čeština > Církev > Article

Pravov?rn? synod biskup? UHKC

Datum:   2008-09-03
Autor:  

 

                                  Pravov?rný synod biskup? UHKC

 

Vaše Svatosti,

s radostí Vám oznamujeme, ?e dne 1-3.9. 2008 se ve Lvov? a ve Stryju (Ukrajina) sešel pravov?rný Synod UHKC. S hlubokou úctou, láskou a oddanou poslušností Vám zasíláme své pozdravení a prosíme o Vaše po?ehnání.

 

My všichni ?lenové nového biskupského synodu vyznáváme všechny a jednotlivé pravdy katolické víry a odsuzujeme všechny bludy a hereze, které byly v historii dvoutisícileté tradice církve. Zvlášt? odsuzujeme sou?asné bludy spojené s historicko-kritickou metodou (HKT), které zpochyb?ují Bo?ství Pána Je?íše Krista, zpochyb?ují inspiraci Písma, ... Odsuzujeme nábo?enský relativismus a synkretismus (myšlení, ?e všechna nábo?enství vedou ke spáse). Tento synkretismus je spojen s pohanskými okultními praktikami.

 

Vyznáváme primát a neomylnost pape?e a zárove? vyznáváme v?rnost a poslušnost Vám, jako nástupci svatého Petra a zástupci Krista na zemi.

 

Základním krédem tohoto synodu je spása nesmrtelných duší a obnova církve v duchu evangelia, které hlásal sv. apoštol Pavel, jeho? jubilejní rok nyní pro?íváme.

 

Pravov?rný synod potvrdil J. Ex. Michaila Osida?e za hlavu UHKC. Pro jeho pokro?ilý v?k a zdravotní stav synod jmenoval J. Ex Teodozia Ivaškiva jeho zástupcem s delegovanými právy. Sekretá?em synodu se stal J. Ex. Markian V. Hitiuk, OSBM.

 

Tímto Vás laskav? prosíme o Vaše po?ehnání a pomoc. Kard. L. Huzar a jeho biskupský synod, který se bohu?el sjednotil s jeho apostatickými herezemi se dopoušt?jí v??i nám velmi nekorektních krok?. L?ou a o?er?ují nás v masmédiích, obracejí se na státní orgány (policii, SBU atd.) a usilují o jejich zneu?ití k našemu odstran?ní. Sna?í se o nelegální deportaci ?i zákaz pobytu pro ty biskupy pravov?rného synodu, kte?í nejsou ob?any Ukrajiny. Tímto situaci zaost?ují a kompromitují katolickou církev.

 

Navrhujeme toto ?ešení: Kard. L. Huzar a? je vzhledem na sv?j v?k a kompromitaci ú?adu vrchního arcibiskupa odvolán do d?chodu. Biskupové apostatického synodu a? se od?eknou herezí kard. L. Huzara a slíbí Vám opravdovou poslušnost. Po t?chto krocích jsme ochotni s nimi spolupracovat.

 

S velkou d?v?rou, láskou a oddaností o Vaše po?ehnání prosí pravov?rní biskupové UHKC

+ Michail Osida?, hlava Synodu UHKC

+ Josafat Vasyl Kavaciv, OSBM

+ Vasyl Teodozij Ivaškiv, OSBM, zástupce hlavy UHKC

+ Markian Vasyl Hitiuk, OSBM, sekretá? Synodu UHKC

+ Eliáš Antonín Dohnal, OSBM

+ Metod?j Richard Špi?ík, OSBM

+ Vasyl Peter Kolodi, OSBM-III

+ Timotej Patrik Sojka, OSBM-III

+ Samuel Robert Oberhauser, OSBM-III


Přiložené soubory
Pravov?rn? synod biskup? UHKC Stáhnout Pravov?rn? synod biskup? UHKC .DOC 29.5 kB