velké bohatství různých závislostí na lidech, věcech, na svých myšlenkách, pocitech, pohledech, svých plánech… Toto bohatství nám brání, abychom na první místo ve svém životě postavili Ježíše Krista, abychom mohli chodit v Boží přítomnosti a aby v nás hořel plamen lásky k Bohu. Potom už nejdeme přímou cestou za Ježíšem, ale jsme otroky lži. Bohatství duševna je tedy velkým nebezpečím. Kdo je chudý duchem, není svázán různými závislostmi nebo pastmi světa či ďábla.„Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“

Datum vydání :   2017-07-22
Autor:   BKP
Možná se nám zdá, že nás se toto slovo netýká. Zkusme si však položit otázku: Skutečně věřím Ježíšovi, když přijde nějaký problém, anebo propadám smutku a beznaději? Věřím Jeho slovu? Žiji a realizuji ho? Snažím se chodit denně v Duchu Svatém?...vystoupil na horu, aby se o samotě modlil

Datum vydání :   2017-07-18
Autor:   BKP
Toto je konkrétní příklad pro každého z nás. Je řečeno, že když Ježíš propustil lid, šel se na horu modlit. I my se máme modlit o samotě. To ale neznamená, že se musíme chodit modlit na horu. Máme se modlit tam, kde je možno se modlit; kde nás neruší televize, internet, světská hudba, nebo jiné věci. Má to být místo, kde jsou podmínky na setkání s Bohem, místo, kde se Mu naše duše může otevřít a spojit se tak s Ním. Pak nám Bůh může dávat své světlo, slovo i sílu.Rozjímání nad Kol 1,27

Datum vydání :   2017-07-16
Autor:   BKP
Třeba uvědomovat si tajemství, že Kristus je v nás a že On je naší silou. S tím máme prakticky počítat. My se na Něho máme obracet a umenšovat se zříkáním svých plánů a své vůle, tím, že hledáme vůli Boží, a tak dáváme prostor Boží všemohoucnosti. Náš boj je spojen s vnitřním utrpením a přináší požehnání i pro jiné, především pro upřímné lidi, kteří jsou v církvi, v Tajemném těle Kristově. Tedy pamatujme, že Kristus je mezi námi proto, poněvadž je i v nás.