čeština > Aktuální > Article

Rozjímání nad Ř 8,12-13

Datum:   2020-01-11
Autor:   BKP

 

Rozjímání nad Ř 8,12-13

 

A tak tedy, bratři, nejsme dlužníci těla, abychom žili podle těla.

Žijete-li totiž podle těla, zemřete; jestliže však skutky těla umrtvujete Duchem, budete žít.

 

Otázka: Koho nejsme dle Ř 8,12a dlužníky?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Co z toho dle Ř 8,12b vyplývá?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Co dle Ř 8,13a čeká ty, kdo žijí podle těla?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Jak umrtvovat dle Ř 8,13b skutky těla?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Co dle Ř 8,13c čeká ty, kdo Duchem umrtvují skutky těla?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Vyjmenuj dle Gal 5,19-21 skutky těla.

Odpověď: .................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Otázka: Co vychází ze srdce dle Mt 15,19?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: K čemu nás vyzývá apoštol Pavel v listě Efezanům 4,17?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Co říká sv. Pavel v listě Efezanům 4,18a o pohanech?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Mají v sobě pohané Boží život? (viz Ef 4,18b)

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Proč jsou pohané dle Ef 4,18c odcizeni od Božího života?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Co je dle Ef 4,19a  plodem této nevědomosti a zatvrzelosti srdce?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Do jakého hříchu je dle Ef 4,19b dovedla otupělost?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka: Co říká Boží slovo v Ef 4,20-21 o absolutní neslučitelnosti poznání Ježíše Krista a hříchu nečistoty?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Otázka na zamyšlení: Co bys pověděl heretickému kardinálu Marxovi, který prosazuje homosexuální sňatky v chrámech a úplné odhození všech Božích zákonů? Vede tato jeho cesta do nebe, anebo do pekla?

Přečti si úsek z listu Efezanům 5,1-13

Toto Boží slovo křesťana vyzývá, aby měl správný postoj k zhýralosti ve světě. Uveď aspoň tři požadavky, k čemu nás konkrétně nabádá.

Odpověď:

1) ...................................................................................................................................................................

2) ...................................................................................................................................................................

3) ...................................................................................................................................................................

Otázka: Kdo nemá dle Ef 5,5 dědictví v Božím království?

Odpověď: .................................................................................................................................................

Prodiskutujte spolu, co vás osloví v Ef 5,6-13.

 

Závěr k Ř 8,12-13

Když budeš při sedmi zastaveních během dne opakovat dva týdny Boží slovo Ř 8,12-13, obnovuj si předsevzetí bojovat proti skutkům těla. Každý den píšeš do knihy svého života jeden list a před Božím soudem v hodinu smrti bude tato kniha otevřena. Tvůj boj má navíc dopad i na druhé. Získáváš jim světlo a sílu, aby mohli být vytrženi z široké cesty, která vede do záhuby. Pokud člověk klesne, má hned konat pokání, oddělit se od zla a znovu jít bezpečnou cestou za Ježíšem do věčného života.

 

Stáhnout: Rozjímání nad Ř 8,12-13