English > About Church

Prophesy over America! (+video)

Post date:   2018-10-04
Autor:   BCP
Archbishop Carlo Maria Viganò, the former Nuncio to USA, has bravely revealed homosexual network crimes in the highest places in the Church. His courageous step has broken the ice. Nevertheless, the behind-the-scenes psychological and spiritual struggle continues, aimed at self-destruction of America as well as other nations in line with the program of so-called reduction of mankind. The Scripture says, “Our struggle … is against the demonic forces in the heavenly places.” (Eph 6:10f)PROPHETIC PRAYER FOR THE RESURRECTION OF AMERICA

Post date:   2018-10-03
Autor:   BCP
Before beginning this prayer, confess your sins before God and before yourself: I am an egoist. When someone admonishes me for whatever error, I take offence. I avoid sound self-criticism. I criticize and condemn others; however, what I condemn I do myself. Whenever I do something good, it just increases my feeling of superiority. I see the speck in my neighbor’s eye, but I cannot see the log in my own eye. I am lazy to seek the truth and to endure suffering for its sake. I do not read the Bible and the lives of saints, and I am not familiar with them. I do not bear in mind the ultimate reality, which is death, God’s judgment and eternity! I am interested in all kinds of philosophies or psychologies, but I do not seek the true psychology and philosophy of the Gospel which is vital in life. “The wages of sin is death.” Jesus died for you and for your sins. The name “Jesus” is a Grecized form of the Hebrew name “Yehoshua”. It is the holy name of God and the Word of God says about it: “Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.” (Rom 10:13)V4 – Bűnbánat –Pünkösd (video in Hungarian)

Post date:   2018-05-07
Autor:   BCP
V4 – Bűnbánat –PünkösdV4 – pokuta – Pięćdziesiątnica (wideo/polska wersja)

Post date:   2018-05-04
Autor:   BCP
V4 – pokuta – PięćdziesiątnicaA letter to ex-Pope Benedict XVI (+ video)

Post date:   2018-04-13
Autor:   BCP
Dear ex-Pope Benedict,the Byzantine Catholic Patriarchate addresses You with a request the purpose of which is restoration of the Church. It concerns primarily the issue of Vatican Council II and its fruits that we are reaping today. Therefore, what is required of You is a gesture of repentance for Vaticanum II which You attended as a peritus. It is enough if You make a single statement today: “Concilium Vaticanum Secundum was heretical. Its fruits today are the evidence.” Without this clear attitude, the truth cannot be called the truth, a lie a lie and a heresy a heresy, and so the Church cannot repent. We beseech You on behalf of poor Catholics: do set an example of true repentance now, so that the Church may be released from the curse and saved from self-destruction.A V4 keresztények bünbánattartása Pünkösd előtt (in Hungarian)

Post date:   2018-04-10
Autor:   BCP
Köszönet mindazoknak, akik Csehországban és Szlovákián, Húsvét hétfőn őrt álltak,tereken zászlót tartva kezükben, ezzekkel a feliratokkal: Állj, gyermekrablásnak! (Isztambul)Állj, iszlamizációnak! (Dublin IV)S.O.S.: Jézus, ments meg minket! De ez a küzdelem nem szűnt meg Szlovákiában és a V4-es országokban sem. Ezért a bizánci katolikus pátriárka ismét arra ösztönzi a keresztényeket Csehorszában, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon, hogy az ima fogadalmat hosszabítsák meg Pünkösdig, május 20-ig a Szentlélek ünnepéig. Bárcsak igéretet tennének más hívők is. "Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6,12).Repentance of the Christians of the V4 countries before Pentecost (video)

Post date:   2018-04-08
Autor:   BCP
Thanks are due to all who kept watches in the Czech Republic and Slovakia on Easter Monday. To them who stood on the squares with placards:Stop to the stealing of children! (Istanbul)Stop to Islamization! (Dublin IV)SOS: Jesus, save us! However, the fight has ended neither in Slovakia nor in the V4 countries. Therefore, the Byzantine Catholic Patriarchate calls again on the Christians of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary to extend their promise to the Feast of the Holy Spirit, 20 May. May other believers make the same promise. “We do not wrestle against flesh and blood, but against the spiritual forces, the world rulers beneath heaven.” (cf. Eph 6:12f)Pokuta chrześcijan krajów V4 przed Zesłaniem Ducha Świętego (wideo/polska wersja)

Post date:   2018-04-07
Autor:   BCP
Dziękujemy wszystkim, którzy w Czechach i na Słowacji w Poniedziałek Wielkanocny stali na warcie. Stali na placach z transparentami: Stop kradzież dzieci! (Stambuł) Stop islamizacje! (Dublin IV) S.O.S.: Jezu, ratuj nas! Jednak ta walka nie zakończyła się ani na Słowacji, ani w krajach V4. Dlatego Bizantyjski Katolicki Patriarchat ponownie zachęca chrześcijan z Czech, Słowacji, Polski i Węgier do przedłużenia swojej obietnicy do święta Zesłania Ducha Świętego 20 maja. Niech obietnicę złożą także inne chrześcijanie. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12).Bűnbánat és imádság - a V4 országok püspökeinek (in Hungarian)

Post date:   2018-03-30
Autor:   BCP
Nagyböjti időszak csúcsosodik, belépünk a Szent hétbe. Emlékezünk Krisztus Megváltó halálára és dicsőséges Feltámadására.A bizánci katolikus patriarchátus kéréssel fordul Önökhöz , a V4 országainak tiszteletreméltó püspökiehez. Ösztönözzenek húsvéti felvonulásra 2018. április 2-án. Ez a felvonulás legyen minden faluban és városban a családért és nemzetért. Tisztelt püspökök és papság, bűnbánat ezen formája által, készítsétek el az utat Isten csodájának. V4- ek országait: Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot, akkor Isten megmenti!Pokuta i modlitwa – biskupom krajów V4 (+ wideo)

Post date:   2018-03-28
Autor:   BCP
Czas postu osiąga punkt kulminacyjny, wchodzimy do Wielkiego Tygodnia. Wspominamy zbawczą śmierć Chrystusa i Jego Chwalebne Zmartwychwstanie.Bizantyjski Katolicki Patriarchat prosi Was, szanowni biskupi z krajów V4: Zachęcajcie do procesji wielkanocnej 2 kwietnia 2018 roku. Niech ta manifestacja w obronie rodziny i narodu następnie odbędzie się w każdej wiosce i w każdym mieście. Drodzy biskupi i kapłani, przez tę konkretną formę pokuty przygotujcie drogę do cuda Bożego. Wtedy Bóg uratuje kraje V4: Czechy, Słowację, Węgry i Polskę!Repentance and prayer – to the bishops of the V4 countries (+ video)

Post date:   2018-03-27
Autor:   BCP
The Lenten season culminates; we are entering the Holy Week. We commemorate Christ’s redemptive death and His glorious resurrection.The Byzantine Catholic Patriarchate is pleading You, Most Reverend Bishops of the V4 countries: Please, encourage Your priests and believers to hold the Easter procession on 2 April 2018. This demonstration in support of the family and nation will then take place in every village and town.Dear bishops and priests, prepare the way for God’s miracle through this specific form of repentance. God will then save the V4 countries: Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland!Czesi i Morawianie, powstańcie! (+ wideo)

Post date:   2018-03-19
Autor:   BCP
Rok 2018 jest rokiem 100-lecia Republiki Czeskiej. A właśnie w tym samym roku powstają dwa wielkie niebezpieczeństwa: grozi ratyfikacja Konwencji Stambulskiej i podpisanie Konwencji Dublin IV! Państwa członkowskie Unii Europejskiej, czyli i Czechy, zostaną zmuszone przyjmować islamistów, albo płacić miliardowe kary. Czesi i Morawianie, w tym roku decyduje się o istnieniu i nieistnieniu naszego narodu! Islamizacja (Dublin) – to jest jeden karabin maszynowy, skierowany na człowieka, a po drugiej stronie zostaje skierowany drugi – karabin genderu z GREVIO (Stambuł). Wybierz, kim  chcesz zostać zastrzelony – jednym lub drugim? Lub oboma? Jakie jest rozwiązanie? Obudźcie się z obojętności i pokażcie swój sprzeciw! Niech Poniedziałek Wielkanocny będzie początkiem wielkiego procesu zmartwychwstania narodu! Czesi i Morawianie, powstańcie!Csehek és Morvák, ébredjetek! (in Hungarian)

Post date:   2018-03-19
Autor:   BCP
A 2018-as év a Cseh Köztársaság 100. évfordulójának éve, és ebben az évben két nagy veszély fenyeget bennünket. Fenyeget az Isztambuli Egyezmény ratifikálása és a Dublin IV. aláírása. Az Európai Unió tagállamai, köztük a Cseh Köztársaság is, hogy véglegesen befogadjanak iszlamokat, milliárdos bírságot fognak fizetni. Csehek és Morvák, ebben az évben döntenek nemzetünk létezéséről és nem létezéséről! Iszlamizálódás (Dublin), egy géppuska, melyet emberre irányítnak egyik oldalról és másik oldalról ez gender Grevie (Isztambul). Válaszd ki, hogy mellyikkel oldalról akarod, hogy lelőjenek. Vagy mindkettőröl? Mi a megoldás? Lépjen ki a közömbösségből és mondja meg az ellenvéleményét! A húsvét hétfője lehet a nemzet feltámadásának nagyszerű folyamata! Csehek és morvák, ébredjetek!Repentance in Lent 2018

Post date:   2018-02-26
Autor:   BCP
A draft pastoral letter for Czech bishopsIs the papacy needed today? (+ video)

Post date:   2018-02-17
Autor:   BCP
The main problem in the Catholic Church today is the abuse of the papal authority and the unity of Catholics with a heretic, whether consciously or unconsciously. Therefore, the Byzantine Catholic Patriarchate has made public the excommunication of the invalid Pope Francis and declared that he has been expelled from the Church! However, Francis is just the tip of the iceberg and the external manifestation of the internal cancer of the Church. Every Catholic, if he wants to remain in the Church and be saved, must separate himself from the heresies advocated by pseudo Pope Francis.Das Geheimnis von Fatima nach 100 Jahren – Zweiter Teil: Nicht nur für Politiker (in German)

Post date:   2018-02-16
Autor:   BCP
Die christlichen Nationen sind in eine Phase eingetreten, in der die Dinge in den Bereichen Politik, Bildung oder des öffentlichen Lebens nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Die sogenannte politische Korrektheit wird gefördert, um die schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu vertuschen. Diese spirituelle Atmosphäre erlaubt es nicht, das Böse als böse zu bezeichnen. Das Böse muss als was Gutes gesehen werden, daher können sich die Menschen nicht dagegen wehren. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Selbstzerstörung des Einzelnen und der Nation unter dem Deckmantel positiver Begriffe durchgesetzt werden muss. Jeder muss nach dem Diktat der geheimen Eliten spielen. Diejenigen, die dem NWO-System in der gegenwärtigen psychologischen Kriegsführung widerstehen, müssen bereit sein, dafür ihr Leben zu opfern. Aber dieser Kampf ist es wert und ist bedeutsam! Die Nation braucht Helden, Propheten, die die Wahrheit sehen und verteidigen. Die Botschaft von Fatima betrifft jeden Politiker und jede Person. Innere Buße (Metanoia) bedeutet eine Veränderung der Denkweise, d.h. Lügen zu brechen und die Wahrheit anzunehmen.Tajemnica Fatimy po 100 latach – Część 2: Nie tylko dla polityków (+ wideo - Polish version)

Post date:   2018-02-15
Autor:   BCP
Chrześcijańskie narody osiągnęły stadium, w którym ani w dziedzinie polityki, ani edukacji, ani publicznego życia w ogóle, rzeczy nie można nazwać prawdziwymi imionami. Była wprowadzona tzw. poprawność, której zatuszują nawet największe zbrodnie przeciwko ludzkości. Ta duchowa atmosfera nie pozwala, by zło zostało nazwane złem. Istnieje niepisane prawo, że samozniszczenie człowieka i narodu musi być propagowane pod pozytywnymi pojęciami. Każdy musi zagrać komedię dyktowaną przez ukryte elity. Kto w obecnej wojnie psychologicznej przeciwstawia się systemowi NPŚ, musi być gotowy poświęcić i swoje życie. Ale tę walkę wartą prowadzić, ma to sens! Ludzie potrzebują bohaterów, proroków, którzy widzą prawdę i ją chronią. Wezwanie z Fatimy dotyczy każdego polityka i każdej osoby. Skrucha – metanoja, zmiana myślenia –  oznacza oddzielenie od kłamstwa i akceptowanie prawdy.The Secret of Fatima after 100 years – Part two: Not only for politicians (+ video)

Post date:   2018-02-13
Autor:   BCP
Christian nations have come to a stage when things can no longer be called by their proper names either in the sphere of politics or education or public life in general. So-called political correctness is being promoted to cover up the most serious crimes against humanity. This spiritual atmosphere does not allow evil to be called evil. Evil must be accepted as good, so people are unable to defend themselves against it. It is an unwritten law that self-destruction of the individual and nation must be enforced under the guise of positive terms. Everyone must play-act following the dictates of the secret elites. Those who resist the NWO system in the current psychological warfare must be prepared even to make the sacrifice of their lives. But this battle is worth it, and is significant! The nation needs heroes, prophets, who see the truth and defend it.  The message of Fatima concerns every politician and every person. Repentance – metanoia – a change of mind means to break with lies and to accept the truth.Beware! You will choose life or death! /letter concerning presidential elections in CR/

Post date:   2018-01-23
Autor:   BCP
It’s not about the candidate’s artificial image. It’s about the inside! What system either of them represents.Today, reduction of humanity is being promoted with the use of two basic means:1. the positive term of aid to refugees – Islamization and the destruction of the nation;2. the positive term of human rights – moral degradation through gender schizophrenia coupled with child stealing by so-called social services.President Zeman not only uplifts the state economically and gradually delivers it from the yoke of bondage, but also defends the nation against these two autogenocidal streams.Christmas wishes 2017 (video)

Post date:   2017-12-22
Autor:   BCP
Christmas wishes 2017
 |<     <<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     >>      >|