čeština > Aktuální > Article

Podstata postu: přiznat si před sebou i před Bohem svůj hřích

Datum:   2018-03-04
Autor:   BKP

 

Podstata postu: přiznat si před sebou i před Bohem svůj hřích

 

Základní postoj vůči Bohu je, že člověk si je vědom svého hříchu, viny. Kajícnost byla i ve Starém zákoně spojena s posty, s oběťmi, že lidé přinášeli za své hříchy beránky nebo dávali v oběť to, co jim bylo drahé. Jako oběť za hřích byla prolévána krev zvířat, lidé pálili tyto oběti jako celopal Hospodinu. Tedy člověk si byl vědom základní reality hříchu.

 

Dnes se však zásluhou moderních psychologií a ateizmu termín „hřích“ škrtl, a tak jsme se dostali do stavu, kdy už jen sbíráme žalostné plody. Hřích je totiž realita. Boží postoj k hříchu je: „Odplata za hřích je smrt.“ (Ř 6, 23) Jediný způsob jak se zbavit hříchu je pokání a přijetí Ježíšovy smírné oběti za nás. Zvláště v postní době je třeba skrze pokání otvírat Bohu své srdce.

 

Půst, almužna, noční bdění a jiné projevy zbožnosti jsou jen zevnější formy; hlavní podstatou však je ne roztrhnout svůj oděv, ale svá srdce, jak říká Hospodin (srov. Joel 2,13).

 

Král David se dopustil dvou zločinů: cizoložství a vraždy. „Decentním“, skrytým způsobem nechal zabít manžela ženy, s kterou zhřešil. Přesto však byl na svůj hřích slepý. Prorok Nátan mu musel otevřít oči, aby jej uviděl. Vyprávěl mu příběh, jak se podobného hříchu dopustil jeden člověk. David se rozhořčil nad takovou nespravedlností: „Ten člověk je hoden smrti!“. Nátan mu řekl: „Ty jsi ten člověk.“ Tehdy David zvolal: „Zhřešil jsem.“ On si před sebou i před Bohem přiznal svůj hřích. Proto mu prorok odpověděl: „Bůh ti odpustil tvůj hřích.“

 

V postní době nestačí zevnější formy umrtvování. To – včetně postů – dělají i hinduisté a buddhisté, ale nevede je to k pravdivému pokání, ba naopak k pýše a k tomu, aby se v nich rozvinulo negativní duchovno.

 

Hlavní tedy je přiznávat si svůj hřích a vždy znovu přijímat Ježíše za svého Spasitele.

 

Když se modlíme sedm posledních slov našeho Spasitele z kříže, která jsou koncentrací celého evangelia, osobně můžeme na hloubku prožívat jejich vztah k nám samým, k naší záchraně, k přemožení ďábla a hříchu. Můžeme si také číst kající texty z Písma svatého, modlit se nad nimi a zároveň to může být i přípravou ke svaté zpovědi.

 

Stáhnout: Podstata postu: přiznat si před sebou i před Bohem svůj hřích