čeština > Aktuální > Article

Memorandum UPHKC

Datum:   2009-08-11
Autor:   Synod UP HKC

 

                                       Memorandum UPHKC

 

    Náš pravov?rný synod biskup? v minulém roce poukázal na hereze kardinála Huzara, které narušují samu podstatu k?es?anské víry. Kardinál nepodal v??i obvin?ní z herezí ani jeden vysv?tlující argument. Bohu?el, celý synod UHKC projevil svou jednotu s ním i s jeho herezemi. Namísto toho, aby ?ešil nejpodstatn?jší problém, a to, ?e L. Huzar hlásá hereze, p?idal se na jeho stranu a pomáhá mu v likvidaci pravov?rných. Jde o tyto hereze:1) zpochyb?ování Bo?ství Je?íše Krista2) zpochyb?ování panenství P?esvaté Bohorodi?ky3) zpochyb?ování v??nosti pekla4) propagování okultizmu a synkretismu5) v?št?ní kyvadlem6) schvalování homosexuality i v?rou?ného a morálního relativismu7) zpochyb?ování primátu a neomylnosti pape?e8) propagování reinkarnace

 

    Z toho d?vodu byl zformován pravov?rný synod biskup? UHKC, aby se stal protipólem t?chto herezí a alternativou pro ty, kdo si cht?jí zachovat spasitelnou víru v Je?íše Krista.

 

    a) Ro?ní zkušenost s intrikami heretického synodu i jeho nezájem ?ešit otázky ?istoty víry a rovn?? ml?ení Vatikánu na tak záva?ný problém, jakým jsou hereze uvnit? církve, nás p?ivedly k záva?nému rozhodnutí: zformovat Ukrajinskou pravov?rnou ?eckokatolickou církev (UPHKC). Tato církev se hlásí k apoštolské tradici, k jejím nem?nným základ?m k?es?anské víry obsa?eným v Bo?ím zjevení, v u?ení svatých otc? všeobecných koncil? a v Tradici církve, co? nese souhrnný název depositum fidei. UPHKC vyznává primát ?ímského pape?e. Co to prakticky znamená? Vyznává, ?e pape? je ve v?cech víry a mrav?, mluví-li ex cathedra, neomylný. Ve shod? s východní tradicí UPHKC hájí naši kanonickou autonomii, jakou m?ly patriarcháty v prvním tisíciletí. Základním pojítkem naší jednoty s pape?em je ?istota víry. Ú?AD PAPE?E BYL JE?ÍŠEM KRISTEM USTANOVEN PROTO, ABY CHRÁNIL ?ISTOTU VÍRY I BO?Í STÁDO P?ED VLKY – HERETIKY.

 

    Co se tý?e administrativního ?ízení naší církve, v ?ádném p?ípad? se nem??eme pod?ídit vatikánským dikasteriím, které dnes svojí ?inností popírají podstatu pape?ství a hlásají ?i kryjí hereze. Náš krok odd?lení se od heretik? a herezí není mo?né nazvat schizmou, ale naopak nutnou duchovní operací k záchran? pravov?rných v??ících v UHKC. SKRZE TENTO KROK MAJÍ NYNÍ U? VŠICHNI V??ÍCÍ UHKC, KN??Í, ?EHOLNÍCI I LAICI MO?NOST VYJÍT Z NADVLÁDY HERETIK? A ZA?LENIT SE POD PRAVOV?RNOU STRUKTURU. Z D?VODU REGISTRACE P?ED STÁTNÍMI ORGÁNY P?IJALA PRAVOV?RNÁ CÍRKEV UHKC NÁZEV UKRAJINSKÁ PRAVOV?RNÁ ?ECKOKATOLICKÁ CÍRKEV (UPHKC).

 

     Heretická struktura v ?ele s kardinálem Huzarem postupn? a rafinovan? likviduje pravov?rnost a všechny základy k?es?anské víry. Pravov?rný synod biskup? naopak vystoupil k uhájení d?dictví otc?, k uhájení apoštolské, pravé katolické víry. Heretici upadli do apostaze a ka?dý, kdo se jim pod?izuje, p?estává být katolíkem a rovn?? i k?es?anem. Do dnešního dne 11.8.2009, do dne ve?ejného ustanovení UPHKC pravov?rným synodem biskup?, nem?li kn??í, ?eholníci a v??ící jinou mo?nost ne? z?stávat pod vládou hereze. UPHKC se stala záštitou pro všechny, kte?í cht?jí z?stat v?rni katolické a apoštolské tradici.

 

    Ortopraxe bez ortodoxie nevnáší ?ivot, ale smrt. To znamená, ?e pouze zevn?jší k?es?anské formy a praktiky bez pravé víry vnášejí smrt.

 

    Spravedlivé by bylo, aby ka?dý heretický biskup kajícn? odstoupil a po právu dal místo pravov?rnému biskupovi, tak by byl Bo?í lid – církev – chrán?n pravov?rnými pastý?i p?ed herezemi a nemuselo by dojít k zevn?jší zm?n? - k zalo?ení nové oficiální struktury. Proto?e heretici neprávem z?stávají v ú?adu, nezbývá, ne? aby se pravov?rní ?eholníci, kn??í a v??ící odd?lili a vešli do nové pravov?rné struktury. Toto je jediná mo?nost, jak si zachovají spasitelnou víru a jak m??e být uhájeno k?es?anství na Ukrajin? p?ed herezemi!

 

    V ?em spo?ívá podstata hereze? Ovce se p?ed vlky p?išly schovat do ov?ince (církve). Vlk – heretik je p?evle?en za pastý?e a v ruce má pastý?skou h?l. Ovce se k n?mu tisknou a myslí si, ?e u pastý?e budou v bezpe?í. On sám je za?ne mordovat a pak otev?e dve?e sme?ce dalších vlk?, aby dokon?ili dílo smrti. Ovce mají jen jediné východisko – v pravý ?as vyjít z vl?í ohrady a p?ejít do Bo?í ohrady, kde je pravdivý pastý? a kde jedin? mohou získat v??ný ?ivot. V dnešní dob? heretici nemají ani tolik cti jako piráti, kte?í kdy? docházelo do boje, ?estn? stáhli ze sto?áru vlajku s královským znakem a vzty?ili vlajku se symbolem smrti. Hereze jsou jako lahve s jedem. Bylo by zlo?inem neozna?it je znakem smrti a dávat z nich lidem pít! Toto dnes d?lají heretici v církvi. Je to krutý, ale pravdivý obraz hereze a heretik? nejen v naší východní katolické církvi, ale dnes i v celé západní katolické církvi. Pod vládou hereze a heretik? se dnes v církvi jde oficiáln? po široké cest? do pekla. Ka?dý, kdo se s herezemi sjednotí, je otráven a ztrácí v??ný ?ivot.

 

    b) 11.8. 2009 byl dodate?n? na synodu zvolen vladyka Eliáš OSBM za zástupce hlavy UPHKC. Sekretá?em z?stává vladyka Markian OSBM.?lenové stálého synodu jsou+ Metod?j OSBM + Samuel OSBM + Markian OSBM + Eliáš OSBM

 

    c) Pravov?rný synod, který se sešel ve Lvov? – Brjuchovi?i, ve?ejn? vyhlásil zalo?ení Ukrajinské pravov?rné ?eckokatolické církve pod zkratkou UPHKC. Od?vodnil její oficiální existenci a napsal list Svatému otci, ?e vyznává jednotu katolické víry s ?ímským velekn?zem. Rovn?? byl napsán list prezidentu Ukrajiny V. Juš?enkovi, aby zamezil nezákonnému oddalování registrace této u? existující církve.

 

P?íloha:- List Svatému otci Benediktu XVI.- List prezidentu Ukrajiny V. Juš?enkovi

                                                                                                                  

                                                                                                                           Lvov – Brjuchovi?i, dne 11.8.2009


Přiložené soubory
Memorandum UPHKC Stáhnout Memorandum UPHKC .DOC 435.5 kB