čeština > Aktuální > Article

Dopis ex-papeži Benediktu XVI. (+ video)

Datum:   2018-04-14
Autor:   BKP

 

Dopis ex-papeži Benediktu XVI.

 

Tlumočím tento dopis, který napsal patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, protože mu jde o obnovu církve.

 

Citace:

Vážený ex-papeži Benedikte,

Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací s prosbou, jejímž cílem je obroda církve. Jde především o otázku II. vatikánského koncilu a jeho ovoce, které dnes sklízíme. V rozhovoru s Messorim, devatenáct let po ukončení koncilu, jste vnesl několik kritických pohledů na koncil a pokoncilního ducha.

 

Když jste před čtyřiatřiceti lety hovořil s Messorim, ovoce skrytých herezí se ještě plně neprojevilo. Přesto jste ukazoval na otřesné statistiky odpadu v Kanadě způsobené II. Vaticanem. Přiznal jste, že po koncilu bylo pravidlem, že za biskupa mohl být vybrán jen ten, kdo měl liberální postoje. Kritizoval jste tzv. nové magisterium liberálních exegetů. Rovněž jste žasl nad obratností teologů, kteří dialektickou metodou vydávali opačný smysl církevních dokumentů za jejich pravý výklad. Také jste ukázal na nekritické otevření se světu, které vyřadilo Kristův kříž.

 

Dnes je už 53 let po ukončení koncilu a Váš nástupce líbá nohy transsexuálům a islamistům a v exhortaci Amoris laetitia zpochybňuje objektivní morální normy. Německý kard. Marx začátkem tohoto roku vyhlásil udílení sňatků homosexuálům v katolických chrámech a biskupská konference Německa tímto schválila popření Božího zákona i přirozených morálních norem. V této situaci je nutno hledat kořeny současného katastrofálního stavu církve.

 

Jaké je řešení? Pravdivé pokání! 

Jak se chcete bez pravdivého pokání postavit před Božím soudem? Ježíš i Vám říká: „Jestliže nebudete činit pokání, zahynete!“ (Lk 13,3)

 

Svědectví o herezích koncilu:

Deklarace Nostra aetate zavedla úctu k pohanským kultům, a tím de facto úctu k jejich démonům. Je to hřích proti prvnímu přikázání. Jsme povinni prokazovat nejvyšší úctu jedinému Bohu. Ne démonům! Deklarace je proti celému Písmu svatému i celé Tradici. Podvodně a cílevědomě se odvolává na výrok sv. Řehoře VII. ohledně postoje k islámu. Je herezí dávat na stejnou rovinu pohanského bůžka z Mekky a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Deklarace má na svědomí islamizaci Evropy. Její hereze opodstatnily apostatické gesto v Assisi, které pak vneslo změnu myšlení. Úcta k démonům začala být pokládána za adekvátní cestu ke spáse, která je však jedině v Kristu (Sk 4,12). A to je hrubá manipulace a podvod. A tento podvod dnes už přijala téměř celá katolická církev jako nové depositum fidei. Rozmohla se antimisie hinduismu skrze jógu a orientální filosofie i antimisie buddhismu. Dodnes nejsou jasné směrnice k obraně víry.

 

Z Vaší strany je proto nutné gesto pokání za II. Vaticanum, na němž jste byl jako peritus. Dnes stačí jeden Váš výrok: „Secundum Vaticanum byl heretický. Svědectvím je jeho současné ovoce.“

Bez tohoto jasného postoje nemůže být nazvána pravda pravdou, lež lží a hereze herezí, a tedy církev nemůže konat pokání.

 

Druhým požadavkem je, abyste se omluvil za období, kdy Vám jako prefektu Kongregace a potom jako papeži byla svěřena nejvyšší autorita v církvi. Tuto autoritu jste nevyužil, abyste zamezil herezím! Nezabránil jste šíření infekce herezí skrytých za historicko-kritickou metodou, která popírá nadpřirozeno, Božství Kristovo i samotnou inspiraci Písma. Nevydal jste jasný zákaz ani nestanovil sankce, a proto se smrtonosná infekce herezí beztrestně šířila. Oficiální autorita to mlčením schvalovala. Rovněž jste byl povinen ukázat na zhoubný synkretismus s pohanstvím a zakázat ho. Zároveň byste tím autoritativně zabránil masovému šíření okultismu v nejrůznějších formách, protože okultismus je nerozlučně spojen s pohanstvím. Vaše pasivita z pozice zodpovědnosti je neomluvitelná. Synkretismus zlikvidoval pravdivou misii a otevřel dveře antimisii pohanství do nitra křesťanství. Koncil i Vaše nejvyšší autorita vytvořily podmínky pro islamizaci, takže František teď už jen zve islamisty do Evropy. Když byla vyhlášena Lisabonská smlouva, která Dekalog zaměnila za antidekalog, mlčel jste. Nemlčel jste ale, a prosadil beatifikaci Jana Pavla II. Tím jste beatifikoval rozkladný proud, jeho ovoce i prokletí, které dopadlo na církev. Věděl jste o kněžské pedofilii, kterou Jan Pavel II. kryl, a rovněž bylo známo, že schválením nového Kodexu přijal do církve zednáře. Jan Pavel II. má největší vinu za apostatické gesto v Assisi. Všechny tyto zločiny jste beatifikoval. Obrovská vina za vnitřní apostazi církve tím dopadá na Vás. Prosíme Vás za ubohé katolíky, dejte teď příklad pravdivého pokání, aby se církev vymanila z prokletí a sebezničení.

           Modlí se za Vás

           V Kristu

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

7. 4. 2018

 

Stáhnout: Dopis ex-papeži Benediktu XVI. (7. 4. 2018)