čeština > Publikace UPHKC

Sedm slov z kříže – VII. slovo z kríža: "Otče (Abba), do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!" (Lk 23,46) (video)

Datum vydání :   2019-04-19
Autor:   BKP
Sedm slov z kříže (rozjímání)  – VII. slovo z kríža: "Otče (Abba), do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!" (Lk 23,46); Patriarcha Eliáš. Byzantský katolický patriarchát„Já jsem cesta, pravda a život“

Datum vydání :   2019-04-19
Autor:   BKP
Ježíšova vykupitelská smrt je ta úzká cesta, která vede ke spáse. Je široká cesta, která vede do záhuby. A úzká je cesta, která vede k věčnému životu. Ta se otevřela, když Ježíš zvolal na kříži: „Dokonáno jest.“ Předtím zvolal: „Eli, Eli, lema sabachthani,“ když na sebe vzal všechen hřích světa; jako by se duchovně ponořil do propasti tohoto zla a temnoty a vzal to na sebe, aby nás spasil. Sedm slov z kříže – VІ. slovo z kříže: „Dokonáno jest!“ (J 19,30) (video)

Datum vydání :   2019-04-18
Autor:   BKP
Sedm slov z kříže (rozjímání) – VІ. slovo z kříže: „Dokonáno jest!“ (J 19,30)Sedm slov z kříže – V. slovo z kříže: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ (Мk 15,34) (video)

Datum vydání :   2019-04-17
Autor:   BKP
Sedm slov z kříže (rozjímání) – V. slovo z kříže: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ (Мk 15,34), což znamená „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.“ Patriarcha Eliáš. Byzantský katolický patriarchátSlovo otce patriarchy Eliáše o Ježíšově umývání nohou apoštolům

Datum vydání :   2019-04-17
Autor:   BKP
Ve večeřadle Ježíš prožívá poslední minuty se svými apoštoly. Odkrývá jim své srdce a sděluje nejhlubší tajemství naší spásy. Avšak nejen to; On učinil i gesto, když umyl apoštolům nohy. Láska - agapé - je spojená s pravdou a pravda s pokorou. Nad ložiskem zla v nás i nad duchem lži a smrti nezvítězíme svým rozumem, ale jedině a jedině pokorou.Sedm slov z kříže – ІV. slovo z kříže: „Žízním!“ (J 19,28) (video)

Datum vydání :   2019-04-16
Autor:   BKP
Sedm slov z kříže (rozjímání) – ІV. slovo z kříže: „Žízním!“ (J 19,28). + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuI kdyby Tě všichni zradili, já ne

Datum vydání :   2019-04-16
Autor:   BKP
I kdyby všichni zradili, já ne! Petr to myslel upřímně, ale nevěděl, co je to ložisko zla, dědičný hřích v nás, který se skrytě projevuje a který jedině člověk pokorný může odmaskovávat tak, že dostává jednu ránu za druhou. Jednu facku zprava, druhou zleva. Pak se naučí pravdivé pokoře, pokud je schopen to přijímat a nezatvrdí se v nenávisti či sebelítosti anebo ve vzpouře vůči Bohu.Sedm slov z kříže – ІII. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26) (video)

Datum vydání :   2019-04-15
Autor:   BKP
Sedm slov z kříže (rozjímání) – ІII. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26)Sedm slov z kříže – ІІ. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43) (video)

Datum vydání :   2019-04-14
Autor:   BKP
Sedm slov z kříže (rozjímání) – ІІ. slovo z kříže: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43)Jméno Jehošua

Datum vydání :   2019-04-14
Autor:   BKP
Osobní vztah k Ježíši je to nejdůležitější. „Ježíš a já“. Máme se Ježíše držet! Celé křesťanství můžeme shrnout do jednoho slova: Ježíš, hebrejsky Jehošua. Toto slovo „Jehošua“ vyjadřuje: Hospodin je moje spasení. „Jehošua“ je jméno Ježíšovo a zároveň vyjádření této hluboké pravdy – Bůh je naše spása.Sedm slov z kříže – І. slovo z kříže: “ Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” (Lk 23,34) (video)

Datum vydání :   2019-04-13
Autor:   BKP
Sedm slov z kříže (rozjímání) – І. slovo z kříže: “ Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” (Lk 23,34). Patriarcha Eliáš Byzantský katolický patriarchátZ Getsemane na Golgotu (křížová cesta) (video)

Datum vydání :   2019-04-12
Autor:   BKP
Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta). + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuProroci nazývali hřích proti prvnímu přikázání duchovním cizoložstvím

Datum vydání :   2019-04-12
Autor:   BKP
Magie, věštění, spiritizmus… – co máme dělat, když jsme se svou či něčí vinou ocitli na této zakázané půdě? V první řadě si musíme uvědomit, že je to hřích. Písmo svaté celou tuto oblast zakazuje, a to velmi přísně. Je tedy potřebné to jako hřích i vyznat. Pokud si budeme nalhávat a tvrdit: „To je nevinná věc. Je to normální,“ nikdy nebudeme konat pokání a nikdy se neobrátíme. Bůh, který je žárlivě milující, vyžaduje, aby naše víra byla čistá.Poslední večeře a Getsemany (rozjímání) (video)

Datum vydání :   2019-04-11
Autor:   BKP
Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)Pohanství a okultizmus jsou pro „starého člověka“ přitažlivější

Datum vydání :   2019-04-11
Autor:   BKP
Proč existuje satanizmus? Protože člověk chce být duchovní, mystický. S mystikou je spojen okultizmus, ať už jde o věštění, spiritizmus, nadpřirozené iluminace či osvícení kóanem… apod. Člověk v nich sleduje úspěch a samospasitelnost.Rozjímání nad Ř 7,14-15

Datum vydání :   2019-04-06
Autor:   BKP
Apoštol Pavel zde ukazuje na rozpor, čili na jakousi duchovní schizofrenii, kterou působí dědičný hřích v nás. Boží zákon je svatý, ale každý z nás je pod vlivem tělesnosti a duševnosti, a jak na tělo, tak i na duši působí zákon hříchu. Náš duch však žízní po Bohu a je porušenou přirozeností svázán a držen jako ve vězení. O tom, že v nás působí zákon hříchu, se může každý přesvědčit. Důkazem je, že chceme konat dobro, milujeme dobro, ale přesto konáme zlo, které nenávidíme a nechceme. Je zde zákon hříchu. Zákon hříchu trvá, dokud žijeme tento život v čase, s tím musíme počítat a také nás na to upozorňuje Boží slovo. Proto musíme chodit ve víře. Je totiž nejen zákon hříchu, ale i zákon Ducha, a ten působí, sjednocujeme-li se v konkrétních situacích se svým Spasitelem, Ježíšem Kristem. Slovo života – Ř 7,14-15 (7. 4. – 21. 4. 2019)

Datum vydání :   2019-04-06
Autor:   BKP
„Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím.“Doplnění k minulému slovu života Ř 7,5-6

Datum vydání :   2019-04-06
Autor:   BKP
Realita je tedy taková, že i když jsme se obrátili a snažíme se Krista následovat, dále na nás působí síla dědičného hříchu, který je v nás. Jeho ložisko je hluboko v naší duši. Máme ho dávat do Kristovy smrti, vírou paralyzovat. Znamená to, že se cele v daném okamžiku vydáme Bohu, neboli cele se zřekneme své vůle a zároveň se vírou sjednotíme s Kristem ukřižovaným; ložisko zla je tím paralyzované a nemůžeme hřešit. Jenže protože náš život pokračuje v čase, po určité době znovu přichází zkouška. Působí na nás svět, ďábel i ložisko zla – naše porušená přirozenost. Znovu nás chce oklamat, abychom uvěřili lži, ztratili spojení s Ježíšem a začali konat dobro ve vlastní síle, bez Boha.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zvěstování Páně

Datum vydání :   2019-03-25
Autor:   BKP
Tak se Slovo stane tělem tam, kde jsme, Duch Boží nám bude dávat potřebné světlo a Ježíš bude skrze nás působit. V nás chce trpět a zachraňovat lidské duše. On chce skrze nás, skrze naši víru, úplné vydání se Jemu zachránit celý náš národ. To je program, který nám dává Bůh. To je také program Přesvaté Bohorodičky. A to má být program i pro nás, kteří jsme ji přijali za Matku a chceme jako poslušné děti jít za ní. Ona drtí hlavu ďábla. Maria je nová žena, která nám dala Ježíše Krista a skrze nás Jej chce dát celému národu. Nic víc Česko a Slovensko nepotřebují, než živého Ježíše. Jak přišel Ježíš na svět před 2000 lety? Skrze Marii a Ducha svatého. Tak chce přijít i nyní.Slovo života – Ř 7,5-6 (od 24.03. do 7.04.2019)

Datum vydání :   2019-03-23
Autor:   BKP
„Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.“