čeština > Aktuální > Article

Hereze pseudopapeže Františka (+video)

Datum:   2019-09-26
Autor:   BKP

 

Hereze pseudopapeže Františka

 

2013

− V květnu 2013 ve svém kázání z domu sv. Marty František prohlásil, že i ateisté mohou být spaseni, pokud budou činit dobro.

Odpověď: Touto polopravdou Bergoglio záměrně zamlžuje základní podmínky spásy, kterými je pokání, víra v spravedlivého Boha a implicitně víra v Ježíše Krista jako jediného Spasitele.

- Citace Bergoglia: „Boží Syn se vtělil, aby vzbudil v duších lidí bratrský cit.“

Odpověď: Toto je hereze. Boží Syn se nevtělil, aby vzbuzoval jakýsi bratrský cit, ale „pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem,“ (Krédo) aby nás svou smrtí na kříži vysvobodil a spasil.

 

- Citace Bergoglia: „Proselytismus je naprostá hloupost. Nemá žádný smysl. Je nutné se poznávat, naslouchat si...“

Odpověď: To, co říká Bergoglio, je naprostá hloupost, a navíc hereze. Pod pojmem proselytismus Bergoglio ruší základní povinnost církve, a tou je misie. Místo toho tvrdí, že je nutné pohany poznávat, naslouchat jim. Ježíš ale přikázal: „Jděte do celého světa, učte všechny národy... Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mt 28,19; Mk 16,15n)

 

- Bergoglio tvrdí: „Ježíš přišel na svět, aby se naučil být člověkem a jsa člověkem (!!!), aby doprovázel lidi.“

Odpověď: Toto je další Bergogliova hereze. Ježíš nepřišel na svět, aby se naučil být člověkem, ale aby nás spasil. On učí nás, jak máme vírou v Něho, jediného pravého Boha, dosáhnout spásy. Učí nás také, jak žít podle Božích přikázání, které dnes ale Bergoglio jako heretik ruší.

 

- V listopadu 2013 Bergoglio vydal exhortaci Evangelii Gaudium. Citace: „Věřící islámu... se drží víry Abrahámovy, klaní se jako my jedinému a milosrdnému Bohu, který bude v poslední den lidi soudit.“

Odpověď: František nezná ani Bibli, ani Korán. Alláh není totožný s naším Bohem. Alláh je nejvyšší – akbar – z 360 pohanských bůžků Mekky.

Citace z Koránu vztahující se na Ježíše a křesťany: „A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72) „Neochabujte v pronásledování těchto lidí!“ (4:104) „...usekávejte jim hlavy.“ (47:4) „Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil.“ (8:17).

 

- prosince 2013, ale i jindy, opakovaně tvrdí o Panně Marii, že když stála pod křížem: „Mlčela, ale ve svém srdci Pánu říkala: ‚Ty jsi mi tehdy řekl, že bude veliký, řekl jsi mi, že mu dáš trůn jeho otce Davida, že bude vládnout navěky – a teď to tady vidím!‘ Panna Maria byla člověkem! A možná měla touhu říci: ‚Lež! Byla jsem oklamána!‘“

Odpověď: Toto Bergogliovo tvrzení je lež a ohavné rouhání! Pseudopapež vkládá do úst a srdce Matky Boží ďábelskou vzpouru a reptání! Ježíšova Matka pod křížem je naproti tomu vzorem odevzdanosti a lásky k Bohu pro všechny trpící! Svou herezí Bergoglio ruinuje obraz Matky Boží v srdcích katolíků. Navíc slabé infikuje k ďábelské vzpurnosti v utrpení. Jeho hereze jsou skutečně inspirací od ďábla. Prozrazují, že pro Bergoglia je vrcholnou hodnotou kariéra. Pro ni byl schopen se upsat ďáblu a postavit se proti Bohu.

 

2014

- V říjnu 2014 na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu prohlásil za správnou teorii, že člověk jako druh je výsledkem evoluce.

Odpověď: František asi neví, že darwinismus není věda, ale ateistická ideologie. Mnozí špičkoví vědci popírají darwinismus a uznávají inteligentní design. Bergoglio není ani vědec, ani křesťan. Je vědecký analfabet a náboženský heretik.

 

2015

- května 2015 v kázání v domě sv. Marty tvrdil, že když mrtvé tělo Pána Ježíše sňali z kříže a vložili do náruče Panny Marie, že „si vzpomněla na to, co jí řekl anděl, že bude Králem, že bude veliký, že bude prorokem, a uvnitř nepochybně měla touhu říct andělovi: ‚Lháři! Tys mě oklamal!‘“

Odpověď: Nepochybně každý pravý katolík má dnes touhu říct Bergogliovi do očí: Lháři! Tys mě oklamal! Nejsi papež, ale ďáblův služebník!

Bergoglio vkládá do úst Matce Ježíšově v nejcitlivější chvíli jejího života své hrubé rouhání! Tím záměrně zastírá, že Matka Boží byla stále plně sjednocena ve vůli Boží s Ježíšem. O ní platí, že byla spolu s Ním ukřižována (Gal 2,20). Byla v jednotě i s Jeho smrtí. V tom je nám největším vzorem. Bergoglio je ďábelský rouhač a podvodník.

 

- V encyklice Laudato si z května 2015 se František „modlí“ za naši sestru, matku zemi, která nás živí.

Odpověď: Bergoglio propaguje terminologii New Age. Z úst tzv. papeže je to pohoršení a hereze!

 

2016

- V rozhovoru pro La Repubblica Bergoglio popřel peklo. Řekl: „Neexistuje trest, ale zničení duše... se smrtí těla její cesta končí.“

Odpověď: Jde o další herezi, z které vyplývá lež, že lidská duše je smrtelná. Podle Bergoglia pak tedy neexistuje ani nebe ani peklo. Každý může páchat jakékoliv zlo a zločiny, protože podle něho žádný trest ani odměna neexistuje! Toto nové učení tzv. hlavy katolické církve je postavené na hlavu.

 

- V březnu 2016 byla vydána exhortace Amoris laetitia – heretický dokument, kterým Bergoglio ruší objektivně platné morální normy a Boží přikázání.

Odpověď: Na hereze obsažené v tomto dokumentu odvážně reagovali nejen čtyři kardinálové, ale i skupina katolické inteligence v tzv. Korekci. Dodnes bezvýsledně.

 

2017

- dubna 2017 Bergoglio prohlásil: „Ježíš se pro nás stal ďáblem a hadem.“

Odpověď: Ďáblem a hadem je pro nás František Bergoglio! Jeho slova jsou strašnou herezí a odporným rouháním. Vyvolávat ve věřících rouhavou asociaci s naším Spasitelem je vrcholný zločin proti Kristu a všem křesťanům.

 

- Dva týdny později během generální audience na Svatopetrském náměstí řekl, že Ježíšova smrt je historický fakt, ale vzkříšení ne, prý je jen aktem víry.

Odpověď: Apoštolé hlásali, že Kristus zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Oni se s Kristem vzkříšeným setkali! Svědčí o tom, co viděli a slyšeli a čeho se jejich ruce dotýkaly! (1J 1,1) Za svědectví o této pravdě všichni jako mučedníci položili životy. Bergoglio drze dělá ze Spasitele podvodníka a z apoštolů lháře. Tím lhářem a podvodníkem je ale sám Bergoglio.

 

- V březnu 2017 František „zažertoval“, že „uvnitř Přesvaté Trojice se všichni hádají za zavřenými dveřmi, ale navenek ukazují jednotu“.

Odpověď: K pohanům Bergoglio projevuje maximální úctu, dokonce jim líbá nohy. Nemá ale ani kapku úcty k našemu Bohu jsoucímu v tajemství Nejsvětější Trojice. Na Bergogliovi za jeho hereze spočívá mnohonásobná anathema, tedy vyloučení z církve. Pro naivitu katolíků ale stále ještě okupuje papežský úřad!

 

- Při návštěvě Kolumbie v září 2017 během liturgie ve Villavicencio František mimo jiné prohlásil: „Ježíšovi kolovala v žilách pohanská krev.“

Odpověď: Bergoglio svým tvrzením o pohanské krvi kolující v Ježíšových žilách vytváří heretické mínění v církvi! Záměrně navozuje dojem, jako by Pán Ježíš nebyl ani Božím Synem, ani nepatřil k Bohem vyvolenému národu, ale náležel k pohanům. Kde Bergoglio na tak stupidní hereze chodí?

 

2018

- L’Osservatore Romano 4. ledna 2018 opublikovalo Bergogliův výrok: „Nikdo nemůže tvrdit, že se nějaký člověk nedostal do nebe. Nemůžeme to říci ani o Jidášovi.“

Odpověď: O Jidášovi to musíme říct, protože sám Ježíš ho v Písmu svatém nazývá synem zatracení: „Otče, ... nikdo z nich nezahynul, kromě syna zatracení, aby se naplnilo Písmo.“ (J 17,12) Pro Bergoglia ale není normou Boží slovo. Sv. Basil by Bergoglia přímo usvědčil: Popíráš peklo proto, že chceš mít ještě větší odvahu hřešit a svádět k tomu i druhé.

 

− V květnu 2018 se František setkal s třemi homosexuály, oběťmi homosexuální pedofilie z Chile. Jednomu z nich řekl: „Bůh tě tak učinil.“

Odpověď: Bůh ho tak neučinil! Bergoglio lže. Tento mladík byl obětí hříchu homosexuála.

 

− Bergoglio tomuto homosexuálovi řekl: „Musíš být šťastný za to, jaký jsi, měl bys milovat sebe takového, jaký jsi.“

Odpověď: Bergoglio pověděl lež, pravda je tato: Chceš-li být šťasten a pravdivě sebe milovat, musíš konat pokání. Jestli zůstáváš v těžkém hříchu, jdeš cestou do pekla. Bergoglio ale lživě radí: Buď na ní šťastný!

 

- V televizním programu Ave Maria František označil Pannu Marii za „normální děvče, děvče dneška“.

Odpověď: Jaké je takzvaně normální děvče dneška? Výstředně oblečené, potetované, se sluchátky na uších, myslící nečistě a žijící v hříchu. Bergoglio tvrdí, že Matka Boží je takové děvče dneška. Tak urážlivě charakterizovat Matku Boží je schopen jen satanista nebo pseudopapež Bergoglio.

 

- prosince 2018, když Bergoglio hovořil o Panně Marii a sv. Josefovi, řekl: „Svatým se nikdo nerodí, ale stává. A to platí také o nich.“

Odpověď: Tím Bergoglio výslovně popřel dogma o Neposkvrněném Početí Panny Marie. Ježíšova Matka se narodila svatá, protože pro Ježíšovy zásluhy byla předem uchráněna dědičného hříchu. Ona je skutečně milostiplná – kecharitomene (Lk 1,28). Bergoglio má hrubou neúctu k Ježíšově Matce a vypouští ze sebe odporné hereze.

 

2019

- Na celosvětovém setkání mládeže v Panamě Bergoglio schválil ohavné zesměšnění tajemství Vtělení Božího Slova (27. 1. 2019). František několikrát pozvedl palec jako gesto, že toto rouhání schvaluje a je jím nadšen.

Odpověď: Papež Honorius, protože mlčel k herezi, byl posmrtně vyloučen z církve. František, který zodpovídal za celosvětové setkání mládeže, nejenom mlčel, ale heretickou parodii veřejně s nadšením schválil!

 

Co na závěr?

Heretik Bergoglio je plodem duchovní otravy II. Vaticana. Pravdivá reforma musí zasáhnout i kořen, ne pouze jeho otrávené ovoce.

Už před rokem arcib. Carlo Maria Viganò vyzval Bergoglia k abdikaci. Nezávisle na Bergogliově ignoraci, je nutno mimořádným způsobem co nejdřív ustanovit pravověrného papeže! Toto je vůle Boží.

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
30.8.2019

 

Stáhnout: Hereze pseudopapeže Františka (30.8.2019)