čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad Ř 6,16

Datum:   2018-11-30
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad Ř 6,16

 

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

 

Tento verš z Písma ukazuje na hlubokou pravdu o poslušnosti, jejímž ovocem je věčný život v nebi, anebo věčná smrt v pekle.

 

V tomto verši je kromě slova poslušnost zdůrazněno i slovo sluha, v řeckém originále otrok, otroctví (řec. dúlos). Náš překlad už používá jen slova „sloužit“ a „sluha“. Podle originálu by verš měl znít vlastně takto: Nevíte, že jste otroky toho, komu se v poslušnosti vydáváte za otroky? Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k ospravedlnění od hříchu a k životu. 

 

Žádný člověk, který neslouží cele Bohu, není svobodný, ale je otrokem dědičného hříchu, který je v něm. Dědičný hřích neboli ložisko lži a zla ve svém nitru poslouchá automaticky. Zatemňuje mu rozum a oslabuje vůli, takže člověk nesnáší pravdu o sobě, odmítá skutečné dobro a nechce sloužit Bohu ani zachovávat Jeho přikázání.

Jak vznikla duchovní infekce prvního hříchu? Neposlušností prvních lidí Bohu a poslušností ďáblu a realizací jeho lži ke škodě své i svého potomstva.

 

Kdo je ďábel a kdo jsou démoni? Jsou to padlí andělé, duchovní bytosti (tzv. negativní energie). Bůh stvořil jen dobré anděly, avšak intelektuální pýcha a neochota se podřídit a poslouchat svého Stvořitele vedla ke vzpouře proti Bohu. Tak se z Božích andělů, kteří se otevřeli pýše, stali démoni, odmítající Boha poslouchat.

 

Zde znovu vidíme, jak závažná je poslušnost Bohu. Poslušností víry se s Bohem sjednocujeme, ale nevěrou a neposlušností se od Něho oddělujeme. Pokud Boha posloucháme, jsme svobodni od otroctví, v němž nás drží dědičný hřích. Pokud Boha neposloucháme, jsme otroci hříchu, i kdybychom byli milionáři, ministři, slavní umělci či spisovatelé, světoznámí vědci nebo dokonce prezidenti. Každý, kdo neposlouchá Boha, je otrokem hříchu a není svobodný.

 

První hřích spáchali prarodiče, neposlechli Boha a tento sklon jsme po nich zdědili – neposlouchat Boha a poslouchat hřích. Duchovní genetický program hříchu přináší časnou i věčnou smrt: oddělení od Boha navěky v pekle. Duchovní otrava byla vtělena do duše poslušností padlému andělu, ďáblu.

 

Bůh se smiloval a dal nám z lásky svého jediného Syna. Vykoupil nás od hříchu svou smrtí na kříži. Daroval nám odpuštění hříchů i osvobození od otroctví ložisku zla – dědičnému hříchu. Dal nám k tomu svou milost a zároveň své slovo, které máme v poslušnosti zachovávat. Tím se už zde na zemi stáváme svobodnými v Kristu. Když chodíme v síle Jeho Ducha v poslušnosti Jeho přikázáním, jsme svobodnými a už neotročíme hříchu. Tato svoboda má tedy jedinou podmínku: poslouchat Boha, žít v závislosti na Něm tím, že s Ním ve svém soukromém životě počítáme, že se na Něho obracíme při rozhodování, hledáme Jeho vůli, prosíme o světlo a sílu a respektujeme Jeho přikázání.

 

Dnes vidíme, kolik lidí je závislých ne na Bohu, ale na alkoholu, narkotikách, nečistých zvrácenostech, hazardních hrách, na kariéře, konzumu, penězích, žaludku, destruktivních ideologiích, na svém egu, na dekadentní hudbě, která vymývá mozek a činí z lidí zombie. Každý takový je otrok hříchu.

 

Základní otázka: Koho poslouchám a komu sloužím? Hříchu? To vede k smrti věčné.

 

Poslouchám Boha a sloužím Mu? To vede k ospravedlnění od hříchu a k věčnému životu!

 

Život je krátký. Nevíš den ani hodinu své smrti. Buď moudrý! Sloužit Bohu znamená kralovat!

 

 

Stáhnout: Rozjímání nad Ř 6,16