čeština > Aktuální > Article

Jednota s Ježíšem

Datum:   2019-06-07
Autor:   BKP

 

Jednota s Ježíšem

 

Jak dosáhneme jednoty s Ježíšem? Tak, že si prakticky přiznáme svůj hřích, jdeme pod Kristův kříž a dáváme ho Ježíši. Pak dáváme i kořen hříchu – starého člověka – který byl s Kristem už spoluukřižován. V tomto tajemství spoluukřižování, které vyjadřuje apoštol Pavel slovy: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji již já, žije ve mně Kristus,“ je hluboká jednota s Kristem ukřižovaným. Ta jednota je vyjádřena i slovy Otčenáše: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi,“ tedy ve mně. Podmínkou samozřejmě je zříkání se vlastní vůle. Pokud je „má vůle“, tak vůle Boží v nás není vůdčí a hlavní.

 

Ježíš nás proto naléhavě vybízí: „Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“ Chápeme to však? Realizujeme to?

 

Podmínkou zůstávání v Kristu je nebýt v těžkém hříchu, který od spojení s Ježíšem odděluje. Nestačí však být s Kristem pouze pasivně. Máme aktivní vírou prosit o to, co je v jednotě, tedy v souladu s vůlí Boží. Vůlí Boží je spása duší. A my máme konat misii; v první řadě misii modlitbou a pak i osobním svědectvím. Máme zachraňovat duše. To je spojeno s největším přikázáním lásky: „Milovat bližního jako sám sebe.“ To je vůle Boží. Dělám to? Jaká je moje misie modlitby?

 

Ježíš dále říká: „Kdo přijal a zachovává má přikázání, ten mě miluje... i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ Tedy je důležité zachovávat Jeho přikázání a ne se ohánět zbožnými frázemi o lásce a jednotě, jak to určití lidé či skupiny dělají. Pokud zachováváme Boží přikázání, v těžkém hříchu nejsme.

 

Co jsou Ježíšova přikázání a jak je zachovávat? Přikázání daná skrze Mojžíše zdůrazňují většinou zevnějšek, kdežto Pán Ježíš, zvlášť v Horském kázání, ukazuje na duchovní podstatu přikázání. Například: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezabiješ! ... Ale já vám pravím, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, propadne soudu...“ (Mt 5,21n).

 

Jak tedy Kristova přikázání zachovávat? Je to spojeno s cestou celoživotního pokání, tedy stálého boje s hříchem i ložiskem hříchu v nás podle Ježíšových slov: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“

 

Ježíš nám dal příklad i v odpuštění, když prosil za ty, kteří Ho křižovali: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

 

Ve večeřadle Ježíš odkryl hlubokou pravdu přebývání Nejsvětější Trojice v nás: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (J 14,23) Tedy je zde jedna podmínka: zachovávat Jeho slovo.

 

Ježíš také několikrát večer před svou smrtí zdůrazňuje, že hluboké pravdy a tajemství člověk zapomíná a nechápe. Proto ukazuje na pomoc, a tou je sám Duch svatý: „Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, vás naučí všemu (všemu potřebnému pro spásu) a připomene vám všechno, co jsem vám řekl,“ a to v pravý čas (v. 25-26).

 

 

Stáhnout: Jednota s Ježíšem