English > Actual > Article

Letter to Slovak MPs concerning the UN Global Compact on Migration (+polish version)

Post date:   2018-11-23
Autor:   BCP

 

To Slovak MPs

 

Dear Members of the Parliament of Slovakia,

the “UN Global Compact on Migration”, more precisely “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, is to be signed at the forthcoming meeting in Marrakesh. A number of states have decided not to sign this document: USA, Australia, Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Austria and many others are on the way to rejecting this compact, as it directly threatens their sovereignty, removes the difference between legal and illegal migration, and poses serious security risks with long-term consequences.

 

The consequences of illegal migration in the last few years have been obvious and alarming: social unrest, an enormous increase in crime, extreme health risks, cold-blooded terrorist attacks the victims of which are mostly the civilian population. The most vulnerable group is women and girls, who in many cases become victims of brutal rape, in some cases even fatal. Another product of illegal migration is so-called no-go zones, which are not subordinated to the local law of the state. On the contrary, Muslims establish there unacceptable Sharia law which proclaims hatred against the non-Muslim population. Security risks are constantly rising, and the police or the prosecutor’s office cannot intervene in these zones. “No-go” zones are small Islamic states that occupy the territory of foreign states. Their direct intent is to dominate the territory and to establish Islam throughout the country. Real facts and crimes point to the fact that local Europeans are increasingly becoming the target of attacks by illegal migrants. Muslims are trying to eradicate Christian holidays because they “offend” them. What is frightening, however, is that local authorities many times meet the demands of Muslims and not only cancel holidays but also remove Christian symbols, culture and tradition. It is a state of undeclared jihad.

 

It is therefore incomprehensible that someone now wants to sign the UN Global Compact on Migration, which is an accelerator of Europe’s Islamization. It is currently presented as a non-binding document. So we ask why you need to sign it?! This is obvious manipulation because the document uses the term “we bind ourselves” dozens of times. It means that tomorrow one can expect this document to acquire a binding character as a document of international law. This is a tactics of leading the states into a trap and destroying their sovereignty with their own hands.

 

In view of the enormous danger resulting from the long-term consequences of signing this migration compact, such as the threat to Christian civilization, to the sovereignty of the Slovak Republic and to the security of its citizens, we hereby appeal to You, Members of the Parliament of Slovakia, to take a binding decision during the parliamentary session and reject the UN Global Compact on Migration. This decision must be binding for the entire Government, in the first place for the Minister of Foreign Affairs, M. Lajčák.

 

It is a struggle for the preservation of Slovakia, its sovereignty and Christian civilization. Stand up for God and for the nation!

       Praying for You and for the whole nation,

 

+ Methodius OSBMr                          + Timothy OSBMr
Secretary Bishops of the Byzantine Catholic Patriarchate

 

21 November 2018

 

Copies to:

Presidents and Governments of the V4 countries

Bishops and priests of Slovakia

Mass media

 

Download: Letter to Slovak MPs concerning the UN Global Compact on Migration (21/11/2018)

 

*           *           *

 

Członkom Rady Narodowej Republiki Słowackiej

 

Drodzy członkowie Rady Narodowej!

Zbliża się spotkanie w Marrakeszu, na którym ma zostać podpisany „Światowy Pakt ONZ w sprawie Migracji”, a dokładniej ‒„Pakt globalnego porozumienia na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji”. Ten dokument postanowiły nie podpisywać kilka krajów: USA, Australia, Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Austria, a wiele innych są na drodze do odrzucenia tego paktu, ponieważ on bezpośrednio zagraża ich niepodległości, zaciera różnicę między legalną i nielegalną imigracją i w długotrwałym wymiaru jest wielkim ryzyko dla bezpieczeństwa.

 

Wyniki nielegalnej migracji w ostatnich latach są oczywiste i alarmujące: niepokoje społeczne, ogromny wzrost przestępczości, bardzo wzrastający ryzyko w dziedzinie ochrony zdrowia, zimnokrwistych ataków terrorystycznych, których ofiarą jest głównie ludność cywilna. Najbardziej wrażliwą grupą są kobiety i dziewczęta, które w wielu przypadkach stają się ofiarami brutalnego gwałtu, nawet są przypadki śmiertelny. Innym wynikiem nielegalnej migracji jest tzw. „no-go“ strefy, które nie podlegają lokalnym prawom państw. Wręcz przeciwnie, muzułmanie ustanawiają niedopuszczalne prawo szariatu, które głosi nienawiść wobec ludności niemuzułmańskiej. Zagrożenia bezpieczeństwa stale rosną, policja i prokuratorzy w tych strefach bezczynny. Strefy „no-go“ ‒ to małe państwa islamskie, które okupują terytorium obcych państw. Ich bezpośrednim zamiarem jest dominacja i ustanowienie islamu w całym kraju. Prawdziwe fakty i zbrodnie wskazują na to, że lokalna populacja europejska coraz częściej staje się celem ataków nielegalnych imigrantów. Muzułmanie próbują wykorzenić święta chrześcijańskie, ponieważ dla nich one są tzw. obraźliwe. No szokuje to, że lokalne władze często sprzyjają muzułmanom i usuwają nie tylko święta, ale także chrześcijańskie symbole, kulturę i zwyczaje. Jest to stan nieogłoszonego dżihadu.

 

Dlatego niezrozumiałe, jak dzisiaj ktoś może chcieć podpisać Światowy Pakt ONZ w sprawie Migracji, który jest akceleratorem islamizacji Europy. Obecnie przedstawiają go jako niewiążący dokument. Dlaczego więc musimy to podpisać?! Jest to oczywista manipulacja, ponieważ dokument zawiera kilkadziesiąt razy termin „popełniamy”. Oznacza to, że jutro oczekuje się, że dokument ten stanie się wiążącym dokumentem prawa międzynarodowego. Jest to sposób złapać państwa w pułapkę i zniszczyć ich niepodległość ich własnymi rękami.

 

Ze względu na ogromne niebezpieczeństwa wynikające z długoterminowych rezultatów podpisania tego paktu o migracji, takich jak zagrożenie dla cywilizacji chrześcijańskiej, niepodległość Słowacji i bezpieczeństwo jej mieszkańców, wzywamy was, członków Rady Narodowej Republiki Słowackiej do przyjęcia wiążących decyzji na posiedzeniu Rady Narodowej Republiki Słowackiej o niepodpisaniu Światowego Paktu ONZ w sprawie Migracji. Ta decyzja musi być wiążąca dla całego rządu, najpierw dla Ministra Spraw Zagranicznych pana M. Lajczaka.

To ratunek Słowacji, jej niepodległości i cywilizacji chrześcijańskiej. Wystąpcie za Boga i naród!

       Modlą się za was i za cały naród,

 

+ Metody, OSBMr       + Tymoteusz, OSBMr
biskupi-sekretarze Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

 

21. 11. 2018

 

Pobierz: Członkom Rady Narodowej Republiki Słowackiej (21. 11. 2018)