čeština > Aktuální > Article

Prorokuj nad Amerikou! (+ video)

Datum:   2018-10-04
Autor:   BKP

 

Prorokuj nad Amerikou!

 

Arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý nuncius v USA, statečně odhalil zločiny homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Jeho odvážný krok pohnul ledy.

Dále však probíhá zákulisní psychologický a duchovní boj s cílem sebezničení Ameriky i ostatních národů podle programu tzv. redukce lidstva. Písmo uvádí: „Náš boj ... je proti démonským silám, které vykonávají světovládu v ovzduší“. (Ef 6,10n)

Byzantský katolický patriarchát tímto předává horlivým křesťanům Spojených států zkušenosti z prorocké modlitby, jejímž základem je 37. kapitola proroka Ezechiela. Celé znění prorocké modlitby je uvedeno na webových stránkách patriarchátu (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=34134). Vysvětlení nyní zaměřím jen na závěrečná slova: „Prorokuj, Synu člověka, prorokuj k Duchu...“

 

 

Představ si mapu USA a vlož si ji do pomyslně načrtnutého obdélníku. Má čtyři strany a právě k čtyřem stranám se pronáší prorocké slovo. V obdélníku zaznač dvě úhlopříčky. Nejblíže průsečíku je město Topeka. Hospodin proroka v duchu postavil doprostřed údolí suchých kostí.

 

Svým duchem buď nyní nad Topekou. Vztáhni ruce směrem na sever. Hlasitě prones výrok v hebrejštině: „Ko Amar Adonai Jahve Elohim,“ to znamená: Toto praví Panovník Hospodin. Po pronesení těchto slov se na pár sekund zastav a uvědom si autoritu, kterou ti Bůh dává. Toto uvědomění je důležité. Pak Bůh přikazuje: „Prorokuj Synu člověka,“ to znamená: mluv v nejvyšší Boží autoritě, už ne k suchým kostem, ale nyní přímo k Božímu Duchu. Synem člověka není myšlen jen prorok, tedy ty, ale předně samotný Ježíš, který je v tobě. Ježíš říká: „Já jsem v Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14,20) Když prorokuješ, chvílemi si znovu uvědom realitu Boží přítomnosti v sobě. Ježíš je v tobě už od křtu.

 

Ježíšovo zaslíbení platí: „O cokoliv budete prosit v mém jménu, dostanete.“ (J 15,16) Ježíš ti připomíná: „Nepochybuj a věř!“ V tomto momentu nemůže nikdo na světě nic víc pro lidstvo udělat než ty. Proč? Protože jsi aktuálně sjednocen s Ježíšem a v poslušnosti víry pronášíš Boží slovo. Tím dáváš svou vírou prostor, aby Boží všemohoucnost působila skrze tebe!

 

Takto prorokovat může i celé společenství.

„Suché kosti, dům Izraele“ je církev.

Kdo má prorokovat? Ty v jednotě s Ježíšem! Ke komu se obrací Boží příkaz? K Duchu svatému. Co má Duch Boží učinit? Tři věci:

1. Přijít!

2. Mocně zavát!

3. Oživit duchovně mrtvé!

 

Prorokuješ tedy nad Topekou k Božímu Duchu. Máš vztažené ruce směrem na sever a pronesl jsi výrok: „Ko Amar Adonai Jahve Elohim“. Po pár sekundách pokračuješ: „Přijď Duchu od prvního větru a mocně zavěj na tyto povražděné, ať ožijí!“

Pak pozvolna, po slabikách, prones Boží jméno Je-ho-šu-a-a-a.

 

Na slabiky Je-ho-šu máš ruce vztaženy nad hlavou. Na vydechnutí „á“ ruce spouštíš dolů, uvědomuješ si, že jsi ve světelném sloupu Boží přítomnosti. Při druhém „á“ děláš před sebou znamení kříže. Uvědomuješ si, že starý člověk v nás je nyní s Kristem ukřižován a Ježíš může skrze tebe působit. Při třetím „á“ se zastav se vztaženýma rukama a naléhavě s vírou tiše opakuj: „Přijď Duchu, přijď!“

 

Pak ruce pomalu přitahuj k hrudi a ve víře opakuj: „Přijď Duchu!“ Uvědom si, že to pronášíš spolu s Ježíšem, a proto Duch svatý přichází. Ano, Duch Boží přišel! Uvědomuj si chvíli Jeho přítomnost.

Pak tiše prones: „Duchu Boží, mocně zaduj na tyto povražděné!“, rázně ruce předpaž a silně dechni. Chvíli stůj ve víře a nepochybuj!

Pak prones tiše slovo: „Ať ožijí!“ Uvědom si, že nyní z tvých dlaní působí moc Božího Ducha na Ameriku. Několik sekund v tom ve víře zůstaň.

 

Pak se obrať na východní stranu a začni od počátku jako u severní strany: „Ko Amar Adonai...“ a pokračuj v prorokování i s gesty víry. Po ukončení se obrať na jižní stranu a rovněž prorokuj a nakonec na západní.

Když skončíš prorokování, děkovnou písní oslavuj Boha, že On skrze tvou poslušnost víry mocně působil.

Chci povzbudit horlivé křesťany v USA, aby až do konce tohoto roku 2018 denně prorokovali nad Amerikou. Bůh sám pak učiní duchovní vzkříšení.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

1.10.2018

 

Stáhnout: Prorokuj nad Amerikou! (1.10.2018)