čeština > Aktuální > Article

Advent 2018, metanoia – ortodoxie

Datum:   2018-12-05
Autor:   BKP

 

Advent 2018, metanoia – ortodoxie

 

Proč je církev v současné době v tak hluboké krizi? Velkou vinu na tom má aggiornamento Jana XXIII. a postkoncilní duch.

Co by proto v této době adventní, v době pokání, měli konat biskupové, kněží a řeholníci? Měli by se oddělit od duchovní otravy aggiornamenta i pokoncilního ducha, prosazujícího hereze, ničící podstatu křesťanství.

 

Aktuální obnova křestních slibů se vztahuje k těmto oblastem:

1. Současné hereze

V oblasti víry je třeba se rozejít s herezemi, které popírají nejzákladnější pravdy. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby bylo možno hereze identifikovat a oddělit se od nich. Tím znovu jasně zazáří pravdy víry. Dále je třeba hlásat v plnosti a živě Boží slovo a vést Boží lid k obrácení a na cestu následování Krista!

 

2. Synkretismus s pohanstvím

Na křesťanských územích pokračuje proces silné popularizace pohanství. Jsou propagovány orientální meditace (jóga, zen...), různé pohanské filosofie, jin a jang a praktiky, bojové umění spojené s meditacemi, feng-šuej – pověrečná výzdoba bytu slony, žábami, želvami, zvonkohrami nad dveřmi, prý vítajícími duchy.

Je systematicky programována islamizace křesťanských území s cílem zániku křesťanství. Probíhá za intenzivní spolupráce Vatikánu. Jde o organizovaný džihád formou přistěhovalectví. Podmínky pro islamizaci vytvořil II. vatikánský koncil dokumentem Nostra aetate, který obsahuje lživé tvrzení, že uctíváme stejného Boha. Ano, je jen jeden Bůh, ale ve třech osobách. Ten není totožný s Alláhem, který je nejvyšším (akbar) z 360 pohanských bůžků Mekky. Tento Alláh akbar přikazuje křesťanům řezat hlavy a nutit je k odpadu od Krista.

 

3. Antimorálka

Liberální teologie relativizuje Boží přikázání a prosazuje legalizaci sodomie. Exhortace Amoris laetitia zavádí subjektivní přístup k Božím přikázáním, tím odstraňuje vědomí hříchu i potřebu pokání a ruší objektivní morální normy. Křesťanství se stává zvětralou solí a pohoršením světu.

 

4. Kradení dětí

Proč jsou kradeny děti? Je to důsledek uzákoňování sodomie. Tzv. homomanželé, z nichž jsou mnozí pedofilové, chtějí děti. Zde jde o nejkrutější tyranii dětí, kradených rodičům pod rouškou tzv. prevence domácímu násilí. Ukradené děti jsou sexuálně zneužívány a jsou zdrojem velkého obohacení tzv. náhradních rodin (průmysl s dětmi). Mlčení a lhostejnost Vatikánu k této tyranii dětí znamená spoluvinu na zločinu proti lidskosti! Zde platí Kristův soudní výrok: „Co jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.“ (Mt 25,45)

 

5. Okultismus

V 2. polovině 20. století nastala expanze pohanství do Evropy a Ameriky. Bytostnou součástí pohanství je okultismus. Místo toho, aby se proti němu Vatikán postavil, vyhlásil na koncilu deklarací Nostra aetate úctu k pohanským kultům, které přinášejí oběti démonům a satanu. Tu jde o hřích proti prvnímu přikázání Dekalogu. Varování před pohanským modlářstvím je na mnoha a mnoha místech Písma. Věštění, magie, spiritismus i jejich nejrůznější formy po II. Vatikánu pronikly celé křesťanství. Jde také o praktiky jógy, orientální meditace, zenu. Na okultismu jsou rovněž postaveny různé psychologické metody jako rebirthing, channelling (spiritismus), lživé učení o reinkarnaci, sekty Šrí Činmoj, Mahariši Maheš s transcendentální meditací, Hare Krišna i satanské sekty. Mlčení církve k pohanství a okultismu je neomluvitelné.

Okultní pozadí je rovněž za horoskopy, snáři, kondiciogramy, numerologií, talismany, zázračnými rostlinami, kameny... Popletení katolíci se obrací o pomoc k tzv. energiím, ve skutečnosti démonům.

Co tzv. alternativní medicína? Zahrnuje mnoho forem, které jsou spojeny s okultismem, např. homeopatie, akupunktura, akupresura, čínské masáže, léčení tzv. životním magnetismem, Silvova metoda, reiki...

 

6. Zednářství, NWO

Před koncilem bylo každému katolíkovi jasné, že žádný katolík nemůže být zednářem. Byla za to církevní exkomunikace. Rovněž nemohl být ani členem klubů podřízených zednářům (Lions, Rotary).

Jan Pavel II. schválil nový kodex, kterým přijal zednáře do církve. Nyní zastávají nejvyšší místa v jejím řízení. To je rovněž plod aggiornamenta II. Vatikánu. Islamizaci a gender proto dnes prosazují nejen zákulisní elity, ale i současný Vatikán.

 

7. Víra v Krista (ortodoxie)

Liberální biskupové a kněží jsou největší překážkou obnovy církve. Nedovolují, aby nastala. Sami nevcházejí do Božího království a druhým zabraňují (srov. Mt 23,13).

Arcibiskup Zollitsch prohlásil největší herezi, že Kristus nezemřel za naše hříchy, ale jen ze solidarity s trpícími. Mnozí teologové dnes nevěří v historické a reálné vzkříšení Ježíše Krista. Svou nevěru maskují frázemi o eschatologii, symbolech, nadhistorii či mýtech. Pravda víry ale je: Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, zemřel za naše hříchy a skutečně vstal z mrtvých, což je důkazem jeho božství.

 

8. Přijetí Ježíše

Víra je založena na konkrétním kroku přijetí Ježíše, tedy na vstoupení do osobního vztahu k Němu. Jakási teoretická či akademická víra v hodině smrti nikoho nespasí. Ježíš zemřel za moje hříchy a vytrhl mě z otroctví ďábla! (Sk 26,18) Tuto pravdu musím přijmout a postavit Pána Ježíše na 1. místo v žebříčku svých hodnot. Každý upřímný biskup či kněz se musí rozhodnout Ho následovat jako apoštolé a mučedníci.

Biskupovi Laodekeje Ježíš říká: „Nejsi ani studený ani horký, proto tě vyplivnu ze svých úst!“ (Apok 3,15-17)

 

9. Testament z kříže

Ježíš na kříži řekl: „Ženo“. Ježíšova matka je druhá Eva. Tak jako v sobě nosíme genetický kód hříchu z Evy, podobně máme přijmout do svého nejvlastnějšího „in sua“ (eis ta idia) (J 19,27) i Boží milost danou Marii, aby skrze ni a Ducha svatého jsme byli přetvářeni v Krista. Všichni velcí světci byli velkými ctiteli Panny Marie. Postav se pod kříž, podívej se Ježíšovi do očí tak, jako pravý učedník a s vírou přijmi duchovní transplantaci srdce ve slovech „Hle, matka tvá“, čímž je naplněno proroctví: „Dám vám nové srdce.“ (Ez 36)

 

10. Přijetí Ducha svatého

Církev se zrodila sesláním Ducha svatého. Dnes mnozí teologové Ducha svatého vyhnali herezemi a nahradili ho duchem světa (aggiornamento). Je třeba Ducha svatého v plnosti přijmout tak, jako apoštolé v den Letnic. Ale ani to nestačí. Je třeba po příkladu apoštolů chodit v Duchu svatém. To znamená dát Duchu svatému prostor, abychom Jím byli přetvářeni v Krista tak jako apoštolé a následovali Ježíše i za cenu fyzické smrti. Pak budeme pravými svědky (martyres), a ne církevními manažery anebo cirkusovými klauny v církevním oděvu.

 

Aktuální obnova křestních slibů Advent 2018:

1) Odříkáš se ducha hereze za historicko-kritickou metodou, která zpochybňuje pravdu Trojjediného Boha, božství Syna i inspiraci Písma svatého?

Odpověď: (Odříkám)

2) Odříkáš se ducha „Nostra aetate“ a otevřenosti k pohanskému buddhismu, hinduismu a islámu?

Odpověď: (Odříkám)

3) Odříkáš se ducha amorálnosti, který relativizuje Boží přikázání a popularizuje sodomii a jiné deviace LGBTQ?

Odpověď: (Odříkám)

4) Odříkáš se ducha lhostejnosti ke kradení dětí rodičům sociálními službami?

Odpověď: (Odříkám)

5) Odříkáš se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie, věštění a spiritismu, i ducha New Age?

Odpověď: (Odříkám)

6) Odříkáš se spolupráce se svobodným zednářstvím a NWO i ducha, který je za nimi?

Odpověď: (Odříkám)

7) Věříš, že za tebe a za tvé hříchy Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky?

Odpověď: (Ano, věřím)

8) Přijímáš Pána Ježíše za svého Spasitele a jsi ochoten Ho následovat, jak On to po tobě vyžaduje? (Mt 16)

Odpověď: (Ano)

9) Přijímáš testament z kříže, vyjádřený Kristovými slovy učedníkovi: „Hle tvá matka!“?

Odpověď: (Ano)

10) Přijímáš v plnosti Ducha svatého, abys byl martyrem Kristovým jako apoštolé?

Odpověď: (Ano)

Podpis _________________________ datum ____________2018 A.D.

 

Bylo by velmi užitečné, kdyby biskupové a kněží nejlépe od ambonu v některou neděli adventní veřejně obnovili svůj křestní slib.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                       + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

5. 12. 2018

 

Stáhnout: Advent 2018, metanoia – ortodoxie (5.12.2018)