čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad Gal 3,8

Datum:   2018-03-10
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad Gal 3,8

 

Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy,
 
dostal už Abraham zaslíbení: ‚V tobě dojdou požehnání všechny národy.‘
 

Na 6. a 7. verš, kde se hovoří o ospravedlnění z víry, navazuje verš 8. Je řečeno, že Písmo předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy. Příkladem je samotný Abraham, který byl pohan, ale uvěřil Bohu, uvěřil v Jeho všemohoucnost a přijal Boha jako svého nejvyššího Pána a podřídil Mu svůj život. Přijal jako normu morální zákony, které Bůh vložil do srdce člověka skrze svědomí. V tomto je Abraham příkladem pro pohanské národy. Pokud budou mít Abrahamovu víru, Bůh pohanské národy ospravedlní; to už Abrahamovi zaslíbil slovy: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“ Jenže musíme rozlišovat pohany typu Abrahama a pohany, kteří přijali náboženské systémy, které je blokují a jsou největší překážkou abrahámovské víry, protože pohany nutí, aby uctívali ne jednoho nejvyššího Boha jako Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce, ale aby uctívali démony. Pohanské systémy drží lidi v otroctví temnoty. Je nutné pohanům zvěstovat světlo evangelia! Mnohdy se za to platí i životem. Příkladem horlivosti v hlásání evangelia pohanům byl apoštol Pavel, skrze něhož Duch Boží odhaloval Boží pravdy, které jsou zachyceny i v listě Galaťanům.

 

V současné době se místo zvěstování evangelia pohanům vytvořila heretická teorie, že pohani budou spaseni na základě své víry, tedy tím, že obětují démonům. V takovém případě Ježíš nemusel přicházet, prolévat za naši spásu svou krev a křesťanství vůbec je zbytečné. Po II. vatikánském koncilu byla mimořádně prosazována falešná misie v tzv. internáboženském dialogu, který ruší pravdivou misii a otvírá dveře opačné antimisii pohanů na křesťanském území (viz misie hinduismu skrze tzv. jógu a guru, misie buddhismu skrze buddhistické filosofie i praktiky – akupunktura, akupresura, masáže spojené s jinem a jangem, tedy s okultními praktikami, bojová umění spojené s meditacemi a energiemi). To všechno křesťanský svět nekriticky přijímá i za cenu, že ztrácí spasitelnou víru. Proto sami musíme být tím, čím máme být – pravými svědky Ježíšovými a pak máme o této jistotě spásy, kterou máme v Kristu, svědčit i jiným. To je abrahámovská víra.

 

 

Stáhnout: Rozjímání nad Gal 3,8