čeština > Publikace UPHKC

Boží požadavek: pravdivé společenství

Datum vydání :   2018-12-16
Autor:   BKP
Latiníci říkají: tres faciunt collegium. Tři tvoří společenství. Proto Ježíš říká: když se shodnou dva nebo tři. Už, když se shodnou dva je velký úspěch, ale když se shodnou tři, tak to už je vrchol úspěchu, protože všichni tři se v této shodě musí zřeknout svých vlastních vizí, i kdyby byly mnohdy dány Bohem, jako Bůh dal Abrahámovi Izáka. Tato cesta umírání sobě samému, tato cesta, kdy člověk dává Ježíšovi prostor, aby On mohl realizovat vůli nebeského Otce, to je následování Krista. Ježíšovým programem bylo plnit vůli nebeského Otce. A to není možné bez zapření sama sebe, vzetí vlastního kříže a jití za Ježíšem.Největší čest a sláva

Datum vydání :   2018-12-16
Autor:   BKP
Kéž vánoční hvězda, která ukázala mudrcům od východu cestu k Ježíši, dává Boží světlo i nám, abychom viděli Ježíše Krista i v našich bratřích a sestrách, kteří upřímně hledají Ježíše a pro Něj i trpí…Vidíme totiž, že kde je živý Ježíš, tam přichází Herodes. Když člověk přijme Ježíše a má živou víru, hned přijde pronásledování, očerňování, psychologický tlak, napětí, nebo zakusí i zkušenost.Rozjímání nad Ř 6,17-18

Datum vydání :   2018-12-15
Autor:   BKP
Pamatujme, že pravdivá svoboda je jedině v Kristu. Proto je třeba se na Ježíše obracet nejen modlitbami v době klidu, ale i když jsme vystaveni konkrétním zkouškám. Boj s hříchem je boj nejtěžší, ale vítězství je nejslavnější! Čeká nás koruna věčné slávy. Pokud bojujeme s hříchem v nás, pomáháme tím i jiným k vítězství. Jednak že jim můžeme předat zkušenost, a jednak že jim dáváme dobrý příklad. Před námi apoštolé, proroci, mučedníci bojovali s hříchem a zvítězili nad ním. Někteří v tomto boji prolili svou krev, obětovali život. To jsou pravdiví světci, pravdiví hrdinové, které máme následovat.Interview s BKP nejen o Istanbulské úmluvě

Datum vydání :   2018-12-14
Autor:   BKP
Kéž by skutečně letošní Vánoce byly svátky pokoje a kéž by Ježíši, stojícímu přede dveřmi, otevřeli doširoka svá srdce nejen upřímní křesťané, ale i všichni lidé dobré vůle.Neomarxismus neboli cesta do propasti

Datum vydání :   2018-12-13
Autor:   BKP
Na počátku chci veřejně podpořit pozici zastupitelů Ivano-Frankivské oblastní rady, kteří vystoupili na ochranu rodinných hodnot a na ochranu ukrajinských dětí před propagací zvrácenosti. Analogické žádosti podpořila většina poslanců z jedenácti oblastních a více než padesáti městských a regionálních úřadů. Jsem přesvědčen, že s tímto jejich postojem solidarizují všechny státní orgány místních samospráv naší země. Současně mě, jemně řečeno, udivila pozice vládní zplnomocněnkyně v otázkách genderové politiky, jaká se obrátila na Státní bezpečnost Ukrajiny s požadavkem vypátrat a potrestat iniciátory žádostí zastupitelských rad o ochranu rodinných hodnot. Věřím, že neadekvátní agresivní postoj vládní zplnomocněnkyně členové Kabinetu ministrů Ukrajiny nesdílejí.Odpověď na článek: Chystá se Duka Halíka exkomunikovat?

Datum vydání :   2018-12-13
Autor:   BKP
Ne pan kardinál Halíka, ale Halík už sám sebe herezemi vyštval z církve – stáhl na sebe exkomunikaci latae sententiae. Kardinál může jen na veřejnosti oficiálně vyhlásit stav vyloučení, ve kterém Halík už je! Halík dnes už není křesťanem, tím méně katolickým knězem!Metanoia – ortopraxe /Advent 2018/

Datum vydání :   2018-12-11
Autor:   BKP
V současné době duchovního chaosu je třeba mít jasnou orientaci, jaké prostředky vedou k duchovnímu životu – ortopraxi. Mnozí byli pokřtěni, dokonce biřmováni, ale bez obrácení a cesty pokání jsou mrtvými členy církve (srov. Lk 13,3). Ježíš, ač bez hříchu, přijal křest pokání a sestoupil na Něj Duch svatý (Mt 3). Dal nám příklad.Obrácení a pokání jsou základy ortopraxe.Boží pravdy potřebné k naší spáse

Datum vydání :   2018-12-08
Autor:   BKP
Je rozdíl věřit v Boha a věřit Bohu. I ďábel věří v Boha a třese se. To není spasitelná víra. My máme věřit Bohu, Jeho slovu. Máme stále myslet na ty pravdy, které vedou k našemu spasení – poslední věci: smrt, soud, věčnost. Ty jsou velmi aktuální pro všechny. A pak můžeme celou věčnost odhalovat tajemství, kterým jsme dříve nerozuměli.„Ja som s vami až do skončenia sveta...” (Svědectví víry)

Datum vydání :   2018-12-08
Autor:   Verici
Koncom mája som cestovala z vých. Slovenska na pohreb veľmi blízkej osoby do okresu Nové Zámky. Cesta bola pre mňa smutná, ale ubiehala celkom rýchle. Problém nastal vo Zvolene, kde bolo treba prestúpiť, ale náš rýchlik meškal 30 minút a cestou sa meškanie zvyšovalo. Nebol by to problém, keby som po vystúpení z rýchlika nebola viazaná na posledný spoj do mojej cieľovej stanice. Autobus som samozrejme nestihla a tak som si povedala: „Pane, teraz sa odovzdávam len do Tvojich rúk, a pevne verím, že mi pomôžeš.”Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

Datum vydání :   2018-12-07
Autor:   BKP
Neposkvrněné početí Panny Marie bylo předpovězeno a zjeveno na počátku svatého Písma, kdy Bůh řekl hadovi-svůdci: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gen 3,15) Tedy mezi Přesvatou Bohorodičkou a ďáblem je ustanoveno věčné nepřátelství. Had-svůdce bude stále pod nohou Marie a její noha bude šlapat na jeho hlavu. Bůh stvořil Marii úplně bezhříšnou, neposkvrněnou. Ona od svého početí pod srdcem své matky svaté Anny, při svém narození i v každou chvíli svého života byla bez hříchu. Proto ďábel neměl k Přesvaté Bohorodičce přístup. Maria byla uchráněna hříchu. Jaká radost, že alespoň jeden člověk byl uchráněn před vládou ďábla a ještě větší radost, že právě tu která byla uchráněna dědičného hříchu, smíme nazývat svou matkou. Ona nás vede a chrání v boji s nepřítelem, který nás chce dostat do záhuby. Neposkvrněná je naší matkou, proto ji prosme: „Vypros také mně to nepřátelství a radikální odpor vůči hříchu i ďáblu a úplnou závislost na Bohu.“Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek svatého Mikuláše

Datum vydání :   2018-12-06
Autor:   BKP
Bůh nám dal po tolika letech totality svobodu, a my ji teď tak rychle ztrácíme. A nejenom svobodu, ale i morální hodnoty, zdravou křesťanskou víru a věčnou spásu. Prosme proto svatého Mikuláše, aby zachránil náš národ nejenom před ekonomickým a morálním zničením, ale také aby nám vyprosil ten největší dar – živou spasitelnou víru, bez které nikdo nebude spasen. To je to nejdůležitější. Prosme dnes Boha o tento zázrakAdvent 2018, metanoia – ortodoxie

Datum vydání :   2018-12-05
Autor:   BKP
Proč je církev v současné době v tak hluboké krizi? Velkou vinu na tom má aggiornamento Jana XXIII. a postkoncilní duch. Co by proto v této době adventní, v době pokání, měli konat biskupové, kněží a řeholníci? Měli by se oddělit od duchovní otravy aggiornamenta i pokoncilního ducha, prosazujícího hereze, ničící podstatu křesťanství.Advent 2018, církev nemá papeže!

Datum vydání :   2018-12-04
Autor:   BKP
Katolická církev nemá papeže. Je stav sede vacante. Dle Písma i dle církevní nauky heretika nesmí nikdo poslouchat, protože je vyloučen z Kristovy církve. V Adventu, v době pokání, opakovat v liturgii: „V jednotě s naším papežem Františkem“ je buď přetvářka, anebo vědomá jednota s heretikem. V této adventní době 2018 přišel den, kdy Pán už mnohým vložil na srdce: „Dost bylo přetvářky!“ Každému je dnes jasné, že Bergoglio jako heretik není papežem! Katolická církev dnes nemá právoplatného papeže! Je stav sede vacante!Poďakovanie poslancom Národnej rady

Datum vydání :   2018-12-04
Autor:   BKP
Vážení poslanci, týmto ďakujem vo svojom mene i v mene všetkých kresťanov a Slovákov všetkým Vám, odvážnym poslancom, ktorí ste pri hlasovaní týkajúceho sa Globálneho paktu OSN o migrácii rozhodli v prospech Slovenska a jeho záchrany. Bol to ťažký psychologický, politický, ale hlavne duchovný boj každého z Vás osobne. Rozhodli ste, že Slovensko nepodpíše tento sebazničujúci pakt, pretože odporuje národným záujmom a bezpečnosti národa. V opačnom prípade by to bola smrteľná rana našim cyrilometodským koreňom, duchovnému pokladu našich otcov, dedov a pradedov. Konali ste zodpovedne za seba i za budúce generácie Slovákov. Patrí Vám naša aj ich vďaka. Môžete úprimne zaspievať slová slovenskej hymny: „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú…“B.K.Patriarchát poslancům KSČM

Datum vydání :   2018-12-03
Autor:   BKP
Rozhodně mnohé řadové členy KSČM i voliče tento postoj klubu šokuje. Podobně jako i to, že se mezi poslanci KSČM našel i takový, který se přímo podepsal pod návrh zákona o homomanželství. Nese to s sebou, jak víte, drastické odebírání dětí z řádných rodin, což v praxi realizuje Istanbulská úmluva pod rouškou prevence domácího násilí. Odebrané děti jsou dávány k tzv. adopci „homomanželům“.Odpověď na Holubův pastýřský list

Datum vydání :   2018-12-01
Autor:   BKP
Holub manipuluje frází, že v otázce genderu „je třeba odlišovat, ale ne oddělovat“. Tato fráze ve skutečnosti propaguje podstatu amorálního genderu, a to odlišování tzv. biologického pohlaví od sociálního. Tvrzením „ne oddělovat“ potvrzuje tzv. právo na legalizaci sodomie, transsexualismu a jiných sexuálních zvráceností, které Písmo svaté jasně nazývá ohavností a za které přišel na sodomity oheň z nebe (srov. 2Pt 2,6, Jud 7). Rovněž svou manipulací Holub právě v současné době sleduje paralyzování nutné ochrany před zaváděním autogenocidních mechanismů Istanbulské úmluvy.Epikléze /4. část: Epikléze – chrám a ikonostas/

Datum vydání :   2018-11-30
Autor:   BKP
Biblickým modelem pro křesťanský chrám je vize daná Bohem (Mojžíšovi). Byla zrealizovaná na Jeruzalémském chrámu. Základní strukturu tvoří velesvatyně, kde je zvláštním způsobem přítomen Bůh, svatyně, kde kněží přinášeli oběti Bohu, a místo pro lid. Základem potřebné reformy dnes je vrátit liturgický postoj kněze tak, jak tomu bylo v celé historii, a to, čelem ke svatostánku – k duchovnímu centru chrámu.Slovo života – Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)

Datum vydání :   2018-11-30
Autor:   BKP
„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“Rozjímání nad Ř 6,16

Datum vydání :   2018-11-30
Autor:   BKP
Tento verš z Písma ukazuje na hlubokou pravdu o poslušnosti, jejímž ovocem je věčný život v nebi, anebo věčná smrt v pekle. Žádný člověk, který neslouží cele Bohu, není svobodný, ale je otrokem dědičného hříchu, který je v něm. Dědičný hřích neboli ložisko lži a zla ve svém nitru poslouchá automaticky. Zatemňuje mu rozum a oslabuje vůli, takže člověk nesnáší pravdu o sobě, odmítá skutečné dobro a nechce sloužit Bohu ani zachovávat Jeho přikázání.  Základní otázka: Koho poslouchám a komu sloužím? Hříchu? To vede k smrti věčné. Poslouchám Boha a sloužím Mu? To vede k ospravedlnění od hříchu a k věčnému životu! Život je krátký. Nevíš den ani hodinu své smrti. Buď moudrý! Sloužit Bohu znamená kralovat!Epikléze /2. část: Duch svatý a epikléze/

Datum vydání :   2018-11-29
Autor:   BKP
Ježíš před svou smrtí, než na kříži obětoval své Tělo a Krev, ustanovil, aby tato Jeho oběť kříže byla přinášena Bohu na odpuštění hříchů. Symbolické oběti za hříchy, kdy byla obětována krev a život obětních beránků v Jeruzalémském chrámu, ztratily význam. Ježíš je tím pravým Beránkem, který na sebe vzal hříchy světa (J 1,29). Ježíš před dokonáním této své oběti kříže ustanovil novou oběť, která je zároveň novou smlouvou (Mt 26,26) na odpuštění hříchů. Při poslední večeři vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Pak vzal kalich s vínem a řekl: „Toto je krev má nové smlouvy, která se prolévá ... na odpuštění hříchů.“