čeština > Publikace UPHKC

Zrušení řeholní společnosti Societas Jesu (+video)

Datum vydání :   2019-12-09
Autor:   BKP
Potřeba doby si vyžádala vynesení autoritativního výroku proti mnohonásobně opakované apostatické činnosti řeholní společnosti jezuitů. Současná linie jezuitů i duch, který v této řeholní společnosti vládne, je v plném rozporu s programem zakladatele i depositem víry. Přestože v minulosti měla řeholní společnost velké zásluhy na obnově církve, v posledních desetiletích byl změněn duch i program. Místo obrany víry a mravů a místo snahy o duchovní obrodu, konají jezuité pravý opak. Už nemají právo nazývat se společností Ježíšovou, protože se postavili proti Ježíši Kristu i Jeho Duchu. „Kdo nemá Ducha Kristova, není Jeho.“ (Ř 8,9)Kázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

Datum vydání :   2019-12-08
Autor:   BKP
Maria byla předem uchráněna dědičného hříchu a tedy i každého jiného hříchu. Bůh ji uchránil, protože se měla stát matkou Ježíše Krista. Ona je kecharitomene – plná milosti. Dědičný hřích je ztrátou Boží milosti. Maria byla od něj už napřed uchráněna. Nebeský Otec nám dává Ježíše skrze Přesvatou Bohorodičku, tak k nám přichází spása. Znovu si dnes může každý uvědomit, jaký je jeho vztah k ní a může ho obnovit tím, že se postaví v duchu pod kříž a přijme Přesvatou Bohorodičku do svého srdce. Pod jejím vedením se staneme opravdu jejími syny a dcerami. Ona je naší dobrou matkou. Svěřme celý svůj život do jejích rukou.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

Datum vydání :   2019-12-06
Autor:   BKP
Bůh nám dal po tolika letech totality svobodu, a my ji teď tak rychle ztrácíme. A nejenom svobodu, ale i morální hodnoty, zdravou křesťanskou víru a věčnou spásu. Prosme proto svatého Mikuláše, aby zachránil náš národ nejenom před ekonomickým a morálním zničením, ale také aby nám vyprosil ten největší dar – živou spasitelnou víru, bez které nikdo nebude spasen. To je to nejdůležitější. Prosme dnes Boha o tento zázrakReakce C. M. Vigana na tzv. Dům Abrahámovské rodiny (+video)

Datum vydání :   2019-12-03
Autor:   BKP
Carlo Maria Vigano přirovnal tento dům k babylonské věži. Konkrétně řekl: Stavba „Domu Abrahámovské rodiny“ se jeví jako babylonský podnik budovaný Božími nepřáteli, nepřáteli Kristovy církve a nepřáteli jediného pravého náboženství, které jediné může člověka a celé stvoření zachránit před zničením jak časným, tak i věčným. Základy tohoto (babylonského) „Domu“ jsou odsouzeny k tomu, aby zanikly a zhroutily se. Vznikají tam, kde rukama samotných stavitelů má být odstraněn jediný nárožní kámen, Ježíš Kristus, Spasitel a Pán, na kterém Boží dům stojí (1Kor 3,10).Šikmá plocha súčasného pontifikátu

Datum vydání :   2019-12-01
Autor:   Ze světa
Vlastne by sme tomu ani neverili, keby to nebolo podložené dôkazmi: Bolo to veľké divadlo, čo sa konalo  pred Synodou o Amazónii a počas nej v Ríme so soškami pachamamy. Vo Vatikánskych záhradách 4. októbra a v Bazilike sv. Petra 7. októbra tieto zobrazenia pohanských božstiev sa v prítomnosti kňazov, biskupov, kardinálov i samotného pápeža prezentovali a uctievali predtým, než sa vystavili v kostole Santa Maria in Traspontina a odtiaľ skrze odvážny zásah mladého katolíckeho laika Alexandra Tschugguela našli cestu do Tiberu.Slovo života – Ř 8,9 (1. 12. – 15. 12. 2019)

Datum vydání :   2019-11-30
Autor:   BKP
"Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho."Rozjímání nad Ř 8,9

Datum vydání :   2019-11-30
Autor:   BKP
Jak máme získat Ducha Kristova? Boží slovo říká: „Kdo se spojuje s Pánem, je s Ním jeden duch.“ Když na vnitřní modlitbě bojujeme o duchovní spojení s Pánem, dostáváme Jeho Ducha. On nás pak uvádí do Božích pravd, ale také do jednoty s Ním. Pokud pak zachováváme Jeho přikázání, pak o nás platí: „Ten mě miluje, kdo zachovává moje přikázání a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“. Autoritativní slovo pravého nástupce apoštola Petra (+video)

Datum vydání :   2019-11-28
Autor:   BKP
Patriarcha a biskupové Byzantského katolického patriarchátu vyhlásili arcibiskupa Viganò za platného papeže. Odvolali jsme se na mimořádnou situaci i na prorockou službu v církvi. Někdo může položit otázku: Je či není arcib. Viganò platným papežem? V Bibli je popsána podobná situace. Prorok Samuel pomazal Davida za krále nad Izraelem. Král Saul o pomazání Davida věděl. Nemínil ale respektovat Boží rozhodnutí a vzdát se vlády. Saul si byl vědom, že ho Bůh zavrhl, protože Samuel mu to oznámil. Přesto se nemínil Bohu podřídit, a naopak, snažil se Davida, pomazaného Bohem, usmrtit. David se musel skrývat a pak bojovat a čekat, až přijde vhodný čas, aby mohl převzít úřad, ke kterému ho Bůh povolal skrze proroka.Slovo patriarchy Eliáše k svátku Obětování Panny Marie (21. listopadu)

Datum vydání :   2019-11-21
Autor:   BKP
Zasvěcený život není zbytečný, je to maximálně využitý čas zde na zemi, protože nevíme dne ani hodiny, kdy přijde smrt. My, kteří jsme se cele odevzdali Bohu, ale i každý, kdo chce jít upřímně za Ježíšem, máme svědčit svým životem i svou existencí, že patříme Pánu, že našim Pánem a Spasitelem je Ježíš. A máme následovat Pannu Marii, která nejenže byla zasvěcena v chrámu jako malé dítě, ale stála pak i odvážně pod křížem. Prosme ji tedy, abychom i my dokázali stát pod Kristovým křížem jako Ona a potom také mohli svým životem svědčit o Kristu vzkříšeném.  Odpověď na pokrytecký „Otevřený dopis biskupa Schneidera“ (+video)

Datum vydání :   2019-11-21
Autor:   BKP
„Slovo Boží je živé a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha,kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Žid 4,12)  Vy, pane biskupe, přesně identifikujete Bergogliovy hereze i jeho apostazi, a přesto jste vnutil katolíkům falešný axiom: Papež apostata musí zůstat v úřadu.   Tímto podvádíte pravověrné! Tyto duše nemají jednotu s apostatou Františkem, ale s Vámi ji mají pro Vaše veřejné pravověrné vystupování. Vy dobře víte, že Vaše jednota s apostatou Bergogliem postupně vtáhne tyto ovce pod jeho apostatický systém, a tím prokletí, které spočívá na Bergogliovi, přejde i na ně a zatemní jim nejen rozum, ale obere je o světlo víry, které nyní mají. Za touto Vaší činností je duch antikrista. Ohrožujete církev více, než zjevný apostata Bergoglio. Čiňte pokání a oddělte se od ducha antikrista, kterému sloužíte! Slovo života – Ř 8,7-8 (17. 11. – 1. 12. 2019)

Datum vydání :   2019-11-16
Autor:   BKP
Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.Rozjímání nad Ř 8,7-8

Datum vydání :   2019-11-16
Autor:   BKP
Duch Boží nám skrze apoštola znovu opakuje a kategoricky zdůrazňuje základní protiklady, a to myšlení těla a myšlení Ducha. Je třeba si uvědomit, že v myšlení se odráží náš život. Pokud žijeme podle těla, myslíme na to, co je tělesné. A pokud žijeme podle Ducha, myslíme na to, co je duchovní.Kořeny Synody o Amazonii (+video)

Datum vydání :   2019-11-16
Autor:   BKP
Synoda o Amazonii s přijetím ducha pohanství do nitra církve i do svaté liturgie je totální zradou podstaty Kristova evangelia i celého křesťanství. Jde o skrytý, ale oficiální převod Kristovy církve do anticírkve New Age.  V této bezmocnosti Byzantský katolický patriarchát jako prorocký hlas učinil záchranný krok – mimořádným způsobem vyhlásil arcibiskupa Viganò za právoplatného papeže. Arcibiskup Viganò k papežské volbě mlčí. Musí čekat na otevřenou podporu odvážných a uvědomělých biskupů, kteří se k němu jako k papeži přidají. Jejich společným cílem musí být záchrana před masovým odpadem, který už naprogramoval Bergoglio a který v nejbližších dnech vyhlásí. Je už jen málo času. Je třeba, aby si věřící uvědomili, že jde o jejich spásu, o spásu jejich dětí a vnuků. Je čas, aby se modlili za biskupy a iniciovali je osobně či svými dopisy k rozhodnému kroku oddělení se od neplatného papeže. Ať se postaví za nového pravověrného papeže!Výzva kardinálům a biskupům v čase po pseudosynodě (+video)

Datum vydání :   2019-11-09
Autor:   BKP
Vážený apoštole Kristův, nyní jsi postaven do situace, v níž se buď staneš hrdinou, anebo zrádcem – Jidášem. Pokud budeš mlčet a nezastaneš se Krista a Jeho učení, pak jsi zradil. Hrdinou se staneš, pokud se odvážně oddělíš od heretika a jeho sebevražedného proudu s duchem apostaze, kterým si podmaňuje církev. Tímto gestem pravdivého pokání pomůžeš k záchraně a obrodě krvácející církve!  Bůh Ti dnes dává za příklad arcibiskupa Vigana. I Ty vyjdi z područí falešné poslušnosti apostatu Bergogliovi a vytvoř jednotu s Viganem. Nepůjde o schizma, ale o záchranu církve! Ježíš to po Tobě žádá! Tvé rozhodnutí má dopad i na Tobě svěřené duše a na celou církev. Odlož falešný strach! Neboj se zachránit sebe i Kristovu církev! V hodině smrti a po celou věčnost budeš šťastný, že jsi tento krok víry a pokání udělal.Bible a Synoda o Amazonii “... bylo tam okolo 25 mužů (kardinálů)” /Ez 8,16/ (+video)

Datum vydání :   2019-11-04
Autor:   BKP
Jaká je pravdivá diagnóza odpadlické Synody o Amazonii? Podáváme ji ne pouze z lidského pohledu, ale z pohledu Božího slova. Vystihuje ji tento Boží výrok:  „Ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, protože ví, že má málo času.“ (Zj 12,12)  Bůh si stěžuje na modlářství v chrámu: „Řekl mi: Synu člověka, vidíš, co tito činí (ve Vatikánských zahradách i na jiných místech Vatikánu)? Ohavnosti tak velké... takže se musím vzdálit od této svatyně!“ (Ez 8,6) ... „Uzřel jsem všeliké spodobení... ukydaných model (z Amazonie).“ (v. 10) „...hle, mezi síní a oltářem bylo okolo 25 mužů. (A právě okolo 25 mužů – kardinálů – bylo na Synodě o Amazonii. Na ně dopadla Boží anathema – prokletí a vyloučení dle Gal 1,8-9.) „Zády byli obráceni ke chrámu Hospodinovu... Viděl jsi to, synu člověka? Copak je to lehká věc, aby činili tyto ohavnosti, které zde činí?“ (Ez 8,16-17) Jaké je řešení?  Jen jediné, a to pravdivé pokání.  Proti zločineckému systému v církvi se postavil arcib. C. M. Viganò. Byzantský katolický patriarchát ho v autoritě apoštolské a prorocké zvolil v této mimořádné situaci za řádného papeže. Pokáním pro katolíky dnes je oddělit se od heretika a apostaty Bergoglia a vyznat pravověrného a právoplatného nástupce apoštola Petra!Slovo života – Ř 8,5-6 (3. 11. – 17. 11. 2019)

Datum vydání :   2019-11-02
Autor:   BKP
"Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj."Rozjímání nad Ř 8,5-6

Datum vydání :   2019-11-02
Autor:   BKP
Znovu si musíme uvědomit, že myšlení podle Ducha i život podle Ducha je spojen se zákonem Ducha. A ten je bytostně spojen s Ježíšem, je v Něm. Ti, kteří jsou v Kristu, myslí duchovně, a ne tělesně, to znamená myslí ne na sebe, ale těžiště jejich myšlení je ve vztahu k Ježíši. Centrem není jejich seberealizace, jejich ego, ale v centru je pravé dobro – duchovní dobro. Nemusí se však starat o to, aby ho získali. Je třeba se starat o to, abychom měli pravdivý vztah k Ježíši, abychom milovali Boha, a bližního pak jako sami sebe.Pokrytectví a podlost hlavy UHKC

Datum vydání :   2019-11-02
Autor:   BKP
Vrchní arcibiskup UHKC S. Ševčuk hned po Synodě o Amazonii vyzval ke zrušení celibátu. Lživě tvrdil, že se tím vyřeší morální úpadek. Většina biskupů UHKC s jeho tvrzením zřejmě nesouhlasí. Navíc je paradox, že Ševčuk toto tvrdí, ale veřejně i s arcib. Gudziakem prosazují amorální ideologii LGBTQ. Ševčuk přesto vyzývá, aby kněží UHKC žalovali na kněze ŘKC na Ukrajině v případě morálních deliktů. Co ale, když kněží obojího ritu začnou žalovat na Ševčuka?Jidáš a Synoda o Amazonii (+video)

Datum vydání :   2019-10-31
Autor:   BKP
Je jasné, že heretik nemůže být papežem a je jasné, že Bergoglio je heretik. Je proto jasné, že nikdo ho nemůže a nesmí poslouchat, jinak má účast na jeho zradě Krista, evangelia a apoštolské tradice.  Dnes stojí každý katolík před rozhodnutím: buď apoštol Petr, a tím i Kristus a věčné nebe, anebo antipetr Bergoglio, a tím antikrist a věčné peklo. Vážení pravověrní kardinálové a pravověrní biskupové, zastavte sebelikvidační proces katolické církve a vyznejte i vy právoplatným papežem C. M. Viganò! Tímto se Byzantský katolický patriarchát obrací i na všechny upřímné pravověrné katolíky, aby v internetové petici (http://chng.it/cXPQPYyNBs)  vyjádřili svou přináležitost k pravověrnému papeži C. M. Viganò. Manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 29.9.2019

Datum vydání :   2019-10-28
Autor:   BKP
Manifestace za ochranu rodiny.  Olomouc 29.9.2019