čeština > Publikace UPHKC

Rozjímání nad Gal 5,13-14

Datum vydání :   2019-06-15
Autor:   BKP
Já chci být spasen, já chci mít věčný život, já chci být šťasten zde na zemi i po smrti a toto přeji i mému bližnímu. Ježíš dokonce dodává, že máme mít takovou lásku, jakou má On: „Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás.“ Ježíš za nás obětoval život, tedy i my máme být připraveni za spásu druhých třeba i život obětovat, protože jde o věčnost, o věčný život. Tento pozemský život beztak smrt ukončí a být mučedníkem za Krista, za spásu duší, je skutečné hrdinství a mimořádná milost. Takže egoistický strach je třeba vyhnat dokonalou láskou, to je spojením s Ježíšovou láskou, touhou po záchraně duší!Slovo života – Gal 5, 13-14 (16. 6. – 30. 6. 2019)

Datum vydání :   2019-06-15
Autor:   BKP
„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“Hlavní rektor a děkan univerzity pravé moudrosti je Duch svatý

Datum vydání :   2019-06-12
Autor:   BKP
„Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás,“ a teď dávejme pozor: „ten vás“ za prvé „naučí všemu“ a za druhé „připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“ To jsou velmi důležité věci. Co to znamená někoho něco naučit? To je velká věc. Člověk se něco někdy učí roky: Učit se cnosti… Učit se pokoře… Učit se trpělivosti… Učit se snášet utrpení a děkovat za všechno Bohu. To není tak jednoduché! František změnil Otčenáš (+video)

Datum vydání :   2019-06-09
Autor:   BKP
František stanovil změnu v modlitbě Otčenáš v prosbě: „neuveď nás do pokušení“. Tvrdil, že formulace je nepřesná a vzbuzuje dojem, že Bůh provokuje člověka hřešit. Je zajímavé, že něco takového nenapadlo ani apoštoly, ani mučedníky, ani svaté po celá staletí. Nikoho z nich nenapadlo si myslet, že Otčenáš zformuluje lépe než Pán Ježíš.„…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy.“ (J 14,16-17)

Datum vydání :   2019-06-08
Autor:   BKP
„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (J 14,15-17)„Ještě mnoho bych k vám měl mluvit, ale nyní byste to nesnesli.“

Datum vydání :   2019-06-08
Autor:   BKP
Ke konci poslední večeře Ježíš hovoří důvěrně k apoštolům a předává jim hloubku Božích pravd: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“Jednota s Ježíšem

Datum vydání :   2019-06-07
Autor:   BKP
Jak dosáhneme jednoty s Ježíšem? Tak, že si prakticky přiznáme svůj hřích, jdeme pod Kristův kříž a dáváme ho Ježíši. Pak dáváme i kořen hříchu – starého člověka – který byl s Kristem už spoluukřižován. V tomto tajemství spoluukřižování, které vyjadřuje apoštol Pavel slovy: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji již já, žije ve mně Kristus,“ je hluboká jednota s Kristem ukřižovaným. Ta jednota je vyjádřena i slovy Otčenáše: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi,“ tedy ve mně. Podmínkou samozřejmě je zříkání se vlastní vůle. Pokud je „má vůle“, tak vůle Boží v nás není vůdčí a hlavní. Ježíš nás proto naléhavě vybízí: „Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“Pastýřský list

Datum vydání :   2019-06-06
Autor:   BKP
Bůh hledá dnes na Ukrajině modlitebníky a modlitebnice, kteří budou zvedat ruce a volat k Bohu v Duchu a v pravdě. A On je vyslyší. Kdy? V pravý čas. Ale vyslyší! Boží slovo říká, že muži mají zvedat čisté ruce k Bohu a modlit se za ty, kterým byla dána světská vláda, tedy za krále, dnes za prezidenty a představitele politické moci. Ty, když se modlíš, máš větší moc než oni, protože skrze tvou modlitbu působí samotný Bůh. V Jeho rukou jsou životy celého lidstva. Když se ve víře modlíš, působí Boží všemohoucnost. V tu chvíli jsi nejmocnější nejen na celém světě, ale v celém vesmíru. Proč? Protože to není tvá moc – je to Duch svatý, Boží dynamis skrze tebe působí. Duchovní vzkříšení Ukrajiny nenastane nějakou změnou politického systému. Rozhodující slovo je slovo víry v tvé modlitbě. „Víra je to, co přemáhá svět.“ Ježíš říká: „O cokoliv budete prosit v mém jménu, dostanete!“Příbytek v nebi

Datum vydání :   2019-06-06
Autor:   BKP
Mnoho příbytků! Když se člověk podívá na hvězdné nebe a uvědomí si, že jsou tam miliony a miliardy hvězd, miliardy světů, žasne. Avšak věčné nebe to není ta hvězdná obloha. To je duchovní svět, který je dokonalejší než celý vesmír s tisíci zákony a zákonitostmi, nad kterými žasneme a které Bůh vložil do této mrtvé hmoty. Bůh nám dal hmotné tělo. Ale dal nám i ducha, který je podobný Jemu. Tím duchem jsme podobni Bohu. Náš život je jen krátká zkouška a pak nás čeká věčnost. Je třeba, abychom v této zkoušce obstáli. Proto je třeba, abychom znali Boží slovo, abychom znali ty nejzákladnější pravdy, a hlavně je realizovali. Ježíš řekl: „Jdu vám připravit místo.“ Jaká je to radost, že i pro mne, pro tebe, Ježíš rezervuje místo v nebi. Je třeba, abychom ho neztratili!Rozjímání nad Jak 2,21-22

Datum vydání :   2019-06-01
Autor:   BKP
Kdybychom tvrdili, že je rozpor mezi apoštolem Pavlem a apoštolem Jakubem a připisovali Jakubovi, že tvrdí, že člověk je spasen ze skutků, a ne z víry, byla by to hereze. Člověk je spasen z víry, ale musí konat skutky víry, jinak spasitelnou víru ztratí. Musí z víry žít. Spravedlivý žije z víry. Svými vlastními skutky se člověk nespasí, ty jsou navíc proniklé naším egoismem a hledáním marné slávy, a to i ve zbožnosti, jak to vidíme na farizejích. Okázale chodili v dlouhých rouchách s širokými rukávy a měli rádi, když je lidé nazývali „mistře“, jak je napomíná samotný Ježíš a nazývá je obílenými hroby. Nakonec Ježíše odsoudili a nechali ukřižovat, protože neměli Ducha pravdy, Ducha Božího, a jejich skutky i jejich víra byly mrtvé.Slovo života – Jak 2,21-22 (2. 6. – 16. 6. 2019)

Datum vydání :   2019-06-01
Autor:   BKP
„Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? “Kristovo nanebevstoupení a naše spoluúčast v něm

Datum vydání :   2019-05-30
Autor:   BKP
Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš vystupuje do nebe, kde nám rezervuje místo. Je třeba si uvědomit, že nebe je naším domovem, naší otčinou. Můžeme prožívat tuto realitu: vidět Krista na Olivové hoře, jak se ukazuje apoštolům. Je tam i Přesvatá Bohorodička. Ježíš k nim hovoří: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,18-19) Potom se vznesl do nebe a ukázali se andělé, kteří jim řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ (Sk 1,11) Malověrný, proč jsi pochyboval?

Datum vydání :   2019-05-29
Autor:   BKP
Často jsme postaveni do situací, kdy Bůh chce naši víru. A my máme strach. Víme, jak tomu bylo například s Petrem. Ježíš mu řekl, aby šel za Ním po vodě. Petr udělal pár kroků, ale pak když viděl, že vane silný vítr, lekl se a začal se topit. Vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ I my jednáme podobně: začneme uvažovat, jaké je veřejné mínění, jaké následky by naše kroky mohly mít, zda to je pro nás výhodné nebo nevýhodné, bezpečné nebo nebezpečné… a pak dojdeme k závěru: „Tak se přece nemůžeme chovat, nemůžeme realizovat Boží slovo ani žít z víry, to bychom měli jen problémy...“Největší zázrak je, když nám Bůh otevře oči

Datum vydání :   2019-05-25
Autor:   BKP
Bůh dělá zázraky v našem životě stále. V malých věcech. Problém je, aby se nám otevřely oči, abychom ty zázraky viděli. To je vlastně největším zázrakem. Jenom když si člověk uvědomí, že Bůh nás stvořil, že nás udržuje, že se stará o každou buňku v našem těle. Také že On o nás ví a že, i když dopouští utrpení, jde Mu jenom o jednu věc: abychom byli věčně spaseni a měli věčné štěstí v nebi.Slovo života – Gal 5,17-18 (19. 5 – 2. 6. 2019)

Datum vydání :   2019-05-19
Autor:   BKP
„Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“Rozjímání nad Gal 5,17-18

Datum vydání :   2019-05-18
Autor:   BKP
Pokud jsme vedeni Duchem Božím, zákon už nás nemůže soudit, protože Duch Boží nás nevede do hříchu. Naopak, dává nám sílu k boji, a pokud klesáme, dává nám sílu, abychom hned konali pokání, hned vstali a bojovali dál a nezůstali v zoufalství či v duchu zrady své duše a Ježíše, který aby nás vykoupil, zaplatil za nás svou smrtí.Život je otázka vztahů

Datum vydání :   2019-05-16
Autor:   BKP
Náš život je vlastně otázkou vztahů. Jde tu o vztah k sobě, vztah k druhým a vztah k Bohu. Máme milovat! Jaký je náš vztah k Trojjedinému Bohu? Největší přikázání zní: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Druhé je mu podobné: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ Tedy máme milovat Boha, milovat sebe a milovat bližního. A bližního máme milovat jako sebe.„Vezmu vás k sobě“

Datum vydání :   2019-05-12
Autor:   BKP
Ježíš říká: „Odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě.“ (J 14,3) „Vezmu vás k sobě...“ Jak radostné je to slovo! Ježíš nás vezme v hodině smrti k sobě! Ne ďábel. Ježíš nás vezme k sobě. Pane, kéž bychom s tím počítali, kéž bychom se na to těšili!Duch svatý tě naučí…

Datum vydání :   2019-05-09
Autor:   BKP
My sami od sebe nejsme schopni pochopit hloubku Božích pravd a Božích tajemství. Tu platí jen Ježíšovo slovo: „On vás naučí...“ Kdo? Duch svatý. Nikdo jiný nás není schopen naučit. On přijde k tobě s osobním přístupem, On tě naučí. Ale ty musíš chtít, spolupracovat, a On tě pak naučí. Není řečeno, jestli za rok nebo za pět let či za celý život. Ale On tě naučí. Máš zaslíbení: „Naučí…“ Naučí tě být s Ježíšem. Naučí tě, jak žít tak, aby Ježíšův život v tobě mohl růst, aby v tobě žil Kristus.  Naučí tě, abys ty umíral a Ježíš, aby rostl. „Připomene vám všechno, co jsem mluvil.“

Datum vydání :   2019-05-07
Autor:   BKP
Duch svatý nám připomene vše, co Ježíš mluvil. Ne však k tomu, abychom o tom diskutovali u zeleného stolu, pitvali to jako v pitevně, ale bez Ducha Božího, jenom svým rozumem, který postavíme jako nejvyšší normu! To bychom nakonec skončili tam, kde skončila „slavná německá teologie“. Jak jsou na tom tito němečtí teologové dnes? Prosazují islamizaci, ale co je nejhorší, hlásají hereze, které zpochybnily všechny pravdy křesťanské víry. Jeden jejich kardinál, který je teď v Římě, je heretik „par excellence“. Druhý je propagátorem sňatků homosexuálů v chrámech! Tam dospěli slavní mudrlanti, němečtí velkohlavci, s jejich slavným Tübingenem a jinými univerzitami, kde přímo „cedili“ různé pravdy, ale bez Ducha svatého, ne pod Jeho vedením, ale v duchu světa, v duchu pýchy, tak aby to bylo líbivé, aby to bylo „na úrovni“. Avšak prostotu evangelia, život, který v tom jádru je, ubili. Dnes vidíme ovoce na celém německém národě. Hanba, trojnásobná hanba! Kdo bude konat pokání? Kdy si konečně přiznají pravdu? Kdy konečně vyznají: Byli jsme oklamáni, nevěřili jsme Bohu, nevěřili jsme Jeho služebníkům prorokům...