čeština > Aktuální > Article

Elity, antidekalog a východisko (+video)

Datum:   2018-07-05
Autor:   BKP

 

Elity, antidekalog a východisko

 

Vlivem elit je dnes programovaná lež a nese už katastrofální ovoce. Chtěl bych ukázat na východisko.

Český mučedník Jan Hus řekl: „Hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, pravda tě vysvobodí od hříchu a ďábla, a nakonec od smrti věčné.“

Dnes je ale elitami nastolen diktát: nehledej pravdu, nemiluj pravdu, braň lež… Konec toho je však smrt věčná.

Už pohanský filosof pronesl: „Poznej sám sebe.“ Co je důležité k sebepoznání?

Při pravdivém sebepoznání si člověk uvědomuje, že ač chce dobro a miluje ho, koná zlo, které nechce. Tedy v našem nitru je určitá síla, která se staví proti našemu rozumu i proti naší vůli. Je to dědičný hřích, neboli ložisko lži a zla v nás. Drží nás v sebeklamu, egoismu a pod vládou nezřízených vášní. Člověk se stává otrokem jídla, alkoholu, nikotinu, narkotik, sexuální nečistoty a zvrácenosti. Zotročuje ho ale také egoismus, kariérismus, konzum, nenávist a závist. Rozum i vůle jsou klamány, takže člověk vlastně chce to, co mu škodí. Když mu někdo pravdivě ukáže na jeho chyby a závislosti, není schopen to přiznat. Dokonce to nechce ani slyšet. Člověk je egocentrický a miluje lež. Proč? V nitru člověka je ložisko lži a zla, takzvaný dědičný hřích. Na druhé straně hluboko v duši je i touha po pravém štěstí, po pravdě, spravedlnosti.

 

Proč se tato touha nemůže rozvinout?

Protože člověk se vyhýbá sebezapření a sebekritice. Pak ale nikdy nezakusí pravou svobodu ani hluboký pokoj v duši, který vyplývá z lásky k pravdě.

 

Kdo nás vysvobodí z otroctví sebeklamu?

Jedině Ježíš. On je Pravda. On těm, kteří k Němu přicházejí, dává světlo a sílu, aby byli skutečně svobodni.

Pokud se neukáže na smysl a cíl života, je zbytečné lidi moralizovat. Poznání pravdy o sobě je podmínkou poznání pravdy o Bohu. Když si člověk nechce přiznat, že má v sobě ložisko lži a zla, tak ani nehledá záchranu. Když si to ale přizná a chce udělat první krok k Bohu, tento systém lži v nitru se vzepře a nechce to dovolit. Ježíš přišel proto, aby nás zachránil: „V Jeho jménu je hlásáno pokání na odpuštění hříchů všem národům.“ (Lk 24)

 

Co to je pokání?

Pokání je podmínkou odpuštění hříchů. Znamená to přiznat si pravdu o sobě, tedy svůj hřích, před sebou i před Bohem. Dokud nemá člověk poznání Ježíše jako Spasitele, utíká před osvobozující sebekritikou. Základem celého křesťanství je hlásat odpuštění hříchů, které je jen a jen v Ježíši Kristu. Pak musí pokračovat cestou pravdy.

 

Co znamená jít cestou pravdy?

Znamená to přijmout cestu pravdy jako svůj životní program. Pak Bůh dává světlo i sílu k boji proti lži a zlu, které je nejen v nás ale i mimo nás. Jít cestou pravdy a následovat Krista je pravé a největší hrdinství.

Dnes je systematicky prosazována lež. Všechno už otrávila. Člověk je lživou ideologií veden k tomu, aby neměl ani nejprimitivnější poznání pravdy o sobě. Dnes se mu drze tvrdí, že dokonce nemůže poznat, jestli je muž, nebo žena. Dostali jsme se do éry antikrista a totální satanizace. Cestu k tomu připravily hereze uvnitř křesťanství, takže církev přestala být solí a světlem světu. Hereze zlikvidovaly pravdu a nastolily systém lži a smrti.

 

Kde musí začít pravá reforma a jak?

Musí začít u každého člověka, a to přijetím pravdy o sobě i o Bohu, tedy pokáním. To je spojeno jak se sebevýchovou, tak i výchovou. Je třeba využít všechny prostředky a vychovávat mladou generaci. To je dnes potřebnější než pokrok ve vědě a ekonomice! Začít se musí už od mateřských škol a pokračovat na všech stupních vzdělání. Pedagog musí poučovat, varovat před nebezpečím škodlivých závislostí, konkrétně narkotik, alkoholismu, zvrácené sexuality, destruktivních sekt… To ale nestačí. Musí mládež hlavně pozitivně připravovat na zodpovědný život, zodpovědné manželství a rodičovství. Základ výchovy tvoří Dekalog.

 

Co je Dekalog?

Dekalog je základ morálky a spravedlivého zákonodárství. Formoval evropskou civilizaci až do nastolení satanského antidekalogu, tzv. Lisabonské smlouvy.

 

K čemu se vztahují první tři přikázání Dekalogu?

Určují vztah k Bohu. 

 

Co zahrnuje první přikázání, které zní: „V jednoho Boha věřiti budeš“?

Jsou k němu ještě dodána slova: „Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Nebudeš míti jiných bohů.“ První přikázání tedy stanoví, že člověk má uctívat jediného pravého Boha a je mu zakázáno uctívat falešná božstva, tedy démony. Démony uctívají pohané, např. buddhisté, hinduisté, animisté… Muslimové uctívají nejvyššího – „akbar“ – z 360 bůžků Mekky. II. Vatikánum tvrdí, že křesťané s muslimy mají stejného boha. To je absurdum a hereze maxima!

 

Druhé přikázání zní: „Nevezmeš jméno Boží nadarmo.“ Co se k němu vztahuje?

Druhé přikázání chrání svaté Boží jméno, o němž je řečeno: „Kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen.“ (Ř 10) Pohané naproti tomu vzývají jména démonů opakováním manter. To vede ke spojení s démonem a do zavržení.

 

K čemu nás zavazuje třetí přikázání, které zní: „Pomni, abys den sváteční světil“?

Třetí přikázání nás křesťany zavazuje, abychom světili sedmý den. První den po sobotě byl Kristus vzkříšen. Rovněž v neděli se zrodila církev, a to vnitřním, ale i viditelným zásahem Ducha svatého. Máme si proto v tento sváteční den vyčlenit čas na modlitbu, na bohoslužbu, na čtení Písma svatého, životů svatých a rovněž na společenství s křesťany, kteří stejně jako my bojují za svou spásu. Má-li nastat obnova křesťanství, je třeba obnovit pravdivé svěcení neděle.

 

Co vyjadřují další přikázání?

Čtvrté až desáté přikázání vymezují mezilidské vztahy.

 

Čtvrté přikázání zní: „Cti otce svého i matku svou….“ Co nám tím Bůh přikazuje?

Bůh přikazuje, aby děti ctily své rodiče. V křesťanské praxi bylo samozřejmostí, že se pak dospělé děti staraly o své rodiče až do jejich smrti. Dnes jsou už malým dětem vnucována tzv. práva, jako by vůbec nemusely brát rodiče v úvahu. Tím jsou vytvořeny podmínky k neúctě k rodičům. Ve stáří jsou rodiče vyčleněni z rodiny a dáváni do ústavů, kde pak v opuštěnosti umírají. V Holandsku a v jiných zemích, které skrze hereze odpadly od křesťanství, je situace ještě horší. Vlastní děti najímají na rodiče katy v bílých pláštích, aby je eutanazií zabili. Vše v souladu s eurozákony.

 

Páté přikázání nařizuje: „Nezabiješ!“ S čím to souvisí?

Toto přikázání zakazuje nejen usmrcení člověka, ale i ubližování na zdraví sobě i druhému, a to narkomanií, alkoholismem, zvrácenou sexualitou. Těžkými hříchy jsou sebevražda, eutanázie, potrat. Dnes je ale současná legislativa schvaluje, ba dokonce vnucuje.

 

Šesté přikázání zní: „Nesesmilníš,“ a deváté: „Nepožádáš manželku svého bližního.“ Co k tomu?

Lidská sexualita, která je spojena s předáváním života, je podřízena Božímu zákonu v manželství. Sexuální aktivita mimo manželství je těžkým hříchem a rovněž i cizoložstvím. Bible jasně zakazuje sexuální zvrácenosti jako sodomii, pedofilii, krvesmilstvo, obcování se zvířaty, s mrtvolami a podobné ohavnosti. Zvrácená sexualita je spojena s přenášením nemocí, jako je smrtelný AIDS, hepatitida B a jiné infekční nemoci.

Žijeme v době, kdy zvrácenost je propagována v masmédiích, kultuře, umění, zákonodárství. Dokonce i děti v mateřských školkách jsou systematicky demoralizovány. Později je nutí k přeoperování své přirozenosti. To jsou do nebe volající hříchy a zločiny proti lidskosti.

 

Co sedmé přikázání, které zní: „Nepokradeš!“?

Sedmé a desáté přikázání chrání osobní i společný majetek před krádeží a poškozením. Světské zákony do detailů stanovily tresty za různé krádeže a loupeže. Dnes lživý systém antizákonů prosazuje opak. Dokonce uzákoňuje i nejkrutější zločin – krádež dětí rodičům.

 

Co patří do osmého přikázání, které zní: „Nepromluvíš křivé svědectví proti svému bližnímu“?  

Osmé přikázání chrání pravdu a čest člověka před křivým a lživým obviněním. Současné antizákony označují lidi, kteří brání pravdu a morální hodnoty, za zločinné extrémisty a -foby všeho druhu. Hrubé očerňování je programem mainstreamových médií a moderních psychologických tréninků. Jejich cílem je za každou cenu dosáhnut úspěchu, a to podvodem a manipulací. Po pravdě se šlape a vládne lež a smrt. Největší lži, podvody a ubližování nevinným jsou maskovány pozitivními pojmy, jako např. právo dítěte, lidská práva… Tím víc je proto třeba dnes pravdu milovat a bránit.

 

Co závěrem?

Neměnnou a živou Pravdou je Ježíš. „Proto křesťane, hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, pravda tě vysvobodí od hříchu a ďábla, a nakonec od smrti věčné.“

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

2.7.2018

 

 

Stáhnout: Elity, antidekalog a východisko (2.7.2018)