čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad 1Kor 15,3-5

Datum:   2018-04-07
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad 1Kor 15,3-5

 

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.

 

 Apoštol Pavel v listě do Korintu mluví o vzkříšení z mrtvých.

 

Píše: „Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám ho zvěstoval.“ (1Kor 15,1-2) Pak apoštol vyjmenovává, že Ježíš se ukázal Petrovi a Dvanácti a pokračuje: „Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou, většina z nich je dosud naživu. Někteří však zemřeli.“

 

Tradice říká, že Ježíš se nejprve ukázal své matce, během neděle vzkříšení pak Marii Magdaléně, dále ženám, Petrovi, odpoledne učedníkům, kteří šli do Emaus, a pak ještě večer apoštolům, kteří se shromáždili ve večeřadle. Za týden se znovu ukázal apoštolům, když už s nimi byl i apoštol Tomáš. Potom šli apoštolé do Galileje a tam se jim Ježíš ukázal u Genezaretského jezera; bylo to brzy ráno. V rozhovoru se obrátil obzvlášť na apoštola Petra, kterému předal moc být vrchním pastýřem nad Jeho stádem. Pak se ukázal pěti stům bratřím. Tradice říká, že to bylo na hoře Blahoslavenství. Potom se ukázal ještě i Jakubovi, podle tradice na hoře Tábor. Jde o Jakuba, Janova bratra, který kdysi byl na této hoře spolu se svým bratrem a s Petrem svědkem Kristova proměnění. Pak se na této hoře ukázal i apoštolům, jak o tom svědčí evangelista Matouš ve 28. kapitole. Je řečeno, že se Mu klaněli a Ježíš jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“ A nakonec dodal: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věků!“ (Mt 28,17-20). Čtyřicátý den se Ježíš zjevil apoštolům v Jeruzalémě a byl vzat do nebe.

 

V době velikonoční si uvědomme, že Ježíš nejenže zemřel za naše hříchy, ale i skutečně vstal z mrtvých a je s námi po všechny dny našeho života!

 

Stáhnout: Rozjímání nad 1Kor 15,3-5