čeština > Aktuální > Article

K uctění mučednické smrti Jana Husa

Datum:   2019-07-06
Autor:   BKP

 

K uctění mučednické smrti Jana Husa

 

Drazí poutníci, bratři a sestry,

každému upřímnému Čechu zní v uších životní program kazatele z Betlémské kaple: „Hledej pravdu, miluj pravdu...!“

 

6. červenec se stal pro Čechy památným dnem. Tehdy za pravdu zemřel na Kostnické hranici Mistr Jan Hus. Před čtyřmi lety, kdy jsme si připomínali 600. výročí jeho mučednické smrti, Byzantský katolický patriarchát vyhlásil tohoto českého mučedníka za svatého. Dva roky před tím, na Sofijském náměstí v Kyjevě na Ukrajině, patriarchát vyhlásil rovněž českého proroka a kazatele pokání, Jana Milíče, za svatého. I jeho svátek byl určen na 6. července. Připomínáme si tento den dva české kněze, kazatele pokání a pravdy. Jeden zemřel jako mučedník v cizině a druhý rovněž v cizině, když jen o vlásek unikl mučednické smrti. Národ potřebuje vzor. Potřebuje hrdiny, kteří jsou ochotni hájit pravdu! Jen pravda zabezpečí šťastný život časný i věčný. Bojovat za pravdu dnes znamená bojovat proti systému lži, proti lživé genderové ideologii, proti zavádění mechanismu kradení dětí rodičům pod lživým termínem „domácí násilí“. Lež proniká sdělovacími prostředky, soudnictvím, školstvím i jinými oblastmi veřejného života. Duch lži ničí národ, rodinu i jedince. Proto i dnes manifestujeme pod heslem: „Obnova rodiny, vzkříšení národa“.

 

Podobné manifestace konáme několikrát do roka. Vidíme, jak lež mění myšlení a vytváří lživé veřejné mínění, které vede nejen ke ztrátě spasitelné víry, ale i k sebezničení národa, a dnes dokonce i lidstva. Křesťanství, které by mělo být prorockým hlasem, se v této apokalyptické době stalo zvětralou solí a otráveným kvasem.

 

Každý politik, který svým hlasem rozhoduje o budoucnosti národa, je vystaven enormnímu tlaku lži. Nesmí podlehnout, jinak zradí své svědomí, rodinu i národ. Je třeba se za politiky modlit, aby opravdu milovali pravdu a bojovali za ni. Je třeba se modlit za pracovníky masmédií, aby se postavili proti systému lži. Pokud politici či pracovníci v masmédiích zrazují pravdu, mají velký hřích. Ale daleko větší hřích mají představitelé církve, kteří jsou povinni být prorockým hlasem, a mlčí nebo podporují šíření zla.

 

Český mučedník Jan Hus usiloval o morální reformu církve i národa. O totéž usiloval před ním kazatel pokání Jan Milíč z Kroměříže. Kéž Duch Boží, který byl v těchto dvou prorocích, sestoupí na český národ! Kéž nastane duchovní probuzení a vzkříšení českého národa skrze změnu myšlení, přijetí pravdy a odřeknutí se systému lži a smrti.

 

Znovu se dnešní výroční den zadívejme na poslední dny našeho českého mučedníka Jana.

 

Devět dní před smrtí, 27. června 1415, Jan Hus napsal:

 

„Koncil chtěl, abych o článcích z knížek vybraných, o všech i o každém jednotlivém prohlásil, že jsou křivé. Nechtěl jsem, leda by mi nesprávnost dokázali z Písma. Proto ať by byl kterýkoli křivý smysl v kterémkoli z těch článků, toho se zříkám.“

 

Poslední list, adresovaný Čechům na rozloučenou, napsal Mistr Jan 5. července 1415, den před svou smrtí:

 

„Bůh s vámi a rač vám dáti odplatu věčnou, že jste mi mnoho dobrého činili... Prosím také všech, aby za mě Pána Boha prosili, v Jehož svaté milosti se s Jeho svatou pomocí brzy shledáme. Píši vám v žaláři v okovech, v čekání odsouzení na smrt. Pevně ale doufám, že trpím pro Boží zákon.“

 

Petr z Mladoňovic, přímý svědek Husovy mučednické smrti, svědčí: Přišed pak 6. července na popraviště, poklekl a rozepjav ruce a zdvihnuv oči k nebi, velmi zbožně se modlil. Okolostojící ho slyšeli modlit se naplněného štěstím a s tváří radostnou. Naposledy je pak povzbuzoval i prosil, aby nevěřili, že on články, od falešných svědků jemu přičítané, jakýmkoli způsobem držel, kázal nebo učil.

 

Dříve než podpálili hranici, říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu ho vybízel, aby si zachoval život a aby to, co kdysi prý kázal, odvolal. Mučedník Jan odpověděl: Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil, ani nekázal, ale prvořadým úmyslem mého kázání a všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen mohl lidi zachrániti od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých učitelů církve, dnes radostně chci umříti.“ Hned biřici zapálili hranici a Mistr vysokým hlasem dvakrát zazpíval: „Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi!“ a pak: „Jenž jsi se narodil z Marie Panny...,“ a vítr mu vehnal plamen do tváře. Pak, dříve, co bys rychle mohl odříkati dva nebo nejvíce tři Otčenáše, vypustil duši v Pánu.

 

Vše obrátili v popel se slovy: „Aby snad Čechové neměli nic za relikvii.“ Popel naložili na jednu káru a vhodili do blízké řeky Rýna.

 

Co by řekl svatý kněz Jan Hus v tomto roce 2019 českým kněžím, českým poslancům, českým studentům na univerzitě a celému českému národu?

 

Proto, věrný křesťane, hledej pravdu... miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu a od ďábla, od smrti duše, a konečně, od smrti věčné!“

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                   + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
6.7.2019

 

Stáhnout: K uctění mučednické smrti Jana Husa (6.7.2019)