čeština > Aktuální > Article

Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Obřezání Páně a svatého Basila Velkého

Datum:   2018-01-13
Autor:   BKP

 

Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Obřezání Páně

a svatého Basila Velkého

 

 Dnes je ve východní církvi svátek Obřezání našeho Pána Ježíše Krista a zároveň je počátek nového roku. Tento první den roku si připomínáme jméno Ježíš a v tomto jménu i do tohoto nového roku vstupujeme. V evangeliu je napsáno:Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.“ (Lk, 2,21) Obřízka byla znamením smlouvy mezi Hospodinem a vyvoleným národem. Tento zvyk byl už od Abraháma, kterému dal Hospodin tento příkaz. Chlapce osmého dne života obřezali a dali mu jméno. Také Boží syn, který se stal člověkem, byl osmého dne po svém narození obřezán a bylo mu dáno jméno Ježíš. V tomto jménu „Ježíš“ je naše spása. Před ním se musí sklonit každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. Ve jménu Ježíš je nejen naše spasení, ale i vysvobození od hříchu a od démonských sil. My totiž hřešíme proto, že v nás je jed dědičného hříchu, který disponuje člověka k tomu, že poslouchá lež. Proto se musíme rozhodnout: Buď přijmeme Ježíšův program pravdy a života, který vede k věčnému štěstí, anebo lži a smrti, který vede do věčné záhuby.

 

Jak jsou dnes lidé manipulováni lží, dokonce celé národy! Je to až nenormální. Stojí za tím opravdu démoni. Ale Bůh nám dal vládu v Ježíšově jménu zvedat tyto hory démonů. Je třeba vědět, jakou moc máme ve jménu Ježíš. Boží slovo říká: „Kdo by vzýval jméno Boží, bude spasen.“ I když jsme ubožáci, pokud jsme spojeni s Ježíšem, s mocí Jeho jména, a Ježíš je v nás, pak máme tu největší – Boží moc. Máme si jen uvědomit, Kdo je v nás. Pokud Ježíše s vírou přijímáme, pak On je v naší duši. Uvědom si: Ježíš, který je Bůh, je v Tobě.

 

Máme si také uvědomit konkrétní zaslíbení v Božím slově: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu Mém, tam jsem Já uprostřed nich.“ Tedy, aby Ježíš mohl být uprostřed nás, je potřeba, abychom měli jednotu. A to je často problém. Náš egoismus nám překáží, abychom s jinými vytvořili pravou hlubokou duchovní jednotu. Proto Ježíš nemůže působit ve společenství a nemůže z Něj vycházet síla, která by uzdravovala. Pokud však tvoříme jednotu s Ježíšem i mezi sebou, potom Ježíš může svou mocí uzdravovat nás samých a také ty, za které prosíme. Ježíš je stejný včera, dnes i navěky! Ale je potřebné, abychom i my měli stejnou víru, jako ti, které Ježíš uzdravoval v evangeliu, abychom měli stejnou víru jako svatí.

 

Dnes je také svátek sv. Basila Velkého. Svatý Basil nejenže napsal pravidla mnišského života, ale také bojoval za čistotu víry proti arianismu – to je dnes prakticky hereze modernismu, která ničí církev v její podstatě. Pokud je naše víra čistá, pak všechny pravdy víry v nás opravdu působí. Pokud se však člověk otevře herezím, ztrácí Boží moc. Síla Ježíšova jména v něm nemůže působit.

 

Kéž je každý z nás bojovníkem za Krista jako svatý Basil, tedy pravdivým křesťanem. Jestliže budeme opravdovými křesťany, Kristovými učedníky, pak můžeme počítat s tímto blahoslavenstvím:„Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi.“ (Lk 6,22-23) Toto zažil také sv. Basil a nejen on, ale všichni svatí. Jako první je nám v tom příkladem sám Ježíš. Jej pronásledovali a nakonec přibili na kříž... Také milióny mučedníků byli zabiti pro Ježíšovo jméno. Ďábel chce zničit všechny, kteří jdou upřímně za Ježíšem. A často nástrojem k tomu je církevní hierarchie, která vylučuje pravověrné křesťany, stejně jako kdysi oficiální církevní hierarchie vylučovala ze synagogy ty, kteří se hlásili k Ježíši, a nakonec ukřižovala i samotného Krista. Přesto se však máme odvážně postavit a hlásat Krista. Potom se na nás naplní Ježíšovo blahoslavenství: „Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.“ Je zde napsáno: „pro Syna člověka“. Neděláme to pro něco jiného, ale pro Syna člověka. A Ježíš říká, že pak máme hojnou odměnu v nebi. Je potřebné hlásat evangelium, které hlásali svatí apoštolové, to evangelium, které nám dává spásu, a ne jiné evangelium, které teď přichází ze Západu a ničí církev zevnitř. Přitom však je vše oficiálně. Je to podobné, jako kdyby generálové a všichni důstojníci byli zrádci a pomalu by likvidovali celou armádu, celý národ. Takový krizový stav je dnes v církvi. Ale podobný stav byl i za časů svatého Basila Velkého. Prakticky všichni biskupové byli zrádci. Sv. Basil, sv. Řehoř Naziánský spolu s malou hrstkou stáli sami proti všem.

 

Sv. Bazil psal biskupům do Itálie a Řecka o stavu a chaosu, jaký je ve Východní církvi: „... Rozběsnilo se u nás pronásledování, ctihodní bratři, a to jedno z nejkrutějších. Pastýři jsou ve vyhnanství, stáda rozehnaná a co je ještě smutnější, národ nechce oběti nazývat mučedníky, protože pronásledovatelé sebe nazývají křesťany. Nejtěžší trest je udílen jen za jeden zločin: věrnost dědictví otců. Kdo se tímto ‚provinil‘, toho vyhánějí, posílají do vyhnanství. Takzvaní soudci spravedlnosti nectí ani šedivou hlavu ani pobožné praktiky ani život žitý podle zásad evangelia. Přestože nikdy za normálních okolností přestupníka nesoudí bez důkazů, stačí nejmenší pomluva, aby vyhlásili rozsudek nad pravověrným biskupem a vydali ho trestu.“

 

A v jiném listě popisuje: „Věřící opustili domy modlitby. Scházejí se na opuštěných místech, je to srdcervoucí pohled – ženy, děti, starci, slabí - na prudkém dešti i v sněhových vichřicích, na větru i mraze a v létě na bijícím slunci pod holým nebem! A všechno to trpí proto, že nesouhlasí s tím, stát se součástí zlé směsice Ária.“

 

Sv. Basil bojoval i proti vládě, protože ta se také stala ariánskou. Odvážně hájil pravou víru i před ariánským císařem Valensem a trpěl proto hojná pronásledování. Chtěli jej poslat do vyhnanství. Když tento rozsudek tehdejší prefekt Modest psal, zlomilo se mu pero. Uviděl v tom zásah Boží ruky, a sv. Basila do vyhnanství neposlal. Život svatého Basila byl prakticky stálým bojem s herezemi a heretiky. Celé noci psal dopisy na obranu víry, povzbuzoval křesťany, psal i Svatému otci, ale ten mlčel… Dnes je boj proti herezím velmi aktuální, celá církev je prosáknutá herezemi a všichni chodí, jako by se nic nestalo. Historicko-kritická teologie, která se dnes v církvi hlásá, popírá Božskou inspiraci Písma, Božství Kristovo, i všechny zázraky… Toto už pak ale není křesťanské učení! My hájíme samého Krista i podstatu celého učení, nejen katolického, ale celého křesťanství vůbec.

 

Jestliže jsme svědky Kristova evangelia, pak jsme vystaveni duchovnímu boji. V první řadě, jako u sv. Basila Velkého, je to boj ze strany heretiků. Ti vystupují jako nejpravověrnější křesťané, ale je za nimi duch hereze. Pohybují se tam, kde je vláda. Ariáni také oklamali císaře Valense, aby byl na jejich straně a ničil církev. To heretici dělali stále, ale dnes ještě mnohem intenzivněji.

 

V dnešním čtení z listu Kolosanům jsme slyšeli: Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“ (Kol 2,8) Máme tedy odmítnout klamné filosofie a mudrování a budovat na Kristu. Ježíš je centrem všeho. „V něm jste také obřezáni obřízkou, jež nebyla učiněna rukama, ale svlečením těla hříchů skrze obřezání Kristovo.“ (Kol 2,11) Zde se ukázuje na podstatu obřízky. Apoštol Pavel říká, že je potřebná duchovní obřízka, kterou získáváme skrze křest. Vnějškovost je často spojena s farizejismem, legalismem, který si zakládá na nepodstatných věcech a ubijí podstatu: Ducha a život. V Kristu jsme pravdivě obřezáni. Máme ze sebe svléci tělo hříchu – starého člověka – a obléci se v nového. To je pravdivé křesťanství, to je podstata svatého křtu, to je duchovní obřízka: „Všichni, kteří jste pokřtěni v Krista, Krista jste oblékli.“(Gal 3, 27) Ve křtu jsme přijali jednotu s Kristem, byli jsme naroubováni na Ježíše Krista, na Jeho smrt i Jeho vzkříšení. Skrze křest jsme cele zasvěceni Bohu a stáváme se syny a dcerami Božími. Naše povinnost je pak hledat a následovat Krista. Také máme hledat pravdivé cesty, jak žít opravdově s Ježíšem, jak být Jeho svědky. Toto je náš úkol. Ať nám sv. Basil vyprosí potřebnou milost k tomu, abychom byli tak horliví a tak pravověrní jako on, aby centrem našeho života byl Ježíš, abychom s Ním žili, s Ním trpěli, s Ním umírali a s Ním obdrželi věčný věnec v nebi.

 

Stáhnout: Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Obřezání Páně a svatého Basila Velkého