čeština > Publikace UPHKC

Náš boj není proti tělu a krvi …

Datum vydání :   2017-12-12
Autor:   BKP
V duchovním boji máme být oblečeni v Krista. Nemůžeme bojovat vlastní silou, to by byla jistá prohra. Musíme také znát základní duchovní principy. Nejzákladnějším duchovním principem na počátku každého duchovního boje a v duchovním životě vůbec je pokořit se před Bohem, přiznat svůj hřích, litovat ho a přijmout očištění krví Kristovou. Rovněž je důležité umět se pokořit před druhým. Bůh dává vítězství pokornému, tedy tomu, kdo miluje pravdu.Máme objevovat Boží cesty a záměry

Datum vydání :   2017-12-10
Autor:   BKP
Slovo „metanoia“ – změna myšlení – je velmi hluboké. Máme se učit si denně uvědomovat znovu a znovu v každé situaci: Jak by myslela, mluvila a jednala na mém místě Panna Maria či Pán Ježíš? To ale rozlišíme jen jestliže budeme mít Boží slovo v sobě, budeme ho číst, o něm hovořit, povzbuzovat se jím, svítit si jím do všech situací, a tak objevovat Boží cesty a záměry ve svém každodenním životě.Boží vedení skrze Ducha svatého a Boží slovo

Datum vydání :   2017-12-09
Autor:   BKP
Když čteme Boží slovo, Duch svatý k nám skrze něj mluví, abychom posilnili svou víru a počítali ve svém životě s živým Bohem. Dále nás chce naučit, abychom v konkrétních situacích své problémy dávali na modlitbě Bohu. Nejprve Mu máme dát svůj hřích a potom své starosti. A tehdy nám Bůh začne dávat světlo, sílu, nebo sám začne řešit všechny problémy, které máme. Ale my musíme na modlitbě udělat konkrétní krok víry.Kázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

Datum vydání :   2017-12-08
Autor:   BKP
Maria byla předem uchráněna dědičného hříchu a tedy i každého jiného hříchu. Bůh ji uchránil, protože se měla stát matkou Ježíše Krista. Ona je kecharitomene – plná milosti. Dědičný hřích je ztrátou Boží milosti. Maria byla od něj už napřed uchráněna. Nebeský Otec nám dává Ježíše skrze Přesvatou Bohorodičku, tak k nám přichází spása. Znovu si dnes může každý uvědomit, jaký je jeho vztah k ní a může ho obnovit tím, že se postaví v duchu pod kříž a přijme Přesvatou Bohorodičku do svého srdce. Pod jejím vedením se staneme opravdu jejími syny a dcerami. Ona je naší dobrou matkou. Svěřme celý svůj život do jejích rukou.Neposkvrněné Početí– paprsek světla do tmy

Datum vydání :   2017-12-07
Autor:   BKP
Po prvním hříchu se celá naše zem jakoby zahalila temnotou a zůstávala v otroctví ďábla, který působí skrze lež a smrt. Do této temnoty však proniká paprsek světla – Bůh dává Neposkvrněnou Pannu, skrze kterou pak přichází sám Bůh a stává se člověkem. Radujme se, Bůh nám dává spasení skrze svou Matku.Rozhoduje manžel (Svědectví víry)

Datum vydání :   2017-12-06
Autor:   Verici
Raz som sa rozprávala s kamarátkou zo spoločenstva a hovorila som jej o jednom probléme. Ona ma povzbudila a povedala mi, že keď sa ona nad niečím trápi, tak sa pomodlí k Duchu Svätému a potom povie o probléme manželovi a nechá ho, aby rozhodol túto vec on.   Skúsila som to a musím povedať, že mi to veľmi pomohlo.Bez hluboké modlitby a vydávání se Ježíšovi není možné obstát

Datum vydání :   2017-12-05
Autor:   BKP
Dnes se masově šíří New Age. Ten duch do svého otroctví vtahuje především autority, ať už je to na půdě církevní nebo politické, a to skrze bojové umění, jógu či skrze jiné nejrůznější pasti. Bez hluboké modlitby a bez neustálého vydávání se Ježíšovi skrze čistou lásku, kdy se snažíme plnit první Boží přikázání: „Miluj Boha celým srdcem, celou myslí a vší silou!“, není možné v tomto skrytém boji obstát! Povrchní křesťanství nemá šanci odolat v boji. Jde skutečně o duchovní boj, v němž jde o nesmrtelné duše.Rozjímání nad Ř 4,3-4

Datum vydání :   2017-12-02
Autor:   BKP
Člověk se vůči Bohu dopouští nevýslovné nespravedlnosti – hříchu. Boží svatost je bezhraničná, proto i urážka Boha zasluhuje největší trest. My můžeme Boha urazit svým hříchem, ale nemůžeme urážku vynahradit svými činy. Tu urážku může spravedlivě vynahradit jedině ten, kdo je Bohu rovný, a to je Boží Syn. On tuto urážku vynahradil na kříži svou smrtí. On vzal na sebe trest za naše hříchy, a to trest spravedlivý.Slovo života – Ř 4,3-4 (3. 12. – 17. 12. 2017)

Datum vydání :   2017-12-02
Autor:   BKP
„Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.“ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VI. část/ Vojáci a ženy u hrobu ♫ (audio)

Datum vydání :   2017-12-01
Autor:   BKP
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /VI. část/ Vojáci a ženy u hrobu ♫ (audio)Co má hodnotu pro celou věčnost?

Datum vydání :   2017-11-30
Autor:   BKP
Je třeba, abychom se dokázali znovu a znovu s živou vírou odevzdávat do Kristovy smrti – svou vůli, své nálady, smutky, zklamání, ale i své ideje a plány. Co jsme tak odevzdali Nebeskému Otci ve spojení se smrtí Ježíše Krista, má už teď užitek pro nás i církev, a navíc to má svou hodnotu pro celou věčnost.Čo na tom môže zmeniť modlitba? (Svědectví víry)

Datum vydání :   2017-11-28
Autor:   Verici
Bolo to pred 23 rokmi. Po záverečných skúškach v škole som prišiel domov úplne zničený. Moja babka sedela v obývačke a spýtala sa ma, ako som dopadol. Povedal som jej, že zle, pretože otázky boli ťažké a času bolo málo. Dodal som: „Určite prepadnem.“ Ale babku môj smútok nenakazil. Povedala mi: „Nebudeme strácať odvahu!Boží řád chrání člověka

Datum vydání :   2017-11-27
Autor:   BKP
V nás je vtělená hloupost, která nás ponižuje, ničí, likviduje, a přesto je s tím člověk spokojený. Proto také přišla globalizace, proto přicházely války, morové nákazy, protože se lidé stále vrací ke zlu, stále ho milují a nechtějí přijmout pravdu a Boží řád, který člověka před tím vším chrání. Stále to lidi táhne k sebezničení a jdou jako vedení na jatka. Co to v nás je? Je to zákon entropie, duchovní entropie.„Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ – Jde o věčnost!

Datum vydání :   2017-11-23
Autor:   BKP
Ježíš říká: „Buďte připraveni, nevíte den ani hodinu.“ Jde o věčnost! Kvůli mamonu lidé často obětují své zdraví i život. Když jdou zloději krást, jsou schopni i zabít, jen aby získali pomíjivý mamon. Avšak získat věčné poklady se lidé nesnaží! Máme získávat poklady v nebi, které nám mol ani rez nezkazí, zloději nevykopou a neukradnou. Boží slovo říká: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Máme poslouchat Boha, který chce naše největší dobro.Slovo Patriarchy Eliáše na svátek uvedení přesvaté Bohorodičky do chrámu

Datum vydání :   2017-11-21
Autor:   BKP
Rodiče Přesvaté Bohorodičky byli bezdětní. Mnoho se modlili a dali Bohu slib, že jestli je požehná dítětem, dají ho na službu do Jeruzalémského chrámu. Bůh vyslyšel jejich modlitby a daroval jim více, než prosili – daroval jim dceru, která byla vybrána za matku Božího Syna a našeho Spasitele Ježíše Krista. O Marii tedy vpravdě můžeme říci, že je začátkem našeho spasení. Proto i svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu je velmi úzce spojen s dějinami naší spásy.Tajemství z Fatimy po 100 letech 1. část: Apostaze v církvi (+ video)

Datum vydání :   2017-11-18
Autor:   BKP
Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?  V 18. století vzniklo osvícenství. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o apostazi v církvi. Úřad papežství byl zločinně zneužit k prosazení procesu autogenocidy církve.Rozjímání nad Ř 3,25

Datum vydání :   2017-11-18
Autor:   BKP
Uvědomme si realitu, že Bůh nám odpouští hříchy, a to proto, že Ježíš se stal smírnou obětí. Z naší strany je podmínkou víra v Krista, že On je Spasitelem, Božím Synem, který za mé hříchy spravedlivě zaplatil svou vlastní smrtí a získal mi odpuštění. Toto je nejdůležitější pravda, na které závisí naše spása, je třeba ji znát a je třeba ji také realizovat skrze víru.Slovo života – Ř 3,25 (19. 11. – 3. 12. 2017)

Datum vydání :   2017-11-18
Autor:   BKP
Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.Trpět pro Boží věci je mimořádná milost

Datum vydání :   2017-11-17
Autor:   BKP
Opravdu je mimořádná milost trpět pro Boží věci, být pšeničným zrnem, zemřít sobě a žít novým Ježíšovým životem. To je program pro toho, kdo chce vážně následovat Pána Ježíše Krista. Musí počítat s křížem, pronásledováním, bezmocností a opuštěností lidmi. Avšak to všechno je třeba vidět z Boží perspektivy, z perspektivy kříže a věčnosti.Základy křesťanského života 1.část

Datum vydání :   2017-11-14
Autor:   BKP
Základy křesťanského života 1.část.  + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu