čeština > Publikace UPHKC

Slovo otce Patriarchy Eliáše ke svátku Proměnění Páně

Datum vydání :   2019-08-19
Autor:   BKP
Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, byli svědky Ježíšova proměnění na hoře Tábor v Galileji. Zazářilo jim Ježíšovo Božství. Pro ně to byla veliká zkušenost. Člověk si může myslet: Kdybych já měl nějaké vidění, moje víra by se tím prohloubila. Ale vidíme, jaký vliv mělo to vidění na apoštoly. Za několik dní na Olivetské hoře v Getsemane se tito tři učedníci měli modlit s Ježíšem, měli zůstat s Ním v Jeho opuštěnosti, ale oni spali. Po proměnění Ježíš říká apoštolům o svém utrpení a zmrtvýchvstání. Pověděl jim tolikrát, že vstane z mrtvých, ale oni tomu prakticky nevěřili, dokonce ani tehdy, když se to stalo. Jak je ta naše porušená přirozenost silná!Dědičný hřích a osvobození v Kristu – 1. část (+video)

Datum vydání :   2019-08-16
Autor:   BKP
Chtěli bychom upozornit na aktuální témata, která jsou nutně spojena s pravdivou obnovou církve. Je to otázka dědičného hříchu a Kristovy smrti na kříži. Prvním hříchem se vtělila lež a s ní i duchovní smrt. Člověk se nestal jako bůh, ale od té doby nosí v sobě bůžka, ego. Člověk přestal respektovat Boha i objektivní pravdu. Má svou subjektivní pravdu a subjektivní dobro, které ho však táhne do zavržení. Prosazuje pod pozitivním názvem všechno to „své“ a ve své pýše se staví nad Boha. Ježíš říká: „Kdo hřeší, je otrok hříchu.“ (J 8,34) Toto otroctví ale ve své duchovní slepotě pokládá za své dobro.Kázání otce patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

Datum vydání :   2019-08-15
Autor:   BKP
Přesvatá Bohorodička byla uchráněna dědičného hříchu pro zásluhy Ježíše Krista. Byla uchráněna i před trestem smrti za hřích. Tedy na ni se nevztahoval onen zákon smrti: Odplata za hřích je smrt. Východní tradice říká, že Přesvatá Bohorodička nezemřela, ale že usnula a že byla vzata do nebe. Boží slovo říká, že svatý prorok Eliáš byl vzat na ohnivém voze do nebe. Také apoštol Pavel v listu Korinťanům a v listu Tesalonickým píše, že ti, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše Krista a zůstanou Mu věrni, budou vzati do nebe, nezakusí smrt, ale budou proměněni. Jestliže toto privilegium se vztahuje na lidi, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše, tím více na Přesvatou Bohorodičku, která je Přečistá, Neposkvrněná, která se v celém svém životě nedopustila žádného hříchu. Proto byla vzata s duší i se svým oslaveným tělem do Boží slávy. A my dnes prožíváme radost z toho, že ona je u svého Syna, vidí Jeho slávu a přimlouvá se za nás, pomáhá nám, abychom se tam i my dostali.Ortopraxe kontra Amazonie – část 4. (+video)

Datum vydání :   2019-08-13
Autor:   BKP
Kromě pravé Cesty, kterou je Kristus, jsou i falešné cesty pohanských mýtů, za nimiž jsou démoni, a ti vedou do věčné smrti. Pohanské démony má katolická církev přijmout Synodou o Amazonii. Už na II. Vaticanu a gestem v Assisi se otevřela pohanskému buddhismu.  My jsme naopak povinni místo falešného dialogu konat pravdivou misii. Spasení a život věčný je jen v Ježíši Kristu. „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16)Slovo života – Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)

Datum vydání :   2019-08-10
Autor:   BKP
„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“Rozjímání nad Ř 7,18-20

Datum vydání :   2019-08-10
Autor:   BKP
Zlo a hřích v nás je skutečně mystériem, které rozumem plně nechápeme, jen Boží světlo nám můžeme odkrýt toto tajemství nepravosti. Naším úkolem ale není, abychom se vrtali v hříchu, je třeba, abychom se ho varovali! Nejdůležitější je, abychom věděli, co s ním máme dělat, v tom je pravá moudrost. Své hříchy máme dávat do Božího světla pod kříž, a kořen zla neboli starý člověk byl s Kristem ukřižován, a tato pravda má být vírou znovu a znovu aktualizována. Očista

Datum vydání :   2019-08-10
Autor:   BKP
My jako katolíci věříme a přijímáme pravdu o očistci, že buď člověk má očistec zde na zemi, když žije skutečně z víry, anebo musí projít očištěním v očistci, pokud si však zachová základ, kterým je Kristus. Spasen bude ten, kdo počítá se smrtí a žije podle toho, kdo se drží jediné Cesty ke spáse, kterou je Ježíš. Kdo vzývá jméno Páně – Jehošua, což znamená „Hospodin je spasení“.Ortopraxe kontra Amazonie - část 3.

Datum vydání :   2019-08-08
Autor:   BKP
Začátkem 60. let začala invaze neopohanství a neomodernismu. II. Vaticanum přesto odmítlo pokání i Ducha pravdy a otevřelo církev aggiornamentem duchu světa. Každý křesťan se musí oddělit nejen od ducha pohanství, ale i od praktik věštění, magie a spiritismu i všech pověr. Křesťan se nemůže řídit horoskopy či zvěrokruhem, ani navštěvovat věštkyně a okultní léčitele. Ježíš varuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek proroka Eliáše

Datum vydání :   2019-08-02
Autor:   BKP
Jméno Eliáš znamená „Hospodin je Bůh“. A dalo by se říct, že toto bylo vlastně také programem a náplní života tohoto proroka. Cíl a smysl našeho života je, abychom zůstali věrní až dokonce na Cestě, kterou je Kristus. On je zároveň Pravda i Život. Vydržme, jeden druhého povzbuzujme, abychom vytrvali do konce a potom přijali věnec věčné slávy, který nám Bůh připravil. Kéž bychom, tak jako byl vzat prorok Eliáš do nebe na ohnivém voze, i my přišli v ohni Božího ducha až do náruče Nebeského Otce.Duch II. Vaticana a duch Synody o Amazonii je totožný (+video)

Datum vydání :   2019-08-01
Autor:   BKP
Dokumenty II. Vaticana i Synoda o Amazonii prosazují zrušení 1. přikázání Desatera. Modlářství je však nejtěžším hříchem, jak tvrdí i sv. Tomáš Akvinský. Zahrnuje synkretismus a tzv. internáboženský dialog. Vezmeme-li citáty z dokumentů II. Vaticana a citáty z Instrumentum Laboris Synody o Amazonii, zjistíme, že je zde stejný duch i stejná cesta apostaze.Slovo patriarchy Eliáše na svátek Makabejských mučedníků

Datum vydání :   2019-07-31
Autor:   BKP
Velmi pěkným příkladem věrnosti Bohu a Jeho přikázáním je sedm Makabejských mučedníků a jejich matka. Boží slovo líčí, jak šli jeden po druhém odvážně na smrt. Oni nezradili Krista, nezradili Boží zákony, protože věděli, že jejich život je v rukách Božích. Písmo říká, že ani jeden vlas se nestane černým nebo bílým ani neupadne bez vůle Boží. Život je krátký a věčnost před námi je bez konce. Na prvním místě máme usilovat o svou spásu a pak také o spásu našich bližních, proto je potřebné, aby každý z nás tam, kde jsme, byl svědkem víry. Matka Makabejských mučedníků pochopila, co je v životě nejdůležitější a k tomu vedla i své děti.Ortopraxe kontra Amazonie – část 2. (+video)

Datum vydání :   2019-07-30
Autor:   BKP
Minule jsme hovořili o bratrském společenství. Mládež nezachrání Bergogliovy výzvy k chaosu, ale zachrání ji jedině Kristus. Naším smyslem není, abychom jedli, pili a takzvaně užívali světa a pak zemřeli jako zvířata. Smyslem našeho života je získat život věčný. Ten je jedině v Ježíši Kristu! V Něm máme už zde na zemi pravé štěstí a po smrti věčný život.Co je naším úkolem?

Datum vydání :   2019-07-29
Autor:   BKP
Naším úkolem je spasit svou duši a zachránit co nejvíce duší. Alespoň jednu duši máme zachránit. Po celou věčnost budeme pak mít za to slávu a odměnu. Nejprve však samozřejmě máme zachránit svou duši. Ale pak se máme snažit dělat misii. Když nemůžeme slovem, tak modlitbou či utrpením. Modlit se a trpět můžeme. A v dnešní době jsou takoví misionáři potřební.Slovo života – Ř 3,14-19 (28. 7. – 11. 8. 2019)

Datum vydání :   2019-07-27
Autor:   BKP
„ Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.“Rozjímání nad Ř 3,14-19

Datum vydání :   2019-07-27
Autor:   BKP
V celém tomto úseku je zdůrazňována pravda, že všichni zhřešili, celý svět je před Bohem usvědčen z viny. Ve verších 10.−18. je popsán starý člověk a jeho zlá činnost. My však víme, že Ježíš přišel, aby vzal na sebe všechny hříchy vycházející z otráveného kořene v nás, který Písmo nazývá starý člověk. Ortopraxe kontra Amazonie - část 1. (+video)

Datum vydání :   2019-07-25
Autor:   BKP
Program Amazonie, prosazovaný pseudopapežem Františkem a jeho spolupracovníky, vede k sebezničení církve. Jde o přijetí ducha pohanství, spojeného s amorálností a s pseudoduchovnem, skrytě uctívajícím satana. Ovocem hříchu jsou všechny zločiny, sadismus, sexuální zvrácenosti, vraždy, války a masové genocidy. Bez hříchu by toto zrůdné ovoce neexistovalo. Jaké je východisko? Východiskem je pravdivé pokání. To musí začít každý křesťan sám od sebe. Je tragédií, že Bergoglio místo pokání připravuje sebevražedný program církve na Synodě o Amazonii.Čím se stáří stává cenným v Božích očích?

Datum vydání :   2019-07-23
Autor:   BKP
Kéž by ženy, zvláště starší, i ty, které jsou například vdovy, si našly čas na modlitbu. Vzpomínám na jednu babičku ze své bývalé farnosti. Měla už asi 85 let. Vedl jsem s ní po svaté zpovědi rozhovor: „Modlíte se?“ Ona na to: „Ano.“ „Co se všechno modlíte?“ Říká: „Modlím se pořád.“ Podivil jsem se: „Jak se modlíte pořád?“ Odpověděla: „ Ráno se modlím ranní modlitby, pak jdu na mši svatou. A když se vrátím domů, tak Pánu Ježíši svěřuji problémy a potřeby své i svých nejbližších. Také Mu děkuji za dary a milosti, které mi dal… Když se v noci probudím, také se modlím. Jsem tak šťastná, že Pán Bůh mi daroval, abych se dožila stáří. II. Vaticanum byl a je heretický (+video)

Datum vydání :   2019-07-21
Autor:   BKP
Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom: špatný strom nemůže nést dobré ovoce.“ (Mt 7,18) Realizací dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným náboženstvím,“ došlo k masovému rozšíření pohanství v křesťanských národech. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Tato pseudomisie, založená na synkretismu II. Vaticana, je vzpourou proti Bohu. Přinesla s sebou invazi pseudokultury, za níž je duch narkomanie a sexuálních zvráceností. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Aggiornamento zvěstuje jiného Ježíše, jiného ducha a jiné evangelium (srov. 2 Kor 11,4). Postoj Božího slova k pohanství je jasný. Je vyjádřen v 1. přikázání: „Nebudeš mít jiných bohů a nebudeš je uctívat!“ (Dt 5,6-9) Protikladem jsou dokumenty II. Vaticana.Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek sv. proroka Eliáše

Datum vydání :   2019-07-20
Autor:   BKP
Trestem za odpad od pravé víry k pohanství, které je spojeno s magií, věštěním a spiritizmem, byly války, nemoci a vyhnanství. Proto se prorok ptá: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany?“ Jinými slovy: „Chcete požehnaní, nebo prokletí? Záleží na vás…“ Vnímal, že teď se rozhoduje o celém národě, zda se obrátí, anebo na něj přijde Boží trest. Podstatou prorockého ducha je poslušnost víry a věrnost Božímu slovu. Bůh chce dát prorockého ducha každému, aby mohl skrze něj hovořit a zachraňovat duše před časným i věčným trestem.List poslancom SR proti uzákoneniu pedofílie

Datum vydání :   2019-07-19
Autor:   BKP
Vážení poslanci, každý kto dostal politickú moc sa bude zodpovedať pred Bohom za to, ako ju využíval. Pred smrťou sú si všetci ľudia rovní a každého čaká spravodlivý súd. Pán Ježiš hovorí, že múdry staviteľ si postavil dom na skale a keď prišla búrka, dom vydržal. Je na každom z nás na čom postaví svoj život. Na Vašej zodpovednosti je však nielen Váš osobný život , ale i to, na čom bude stáť Slovensko. Bude Slovensko stáť na genderovej ideológii a na krajnom permisivizme, aký predvádza denník Sme? Alebo si zachová pravdivé rozlišovanie dobra a zla, ktoré je nevyhnutné pre spravodlivé riadenie štátu? Ponorí sa Slovensko do neustáleho zrovnoprávňovania zla s dobrom, alebo začne trestať zlo a vytláčať ho z verejného, a teda i mediálneho priestoru? Začne byť prioritou Slovenska rodina, manželstvo a dobrá výchova detí, alebo bude neustále posluhovať požiadavkám LGBTI agendy? Vráti sa Slovensko k obhajobe dôstojnosti človeka, ktorú mu daroval Boh, alebo sa nechá vtiahnuť do pasce genderovej ideológie?