čeština > Publikace UPHKC

Odpověď kard. Müllerovi na „Manifest víry“

Datum vydání :   2019-02-11
Autor:   BKP
Vážený pane kardinále, ve svém Manifestu jste citoval Katechismus katolické církve (KKC). Katechismus zakazuje podávat eucharistii rozvedeným, žijícím v druhém manželství (1457). Nedovoluje přijmout svátost kněžství ženám (1577). Člověk, který odmítá pokání až do smrti, bude věčně zavržen (1035)...Slovo života – Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)

Datum vydání :   2019-02-09
Autor:   BKP
„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“Rozjímání nad Ř 7,1-2

Datum vydání :   2019-02-09
Autor:   BKP
Nejprve věnujme pozornost 7,1-4, kde apoštol Pavel ukazuje na naše vysvobození ze zákona. Je tu jediná žena a dva manželové. První manžel je zákon, druhý manžel je Kristus, a ženou jsi ty. Zákon mnoho žádá, ale nenabízí pomoc pro splnění požadavků. Pán Ježíš žádá také mnoho, ba ještě více, ale to, co od nás požaduje, zároveň v nás i plní. Zákon má své požadavky, a nepomůže nám při jejich plnění. Kristus na nás klade rovněž své požadavky, ale sám v nás plní vše, co po nás žádá. Není se co divit, že žena touží po osvobození od prvního manžela, aby se mohla vdát za druhého. Její jediná naděje však spočívá ve smrti prvního manžela. On ale pevně lpí na životě. Zákon vytrvá po celou věčnost. Když zákon nikdy nepomine, jak mohu být spojen s Kristem? Jak se mohu provdat za druhého muže, odmítá-li první zemřít? Existuje jen jediné východisko: Nechce-li on zemřít, zemřu tedy já a pak je manželství rozvázáno. To je Boží způsob, jak nás osvobodit od zákona.Ovoce II. Vaticana po 54 letech (+ video)

Datum vydání :   2019-02-08
Autor:   BKP
Ježíš řekl: „Po ovoci se pozná strom“. Dnes žneme ovoce II. Vaticana. V církvi je na nejvyšších místech homosexuální síť a hlava církve prosazuje islamizaci a gender amorálnost. V 60. letech se ve světě vystupňovala invaze okultismu a pohanství s jógou. Explodovala dekadentní kultura a sexuální revoluce Kinseyho. Jaká byla reakce církve? Koncil takovému světu otevřel aggiornamentem srdce církve.  Jaké je řešení? Přiznat, že ovoce II. Vaticana je smrtonosné! Přiznat, že ortodoxie byla zaměněna herezemi! Přiznat, že nastala invaze pohanství a sodomie! Pokání je návrat k ortodoxii a k následování Krista v Duchu pravdy.Postoj křesťana a Bible ke gender ideologii (+ video)

Datum vydání :   2019-02-07
Autor:   BKP
Člověk je tvor, závislý na svém Tvůrci – Bohu. Je stvořen k Božímu obrazu. Má duchovní podstatu. Ve chvíli smrti začíná rozpad lidského těla v prach. Duch jde před Boží soud, aby vydal počet ze svého života. Pokud člověk odmítal pravdu, ubíjel svědomí a v tom stavu zemřel, je věčně zavržen. Člověk, který bojoval se lží a zlem, hledal a přijal Pravdu, kterou je Ježíš Kristus, bude věčně žít. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh nestvořil žádné gender monstrum. Papež je povinen odsoudit gender satanizaci církve i lidstva. Současný pseudopapež František nejenže notoricky mlčí, ale naopak, aktivně slovy i gesty prosazuje gender satanizaci.Výzva křesťanům USA, především biskupům a kněžím (+ video)

Datum vydání :   2019-02-06
Autor:   BKP
Je realitou nad slunce jasnější, že František, apostata a heretik, je neplatným papežem! Tak to stanoví bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio a list Galaťanům 1,8-9. Arcibiskup Carlo Maria Viganò učinil k záchraně církve první krok, i za cenu riskování vlastního života. Na vás, katolíci USA, je, abyste učinili druhý! Oddělte se od zjevného heretika a apostaty, jinak se církev v USA i na celém světě stane nevěstkou antikrista a synagogou satana. Krok k záchraně je v dané situaci jeden: Vybrat právoplatného papeže! Mimořádné podmínky vyžadují mimořádný způsob. František v letadle schvaluje sexuální pseudo-výchovu (+ video)

Datum vydání :   2019-02-02
Autor:   BKP
Hlavní problém spočívá na úřadu papeže, zodpovědného za víru a mravy. On je povinen se radikálně postavit proti zločineckému systému masové demoralizace. Dnes dělá pravý opak! Navíc lže. O sexuální výchově nerozhoduje škola, ale je určovaná mezinárodními programy OSN. Ministerstvo pod diktátem OSN je nuceno je přebírat. Rodiče jsou proti demoralizačnímu systému bezmocní. Nemají na vybranou. Pokud dítě nenechají demoralizovat, hrozí jim, že jim systém juvenilní justice dítě ukradne.  František je povinen obrátit se na OSN a neústupně vyžadovat zrušení zločinných programů sexuální výchovy! Rovněž je povinen se obrátit na Radu Evropy s požadavkem zrušení Istanbulské úmluvy, zavádějící gender a kradení dětí. Pokud to neučiní, dopadá na něj trest masového vraha: „Co jste neučinili jednomu z těchto maličkých, ani mně jste neučinili. A tito půjdou do věčných muk.“ (Mt 25,45)Slovo otce patriarchy Eliáše na Zacheovu neděli

Datum vydání :   2019-02-02
Autor:   BKP
Zacheus hledal a využil možnost, aby se setkal s Ježíšem. Položme si teď otázku: Co máme dělat, abychom se setkali s Ježíšem i my? Člověk se s živým Kristem může setkat na duchovních cvičeních anebo prostřednictvím svědectví lidí, kteří s Ježíšem žijí. Pak je potřebné, abychom s nimi udržovali kontakt. To znamená, že máme jít tam, kde se s Ježíšem můžeme setkat. Zacheus je nám v tom příkladem.Jak prožívat Boží přítomnost?

Datum vydání :   2019-02-02
Autor:   BKP
Ježíš říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ Máme si tedy uvědomovat Boží přítomnost. Temnota, která je v člověku, je opravdu velká! A tu temnotu můžeme nazvat „hloupost“ a „sebezničení“ – člověk sám sebe ničí. Bůh nám dává zadarmo odpuštění hříchů, zadarmo! A chce, abychom jen vešli do Jeho přítomnosti, přiznali si hřích, dali ho Ježíši a přijali Jeho odpuštění.František v letadle opět o homosexualitě (+ video)

Datum vydání :   2019-01-31
Autor:   BKP
Co to je za absurdum! Zločiny je třeba nazvat zločiny a stanovit spravedlivé a účinné tresty. Cílem musí být vykořenění zločinnosti z církve. Viníci musí být trestáni, ať je to kněz, kardinál či papež. Rovněž musí nastat celková změna kněžské formace. Současná je heretická a jejím ovocem je sodomie uvnitř církve, jak svědčí list Římanům 1,18-28. Tvrdí, že ve společnosti tyto delikty halí stud. V církvi je to dnes ale mnohem horší. František bez studu odstraňuje Boží zákony, církev proměňuje v nevěstku antikrista a lidstvo vede do věčné záhuby.Slovo života – Ř 6,23 (27. 1 – 10. 2. 2019)

Datum vydání :   2019-01-26
Autor:   BKP
„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“Rozjímání nad Ř 6,23

Datum vydání :   2019-01-26
Autor:   BKP
„Odplata za hřích je smrt – smrt věčná – věčné peklo.“ To je spravedlivý rozsudek nad hříchem, který je vzpourou proti Bohu a poslušností ďáblu. Kořen hříchu v nás nese otrávené plody, kterými škodíme sobě i druhým lidem a stavíme se proti Bohu. Proto máme vědět a znovu si připomínat, že východisko, záchrana před smrtí věčnou, je jedině v Ježíšovi, který je Božím Synem a stal se člověkem jenom kvůli nám, kvůli tomu, aby nás vysvobodil z hříchu. Uvědom si, že s rozsudkem smrti máš v čase šanci jít pod Kristův kříž. Zde vírou, která zase působí pouze v čase tvé životní zkoušky, máš jedinečnou možnost celý rozsudek smrti zrušit. Protože smrt za hřích vzal za tebe Pán Ježíš – spravedlivě zaplatil svou smrtí na kříži. Když Ježíše vírou přijmeš, dostáváš dar – život věčný.František – Panama – Viganò

Datum vydání :   2019-01-24
Autor:   BKP
V Panamě od 22. – 27. 1. 2019 probíhá Světový den mládeže s Františkem, který přicestoval z Vatikánu. Co potřebuje dnešní katolická mládež? Obrátit se a činit pravdivé pokání. To znamená oddělit se od ducha a systému tohoto světa. Jedině tak bude moci světu svědčit v síle Ducha o Kristu jako jediném Spasiteli. Plněním Božích přikázání se pak stane záchranným kvasem. Nitro mladého katolíka se tím změní v Boží příbytek (srov. J 14,23).František má falešnou úctu k Ježíšově Matce

Datum vydání :   2019-01-24
Autor:   BKP
Co se týče úcty k Panně Marii, sv. Ludvik M. Grignion z Montfortu říká: Je pravá a nepravá úcta k Panně Marii. Ta pravá úcta se pozná po ovoci, a tím je pokání, které vede ke Kristu. Nepravá úcta se vyhýbá pokání, odvádí od Krista a je od ďábla. Klademe otázku: Jakou úctu k Panně Marii má František, který se prezentuje jako její velký ctitel? Nedávno František pronesl herezi proti Panně Marii, kterou popřel dogma o Jejím Neposkvrněném početí. Podle něho Panna Maria nebyla uchráněna dědičného hříchu a narodila se jako hříšnice! František je heretik a má k Panně Marii hrubou neúctu!Velká lóže oceňuje Františkův program církve New Age

Datum vydání :   2019-01-17
Autor:   BKP
Velká lóže Španělska na stránkách svého zpravodaje „El Oriente“ reagovala na Františkovo vánoční vyhlášení (25. 12. 2018) univerzálního bratrství, a tedy programu církve New Age.Citace z „El Oriente“: „Není na světě svobodného zednáře, který by se nepřipojil k současnému papeži v jeho touze po univerzálním, heterogenním bratrství v politice, kultuře a náboženství.“Odpověď: Prohlášení lóže výstižně vyjadřuje, čí je František bratr a komu slouží!Františkovy neplatné kanonizace

Datum vydání :   2019-01-17
Autor:   BKP
František vyhlásil za svaté tři papeže, kteří mají úzký vztah k II. vatikánskému koncilu. Jan XXIII. tento koncil osnoval, Pavel VI. jeho heretický program i ducha potvrdil a Jan Pavel II. apostatickým gestem v Assisi a uvedením zednářů do církve (nový Kodex) koncilní aggiornamento realizoval. Navíc je za svaté vyhlásil František – zjevný heretik. Dle věroučné buly Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio je všechno, co heretik koná a vyhlašuje, neplatné. Františkovy kanonizace tří papežů jsou tedy neplatné!Aggiornamento a František

Datum vydání :   2019-01-17
Autor:   BKP
Hereze, které František hlásá a vtěluje, nejsou pouze jeho výplodem, mají hluboký kořen v duchu aggiornamenta. Aggiornamento bylo hlavním programem II. Vaticana. Ježíš mluví o stromu a o ovoci (srov. Mt 7,17n). Na Františkovi je vidět zhoubné ovoce, ale otrávený strom je II. Vaticanum. Aggiornamentem církev přijala ducha světa a vyhnala Ducha svatého. Duch lži zaměnil Ducha pravdy! Koncil vyhlásil úctu k pohanským kultům a v důsledku k jejich démonům. Tím legalizoval hřích proti 1. přikázání Dekalogu. Je to do nebe volající zločin! Byl zahájen proces vnitřního rozkladu církve neúctou k nejvýš svatému, jedinému pravému Bohu! Františkův program církve New Age

Datum vydání :   2019-01-17
Autor:   BKP
Františkovo učení a antimisie jsou proti Písmu i Tradici a jsou heretické! František používá přirovnání o umělci, který tvoří mozaiku z různých barevných kamínků. Tím dává na stejnou rovinu křesťanství s pohanstvím. Dává na stejnou rovinu výkupnou Kristovu smrt na kříži s pohanskými oběťmi dětí Molochovi a démonům. To je neslučitelné a heretické!  Je jasné, že František je apostata a heretik, a proto i neplatný papež!Reakce na komentář kard. Müllera

Datum vydání :   2019-01-17
Autor:   BKP
Bez pravdivého pokání církve v oblasti víry se morální zvrácenosti nevykoření! Citace: „Nesmíme příčinu zločinu... svádět (ani) na společnost...“ Odpověď: Objevil se nový fenomén: děti (8-15 let) znásilňují děti (4-8 let). Za rok 2018 bylo v Anglii 40 000 takových případů. Dokonce 2626 přímo ve škole. Kdo je vinen? Děti? Anebo společnost, která zavedla tzv. sexuální výchovu a už od mateřských škol navádí na gender-kursech a trénincích děti k zvrácenému chování? Rodiče tato společnost, o níž Vy tvrdíte, že nenese vinu, nutí na základě instrukcí ministerstva a OSN, ale i prostřednictvím zákonů, aby vlastní děti demoralizovali onanií už od nejútlejšího věku. Rodiče, kteří to odmítají, jsou obviněni, že porušují práva dítěte a hrozí jim jeho odebrání. Taková společnost nese plnou vinu za morální zločiny! Hlavní vinu však nese církev, která zradila své poslání a odmítá pokání! Tříkrálová sbírka, ale...

Datum vydání :   2019-01-14
Autor:   BKP
V Katolickém týdeníku č. 2 a v Diecézním zpravodajství č. 2 jsou reklamní fotografie a články propagující Tříkrálovou sbírku. Letos katolická církev zorganizovala více než 70 000 dětí. Opravdu mimořádná horlivost! S jakou horlivostí ale reaguje na katastrofální ohrožení českých dětí? Dnes je vyvíjen enormní nátlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Oč jde? Znamená to zavedení mechanismu likvidace rodiny a kradení dětí z pokryteckého důvodu – prevence domácího násilí. Ukradené děti přednostně „adoptují“ homo-manželé a pedofilové. S tím souvisí i prosazování zákona o tzv. homomanželstvích a zákona o právu na změnu pohlaví, a to už od 12 let.