čeština > Publikace UPHKC

Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31.12.2017

Datum vydání :   2017-04-27
Autor:   BKP
Modlitební mobilizace byla vyhlášena do 1. 5. 2017. Zákeřný boj ale pokračuje. Prezident je vystaven silným tlakům, mění svůj program a ztrácí původní směr. Je nutné v modlitební mobilizaci pokračovat! Proto se prodlužuje do 31. 12. 2017.3. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO

Datum vydání :   2017-04-27
Autor:   BKP
V 1. i 2. části byla zmínka o křesťanské a rovněž i o přirozené morálce. Současná generace, otrávená konzumismem a terorem amorálnosti, se už stává lhostejnou a degeneruje na úroveň nerozumného zvířete. Rozum už nepoužívá k hledání pravdy, ale k omlouvání lži, která směřuje k sebezničení. To, aby se člověk proti psychologicky vypracovanému genocidnímu systému NWO vůbec postavil a začal prosazovat morální hodnoty nejprve ve svém osobním životě, vyžaduje svedení nejtěžšího boje. Je to boj se sebou samým, se zlem, které je vtěleno v nás. Když se má člověk rozhodnout do tohoto boje jít, nutně potřebuje mobilizační motivaci!Satanizace českého národa začíná v mateřských školách

Datum vydání :   2017-04-26
Autor:   BKP
Na jakých hodnotách chce český národ vychovávat svou mladou generaci? A co z ní chce vychovat? Pokud mají být děti vychovávány v pravdě, musí jim být zlo podáváno jako zlo. Pokud ti, co zařadili do vzdělávacího programu vytvoření tradice „dne čarodějnic“ tvrdí, že čarodějnictví dětem představují jako zlo, proč pak děti oblékají jako čarodějnice a černokněžníky? Proč nutí rodiče ke spolupráci a proč musí i učitelky, které mají děti ctít jako autoritu, vystupovat jako čarodějky?  Pokud ale tyto vzdělávací programy podávají čarodějnictví jako dobro anebo zábavnou součást života, aby k němu vyvolaly sympatie, pak takové programy vychovávají děti ve lži a deformují dětskou psychiku!Máme-li Krista, máme v Něm všechno

Datum vydání :   2017-04-25
Autor:   BKP
Jestliže jsme v milosti Boží posvěcující, pak vše, co nám Ježíš vydobyl na Golgotě a vše, co je Jeho, dává nám, tedy je to i naše. Když Mu dáváme sami sebe a jsme s Ním sjednoceni, pak máme-li Krista, máme v Něm všechno. Sv. Pavel říká: „V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli sv. Tomáše

Datum vydání :   2017-04-24
Autor:   BKP
Ježíš má být opravdu pro každého z nás můj Pán a můj Bůh. Má být Pánem našeho života. On je pravým Bohem, který zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Až překročíme práh smrti, setkáme se s Ježíšem tváří v tvář. Jestliže jsme v Něho uvěřili a dali Mu své hříchy, počítali s Ním ve svém životě, tak On nás pozve, abychom vešli do Jeho slávy. Ježíš je vzkříšení a život a každý, kdo v Něho věří, má život věčný. Tomáš nevěřil, ale potom padl na kolena a vyznal svou víru: „Pán můj a Bůh můj!“Zjevení Tomášovi (video)

Datum vydání :   2017-04-23
Autor:   BKP
Zjevení Tomášovi. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuSkrze křest se nám dostalo nového života

Datum vydání :   2017-04-23
Autor:   BKP
Vzkříšení se netýká jenom Ježíše. Písmo říká: „Spolu s Ním jsme byli vzkříšeni.“ Skrze křest jsme sjednoceni s tajemstvím Kristova vzkříšení a Jeho života. (Kol 2,12) On vzal na sebe naši lidskou přirozenost, Bůh se stal člověkem, abychom se my stali adoptovanými Božími syny, dědici Božího království.Rozjímání nad Gal 4,6-7

Datum vydání :   2017-04-23
Autor:   BKP
Znovuzrozený člověk dostal Ducha, aby mohl poznávat Boha, znát Jeho srdce, Jeho zákony, a protože sám je Bohem poznáván, znát Ho tak, jak dítě zná svou matku nebo otce. Proto sv. Pavel dále napomíná Galaťany a také nás, abychom neztratili vnitřní vztah k Pánu Ježíši, tu první lásku, milost vnitřního světla Pravdy. Protože jedině v Ježíši jsme synové, a proto Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Jaká je to radost! Už nejsem otrok, ale syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic, dědic Božího království!II. vatikánský koncil, Mohamed a islám

Datum vydání :   2017-04-22
Autor:   BKP
Autoři dokumentů II. Vaticana s duchem aggiornamenta zašifrovali hereze pod pozitivní a dvouznačné formulace a zaštítili se autoritou koncilu a papeže. Nikdo si nemohl dovolit ukázat na skrytý podvod! Byl tak spáchán nejtěžší zločin – zneužití církevní a Boží autority proti církvi a proti Bohu!Bergoglio se stal pro nás ďáblem a hadem

Datum vydání :   2017-04-21
Autor:   BKP
Papež Bergoglio 4. 4. 2017 prohlásil, že Ježíš se pro nás stal ďáblem a hadem! Ne Ježíš Kristus, ale František Bergoglio se pro nás stal ďáblem – satanem. Ne Ježíš, ale Bergoglio se pro nás stal hadem. S hadí lstivostí nás chce uvrhnout do pekla. Bergoglio vytvořil rouhačskou asociaci mezi Ježíšem a ďáblem a otrávil duše! To, co udělal Bergoglio, je do nebe volající zločin, vrcholné rouhání a hřích proti Duchu svatému! On neslouží Kristu, ale satanu a peklu!Byzantský katolický patriarchát opakovaně vyzval Bergoglia, aby abdikoval z úřadu, který, jako heretik a rouhač, dle věroučné buly Pavla IV. i dle Gal 1,8-9, okupuje nezákonně.Skrze víru se máme otevřít realitě Kristovy smrti i Jeho vzkříšení

Datum vydání :   2017-04-19
Autor:   BKP
V Kristově smrti je velká moc, která vítězí. Potom přichází vzkříšení, nový život.  Od svatého křtu nám byla dána účast na Kristově vzkříšení a my se máme vírou této pravdě otevírat, aby v nás mohla působit. Bůh nám daroval vzkříšení skrze křest. On sám to učinil. Já to jen vírou přijímám, i když tomu nerozumím. Tedy skrze křest nám byl dán nový život.Emauzy (video)

Datum vydání :   2017-04-18
Autor:   BKP
Emauzy. + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuKristus vstal jako první z těch, kteří zemřeli

Datum vydání :   2017-04-18
Autor:   BKP
V temném kamenném hrobě leží mrtvé Ježíšovo tělo zabalené do plátna. Na třetí den po Jeho smrti Jeho Duch vchází do mrtvého těla. Pán vstává z mrtvých! Nastává nejen vzkříšení, ale i proměnění Jeho těla. Ježíš vzkřísil Lazara a jiné, ale ti znovu zemřeli. Tu však jde o jinou rovinu vzkříšení. Boží slovo říká, že Kristus vstal jako první z těch, kteří zemřeli (srov. 1Kor 15,20). On vzal na sebe trest za naše hříchy – smrt, ale také vstal z mrtvých – jako první z těch, kteří zemřeli.Kristovo vzkříšení (video)

Datum vydání :   2017-04-16
Autor:   BKP
Kristovo vzkříšení.  + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuVelikonoční pastýřský list – 2017

Datum vydání :   2017-04-16
Autor:   BKP
Dnes slavíme den Kristova slavného vzkříšení! V tento den se Ježíš několikrát setkal s ženami a apoštoly. I ty se dnes můžeš setkat se vzkříšeným Kristem! Vzkříšení předcházelo pokoření Krista, křížová cesta a potupná smrt na Golgotě. Pokud jsi vírou sjednocen s Kristem jako apoštol Jan, a pokud upřímně oplakáváš své hříchy a zrady Ježíše jako apoštol Petr, setkáš se dnes, v tento Velikonoční den, se vzkříšeným Ježíšem! Pokud vytrváš ve víře a kajícnosti, rozhodně Ho pak budeš vidět ne na okamžik, ale po celou věčnost!Abdikace papeže Františka – velikonoční výzva

Datum vydání :   2017-04-16
Autor:   BKP
Byzantský patriarchát se na Vás v době postní obrátil, abyste zvážil svou abdikaci z úřadu.   Nedávno bylo zveřejněno, že jste se zasadil za to, aby pedofilní kněží, kteří zneužívají děti, už nebyli trestáni vězením, ale modlitbou. Oběti jsou v šoku! Zneužívání dětí se tím stává normálem a pedofilové už nemají zábrany, aby v tyranizování dětí pokračovali. Byzantský katolický patriarchát Vás v tyto Velikonoce opět vybízí: Zvažte zodpovědně před Bohem, svým svědomím i Božím lidem svou abdikaci!Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

Datum vydání :   2017-04-13
Autor:   BKP
Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta) + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuDuchovní mobilizace za Trumpa /6. část – Velikonoce/

Datum vydání :   2017-04-13
Autor:   BKP
Byzantský katolický patriarchát vyzval všechny americké křesťany i lidi dobré vůle k duchovní mobilizaci, a to do 1. 5. 2017. Základem je modlitba od 20-21:00, na tom místě, kde každý je. Horliví modlitební bojovníci si vybrali ještě jednu svou hodinu modlitby denně. Ježíš slíbil: „Amen, amen pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu Mém, dá vám to.“ (J 16,23) Křesťanský svět si uvědomuje a tento svatý týden prožívá Kristovo utrpení a na Velký pátek Kristovu smrt! Pak ale i na třetí den Kristovo slavné vzkříšení! Bez pravdivého pokání Kristova smrt i Jeho vzkříšení nepomůže ani jedinci ani národu.Poslední večeře a Getsemany (rozjímání) (video)

Datum vydání :   2017-04-12
Autor:   BKP
Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)V čem se zapírat a čemu se učit

Datum vydání :   2017-04-11
Autor:   BKP
Nejprve je třeba studovat Boží slovo, potom ho žít a potom až učit. Dále vnímat potřebu následovat Ježíše v radikálnosti evangelia a také pracovat pro Něj. Především jde o to zapírat se. Zapírat – ztrácet své nálady, hořkosti, sebelítosti, svá zklamání a své zraněné city, když není realizována naše vůle. To je náš denní chléb. Máme se totiž od Ježíše denně učit tichosti a pokoře, a to až do své smrti! Toto jediné v Písmu svatém Ježíš výrazně říká, že se od Něho máme učit. Potom Ho máme následovat, jít za Ním.