čeština > Aktuální > Article

Sedm slov z kříže – ІII. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26) (video)

Datum:   2015-04-15
Autor:   BKP

 

Sedm slov z kříže (rozjímání)


ІII. slovo z kříže: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26)

  

 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

J 19,25-27: U Ježíšova kříže stály jeho matka ... Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: ‚Ženo, hle, tvůj syn!‘ Potom řekl tomu učedníkovi: ‚Hle, tvá matka!‘ V tu hodinu ji onen učedník přijal v sebe.

 

„U Ježíšova kříže stála jeho matka...“ vidí Jej ukřižovaného, ztrýzněného, všude po těle stopy ran. Zvláště Mu působí obrovskou bolest trnová koruna na Jeho hlavě. Celou hlavu má sevřenu ostrými trny, které se zarývají do hlavy a způsobují bolestné krvácení. Viděla, jak několikrát upadl na tvář, když nesl kříž, jak silně má odřená kolena z pádů na křížové cestě. Když se tam s Ním setkala, byl to jen zlomek času, teď stojí pod křížem. Ježíš ji znovu uviděl. Dívá se na ni – Maria zde stojí v dokonalé duchovní jednotě, ukřižovaná spolu s Ním. Vedle ní je učedník Jan. Když ho Ježíš uviděl, řekl své matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ Učedník plně nechápe, jak hluboce se uskutečňuje tajemství jeho znovuzrození. Dívá se na Ježíše, pro kterého opustil všechno a Ježíšovo slovo ho zasahuje až do nejhlubšího nitra. Sem duchovně přijímá Ježíšovu matku, která se stala i jeho matkou.

 

Umírající Ježíš oslovuje svou matku slovem ženo. Proč? Protože ona je ta žena, o které řekl Bůh hadovi v ráji: „Nepřátelství položím mezi tebou a ženou, mezi símě tvé a símě její.“ (Gen 3,15)

Závěť Ježíšova je určena jen tomu, kdo je učedníkem. Učedník je ten, kdo pro Ježíše opustil všechno, co má. „Kdo neopustí všechno, co má, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14,33) Být učedníkem Krista neznamená zbavit se všech hmotných věcí, společenských povinností a závazků. Znamená to postavit ve svém životě Ježíše na první místo a vztahy k lidem a věcem podřídit Jeho vůli. Učedník pod křížem přijal poslední Ježíšovu vůli, přijal Marii za svou matku.

 

V té chvíli se zároveň naplňuje zaslíbení: „Dám vám nové srdce.“ (Ez 36,26) Maria je tím novým srdcem, které dává sám Bůh. Nebeský Otec činí tuto duchovní transplantaci. On nám dal skrze proroka Ezechiela své slovo: „Dám vám nové srdce.“ Skrze svého Syna v hodinu Jeho výkupné smrti je toto zaslíbení naplněno. Tento moment má charakter smlouvy mezi Bohem a učedníkem, který stojí pod křížem a vírou přijímá Ježíšovu matku v sebe (řec.: eis ta idia).

 

Nové srdce má dvě vlastnosti: radikální odpor vůči satanovi a dokonalou závislost na Bohu. Nové srdce je nové duchovní centrum. Toto srdce máme i my přijmout vírou.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Uvědomuji si spojení s Ježíšem skrze paprsek světla, který vychází z Ježíšových očí do mých očí a všichni opakujeme: „Ježíš řekl učedníkovi a teď říká i mně: ‚Hle, tvá matka!‘“

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Vyslovíme s vírou: „Je-ho-šu-á-á-á [*] a jeden dodá: „Teď a tady přijímám Tvou matku.

 

d) Modlitba srdcem (5 minut):

Všichni vzýváme: „Je-ho-šu-á-á-á“. Bůh sám teď činí duchovní transplantaci. Dává mi nové srdce. Já vírou přijímám.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle