čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad Ř 6,19

Datum:   2018-12-29
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad Ř 6,19

 

"Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení."

 

V tomto verši je znovu vyjádřeno to, co už bylo v této kapitole napsáno, abychom se nepropůjčovali k službě (v originále: otroctví) nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, ale máme se nyní plně dát k dispozici, čili do služby (znovu je v řeckém originále použit termín „k otroctví“), „spravedlnosti k posvěcení“. Apoštol zde ukazuje, že hřích zvláště zneužívá nečistotu a nepravost. Máme se proto radikálně postavit na stranu spravedlnosti. Jsou zde jakoby dva prapory – prapor otroctví zlu, a na druhé straně prapor pravé svobody. V tomto boji je třeba se cvičit v umění, jak bojovat. Především se máme vyhýbat blízké příležitosti ke hříchu, což je známkou pravé pokory a moudrosti. Pokud to není možné, ale z naší strany jsme pro to udělali všechno, pak Bůh dá východisko.

 

Co se týče vyjádření „vyhýbat se blízké příležitosti“, znamená to vyhýbat se místům, osobám, špatným kamarádům a všem jiným okolnostem, které vedou ke hříchu. Například alkoholik, který byl osvobozen od alkoholismu, podobně jako narkoman od narkomanie, si nemůže zahrávat s hříchem. Musí být radikální. Pokušení musí odseknout hned v zárodku. Už uvažování o hříchu je do určité míry prohra. Proto i v oblasti čistoty Ježíš říká: „Pohoršuje-li tě tvá pravá ruka, usekni... oko vyloupni.“ Čili musí zde být evangelijní radikálnost. V jiných situacích, kde nehrozí nebezpečí hříchu, můžeme jednat přirozeně, klidně.

 

Stále si musíme být vědomi jedné zásady. Hřích činí nešťastným jedince, rodiny i celé národy. V boji s hříchem sami neobstojíme. Potřebujeme proto mít osobní vztah k našemu Osvoboditeli, kterým je náš Pán Ježíš Kristus. On řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ Proto také přijímáme Jeho Tělo a Krev a On nás ujišťuje: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, přebývá ve mně a já v něm.“ V Něm máme hledat svou sílu, to je pravá pokora. A pokora je pravda a pravda vítězí. Ta pravda je Ježíš.

 

Stáhnout: Rozjímání nad Ř 6,19