čeština > Aktuální > Article

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátky narození Spasitele

Datum:   2019-12-26
Autor:   BKP

 

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátky narození Spasitele

 

Bůh stvořil člověka, avšak skrze jeho neposlušnost vešel do světa hřích a skrze hřích smrt (srov. Ř 5,12). Prvotní – dědičný hřích je jed, který ničí lidskou přirozenost. Přesněji řečeno: otravuje ji. Ona není totálně zničená, ale je otrávena tím hříchem. To může vidět každý sám na sobě, jak říká i sv. Pavel: „Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.“ Bolestně konstatuje: „Nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“ A pak volá: „Já nešťastný člověk!“ To je napsáno v 7. kapitole listu Římanům. Čili v nás to zlo je, ať chceme či ne. Ono zatemňuje náš rozum, paralyzuje naši vůli, abychom nekonali to, co je dobré, a tlačí nás do zlého. To je program hříchu.

 

A proto přišel Ježíš. Bůh se stal člověkem, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. V Lukášově evangeliu je napsáno o Jeho nadpřirozeném vtělení. Anděl Hospodinův přišel k Panně Marii, která žila v Nazaretě a kterou si Bůh vyvolil, aby se stala Matkou Spasitele. Řekl jí: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ … Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“ (Lk 1,30-35)

 

Sv. Josef, s kterým byla Panna Maria zasnoubena, není otcem Ježíše Krista, ale jen Jeho ochráncem, pěstounem. Evangelista Matouš uvádí, že když se shledalo, že Maria čeká dítě, Josef ji chtěl tajně propustit, protože to byl člověk spravedlivý. Nechtěl jí vystavit hanbě a jisté smrti, protože žena, která nežila v manželství a porodila dítě, měla být podle zákona ukamenována. Takové zákony mají do dneška muselimové. V Itálii ukamenoval muslimský otec svou vlastní dceru, protože čekala dítě s nějakým italským studentem. On i její bratr ji zavedli na zahradu, tam ji svázali a ukamenovali. Pak vykopali jámu a pohřbili ji. To samé čekalo i Pannu Marii. Stát se matkou za takových okolností, v jakých byla, znamenalo riskovat život. Ona ale přesto řekla andělovi: „Hle, jsem otrokyně Páně; staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 1,38)

 

Sv. Josef se ji tedy rozhodl potají propustit. Když pojal ten úmysl, zjevil se mu ve snu anděl Hospodinův a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ Tak Josefovi jasně zjevil tajemství, aby věděl, co se stalo.

 

700 let před narozením Krista prorok Izajáš předpověděl: „‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno ‚Immanuel‘, to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.“ A pak evangelium pokračuje: „Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.“ (Mt 1,18-25)

 

Před lidmi pak vystupoval oficiálně jako Ježíšův otec, ale Ježíš nebyl jeho synem. On byl Božím Synem. Svatý Josef byl ochráncem malého Ježíše a Přesvaté Bohorodičky.

 

Po narození Ježíše v judském Betlémě se Mu přišli poklonit mudrci od východu. „Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: ‚Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.‘ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta... Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.“

 

Svatá rodina žila v Egyptě asi čtyři roky. „Když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: ‚Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.‘ On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.“ (Mt 2,19-21)

 

Od svatého Josefa se máme učit poslušnosti. On věděl, že to mluví Bůh, tak poslechl. Vstal a šel. Nediskutoval: „Vždyť už je tma. Půjdu až ráno, ještě si pospím… Uvidím, co bude zítra…“ Kdyby tak v Betlémě uvažoval, Ježíška by zabili spolu s ostatními betlémskými neviňátky. Svatý Josef byl však poslušný – on vstal a šel.

 

Zastavme se na chvíli u slova: „Vstaň!“ Jak mluví Bůh k nám? Kolikrát Duch Boží či anděl Hospodinův nám vnukne myšlenku: „Vstaň a udělej to a to!“ Přijde např. moment, který se už nikdy nevrátí. Záleží na nás, zda ho využijeme, nebo ne.

 

Anebo: „Uteč! Nyní!“ A právě v té chvíli je potřebné utéci, protože v té situaci, ve které jsme, nemá cenu dále bojovat.

 

Dále je řečeno, že když Josef uslyšel, že v Judsku kraluje po svém otci Herodovi Archelaos, bál se tam jít. On věděl, že hlavní vrah Herodes už zemřel. Byl to krutý člověk. Z historie víme, že nechal zavraždit několik rodinných příslušníků. Archelaos byl jeho syn, proto je možné, že byl také trochu podobné povahy jako jeho otec, proto se ho Josef obával. Nyní stál před problémem: Co mám dělat? A konal moudře. Nejprve hledal Boží vůli. Písmo říká, že na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret. Tedy Bůh poslal anděla a on mu ve snu už potřetí řekl, co má dělat.

 

Bůh k Josefovi mluvil skrze sny. Mimořádné situace vyžadují mimořádné řešení. Bůh může, především u svatých, využít i sny. V běžném životě jsou ale sny problematická oblast, protože je zneužívá Boží nepřítel spojováním s různými pověrami. Proto bych vám nedoporučoval se na ně spoléhat.

 

Bůh mluví ke každému z nás, ale v určité skrytosti a je třeba umět rozlišit, kdy mluví a jak. On mluví především skrze svá přikázání: „To dělej! To nedělej!“ Když je zachováváme, působí v našem životě Duch svatý, Duch pravdy. Máme evangelium. Když podle něj žijeme, dává nám jasné nasměrování. Také je možné hledat Boží vůli doptáváním se Hospodina. Je to biblický způsob, který ale vyžaduje určité podmínky, z nichž nejdůležitější je pravdivé pokání před Bohem a upřimné hledání vůle Boží bez závislosti na svých zájmech. Možná vy sami už máte zkušenost, že Bůh vám ukázal řešení doslova na minutu. Anebo prostě Bůh poslal svého anděla a člověk si to ani neuvědomil. Když si pak udělal z toho všeho, co se stalo, mozaiku, najednou viděl, že to nebyla náhoda, že za vyřešením problému byla Boží ruka. Tak Bůh působí v životě každého z nás. Někdy posílá svého anděla, aby k nám promluvil třeba skrze nějakého člověka nebo skrze různé situace, ale především Bůh mluví skrze své slovo. V Ž 119,105 je řečeno: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ Proto je třeba Boží slovo znát. Bůh nám skrze ně dává své světlo.

 

Co si z toho máme odnést my? Svatý Josef byl ochráncem Svaté rodiny a také je ochráncem církve. Takovou malou církví je každá rodina. Proto zvlášť muž by měl být takovým ochráncem jako sv. Josef ve své rodině. Tento úkol si má každý den uvědomovat a usilovat o to, aby nepřeslechl Boží hlas. Muž má být poslušný Bohu a chránit Ježíše v duších jemu svěřených.

 

Stáhnout: Slovo otce patriarchy Eliáše na svátky narození Spasitele (25.12.2019)