čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad Ř 7,14-15

Datum:   2019-04-06
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad Ř 7,14-15

 

« Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím»
 

Apoštol Pavel zde ukazuje na rozpor, čili na jakousi duchovní schizofrenii, kterou působí dědičný hřích v nás. Boží zákon je svatý, ale každý z nás je pod vlivem tělesnosti a duševnosti, a jak na tělo, tak i na duši působí zákon hříchu. Náš duch však žízní po Bohu a je porušenou přirozeností svázán a držen jako ve vězení. O tom, že v nás působí zákon hříchu, se může každý přesvědčit. Důkazem je, že chceme konat dobro, milujeme dobro, ale přesto konáme zlo, které nenávidíme a nechceme. Je zde zákon hříchu. Zákon je princip, který se opakuje, není to jen něco jednorázového. Zákon hříchu trvá, dokud žijeme tento život v čase, s tím musíme počítat a také nás na to upozorňuje Boží slovo. Proto musíme chodit ve víře. Je totiž nejen zákon hříchu, ale i zákon Ducha, jak o něm budeme v dalších verších uvažovat, a ten působí, sjednocujeme-li se v konkrétních situacích se svým Spasitelem, Ježíšem Kristem.

 

„Hřích použil přikázání jako prostředek, aby mě oklamal a tak mě usmrtil. Zákon sám o sobě je svatý, přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým (duchovní) smrt. Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti.“ (v. 11-13)

 

Pro nás je důležité vědět, jak se zbavit hříchu. Hned, když zhřešíme myšlenkou, slovem či skutkem, je třeba si to přiznat a hned se také v duchu podívat Ježíši, který je na kříži, do obličeje a poprosit Ho za odpuštění. Pokud náš hřích zasáhl bližního tím, že jsme mu dali špatný příklad anebo mu nějak ublížili ať slovem, či gestem, je třeba se úměrně provinění omluvit.

 

„Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne! Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl: ‚Nepožádáš!‘ Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost; bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišel zákon, hřích ožil, a já jsem (duchovně) zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt.” Proto také Boží slovo říká, že zákon je vychovatelem ke Kristu. Ukazuje nám totiž na zlo hříchu i na odplatu za hřích, kterou je smrt, a tím nás nutí hledat záchranu – a ta je jedině v Kristu!

 

Stáhnout: Rozjímání nad Ř 7,14-15