čeština > Publikace UPHKC

Jaká kariéra?!

Datum vydání :   2017-10-18
Autor:   BKP
Ďábel je dobrý psycholog. Uhodí člověku na strunu kariéry nebo strachu, a pak už s člověkem manipuluje. Chceš ale získat takovou kariéru, která nepomíjí? Budeš ji mít v nebi. Tam ti ji nikdo nevezme. Proč netoužit po této pravdivé kariéře? Cílem života není hromadění majetku, či dosažení kariéry. I kdybychom měli tu největší kariéru, to vše je marnost. Nestarejme se o svou marnou kariéru. V hříchu, v kariéře, ani v penězích štěstí není. To pravé štěstí a pokoj do duše je sám Ježíš.Je anebo není František heretik?

Datum vydání :   2017-10-12
Autor:   BKP
František ve své exhortaci Amoris laetitia de facto zrušil existenci všeobecně platných morálních norem a místo objektivních skutečností prosazuje jen subjektivní postoje, které vedou k zrušení Božích zákonů. Pokrytecky to nazývá milosrdenstvím. Biskup Holub, v protikladu signatářům Korekce, maskuje a zároveň prosazuje Františkovy hereze. Holub základní články víry – dogmata nahrazuje tzv. vývojem, a spasitelné učení církve zpochybňuje a likviduje.T. Holub a heretická Amoris laetitia

Datum vydání :   2017-10-08
Autor:   BKP
V rozhlasové relaci T. Holub hájil a prosazoval heretickou exhortaci Amoris laetitia. Vystoupili proti ní kromě jiných i signatáři Korekce. Exhortace de facto ruší objektivní Boží zákony a subjektivismus zavádí jako normu. Jde o heretický fenomén, který církev od svého založení ještě nezažila.Dle věroučné buly papeže Pavla IV. a dle Božího slova Gal 1,8-9 je František Bergoglio i Tomáš Holub pod Boží anathemou a úřady v církvi vykonávají oba jako heretici neplatně.Rozjímání nad J 1,12-13

Datum vydání :   2017-10-07
Autor:   BKP
Toto Boží slovo, které je nám dáno skrze apoštola Jana, je pro nás velkým pokladem. Je řečeno, že když jsme přijali Ježíše skrze víru a uvěřili, že On zemřel za naše hříchy, a navíc, jsme vložili svůj život do Jeho rukou i do Boží vůle, pak podle práva, které Bůh vyhlásil, jsme se stali Božími dětmi. Tato pravda je spojena i s tím, že věříme v Jeho jméno. Už samo to jméno vyjadřuje, že Bůh, který stvořil svět i člověka, že tento Trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý, je moje spasení. A také Písmo oznamuje, že kdo by vzýval jméno Hospodinovo, bude spasen. Polož si otázku: Jsem Božím dítětem? Jestli tomu rozumíš nebo nerozumíš, jestli to cítíš nebo necítíš, pokud jsi Ježíše přijal vírou a pokud věříš v Jeho jméno, jsi Božím dítětem. To je pravda, kterou Bůh zjevil a ty věříš Božímu svědectví.Slovo života – J 1,12-13 (8. 10. – 22. 10. 2017)

Datum vydání :   2017-10-07
Autor:   BKP
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.Svatováclavská manifestace za národ (video)

Datum vydání :   2017-10-06
Autor:   BKP
Svatováclavská manifestace za národMáme se nutit do radosti z víry

Datum vydání :   2017-10-06
Autor:   BKP
Základní krok je vždy: zapři se. To je krok víry! Nemáme zůstávat v sobě, ve svých náladách a svém smutku či hořkosti. Za všechno je třeba děkovat. Doslova se máme nutit do radosti, ale z víry – z toho, že Pán je blízko. Zvláště, když je člověk pokořen, prohraje, tak vědět, že Ježíš to vidí, že Mu vše můžeme obětovat a právě tak se Mu připodobňovat, a i v tomto Ho následovat!7 herezí Františka /dodatek ke Korekci/

Datum vydání :   2017-10-04
Autor:   BKP
Signatáři „Korekce“ poukázali na 7 herezí. František zneužívá nejvyšší úřad k sebezničení křesťanství. O tom svědčí i ovoce. Člověk, který líbá nohy morálně zvrhlým a démony svázaným lidem, který prosazuje islamizaci do každé farnosti, který se nikdy nezastal devastovaných a rodičům kradených dětí, který se dokonce nikdy nezastal ani pronásledovaných křesťanů a který naopak ještě i ruší přirozené a Boží zákony, musí být věřícími donucen k odstoupení z úřadu! Všichni kardinálové a biskupové, kteří s ním tvořili jednotu, musí konat veřejné pokání anebo rovněž odstoupit.Záchrana Německa – nepřetržitá modlitba a pokání

Datum vydání :   2017-09-29
Autor:   BKP
V posledních letech nastala v Německu masová islamizace, proti které se občané nesmí bránit! Je trestné zločiny migrantů zveřejňovat! Přesto ve volbách (2017) opět vyhrála politická strana Merkelové. Ztratil německý národ rozum, anebo došlo k falsifikaci? Tento proces duchovní i fyzické sebevraždy má své hlubší kořeny. Jsou to hereze, které vnesly prokletí do celého křesťanství. II. Vatikánum má na svědomí islamizaci Evropy. Jediné řešení dnes je pokání, to je oddělení se od herezí. Jenom v Kristu je spása. Ne v různých heretických teologiích či pohanských kultech. Proto vyzýváme, aby každý křesťan dal tyto dny Bohu slib, že se bude hodinu denně modlit za záchranu svého národa. Dnes už Německo nemůže zachránit nikdo, jedině Bůh! To závisí na tvém pokání a tvé modlitbě! Svatováclavská iniciativa (video)

Datum vydání :   2017-09-27
Autor:   BKP
Svatováclavská iniciativaPravidla a vztahy

Datum vydání :   2017-09-26
Autor:   BKP
Ve všem se projevuje naše egoistické myšlení: „Co já chci, je božské.“ Ale kam se s takovým myšlením dostaneme? Jeho ovocem jsou hádky, napětí, války... S takovýmto myšlením ani dva lidé pod sluncem nevydrží žít společně. Ve společném soužití musí být určitá objektivita, sebekritika a pravdivost...Slovo patriarchy Eliáše o děkování - І. část: „za všechno děkujte…“

Datum vydání :   2017-09-25
Autor:   BKP
Máme se naučit Bohu děkovat, nejen když se nám daří dobře, ale i v situacích, které svým rozumem nechápeme, které jsou pro nás těžké a které nás deptají. Toto praktické cvičení posílí náš vztah k Bohu a pomůže nám zbavit se jednou provždy strachu. Chválení Boha nemůžeme brát jako jakousi kouzelnou formulku či automat zaručující úspěch. Je to způsob života, který je v souladu s Boží vůlí. Nejde o to chválit Boha za očekávané výsledky, ale za situaci takovou jaká je. Pokud budeme při svém chválení jedním okem šilhat po výsledku, klameme sami sebe a můžeme si být jisti, že se nestane nic, co by naši situaci změnilo. Pravé chválení Boha spočívá v tom, že plně a radostně uznáváme okolnosti takové, jaké jsou, a celým srdcem přijímáme láskyplnou Boží vůli.Slovo života – Iz 53,5-6 (24. 9.2017 – 8. 10. 2017)

Datum vydání :   2017-09-23
Autor:   BKP
Slovo života – 1J 5,11-13 (10. 9.2017 – 24. 9. 2017)Rozjímání nad Iz 53,5-6

Datum vydání :   2017-09-23
Autor:   BKP
Bůh dal proroku Izajášovi vidění budoucího Mesiáše, kterým je Ježíš. Prorok říká: „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.“ Tentýž Duch svatý tak, jako zjevil proroku Izajášovi tajemství naší spásy v Ježíši Kristu, musí každému z nás i osobně osvítit rozum, abychom si uvědomili, že za moje hříchy byl Kristus proklán a byl zmučen pro mou nepravost. To Ježíš vytrpěl z lásky ke mně, aby spravedlivě zaplatil za moje hříchy a nepravosti a aby mi otevřel cestu do věčného štěstí v nebi.ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /V. část/ - Události nedělního rána ♫ (аудіо)

Datum vydání :   2017-09-22
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /V. část/ - Události nedělního rána ♫ (аудіо)Před Božím soudem se ukáží naše modlitby

Datum vydání :   2017-09-21
Autor:   BKP
Máme se modlit tak, aby nad naším územím padly hradby sil temnoty, zvedly se hory démonů, a aby tam naopak sestoupil Duch svatý, projevila se Boží moc a požehnání, aby přišlo Boží království do lidských duší, nastal duchovní průlom, změna. Kdy a jak to přijde?! To nechme na Pánu, ale je potřeba na modlitbě stát ve víře a nepochybovat. Před Božím soudem se pak ukáží naše modlitby – to, jak jsme se modlili: zda člověk byl horlivý nebo nedbalý, zda modlitbu bral spíše jako nějaké břemeno a modlil se mechanicky, bez víry, anebo bojoval a padaly hory!„K pramenům“

Datum vydání :   2017-09-18
Autor:   BKP
Heslo: K PRAMENŮM, nás má povzbudit k tomu, abychom přicházeli k pramenu křestnímu a tam si uvědomovali, že křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti. Tuto smrt máme denně žít. Jak máme tuto pravdu prožívat v každodenním životě? Tak, že budeme umírat sami sobě, svému egoizmu, svým náladám… Teprve pak, jak píše apoštol, na nás „bude patrný i Ježíšův život“.Máme toužit po pravdivé svobodě

Datum vydání :   2017-09-13
Autor:   BKP
Máme toužit po svobodě od ducha světa, od starého člověka, toho lháře, který je v jednotě s duchem klamu a lži. Ruku v ruce s modlitbou musí nutně jít pravdivost a určitý sebezápor i neustálé pokořování.Rozjímání nad 1J 5,11-13

Datum vydání :   2017-09-09
Autor:   BKP
Pokud by někdo položil otázku: Máš život věčný? Pokud odpovíš: „Já nevím“ či „to se ukáže až po smrti“, je to špatná odpověď. Ty máš vědět: jestliže mám Syna, tak už nyní mám život věčný! A o tom nepochybuji. Protože Boží slovo nám o tom vydává svědectví a svědectví Boží je větší než jakékoliv svědectví lidské.Slovo života – 1J 5,11-13 (10. 9.2017 – 24. 9. 2017)

Datum vydání :   2017-09-09
Autor:   BKP
Slovo života – 1J 5,11-13 (10. 9.2017 – 24. 9. 2017)