čeština > Publikace UPHKC

Každý z nás musí být Kristovým svědkem

Datum vydání :   2018-04-19
Autor:   BKP
Ježíš chce, abychom byli jeho svědky. Nemůžeme proto říct: „Mně se to netýká.“ Nemůžeme spát! Musíme být Kristovými svědky – každý z nás! Není to však možné vlastní silou. Proto Ježíš slíbil: „…dostanete sílu Ducha svatého…“ (Sk 1,8) – tedy „dynamis“. O čem máme svědčit? Za prvé o Ježíšovi, který za nás zemřel na kříži. A za druhé, že Kristus vstal z mrtvých.Máme zvěstovat, že Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých…

Datum vydání :   2018-04-18
Autor:   BKP
Apoštolové po seslání Ducha Svatého šli a zvěstovali dvě věci: že Kristus zemřel za naše hříchy a že vstal z mrtvých… Bůh doprovázel jejich evangelizaci mocnými divy a zázraky. Tak by to mělo být i dnes. I my máme svědčit o těchto dvou základních pravdách. To je náš program. Máme být „martyrés“ – svědky Ježíše Krista. O zázraky se už postará Duch Svatý.Co chce Brno? Prokletí, anebo požehnání?

Datum vydání :   2018-04-18
Autor:   BKP
Vážený pane biskupe, obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v otázce vulgární a rouhačské hry, hrubě urážející našeho Pána a Spasitele, který vzal na sebe naši lidskou přirozenost a na kříži ve velkých bolestech zaplatil za naše hříchy, aby nám otevřel cestu do věčného života. Plánované divadelní představení svým rouháním svolává prokletí nejen na herce a iniciátory, ale i na všechny křesťany a občany Brna. Brňané čekají na Vaše jasné slovo.Dopis ex-papeži Benediktu XVI. (+ video)

Datum vydání :   2018-04-14
Autor:   BKP
Vážený ex-papeži Benedikte, Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací s prosbou, jejímž cílem je obroda církve. Jde především o otázku II. vatikánského koncilu a jeho ovoce, které dnes sklízíme. Z Vaší strany je proto nutné gesto pokání za II. Vaticanum, na němž jste byl jako peritus. Dnes stačí jeden Váš výrok: „Secundum Vaticanum byl heretický. Svědectvím je jeho současné ovoce.“ Bez tohoto jasného postoje nemůže být nazvána pravda pravdou, lež lží a hereze herezí, a tedy církev nemůže konat pokání. Prosíme Vás za ubohé katolíky, dejte teď příklad pravdivého pokání, aby se církev vymanila z prokletí a sebezničení.Reakce na rozhovor

Datum vydání :   2018-04-14
Autor:   BKP
Na naši mailovou adresu se obrátilo více rozhorčených věřících s reakcí na uveřejněný rozhovor hlavy Ukrajinské řeckokatolické církve, Svjatoslava Ševčuka. Ostré odezvy nepublikujeme, uveřejňujeme pouze dva dopisy, které nám byly zaslány jako kopie osobních listů ČBK a arcib.S. Zvolenskému.Ideál – žít jako první křesťané

Datum vydání :   2018-04-13
Autor:   BKP
K tomu, abychom měli Boží moc – a o to jde, aby církev měla Boží moc, aby ji neměnila za nějaké umění či filosofie – k tomu je potřeba následovat Krista. Uvažovat o tom, jak žít s Ježíšem, jak konkrétně bojovat proti hříchu a lži, jak žít uprostřed tohoto světa. Protože žijeme jako uprostřed nějaké infekce, duchovní infekce. Jak obstát? Potřebujeme obranný systém, abychom se nenakazili světem. A když dostaneme nějakou nákazu, tak abychom byli co nejdříve uzdraveni. Jediné řešení je naučit se pořádně modlit. To je největší umění. Na modlitbě nám bude Bůh vysvětlovat Boží slovo. Potom se můžeme vzájemně povzbuzovat. Když se člověk naučí modlit, tak se mu otevře Písmo svaté, Boží slovo a vpravdě apoštolské učení. První křesťané nebyli jenom na modlitbách, ale měli i apoštolské učení a také bratrské společenství. Oni se opravdu povzbuzovali ve víře a byli ochotni za víru v Krista obětovat i své životy.V centru Kyjeva probíhají manifestace proti gay-diktatuře

Datum vydání :   2018-04-12
Autor:   Ze světa
V centru Kyjeva probíhají manifestace proti gay-diktatuřeMáme každý den bojovat o Boží lásku

Datum vydání :   2018-04-11
Autor:   BKP
Někdy jsme zavaleni přímo proudem různých prací a povinností. S tím je samozřejmě spojen určitý zmatek, a někdy i nervozita. Je to pro nás kříž. Ale i v těchto situacích je třeba najít způsob, jak je využít. Je potřebné se snažit vše, co přichází, prožívat ve spoluukřižování a v trpělivosti ten čas tím více intenzivně osobně prožít v jednotě s ukřižovaným Ježíšem. Pán nám tak dává možnost „umírat“ svému já a přinášet s vírou malé oběti. Opravdu, žít z víry je to nejdůležitější! Když jsme spolu s Ježíšem, milujeme Ho celým srdcem, celou duší a vší silou. To je Boží norma a zároveň první a největší přikázání.Kríž je cesta do neba (Svědectví víry)

Datum vydání :   2018-04-11
Autor:   Verici
Mal som ťažké detstvo – otec pil a mama bola k nám deťom prísna a nešetrila rukolapnými prostriedkami, len aby nás nejako vychovala. Chýbala mi však jej pozornosť a porozumenie. Búril som sa, plakal som a domov sa stal pre mňa miestom, kde som chcel byť čo najmenej. Keď bola moja vonkajšia tieseň – ale hlavne tá vnútorná – najsilnejšia, začal som hľadať zmysel života, lebo som nechcel žiť „len tak”. Vravel som si, že ak život nemá zmysel, tak nemá zmysel ho vôbec žiť.Emauzy (video)

Datum vydání :   2018-04-08
Autor:   BKP
Emauzy. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuRozjímání nad 1Kor 15,3-5

Datum vydání :   2018-04-07
Autor:   BKP
„Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.“Slovo života – 1Kor 15,3-5 (8. 4 – 22. 4. 2018)

Datum vydání :   2018-04-07
Autor:   BKP
„Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.“Pokání křesťanů V4 před Letnicemi (video)

Datum vydání :   2018-04-06
Autor:   BKP
Poděkování patří všem, kteří v Česku a na Slovensku drželi v pondělí velikonoční stráž. Stáli na náměstích s transparentem: Stop kradení dětí! (Istanbul)Stop islamizaci! (Dublin IV.)S.O.S.: Ježíši, zachraň nás! Tímto ale boj neskončil ani na Slovensku ani v zemích V4. Proto Byzantský katolický patriarchát znovu vybízí křesťany Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, aby svůj slib prodloužili až do svátků Ducha svatého 20. května. Kéž slib dají i další věřící. „Náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, které vykonávají svou světovládu v ovzduší“ (Ef 6,12n).Ježíšova Matka – testament z kříže (video)

Datum vydání :   2018-04-05
Autor:   BKP
Jaký je vztah našeho patriarchátu k Ježíšově Matce? Plně biblický, ve shodě s celou církevní tradicí. Ježíš je pravým Bohem a Maria je matkou Boha – Bohorodičkou – Theotokos. Tak to vyhlásil koncil v Efezu r. 431. Plně si od každého, kdo přijal Ježíše, zaslouží zvláštní úctu, jak stanoví Písmo: „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48) Nestačí mít akademického – mrtvého Ježíše. Je třeba mít živého Ježíše. Toto je biblická rovnice: Maria a Duch svatý rovná se živý Ježíš.Kritický pohled na papežství (video)

Datum vydání :   2018-04-04
Autor:   BKP
Autorita v církvi vychází z vertikály – ze vztahu k Bohu – a určuje horizontálu – lidské vztahy. Podstata papežství je chránit vertikálu, tedy chránit církev před herezemi ve věcech víry a mravů. Pokud to papež činí, pak každý křesťan, i nekatolík, musí vděčně přijímat tuto jeho službu, i když se mu jurisdikčně nepodřizuje, jak tomu je v případě pravoslavných a protestantů. Pokud papež nechrání před herezemi, anebo činí opak, jak je tomu dnes, je škodou pro celou církev. Každý křesťan se musí od takového zjevného heretika distancovat.Konkrétní případ uzdravení

Datum vydání :   2018-04-04
Autor:   BKP
Jednoho dne přišla určitá osoba s výsledky vyšetření z nemocnice, kde jí sdělili, že má třetí stádium rakoviny s metastázemi. Řekl jsem jí, že buď Bůh udělá zázrak, anebo bude za dva nebo tři měsíce na hřbitově, že s tím musí počítat. Nevěděl jsem, co je vůle Boží, jestli ji Bůh chce nebo nechce uzdravit. V každé svaté liturgii jsem vždy prosil: „Bože, dej mi poznat svou vůli!“ Když jsem jí podával svaté přijímání, uvědomil jsem si, že Ježíš je přede mnou: „Ježíši, Ty se jí dotkni, Ty jsi ta síla, která uzdravuje.“ Ale stále jsem nevěděl, co je vůle Boží. Byla už na dvou chemoterapiích. V každé epiklézi jsem za ni prosil, modlil jsem se, aby Bůh konal, aby posílil její víru.Naše účast na Kristově vzkříšení

Datum vydání :   2018-04-02
Autor:   BKP
O Velikonocích si připomínáme, že Kristus vstal z mrtvých a také, že spolu s Ním jsme vstali i my. Boží slovo říká: „Spolu s Ním nás vzkřísil.“ (Ef 2,6) Někdo by řekl: Jak jsem mohl být vzkříšen spolu s Ním? Vždyť já žiji tady a teď, a Kristus vstal před 2000 lety. Kromě toho, když Kristus zemřel v Jeruzalémě, já jsem tam tehdy nebyl. Ani jsem neležel mrtvý s Ním v hrobě, abych „s Ním pak vstal z mrtvých“. Je třeba si uvědomit realitu, že Kristus byl vzkříšen. Vstal z mrtvých! Kristus zemřel, vstal z mrtvých, vstoupil do nebe – to vše se stalo v čase, ale protože On je Bůh, je zároveň i mimo čas, je nad časem... Je stejný včera, dnes i navěky. U Boha je stále „nyní“. Když člověk zemře, také vychází z času a vchází do věčnosti. Čas tam na něj už nepůsobí. Tam je stále nyní.ČBK je povinna podat trestní oznámení ohledně rouhačského filmu a divadla

Datum vydání :   2018-04-02
Autor:   BKP
ČT zařadila na Zelený čtvrtek do programu film hrubě urážející Krista. Na žádosti o zrušení jeho vysílání cynicky prohlásila, že film vysílat bude. Upozorňujeme, že jde o trestný čin dle § 355 Trestního zákoníku. Provokace ČT byla zřejmě lakmusovým papírkem, testujícím, jak se zachová církevní hierarchie. Totiž za necelé dva měsíce se plánuje ještě daleko vulgárnější akce, a to v brněnském divadle. Dokonce i bulvární časopis Blesk je tím pohoršen a opublikoval reakci polské veřejnosti. Na vedení divadla se rovněž vztahuje § 355 Trestního zákoníku, který hrozí až dvěma roky vězení. Kdo je v České republice na prvním místě zodpovědný reagovat na veřejné rouhání a dehonestaci křesťanství? ČBK samozřejmě.Velikonoce s Halíkem na ČT

Datum vydání :   2018-04-02
Autor:   BKP
Česká televize o těchto Velikonocích, kromě hrubě urážejícího filmu na Zelený čtvrtek, odvysílala i pořad s T. Halíkem z roku 2002.  Halík nejen v televizi, ale i ve svých knihách vystupuje jako „obhájce“ a „zachránce“ pohrdnutého křesťanství, ale ve skutečnosti kope křesťanství hrob.Halíkův postoj ke vzkříšení je heretický. Nevěří v jedinečný zásah Boží všemohoucnosti, tedy v zázrak potvrzující Kristovo Božství. Svým demagogickým mudrováním evangelijní pravdu zatemňuje. Pokud ČT na Velikonoce dává prostor Halíkovi, kope hrob křesťanství v Česku.Pseudopapež František opět provokoval líbáním nohou

Datum vydání :   2018-04-02
Autor:   BKP
Názor většiny Italů opublikoval G. Veneziani v jednom z nejčtenějších deníků Libero quotidiano: „Je to další padnutí na kolena před muslimy... V evangeliu neexistuje žádná zmínka, která by podporovala jeho gesto. ... Nejvyšší představitel katolické církve ... vzdával hold multikulturalismu a náboženskému synkretismu v křesťanském obřadu.Tento papežův postoj se dá chápat jako symbol definitivní prohry a kapitulace. Vypadá to jako příkladná ukázka podřízenosti křesťanství. Čím více se budeme ukazovat shovívaví, tím více budou připraveni na nás udeřit; čím více budeme sklánět hlavy, tím více budou schopni nám je odříznout...