čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad J 1,12-13

Datum:   2017-10-07
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad J 1,12-13

 

«Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.»

 

Toto Boží slovo, které je nám dáno skrze apoštola Jana, je pro nás velkým pokladem. Je řečeno, že když jsme přijali Ježíše skrze víru a uvěřili, že On zemřel za naše hříchy, a navíc, jsme vložili svůj život do Jeho rukou i do Boží vůle, pak podle práva, které Bůh vyhlásil, jsme se stali Božími dětmi. Tato pravda je spojena i s tím, že věříme v Jeho jméno. Boží jméno je řecky i ukrajinsky Isus, česky Ježíš, polsky Jezus, ale v původním jazyce je to jméno v plném znění Jehošua. Už samo to jméno vyjadřuje, že Bůh, který stvořil svět i člověka, že tento Trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý, je moje spasení. A také Písmo oznamuje, že kdo by vzýval jméno Hospodinovo, bude spasen. Bůh zjevil Mojžíšovi na poušti své jméno neúplně. Jahve znamená, že Bůh je Ten, který Je, který vždycky byl, který je Nejvyšší a který je Stvořitel. Až v Ježíšovi bylo zjeveno plné Boží jméno, které k nám má osobní vztah a vyjadřuje, že Bůh je moje spása. Na mé i tvé spáse má účast celá Nejsvětější Trojice. Otec z lásky k tobě dal svého Syna. Syn skrze Ducha svatého a Přesvatou Bohorodičku vzal na sebe naši lidskou přirozenost. Ježíš, rovněž z lásky k tobě, vzal na sebe tvé hříchy i tvé nepravosti, aby ti po krátké životní pouti dal věčný život v nebeské slávě. Duch svatý působil při stvoření, jak říká Písmo – Duch Hospodinův se vznášel nad vodami. Ježíš dokonal dílo spásy a Duch svatý realizuje tajemství Boží lásky a spásy skrze víru i skrze svátosti pro každého, kdo s Ním spolupracuje poslušností víry. A navíc, jak říká Písmo svaté, jsme chrámem Božím, chrámem Ducha svatého.

 

Tedy slovo života nám potvrzuje, že těm, kteří Ježíše přijali, a kteří věří v Jeho jméno – to je podmínka – dal moc stát se Božími dětmi. Polož si otázku: Jsem Božím dítětem? Jestli tomu rozumíš nebo nerozumíš, jestli to cítíš nebo necítíš, pokud jsi Ježíše přijal vírou a pokud věříš v Jeho jméno, jsi Božím dítětem. To je pravda, kterou Bůh zjevil a ty věříš Božímu svědectví.

 

Stáhnout: Rozjímání nad J 1,12-13