čeština > Aktuální > Article

Úkol proroka

Datum:   2018-08-01
Autor:   BKP

 

Úkol proroka

 

Dar proroctví je spojen s prostým způsobem následování Krista. A to může každý z nás.

Tento dar se projevuje u každého jiným způsobem. Bůh jej dává jak charisma. Když podle toho člověk dovede žít a realizovat Boží vůli, stává se prorokem, tzn., že za prorockým slovem stojí a je ochotný pro Krista a pro pravdu obětovat i život.

 

Jak skončili proroci? Všichni se stali mučedníky, buď krvavými nebo nekrvavými, neboť museli snášet očerňování, pronásledování, zesměšňování… Sám Pán Ježíš řekl farizeům: „Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.“ (Mt 23,30) a na jiném místě: „Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo…“ (Mt 23,34)

 

Když národ nemá proroky, hyne. Proč? Protože, když přijdou různí podvodníci, tak jej skrze filosofie a gnóze rozloží. Takovým způsobem bývají klamány celé národy. Proto píše apoštol Pavel Korintským, aby usilovali o dar proroctví.

 

My se každou neděli modlíme pravdy ze svěcení neděle a v jedné z nich prosíme, aby nám Pán dal dar proroctví alespoň na ten týden, který nás čeká, do konkrétních situací. Jinými slovy řečeno, aby nám dal slovo moudrosti a poznání, protože zlo a lež se nejednou maskují dobrem a pravdou. Když pak člověk příjme lež, která se mu jeví jako dobro, octne se v pasti.

 

Naše společnost je demoralizovaná. Lidé už nerozlišují mezi dobrem a zlem. Masmédia sugestivně podávají lživé informace, kterým lidé uvěří natolik, že by za to dali i život. Až tak mohou být manipulovány celé národy.

 

Morální člověk má smysl pro pravdu, spravedlnost, morální hodnoty a dokáže milovat bližního. Avšak ten, kdo se stane otrokem vášní a zvráceností, je egoista, který usiluje o to, co nejvíce ukořistit pro sebe. Jakoby ho něco hnalo jít za svým cílem, jak se říká „přes mrtvoly“ (např. narkoman nebo nemorální člověk). Takoví lidé jsou v otroctví, z kterého se sami těžko dostanou.

 

Pro Ježíše však nikdo není beznadějný případ. On říká: „Jestliže vás Syn osvobodí, budete svobodní.“ (Jn 8,36)

A právě jedním z úkolů proroka je nejenom „stanovit diagnózu“, ale ukázat i na řešení problému současné doby.

 

 

Stáhnout: Úkol proroka