čeština > Aktuální > Article

Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta) (video)

Datum:   2015-04-12
Autor:   BKP

 

Z Getsemane na Golgotu

(křížová cesta)

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Zatčení: Apoštol zrádce přivedl do Getsemane vojáky a chrámovou stráž s pochodněmi. Přistoupil k Ježíši a zrádně Ho políbil. Vojáci se pak Ježíše zmocnili.

 

Před Annášem: Přivedli Ho k veleknězi Annášovi. Ten se Ho vyptával na mnohé. Jeden ze strážců udeřil Ježíše do tváře.

 

Před Kajfášem: Annáš poslal spoutaného Ježíše k veleknězi Kaifášovi. Kaifáš řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží“. Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl.“ Velekněz roztrhl svá roucha a zvolal: „Rouhal se!“ Zástup začal křičet: „Hoden je smrti!“ Začali Ježíšovi plivat do obličeje a bít Ho po hlavě.

 

Zapření Krista: Petr seděl venku na nádvoří. Zde třikrát zapřel Krista s přísahou: „Neznám toho člověka.“ Když kohout zakokrhal, vyšel ven a hořce plakal.

 

Poprvé před Pilátem: Ráno přivedla církevní hierarchie spoutaného Ježíše k vladaři Pilátovi. Pilát po vyslechnutí obou stran řekl: „Já na tom člověku neshledávám vinu.“ Církevní hierarchie vystupňovala psychologický teror. Sliby a vyhrožováním přinutila státní moc k zločinu. Tak je tomu i dnes.

 

Před Herodem: Pilát je poslal i s Ježíšem za Herodem, aby záležitost vyřešil on.

 

Podruhé před Pilátem: Herodes Ježíše poslal nazpět k Pilátovi. Církevní hierarchie naléhala na Piláta, aby Ježíše odsoudil na smrt.

 

Barabáš: Tehdy čekal na smrt nenáviděný zločinec Barabáš. Na otázku Piláta, zda chtějí propustit Ježíše či Barabáše, zvolili Barabáše. Pro Ježíše žádali smrt.

 

Bičování: Pilát se domníval, že církevní hierarchie se uspokojí krutým bičováním. Nechal Ježíše zbičovat.

 

Trním korunování: Vojáci Mu pak dali na hlavu trnovou korunu, plivali do obličeje, bili po hlavě a posmívali se Mu.

 

Ecce homo: Zbičovaného Ježíše s trnovou korunou na hlavě předvedl před církevní hierarchii a zfanatizovaný dav. Křičeli: „Pryč s ním, ukřižuj ho!“

 

Odsouzení na smrt: Pilát si pokrytecky umyl ruce se slovy: „Nevinen jsem krví tohoto spravedlivého“. A vydal Ježíše na smrt.

 

Ježíš bere na sebe kříž. Ježíšova slova platí pro každého a v každý čas: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou“.

 

Ježíš padá pod křížem. Těžký kříž sráží ztrýzněného Ježíše k zemi. I nás kříž sráží k zemi. Je třeba se zapřít a vstát.

 

Ježíš potkává svou Matku. Nikdo netvořil hlubší jednotu s Ježíšem, než Jeho Matka. Ona je Jeho nejvěrnějším učedníkem. Nám je vzorem v následování.

 

Šimon z Kyrény: Přinutili Šimona, aby nesl Jeho kříž.

 

Veronika: Tradice svědčí, že tato žena podala Pánu Ježíši roušku. To nebyl jenom čin soucitu, ale i velké odvahy.

 

Druhý pád: Ježíš padá pod křížem. I my mnohdy padáme. Je třeba znovu vstát a pokračovat na cestě nesení svého každodenního kříže.

 

Plačící ženy: Ježíš je napomíná: „Dcery Jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi.“

 

Třetí pád: Poslední pád byl nejbolestivější. Ježíš nám dává příklad povstání. I my máme zmobilizovat všechny duševní i fyzické síly a jít za Ním.

 

Obnažení Ježíše: Ježíš přišel na Golgotu. Vojáci z Něho strhli oděv, aby Ho ukřižovali.

 

b) Citování Božího slova (5 minut): 

Všichni opakujeme: „Ježíš řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj Mě.“

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*], а jeden za sebe i za ostatní hlasitě dodá:  „Zříkám se sebe a beru svůj kříž.“ 

 

d) Modlitba srdcem (5 minut):

Všichni vzýváme: Jee-ho-šu-ááá! Nyní si uvědomuji: „Jdu za Tebou!“

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.