čeština > Aktuální > Article

Svátek svatých Cyrila, Metoděje a Jana Husa

Datum:   2019-07-05
Autor:   BKP

 

Svátek svatých Cyrila, Metoděje a Jana Husa

 

Drazí poutníci, bratři a sestry,

v duchu zalétáme myšlenkami do minulosti. Vidíme namáhavou cestu svatého Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i jejich obětavou misii. Rozhodně se postavili proti duchu pohanství, spojenému s okultními praktikami, i proti volchvům – pohanským žrecům, kteří udržovali moravský lid v temnotě pověr. Na druhé straně byli svatí bratři vystaveni intrikám německých církevníků, kteří zneužívali křesťanskou misii ke germanizaci slovanského území. Jen pouhé tři roky byli sv. Cyril a Metoděj na této misii spolu. Pak se kvůli intrikám museli jít obhájit do Říma, kde sv. Cyril umírá. Na zpáteční cestě je Metoděj úskočně zajat germánskými biskupy a držen 2,5 roku v tvrdém vězení. Na zásah papeže je propuštěn a znovu vytrvale pokračuje v moravské misii. Opět je vystaven intrikám, zvláště germánského biskupa Wichinga, sídlícího v Nitře. Čas duchovního boje, a tím i misie sv. Metoděje, končí jeho smrtí roku 885. Dvě stě jeho žáků bylo vzápětí bez milosti prodáno do otroctví do Benátek. Jiní, aby si zachránili holý život, byli nuceni přeplavat přes Dunaj. Misie byla zdánlivě zlikvidována. Přesto semeno Božího slova přineslo hojný užitek.

 

Ježíš říká všem svým učedníkům: „Jestliže mě pronásledovali i vás budou pronásledovat.“ Radostná zvěst o naší spáse – evangelium – je spojena s Kristovým křížem, pronásledováním a mnohdy i s mučednickou smrtí. Hned druhý den po svátku sv. Cyrila a Metoděje si český národ připomíná mučednickou smrt Ježíšova učedníka Jana. Kazatel pravdivého pokání a duchovní obnovy byl křivě obviněn a zemřel jako mučedník na hranici v daleké Kostnici.

 

Příklad sv. Cyrila a Metoděje i mučedníka Jana nám ukazuje, že ti, kdo hlásají Boží slovo v Duchu a pravdě, jsou pronásledováni a zabíjeni.

 

Doba, v níž žijeme, je dobou doslova apokalyptickou. Světlo víry, které nám přinesli sv. Cyril a Metoděj k zabezpečení naší spásy, je herezemi likvidováno. Jak by dnes, kdy je spasitelná pravda dušena lží a Boží zákony pošlapány, promluvil k srdci českého národa kazatel pokání z Betlémské kaple? Co by učinil sv. Prokop, který na Sázavě jako poustevník a exorcista vyhnal z českého národa tisíc démonů? Jeho svátek si připomínáme v předvečer svátku sv. Cyrila a Metoděje. Kéž se tito ochránci našeho národa tyto kritické dny i se sv. Václavem přimlouvají za naše národy, aby nezahynuly v duchovní otravě, která působí ze všech stran. Jen Bůh může zachránit nejen český národ s Moravou a Slovenskem, ale i celou V4, Ukrajinu a Rusko.

 

Sv. Cyril a Metoděj svou misijní prací zasáhli naše slovanské národy, vděčíme jim nejen za dar víry a překlad Písma svatého do staroslověnštiny, ale i za křesťanskou kulturu. Místa spojená s jejich působením jsou územím nynějšího Velehradu a Mikulčic. O tom svědčí vykopávky základů chrámů z této doby.

 

My v tento den uctíváme sv. Cyrila a Metoděje poutí do Mikulčic. Zde si připomínáme nejen misii svatých bratří, ale i naši loňskou pouť, která byla kajícím gestem na usmíření za velkou urážku způsobenou našemu Pánu a Spasiteli před rokem v metropoli Moravy, v Brně. Na tomto místě chceme znovu kajícně volat k Bohu na usmíření této velké urážky a zneuctění kříže a prosit za ducha pokání a duchovní vzkříšení jak Moravy, tak Česka i Slovenska.

 

Patří poděkování všem vám, poutníkům, kteří jste loňského roku přinesli své oběti a modlitby za usmíření. Na znamení uctění potupeného kříže jste se dotýkali základů chrámu z doby cyrilometodějské. Kéž by se Bůh smiloval a zachoval nám tento poklad víry, který nám přinesli svatí bratři.

 

Rovněž patří poděkování i všem vám, kteří se letos zúčastňujete naší už tradiční poutě. Poděkování patří i vám, poutníkům z Ukrajiny, kteří jste vážili dlouhou cestu a rekolekcemi jste se připravili i na toto vyvrcholení své pouti. Loni jste podpořili manifestace a smírné pochody nejen v Brně, v Olomouci, v Praze, ale i zde v Mikulčicích. Ukrajina prožívá tyto dny historické období a Bůh i pro modlitby vás, poutníků, chce udělit milost, aby byly zrušeny zákony, které byly už dříve na Ukrajině schváleny a vedou k demoralizaci mládeže a k morálnímu sebezničení národa. Na Ukrajině může nastat proces duchovního vzkříšení skrze pravdivé pokání. Kéž by tento proces nastal i skrze naše modlitební manifestace i tuto kající pouť také v českém, moravském a slovenském národě.

 

Musíme rovněž připomenout, že jste ve svých pravidelných manifestacích i na loňské pouti s vírou prosili za zastavení Dublinu IV, spojeného s islamizací, i za odmítnutí Istanbulské úmluvy, spojené s kradením dětí. Pán vyslyšel vaše prosby, ale je třeba volat dál. Boj není u konce, boj pokračuje. Vaše modlitby rovněž zprostředkovávají milost, aby došlo k vnitřní obrodě katolické církve. Ta je nyní pod prokletím heretického papeže Bergoglia a stala se údolím smrti, duchovním hřbitovem suchých kostí.

 

Je třeba zvednout hlavy a znovu vidět velký příklad obětavé misie sv. Cyrila a Metoděje, kteří se postavili proti církevnímu intrikánství i duchu pohanství, spojeného s magií, uctíváním démonů a nemorálností. Tentýž duch dnes s abnormální silou ničí křesťanství, a to zvenčí i zevnitř. Proti morálnímu úpadku uvnitř církve se nekompromisně postavil kazatel pokání Jan a zaplatil za to mučednickou smrtí. Bůh může zachránit národy jak skrze mnoho, tak i skrze málo. Vy jste ta malá hrstka, skrze kterou chce Bůh zachraňovat! Stůjte pevně ve víře a zůstaňte věrni Kristu tak, jako naši svatí předchůdci. Všichni tito naši duchovní otcové byli ctiteli Matky našeho Pána a Spasitele. Kéž svatá Bohorodička vyprosí zde, na základech zbořených chrámů, našim slovanským národům záchranu a duchovní vzkříšení!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                   + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
5.7.2019
 

Stáhnout: Svátek svatých Cyrila, Metoděje a Jana Husa