čeština > Publikace UPHKC

Papežská biblická komise hlásá hereze (+video)

Datum vydání :   2020-01-18
Autor:   BKP
Biblická papežská komise dokázala, že nemá nic společného s katolickým učením, protože veřejně hlásá hereze a drze a zatvrzele se staví proti Zjevené Pravdě. Členové této komise se v čele se svým sekretářem, jezuitou Pietro Bovatim, dle Gal 1,8-9 vyloučili z církve. Pokud nebudou konat pravdivé pokání, budou věčně zavrženi.Slovo života – Ř 8,12-13

Datum vydání :   2020-01-11
Autor:   BKP
„A tak tedy, bratři, nejsme dlužníci těla, abychom žili podle těla. Žijete-li totiž podle těla, zemřete; jestliže však skutky těla umrtvujete Duchem, budete žít.“Rozjímání nad Ř 8,12-13

Datum vydání :   2020-01-11
Autor:   BKP
Když budeš při sedmi zastaveních během dne opakovat dva týdny Boží slovo Ř 8,12-13, obnovuj si předsevzetí bojovat proti skutkům těla. Každý den píšeš do knihy svého života jeden list a před Božím soudem v hodinu smrti bude tato kniha otevřena. Tvůj boj má navíc dopad i na druhé. Získáváš jim světlo a sílu, aby mohli být vytrženi z široké cesty, která vede do záhuby. Pokud člověk klesne, má hned konat pokání, oddělit se od zla a znovu jít bezpečnou cestou za Ježíšem do věčného života. Vianočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 26.12.2019 (video)

Datum vydání :   2020-01-09
Autor:   BKP
Vianočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 26.12.2019Když člověk přestane bdít, chodit ve víře

Datum vydání :   2020-01-04
Autor:   BKP
Ježíš říká: „Bděte a modlete se!“ Boží nepřítel dovede i uvnitř mezi námi rozbít vztahy a zapříčinit, že jeden druhého zraní. Proto člověk musí dávat pozor na vzájemné vztahy, i když ho to mnohdy blokuje, pokořuje, brzdí a někdy úplně paralyzuje dobré a Boží dílo.List k svátkům Kristova narození 2020

Datum vydání :   2020-01-03
Autor:   BKP
Ve vánočném pozdravu: „Christos raždajetsja!“ je vyjádřeno, že Kristus znovu přichází do našich duší, když konáme pokání. Roste v nás, když se zříkáme vlastní vůle a realizujeme Boží vůli.  Před námi je rok 2020. Nevíme, pro koho z nás je tento rok už posledním v našem životě. Pokud ale zůstaneme, tak nás čekají různé zkoušky, a právě proto je třeba, abychom před sebou viděli Ježíšovu Matku. Snažme se procházet zkouškami spolu s Ní a s vírou děkovat nejen za dobré, ale i za utrpení, které nám způsobilo bolest. Bůh totiž to vše může a chce obrátit k našemu dobru – nejen věčnému, ale i časnému.   Bohorodička je nám příkladem poslušnosti víry, abychom i my byli na Bohu vnitřně závislí. Živý Betlém. Olomouc 25. 12. 2019 (video)

Datum vydání :   2020-01-02
Autor:   BKP
Živý Betlém. Olomouc 25. 12. 2019Půlnoční sv. liturgie a Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 25. 12. 2019 (video)

Datum vydání :   2020-01-01
Autor:   BKP
Půlnoční sv. liturgie a Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 25. 12. 2019Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Praha 26.12.2019 (video)

Datum vydání :   2019-12-31
Autor:   BKP
Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Praha 26.12.2019Slovo života – Ř 8,11 (29. 12. – 12. 1. 2020)

Datum vydání :   2019-12-28
Autor:   BKP
„Jestliže tedy Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá ve vás, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha přebývajícího ve vás.“Rozjímání nad Ř 8,11

Datum vydání :   2019-12-28
Autor:   BKP
Snažme se učinit aspoň první krok, abychom, když se naučíme verš zpaměti a budeme si ho třikrát při každém zastavení během dne opakovat, abychom Boží slovo neopakovali pouze mechanicky, ale uvědomovali si hlubokou pravdu, která je za ním a která se nás hluboce dotýká. Je to přebývání Ducha Božího v nás i otázka našeho oživení.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátky narození Spasitele

Datum vydání :   2019-12-26
Autor:   BKP
Bůh stvořil člověka, avšak skrze jeho neposlušnost vešel do světa hřích a skrze hřích smrt (srov. Ř 5,12). Prvotní – dědičný hřích je jed, který ničí lidskou přirozenost. Přesněji řečeno: otravuje ji. Ona není totálně zničená, ale je otrávena tím hříchem. To může vidět každý sám na sobě, jak říká i sv. Pavel: „Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.“ Bolestně konstatuje: „Nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“ A pak volá: „Já nešťastný člověk!“ To je napsáno v 7. kapitole listu Římanům. Čili v nás to zlo je, ať chceme či ne. Ono zatemňuje náš rozum, paralyzuje naši vůli, abychom nekonali to, co je dobré, a tlačí nás do zlého. To je program hříchu.  A proto přišel Ježíš. Bůh se stal člověkem, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. Vánoční list

Datum vydání :   2019-12-21
Autor:   BKP
„Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“  Drazí bratři a sestry, toto slovo zvěstovali andělé v tu noc, v níž se narodil Ježíš Kristus, náš Spasitel. Boží Syn vzal na sebe naši lidskou přirozenost kromě hříchu, aby nás z duchovní infekce hříchu vysvobodil. Ta nás zatemňuje, zotročuje a táhne do věčného zavržení. Boží Syn za naše hříchy spravedlivě zaplatil. Je však třeba vědět, že odpuštění hříchů je spojeno se zvěstováním pokání. On sám předpověděl, že „v Jeho jménu bude zvěstováno pokání na odpuštění hříchů všem národům.“ (Lk 24,47) Slovo života – Ř 8,10 (15. 12. – 29. 12. 2019)

Datum vydání :   2019-12-14
Autor:   BKP
„Jestliže je Kristus ve vás, tedy ač je tělo umrtveno pro hřích, duch je však živ pro spravedlnost.“Rozjímání nad Ř 8,10

Datum vydání :   2019-12-14
Autor:   BKP
My máme chodit v Duchu svatém, to znamená – máme spolupracovat s Duchem Božím, uvědomovat si základní pravdy o nebezpečí hříchu, o realitě smrti a věčnosti i o tom, za jak velkou cenu nám byly odpuštěny hříchy a byli jsme vysvobozeni z otroctví hříchu. Zrušení řeholní společnosti Societas Jesu (+video)

Datum vydání :   2019-12-09
Autor:   BKP
Potřeba doby si vyžádala vynesení autoritativního výroku proti mnohonásobně opakované apostatické činnosti řeholní společnosti jezuitů. Současná linie jezuitů i duch, který v této řeholní společnosti vládne, je v plném rozporu s programem zakladatele i depositem víry. Přestože v minulosti měla řeholní společnost velké zásluhy na obnově církve, v posledních desetiletích byl změněn duch i program. Místo obrany víry a mravů a místo snahy o duchovní obrodu, konají jezuité pravý opak. Už nemají právo nazývat se společností Ježíšovou, protože se postavili proti Ježíši Kristu i Jeho Duchu. „Kdo nemá Ducha Kristova, není Jeho.“ (Ř 8,9)Kázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

Datum vydání :   2019-12-08
Autor:   BKP
Maria byla předem uchráněna dědičného hříchu a tedy i každého jiného hříchu. Bůh ji uchránil, protože se měla stát matkou Ježíše Krista. Ona je kecharitomene – plná milosti. Dědičný hřích je ztrátou Boží milosti. Maria byla od něj už napřed uchráněna. Nebeský Otec nám dává Ježíše skrze Přesvatou Bohorodičku, tak k nám přichází spása. Znovu si dnes může každý uvědomit, jaký je jeho vztah k ní a může ho obnovit tím, že se postaví v duchu pod kříž a přijme Přesvatou Bohorodičku do svého srdce. Pod jejím vedením se staneme opravdu jejími syny a dcerami. Ona je naší dobrou matkou. Svěřme celý svůj život do jejích rukou.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

Datum vydání :   2019-12-06
Autor:   BKP
Bůh nám dal po tolika letech totality svobodu, a my ji teď tak rychle ztrácíme. A nejenom svobodu, ale i morální hodnoty, zdravou křesťanskou víru a věčnou spásu. Prosme proto svatého Mikuláše, aby zachránil náš národ nejenom před ekonomickým a morálním zničením, ale také aby nám vyprosil ten největší dar – živou spasitelnou víru, bez které nikdo nebude spasen. To je to nejdůležitější. Prosme dnes Boha o tento zázrakReakce C. M. Vigana na tzv. Dům Abrahámovské rodiny (+video)

Datum vydání :   2019-12-03
Autor:   BKP
Carlo Maria Vigano přirovnal tento dům k babylonské věži. Konkrétně řekl: Stavba „Domu Abrahámovské rodiny“ se jeví jako babylonský podnik budovaný Božími nepřáteli, nepřáteli Kristovy církve a nepřáteli jediného pravého náboženství, které jediné může člověka a celé stvoření zachránit před zničením jak časným, tak i věčným. Základy tohoto (babylonského) „Domu“ jsou odsouzeny k tomu, aby zanikly a zhroutily se. Vznikají tam, kde rukama samotných stavitelů má být odstraněn jediný nárožní kámen, Ježíš Kristus, Spasitel a Pán, na kterém Boží dům stojí (1Kor 3,10).Šikmá plocha súčasného pontifikátu

Datum vydání :   2019-12-01
Autor:   Ze světa
Vlastne by sme tomu ani neverili, keby to nebolo podložené dôkazmi: Bolo to veľké divadlo, čo sa konalo  pred Synodou o Amazónii a počas nej v Ríme so soškami pachamamy. Vo Vatikánskych záhradách 4. októbra a v Bazilike sv. Petra 7. októbra tieto zobrazenia pohanských božstiev sa v prítomnosti kňazov, biskupov, kardinálov i samotného pápeža prezentovali a uctievali predtým, než sa vystavili v kostole Santa Maria in Traspontina a odtiaľ skrze odvážny zásah mladého katolíckeho laika Alexandra Tschugguela našli cestu do Tiberu.