čeština > Publikace UPHKC

Slovo života – Gal 3,26-27 (17. 6 – 1. 7. 2018)

Datum vydání :   2018-06-16
Autor:   BKP
„Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“Rozjímání nad Gal 3,26-27

Datum vydání :   2018-06-16
Autor:   BKP
Uvědomme si, že skrze víru, ne skrze skutky, jsme syny Božími, a to v Kristu Ježíši. My jsme duchovně v Něm, nejen skrze křest, jak je řečeno, že jsme pokřtěním v Krista také Krista oblékli, ale i skrze víru a skrze svaté svátosti si máme uvědomovat tuto hlubokou pravdu a z ní čerpat sílu k duchovnímu boji i radost z toho, že Ježíš je s námi, že my jsme v Něm a On je v nás.Úpěnlivá prosba moravským kněžím

Datum vydání :   2018-06-16
Autor:   BKP
Vážení Kristovi služebníci, proti našemu Pánu Ježíši Kristu byl v brněnském divadle spáchán nepromlčitelný zločin. Zde faktor času nehraje roli a toto hanobení nelze nijak ututlat. Mlčení je souhlasem s tímto satanským rouháním. Je jen jedno řešení, a to pokání. Tato strašná urážka našeho Spasitele musí být odčiněna nejen soukromě! Veřejný zločin musí být odčiněn veřejně! Vážený bratře, zastáváš službu Kristova kněze, se slzami v očích a bolestí v srdci Tě prosím, odlož falešný strach, který je v této situaci zradou. Když dnes vyznáš Ježíše, i On Tě vyzná před anděly a svým Otcem nebeským.Restituce, arcibiskup Graubner – reakce

Datum vydání :   2018-06-15
Autor:   BKP
V článku v LN pod názvem „Je třeba odvahy předat žezlo mladším“ arcibiskup Graubner odpovídá na několik otázek. Jedna z nich se týká církevních restitucí, v jejichž prosazování byl Graubner hlavním aktérem. Otázka LN: Komunisté žádají o zdanění peněžních náhrad za majetek nevydaný v restitucích. Je právně v pořádku něco takového žádat? A co morální stránka věci? Komentář: Požadavek o zdanění je pochopitelný. Každý, kdo má ve státě určitý příjem, odvádí daň. Po morální stránce je to spravedlivé. Jak reaguje Graubner? Graubner: Po právní stránce je to nesmysl a já se toho nebojím. Udivuje mě jen, že politickým představitelům nejde o právní stát a potřebné jistoty.Biskupové Polska, čiňte pokání!

Datum vydání :   2018-06-13
Autor:   BKP
Vážení biskupové Polska, věříme, že si uvědomujete svou zodpovědnost před Bohem a zároveň i mimořádnou závažnost současné situace. Krátce řečeno, polský národ má jedinou cestu k záchraně, a tou je pokání. Začít s pokáním ale musíte vy. Nad Polskem v tomto roce visí Damoklův meč islamizace a gender amoralizace diktované z EU. Co dělal polský primas Glemp a polští biskupové, když se rozhodovalo, zda má Polsko vstoupit do EU? Biskupové agitovali a lživě slibovali, že Polsko prokvasí křesťanstvím celou Evropu. A výsledek? Ve Varšavě byl už osmnáctý pochod gay pride. Ptáme se, kdo koho prokvasil?!Druhý kající pochod v Brně (video)

Datum vydání :   2018-06-13
Autor:   BKP
Druhý kající pochod  v BrněGender genocida – otevřený dopis třem prezidentům

Datum vydání :   2018-06-12
Autor:   BKP
Vážení prezidenti USA, Ruské Federace a České republiky, do zákonodárství demokratických států je podvodným způsobem prosazována gender ideologie. Je totalitní, podobně jako ideologie fašismu. Stejně tak by měla být veřejností odsouzena, než bude pozdě. Je dokonce ještě horší než všechny předcházející totalitní ideologie, protože už od dětství deformuje psychiku člověka i mužskou a ženskou identitu a činí z lidí psychické i fyzické trosky. Nese znaky otevřeného satanismu. Z křesťanského pohledu jde o zjevnou vzpouru proti Bohu a jím ustanoveného řádu.Odpověď na článek z LN: „Kdo může nahradit kardinála Duku“

Datum vydání :   2018-06-12
Autor:   BKP
Co tento a podobné články sledují? Sledují dobro církve a národa? A jaký duch je za nimi? Je to duch falešného proroka T. Halíka. Už léta usiluje o kardinálský klobouk i o post prezidenta. Zatím akce k svržení Miloše Zemana organizoval většinou zákulisně, teď už ale zřejmě pocítil, že přišel jeho čas. Někteří totiž tvrdí, že elity dnes prosazují vítače Holuba za kardinála a Halíka za prezidenta.Bude v jubilejním roce republiky ponižující gay pride?

Datum vydání :   2018-06-12
Autor:   BKP
Vážení představitelé magistrátu a ministerstva kultury, obracíme se na vás, abyste v tomto jubilejním roce nedovolili v Praze degradující pochod Prague pride. Žádáme vás, aby se gay pride z důvodu morálního znečištění nekonal v hlavním městě. Pokud už zahraniční mecenáši předběžně uhradili všechny náklady, navrhujeme, aby místem konání bylo vojenské cvičiště Mimoň. Tam se mohou prohánět i předjíždět na alegorických vozech ve velkém prostoru za doprovodu vrtulníků, a pokud třeba i tanků a těžkooděnců. Dá se čekat velký počet sexuálních exhibicionistů různého druhu ze zahraničí, takže cvičiště Mimoň by jim k jejich vyžití v rámci současné demokracie posloužilo. Kdyby ale záleželo na nás, my bychom gay pride úplně zakázali.Pravdivé pokání a mezilidské vztahy

Datum vydání :   2018-06-09
Autor:   BKP
Bez pravdivého pokání se rozpadne jak rodina, tak klášterní společenství a člověk je nešťastný, protože za hříchy jsou síly temnoty. Od ní se nedá oddělit jinak, než vejitím do světla, do pravdy a přiznáním si svých hříchů. To je první krok pokání. Pak je potřebné je dát Ježíšovi. Bůh se sklání k těm, kdo se pravdivě kají a chodí před Ním jako děti, ale ne k těm, kteří sice říkají, že jsou Boží děti, avšak s pokáním nemají nic společného.Výkřik patriarchátu k rouhání v Brně

Datum vydání :   2018-06-08
Autor:   BKP
Uvědomte si, že odpuštění a milosrdenství je pouze v čase. Po smrti je už jen spravedlivý trest pro ty, kdo odmítli záchranné milosrdenství kříže.   Probuďte se! Probuďte se hlavně vy, biskupové ČBK, kněží a představitelé církve! Čiňte pokání a začněte každý od sebe! Čiňme pokání všichni křesťané i všichni lidé dobré vůle!  Kriste eleison!Kající pochod v Brně – 3. 6. 2018 (video)

Datum vydání :   2018-06-06
Autor:   BKP
Kající pochod v Brně – 3. 6. 2018Českobratrská církev evangelická už není Kristovou církví, stala se synagogou satanovou

Datum vydání :   2018-06-05
Autor:   BKP
Synod této církve dne 2. 6. 2018 oficiálně schválil rouhavý a potupný zločin vůči našemu Pánu Ježíši Kristu, který se stal v brněnském divadle. Tímto schválením zločinu sami zveřejnili, že už nemají Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Navíc synod schválil veřejné potupení české vlajky. Proto tato církev nemá už právo se nazývat ani českou, ani bratrskou, ani evangelickou. Rovněž nemá právo se už nazývat církví, protože se stala synagogou satanovou. (Zj 2,9.13)Manifestace za rodinu a slib Bohu (video)

Datum vydání :   2018-06-02
Autor:   BKP
Manifestace za rodinu a slib BohuRozjímání nad Ř 5,9

Datum vydání :   2018-06-02
Autor:   BKP
Všimněme si slova ospravedlněni prolitím Jeho – to je Ježíšovy – krve. Znamená to, že jsme na sebe přijali Ježíšovu spravedlnost a Bůh už nás, skrze tuto prolitou krev, nevidí jako viníky, protože vinu za každý náš hřích zaplatil jednou provždy na kříži Jednorozený Boží Syn, Ježíš Kristus. Z naší strany je třeba si znovu uvědomovat spasitelnou víru, která předpokládá, že před Bohem i před sebou si své hříchy přiznáváme, neschováváme je, a pak se s důvěrou obracíme na Ježíše na kříži, když během modlitebního zastavení opakujeme slova: „Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným!“Slovo života – Ř 5,9 (3. 6 – 17. 6. 2018)

Datum vydání :   2018-06-02
Autor:   BKP
„Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.“Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle (+ video)

Datum vydání :   2018-06-01
Autor:   BKP
Drazí křesťané, Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Bůh teď dává druhou šanci k pokání! Drahý bratře, drahá sestro, Bůh chce zachránit náš národ! Učiň proto dva kroky víry: První – dej Bohu slib jedné hodiny modlitby denně! Druhý – iniciuj červnové kající pochody ve svém městě a sám se jich zúčastni!Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

Datum vydání :   2018-05-31
Autor:   BKP
Eucharistie je smlouva nová a věčná! Ke každé smlouvě je třeba dvou stran. Jednou stranou je Ježíš, který se bezvýhradně dal a na druhé straně máš být ty, který řekneš k Jeho ANO své ANO. Přirovnáním je uzavření manželské smlouvy! Nestačí, když ženich řekne před oltářem své „ano“, jestliže nevěsta mlčí, smlouva je neplatná, nebyla vůbec uzavřena!Eucharistie - zpřítomnění Kristovy smrti (video)

Datum vydání :   2018-05-31
Autor:   BKP
Eucharistie - zpřítomnění Kristovy smrti. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuOtevřený list ČBK ohledně divadla v Brně

Datum vydání :   2018-05-29
Autor:   BKP
Vážení členové ČBK! To, co se stalo v Brně, to není maličkost! Bůh to dopustil, ale proč? Proto, abyste se probrali ze spánku smrti a konali pokání. Taková urážka Krista jako v Brně, nebyla spáchána ani v Německu, ani ve Francii či Anglii. V Brně došlo k nejhrubší urážce Boha, která by měla každého křesťana radikálně pozvednout z pasivity! Takové urážce a takové morální dehonestaci nebyl Kristus vystaven ani při umučení na Golgotě. Vážení biskupové ČBK, musíte uznat svou vinu! Vy na prvním místě musíte v Brně vyjít do ulic! Tím dáte příklad všem katolíkům. Bylo by na místě, abyste nesli černý prapor či kající transparent, měli kající roucho a nesli kříž na zádech! Toto by bylo adekvátní gesto za do nebe volající zločin rouhání, za který nesete hlavní vinu vy.