čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad Kol 3,1-3

Datum:   2018-10-06
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad Kol 3,1-3

 

„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.

K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“  

 

Je zde pro pokřtěné řečeno jako samozřejmost, že „spolu s Kristem byli vzkříšeni“ – Kdo to chápe a kdo to prožívá? Co to znamená? Opět jde o tajemství víry, o hlubokou pravdu, do níž uvádí Duch svatý maličké, tedy pokorné.

 

Kristus byl vzkříšen jen jedenkrát, a to v neděli po Velkém pátku, kdy byl ukřižován. Zde hraje roli tajemství víry, kterou nám dává Bůh, a také zaslíbení, které je s ní spojeno. Víra přechází do spojení s Ježíšem, do duchovního spojení, a přechází v agapé, to je v Boží lásku, která nám byla vlita do srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán (Ř 5,5).

 

Duchovní tajemství se projevuje i v našem duševním čili psychickém životě a přechází i do fyzického života. V našem nitru nastává harmonie místo disharmonie, kterou působí starý člověk. Tajemství je reálné, ale jiná věc je, jestli ho aktualizujeme skrze víru a jestli dáváme Duchu svatému prostor, aby nás do tohoto tajemství uváděl jak v modlitbě, tak i v konkrétních životních situacích. Platí: „Žije ve mně Kristus“, tedy Kristus vzkříšený – jak volá apoštol (srov. Gal 2,20).

 

Výrok Boží je dále spojen s výzvou: „Proto hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.“ Doslovný překlad zní: „intenzivně usilujte o reality, které pocházejí shůry“. A dále je řečeno, že na ně máme myslet a ne na klam světa. Samozřejmě, že my musíme myslet i na pozemské věci, když máme hledat a plnit vůli Boží. Ale máme na ně myslet ne v duchu světa, ale z perspektivy věčnosti, a to je velký rozdíl. Věci mají sloužit nám, a ne my věcem. My máme sloužit Bohu, a proto musíme myslet na to, co je nad námi. Jak v liturgii vždy slyšíme: „Vzhůru srdce!“ anebo v cherubínské písni při liturgii, kde je řečeno: „Vsjaku nyní žitejsku vidložim pečaľ.“ (Odložme všechny světské starosti)

Dále nám apoštol připomíná tajemství Kristovy smrti slovy: „Zemřeli jste a váš život je skryt s Kristem v Bohu.“

 

Stáhnout: Rozjímání nad Kol 3,1-3