čeština > Aktuální > Article

Bible a morálka

Datum:   2018-11-09
Autor:   BKP

 

Bible a morálka

 

Život je zkouška, v níž se rozhoduje o šťastné či nešťastné věčnosti. Největší realitou je smrt. Smyslem života není honba za smyslovými požitky, tím méně stát se jejich otroky. Smyslem života je hledat pravdu, milovat ji, obětovat se za ni a třeba za ni i umírat. Vtělená Pravda je Ježíš Kristus, Jednorozený Boží Syn. My, kteří jsme přijali Pravdu, Ježíše, se stáváme adoptivními (druhorozenými) Božími syny a dcerami. (srov. J 1,12) Bůh chce, abychom zachránili svou duši pro věčnost. (srov. Mk 8,35, J 12,24). Vcházíme-li aktivně do duchovní jednoty s Ježíšem, máme sílu stavět se proti ložisku zla v nás i proti systému lži ve světě a také proti duchu lži, ďáblu. (srov. Jak 4, 4-8) Ježíš je Cesta (J 14,6). Na této cestě nám Bůh dal zákony a přikázání, jejichž zachovávání je spojeno se zapíráním sebe sama a následováním Ježíše. (Mt 16,24)

Odpadlá hierarchie prosazuje v církvi antizákony, antievangelium a ducha světa – aggiornamento. Je to zrada podstaty a cesta do pekla časného i věčného!

 

Lidská sexualita má svůj smysl a řád v rodině, kterou tvoří muž, žena a jejich děti. Odhození Božího zákona vede k duchovní rakovině – sebezničení jedince i celé společnosti. Morální čistotou je naopak budován charakter, smysl pro pravdu, sebekritiku, zodpovědnost, čestnost, obětavou lásku. Narušení morálního základu je příčinou rozvinutí bezbřehého egoismu, poživačnosti, bezcharakternosti, degradace osobnosti, podlosti, zločinnosti, odmítání Boha a věčného zavržení. Boj mladého člověka za morální čistotu je nejlepší přípravou na zodpovědné manželství a rodičovství. Je to těžký boj, rovný nekrvavému mučednictví. A to je největší hrdinství!

 

Biskupská synoda o mládeži (2018) absurdně ruší Boží zákony, převrací morální přikázání a mládež vede k autogenocidě! Odmítnutím Božích zákonů nastupuje tzv. gender – popření lidské identity, ztráta rozumu, ignorace reality, nejtěžší zločiny proti dětem i jejich rodičům. Genderové zákony privilegují nemorální osoby a trestají nevinné jako homofoby. Současné antizákony legalizují narkomanii, sekty, zločinnost, sebevražednou eutanazii, zneužití školství k degradaci a demoralizaci dětí, zneužití medicíny k mrzačení mladých lidí hormonální terapií a přeoperováváním pohlaví. Důsledkem je zároveň ničení lidské psychiky až satanizace osobnosti, šíření smrtelné choroby AIDS, ztráta smyslu života, masová autogenocida společnosti.

Pseudopapež F. Bergoglio a Synoda o mládeži však přesto razí cestu legalizaci sodomie uvnitř církve.

Amoris laetitia i dokumenty Synody jsou v totálním rozporu s Písmem svatým.

 

Mt 5,27-30: Ježíš řekl: „Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Pokud tě tedy svádí tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je přece pro tebe prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby bylo celé tvé tělo uvrženo do pekla...

Ve Starém zákoně platilo přikázání „Nezcizoložíš!“ a Pán Ježíš dodává: ani v srdci! Dokonce ukazuje, že se máme radikálně postavit proti hříchu, i kdyby to bylo tak bolestné, jako je useknutí ruky či nohy či vyloupnutí oka. František Bergoglio v Amoris laetitia a skrze biskupskou synodu (2018) legalizuje pod dvouznačnými pojmy nejen smilstvo, ale už i sodomii. Tím popírá Boží a Kristovo přikázání i existenci objektivně platných morálních norem. Mění učení i ducha v církvi. Svými herezemi na sebe stáhl anathemu!

 

Mt 5,31-32: Já vám ale říkám... každý, kdo by si tu propuštěnou vzal, cizoloží.“

František Bergoglio v Amoris laetitia prosazuje svaté přijímání pro rozvedené a de facto pro každého bez pokání. Jinými slovy – prosazuje, aby si jedli a pili odsouzení (srov. 1Kor 11,29). Navádí k svatokrádeži a Kristova slova má za nic.

 

Mt 19,3-9: Cožpak jste nečetli, že Stvořitel je od počátku ‚učinil muže a ženu‘?“   

Genderová ideologie popírá realitu lidské přirozenosti stvořené Bohem. Dokonce tvrdí nesmysl, že muž není mužem a žena není ženou a vymýšlí v rámci tzv. sexuální orientace už snad 50 pohlaví. Biskupská synoda o mládeži odmítla dělení na muže a ženy a považuje za příliš zjednodušující určovat identitu osob pouze na základě jejich ‚sexuální orientace‘“, tedy ve shodě s genderovou ideologií. To ale znamená postavení církevního učení na hlavu! František a s ním sjednocení heretici na synodě nejenže popírají spasitelnou víru, ale popřeli už i Boha, který stvořil muže a ženu.

 

1Kor 6,9b-11: Nemylte se! Smilníci ani modláři, cizoložníci, zženštilí (transsexuálové) ani homosexuálové... nebudou dědici Božího království.“

Písmo říká „nemylte se“, ale Bergoglio se dnes mýlí! Nazývá sodomii Božím darem a tvrdí, že homosexuál má milovat sám sebe, protože prý ho tak Bůh stvořil a tak ho miluje. Toto je ale tragická lež!

 

1Tim 1,9-10: „Zákon není uložen spravedlivému, ale ... otcovrahům, matkovrahům (objednávky eutanazie pro rodiče) a vrahům vůbec, smilníkům, homosexuálům, obchodníkům s lidmi (především s dětmi – sociální služby, juvenilní justice), lhářům (skrze pozitivní pojmy prosadili systém gender), křivopřísežníkům (monstrprocesy proti nevinným lidem, onálepkovaným jako homofobové) a čemukoliv jinému, co je v rozporu se zdravým učením“ (a dnes už i rozumem).

Boží zákon toto všechno odsuzuje, kdežto současný Vatikán to schvaluje buď mlčením anebo slovy a gesty.

 

1Kor 6,13b.15-20: Tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu... Nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy nevěstky?“

Církevní hierarchie se zpronevěřila a začala se dopouštět sodomie a legalizovat ji. Zrádní hierarchové dělají z církve nevěstku antikrista a z údů Kristových dělají údy této nevěstky.

 

1Kor 6,18: Utíkejte před smilstvem! Každý hřích, který člověk udělá, je mimo tělo; kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu.“

Boží slovo říká „utíkejte“ a synoda říká „doprovázejte“! Citace synody: „V mnoha křesťanských společenstvích už existují cesty doprovázení ve víře pro homosexuální osoby: synoda doporučuje, aby tyto cesty byly podporovány.“

 

1Kor 6,19-20: „Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji? Byli jste přece vykoupeni za (nejvyšší) cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.“

Synoda činí z chrámu Ducha svatého peleš lotrovskou. Citace: Tímto způsobem pomáháme každému mladému člověku, nikoho nevyjímaje, integrovat sexuální dimenzi čím dál více do své osobnosti.“ Úkolem církve vždy bylo integrovat Ducha svatého do osobnosti každého křesťana, ale synoda koná pravý opak! Vzala si za úkol integrovat nečistého démona skrze tzv. sexuální dimenzi čím dál více do osobnosti každého mladého člověka. 

 

1Kor 7: Celá kapitola objasňuje smysl manželství a panenství.

1Kor 10,8: Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a padlo jich v jeden den dvacet tři tisíc.“

Písmo varuje před smilstvem. Synoda ho však v duchu Amoris laetitia legalizuje a homosexuálním osobám prý pomáhá. K čemu? „Patřit ke společenství a přispívat k němu“ – tolerováním hříchů a nekajícností. Osud takových společenství bude jako těch 23 tisíc.

 

Ef 4,19-21: Ti otupěli a vydali se nestydatosti, aby chtivě páchali každou nečistotu.“

Ano, synoda zcela otupěla, vydala se nestydatosti a prosazovala legalizaci chtivého páchání každé nečistoty (LGBTQ).

 

Ef 5,3-4: Avšak smilstvo, veškerá nečistota a chtivost ať mezi vámi nejsou ani jmenovány.“ 

Synoda je nejenže jmenovala, ale skrytě legalizovala, a to je zločin! Arcib. Viganò v srpnu 2018 vyzval k pokání a k obrodě církve. Reakce Františka je opačná.

 

Ef 5,12-13:Vždyť o tom, co oni vskrytu dělají, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno.“

To, co oni vskrytu dělají, o tom je skutečně hanba i mluvit. To, že mladé lidi okradli o jejich nevinnost a zanechali napospas zjizvení František v Irsku manipulačně přiznal, ale svoji vinu, tu už přiznat nechce a morálně zhýralou hierarchii vytrvale kryje. Církevní zločince musely začít vyšetřovat a trestat státní úřady USA!

 

Ř 1,24-29: „... navzájem zneuctívali svá těla, ty, kteří zaměnili Boží pravdu za lež ... Proto je Bůh vydal hanebným vášním; ... muži páchají nestydatost s muži...“

Boží slovo podává přesný obraz toho, co se stalo s církevní hierarchií, která herezemi zaměnila Boží pravdu za lež: Propadla sodomii! Přes opakované výzvy arcib.Vigana odmítá dělat pokání a rezignovat z církevních úřadů.

První papež apoštol Petr ve svém listu, na rozdíl od pseudopapeže Františka, v plné shodě s Kristovým učením píše: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům... Lživí učitelé však jako nerozumná zvířata ... zahynou ve své zkaženosti... Řeční prázdně a nabubřele a svádějí... Platí o nich: umytá svině se zase válí v bahništi.“ (2Pt 1,1-22)

 

Jud 7-8 „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo...“

I když Bergoglio výstražný příklad Sodomy a Gomory ignoruje, nic to nemění na realitě trestu věčného ohně!

 

Jak 4,4: Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdokoli si tedy umíní být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“

Koncil si umínil být přítelem světa. Katastrofální stav současné církve není jen dílem posledních pěti či deseti let. Kořeny sahají ke koncilnímu aggiornamentu. Církevní cizoložníci tam vytýčili církvi program aggiornamenta: přátelství se světem a nepřátelství s Bohem.

Boží slovo, týkající se nejen trestu, ale i zaslíbení, platí i dnes.

 

Mt 5,8 Ježíš řekl: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ Mniši, kteří zasvětili život Bohu, skládali po celá staletí slib čistoty, který se netýká jen skutků, ale i myšlení a tužeb srdce. Mnich zasvěcený Bohu má usilovat o čistotu srdce, a nejen on, má o ni usilovat každý křesťan. Lidé čistého srdce budou vidět Boha!

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

7. 11. 2018

 

Stáhnout: Bible a morálka