čeština > Aktuální > Article

Ortopraxe kontra Amazonie – část 4. (+video)

Datum:   2019-08-13
Autor:   BKP

 

Ortopraxe kontra Amazonie – část 4.

 

 

To, že žiješ a dýcháš, je objektivní realita. Přijde ale realita smrti a vydechneš naposledy. Zatím nebyla ani jedna výjimka! Máš jistotu, že i tebe čeká smrt. Rovněž realitou je tento svět i celý vesmír se svým řádem a se svým tajemstvím i různými stupni života. Další realitou je protiklad v tobě samém. Toužíš po štěstí, po lásce a dokonalém dobru. Sám ale vidíš, že konáš zlo, ubližuješ druhým i sobě a jsi nespokojený a nešťastný. Toužíš po svobodě, ale sám se nedokážeš zbavit ani nejmenší závislosti vyplývající z tvého egoismu. I když se vlastní silou či nějakou technikou zbavíš malé závislosti, dřív či později padneš do větší. Zjišťuješ, že je v tobě ložisko zla a to vidíš i u druhých. A to je také důvod všech hádek, nevraživostí, nespravedlností, rozbitých rodin, opuštěných dětí, zločinů, vražd a válek.

Znáš smysl svého života, a co bude po smrti? Znáš smysl svého utrpení tělesného i duševního?

Odpovědi na tyto otázky dostaneš buď pravdivé, anebo falešné. Pravdivé dává pravé křesťanství, falešné dává pohanství. Křesťanství uctívá pravého Boha, Ježíše Krista, který vstal z mrtvých. Pohanství uctívá démony. Rozhodneš se pro cestu života, nebo pro cestu smrti? Život věčný je v Kristu Ježíši. „Kdo má Syna, má život věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá života.“ (1J 5,12) V Ježíši není jen teoretická odpověď na všechno, co potřebuješ. V Něm je odpuštění hříchů i pravdivá svoboda, protože On, Jednorozený Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby nás vykoupil… „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Ježíš zaplatil i za tvůj hřích svou smrtí na kříži. Zároveň v Něm máš osvobození od kořene zla, který je v tobě.

 

Ten, kdo uvěří, stane se Božím dítětem a dostane Kristova Ducha. Proto můžeš i dnes přijímat od Ježíše odpuštění i sílu k boji proti zlu a lži. Komunikace s Ním je pro tebe tento den řešením na všechny tvé otázky i problémy. V Něm najdeš to pravé štěstí i pravý pokoj, který hledáš a který ti svět dát nemůže. On je ta nezištná láska, po které toužíš. „V Něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“ (Kol 2,3)

 

Tomu, kdo zachovává Kristova přikázání, Ježíš slibuje: „Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“(J 14,23)

 

Kromě pravé Cesty, kterou je Kristus, jsou i falešné cesty pohanských mýtů, za nimiž jsou démoni, a ti vedou do věčné smrti. Pohanské démony má katolická církev přijmout Synodou o Amazonii. Už na II. Vaticanu a gestem v Assisi se otevřela pohanskému buddhismu.

 

Buddhismus je religií bez Boha, ale uctívá různé množství bůžků. Ideálem buddhismu je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení. Žena, jako nositelka nového života, je nenáviděná. Žena prý nemůže dojít tzv. dokonalosti, dokud se nepřevtělí v muže. Zde je i kořen genderové ideologie. Buddhismus nepřestává vyobrazovat ženu jako něco hnusného.

Buddhismus z důvodu reinkarnace uctívá zvířata, ale je lhostejný k utrpení lidí.

 

Otázka: Co odhalil bývalý buddhista?

Odpověď: Cituji z jeho svědectví: „Dalajláma je uctíván jako převtělení pohanského boha. Buddhista do sebe při opakování mantry zve démony a ďábly, aby ho přímo posedli. Např. nejznámější praktika tibetského buddhizmu, tzv. gcod, se dělá na pohřebištích, která jsou fakticky krajinou lidských mrtvol, těl naházených supům. To samé dělá v imaginaci i meditující, ale místo supům mentálně hází kusy masa ze svého těla démonům a svým božstvům.

Nirvána je identifikací s démony a úplnou negací vlastní osobnosti…“

 

Buddhismus a křesťanství oddělují nepřekonatelné rozdíly: buddhismus nevěří v jednoho Boha Stvořitele. Hlásá falešnou cestu sebespasení v tzv. nirváně. To vše je ale velký klam. Vykoupení je prý poznání, že všechno je jedno! Tím se už nerozlišuje mezi dobrem a zlem.

Ježíš nás vysvobodil z hříchu a démonských sil: „Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl nás do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ (Kol 1,13-14) Ježíš nás vysvobodil – vykoupil – a ne falešná cesta zen-buddhistických meditací. Lží je rovněž učení o reinkarnaci, která popírá základní pravdy křesťanství, osobního Boha, Ježíše jako Vykupitele, nesmrtelnou duši, realitu hříchu, věčnou odměnu a věčný trest po smrti.

 

Otázka: Skrze co se nejvíce šíří buddhismus?

Odpověď: Dnes probíhá nejmasovější misie buddhismu na území bývalého křesťanského světa. Není už jediné město, kde by nebylo propagováno bojové umění – judo, aikido, karate, taekwondo, tai chi. Tu nejde pouze o sport či tělocvik, ale o spojení s buddhistickými meditacemi, které vedou křesťany k apostazi od Krista.

Masová popularizace začala už před 50 lety skrze filmy, literaturu a exhibice.

 

Otázka: Jaké jsou buddhistické okultní praktiky?

Odpověď: Jde například o věštění skrze tzv. I-ťing, dále jsou to čínské horoskopy se svým zvěrokruhem.

Akupunktura, akupresura a čínské masáže vycházejí z učení o jinu a jangu a otvírají nečistým a okultním duchům.

 

Bonsai je výzdoba zahrady spojená s pověrou o přítomnosti duchů zemřelých předků. Zenové zahrady mají také okultní pozadí. To platí i o čínských dracích, tetování, figurkách Buddhy, vonných tyčinkách, tibetských zvoncích, o výzdobě bytu žábami, želvami, slony… – tzv. feng-šuej. To vše má okultní kořeny a dnes se stává součástí života nepoučených křesťanů.

Zavádění čajoven má disponovat k otevření se orientálnímu pseudoduchovnu. Mnohé čaje mají narkotický charakter a způsobují závislost, např. čaj Dračí studna…

Současné katolické kláštery jsou zamořené buddhistickým pseudoduchovnem. Dnes je buddhismus hlavní duchovní silou v novém antikristovském náboženství a systému New Age.

 

Otázka: Co je podstatou hinduismu?

Odpověď: Hinduismus je pohanské náboženství, které uctívá zvířata jako bohy, věří v reinkarnaci, tedy převtělování lidí i do zvířat, hadů či hmyzu. Z důvodu reinkarnace se nesmí zabíjet ani komáři, ani krysy, ani žádná jiná havěť, ale na druhé straně skupiny hinduistů před několika lety napadly křesťanské vesnice a cynicky je vymordovaly. Kráva je pokládána za bohyni. Gándhí dokonce tvrdí, že z krávy je posvátné i její lejno. Proto se mnozí guruové tímto lejnem mažou.

Jóga je skrytou pastí hinduistického náboženství. Transcendentální meditace je formou jógy, kterou navrhl guru Dev.

 

Otázka: Co jsou mantry?

Odpověď: Mantry jsou magické výroky anebo čarovné formule, často jméno nějakého pohanského boha, anebo ducha. Tu vidíme celkem jasné spojení s magií.

 

Otázka: Co způsobil internáboženský dialog?

Odpověď: Internáboženský dialog zablokoval pravdivou misii, ale navíc otevřel dveře antimisii uvnitř církve.

 

My jsme naopak povinni místo falešného dialogu konat pravdivou misii. Spasení a život věčný je jen v Ježíši Kristu. „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 

+ Metoděj OSBMr                           + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

29. 7. 2019

 

Stáhnout: Ortopraxe kontra Amazonie – část 4. (29.7.2019)