English > About Church

Is the papacy needed today? (+ video)

Post date:   2018-02-17
Autor:   BCP
The main problem in the Catholic Church today is the abuse of the papal authority and the unity of Catholics with a heretic, whether consciously or unconsciously. Therefore, the Byzantine Catholic Patriarchate has made public the excommunication of the invalid Pope Francis and declared that he has been expelled from the Church! However, Francis is just the tip of the iceberg and the external manifestation of the internal cancer of the Church. Every Catholic, if he wants to remain in the Church and be saved, must separate himself from the heresies advocated by pseudo Pope Francis.Das Geheimnis von Fatima nach 100 Jahren – Zweiter Teil: Nicht nur für Politiker (in German)

Post date:   2018-02-16
Autor:   BCP
Die christlichen Nationen sind in eine Phase eingetreten, in der die Dinge in den Bereichen Politik, Bildung oder des öffentlichen Lebens nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Die sogenannte politische Korrektheit wird gefördert, um die schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu vertuschen. Diese spirituelle Atmosphäre erlaubt es nicht, das Böse als böse zu bezeichnen. Das Böse muss als was Gutes gesehen werden, daher können sich die Menschen nicht dagegen wehren. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Selbstzerstörung des Einzelnen und der Nation unter dem Deckmantel positiver Begriffe durchgesetzt werden muss. Jeder muss nach dem Diktat der geheimen Eliten spielen. Diejenigen, die dem NWO-System in der gegenwärtigen psychologischen Kriegsführung widerstehen, müssen bereit sein, dafür ihr Leben zu opfern. Aber dieser Kampf ist es wert und ist bedeutsam! Die Nation braucht Helden, Propheten, die die Wahrheit sehen und verteidigen. Die Botschaft von Fatima betrifft jeden Politiker und jede Person. Innere Buße (Metanoia) bedeutet eine Veränderung der Denkweise, d.h. Lügen zu brechen und die Wahrheit anzunehmen.Tajemnica Fatimy po 100 latach – Część 2: Nie tylko dla polityków (+ wideo - Polish version)

Post date:   2018-02-15
Autor:   BCP
Chrześcijańskie narody osiągnęły stadium, w którym ani w dziedzinie polityki, ani edukacji, ani publicznego życia w ogóle, rzeczy nie można nazwać prawdziwymi imionami. Była wprowadzona tzw. poprawność, której zatuszują nawet największe zbrodnie przeciwko ludzkości. Ta duchowa atmosfera nie pozwala, by zło zostało nazwane złem. Istnieje niepisane prawo, że samozniszczenie człowieka i narodu musi być propagowane pod pozytywnymi pojęciami. Każdy musi zagrać komedię dyktowaną przez ukryte elity. Kto w obecnej wojnie psychologicznej przeciwstawia się systemowi NPŚ, musi być gotowy poświęcić i swoje życie. Ale tę walkę wartą prowadzić, ma to sens! Ludzie potrzebują bohaterów, proroków, którzy widzą prawdę i ją chronią. Wezwanie z Fatimy dotyczy każdego polityka i każdej osoby. Skrucha – metanoja, zmiana myślenia –  oznacza oddzielenie od kłamstwa i akceptowanie prawdy.The Secret of Fatima after 100 years – Part two: Not only for politicians (+ video)

Post date:   2018-02-13
Autor:   BCP
Christian nations have come to a stage when things can no longer be called by their proper names either in the sphere of politics or education or public life in general. So-called political correctness is being promoted to cover up the most serious crimes against humanity. This spiritual atmosphere does not allow evil to be called evil. Evil must be accepted as good, so people are unable to defend themselves against it. It is an unwritten law that self-destruction of the individual and nation must be enforced under the guise of positive terms. Everyone must play-act following the dictates of the secret elites. Those who resist the NWO system in the current psychological warfare must be prepared even to make the sacrifice of their lives. But this battle is worth it, and is significant! The nation needs heroes, prophets, who see the truth and defend it.  The message of Fatima concerns every politician and every person. Repentance – metanoia – a change of mind means to break with lies and to accept the truth.Beware! You will choose life or death! /letter concerning presidential elections in CR/

Post date:   2018-01-23
Autor:   BCP
It’s not about the candidate’s artificial image. It’s about the inside! What system either of them represents.Today, reduction of humanity is being promoted with the use of two basic means:1. the positive term of aid to refugees – Islamization and the destruction of the nation;2. the positive term of human rights – moral degradation through gender schizophrenia coupled with child stealing by so-called social services.President Zeman not only uplifts the state economically and gradually delivers it from the yoke of bondage, but also defends the nation against these two autogenocidal streams.Christmas wishes 2017 (video)

Post date:   2017-12-22
Autor:   BCP
Christmas wishes 2017Das Geheimnis von Fatima nach 100 Jahren - Erster Teil: Apostasie in der Kirche (in German)

Post date:   2017-12-16
Autor:   BCP
Dieses Jahr ist der 100. Jahrestag der Marienerscheinungen in Fatima. Was ist diesen Erscheinungen vorausgegangen und was folgte danach? Im 18. Jahrhundert kam es zur Aufklärung. Nach der Aufklärung im 19. Jahrhundert folgte das Moderne Zeitalter. Es führte zur Zerstörung der grundlegenden Wahrheiten des Christentums – zur Apostasie in der Kirche. Das Papsttum wurde missbraucht, um einen Prozess des Autogenozids der Kirche einzuleiten. Johannes XXIII. und Paul VI. haben während ihres gesamten Papsttums die Ketzereien gefördert. Deshalb war und ist das Zweite Vatikanische Konzil ungültig und diese Päpste müssen als Ketzer posthum aus der Kirche exkommuniziert werden! Sie begangen ein weit größeres Verbrechen als Papst Honorius, der posthum aus der Kirche exkommuniziert wurde (vgl. Bulle von Paul IV. "Cum Ex Apostolatus Officio"). Dies ist der erste Schritt zur wahren Buße für die Apostasie in der Kirche!  Tajemnica Fatimy po 100 latach - Część 1: Apostazja w Kościele (+ wideo - Polish version)

Post date:   2017-12-13
Autor:   BCP
  W tym roku minęło 100 lat od zjawienia w Fatimie. Co tomu poprzedziło i co miało nastąpić?   W XVIII wieku nastąpiło oświecenie. W XIX wieku z oświecenia wyłania się modernizm. W rzeczywistości chodziło o zniszczenie podstawowych prawd chrześcijaństwa – o apostazje w Kościele. Papieski rząd był nadużyty, aby wprowadzić proces auto-genocydu w Kościele. Jan XXIII i Paweł VI, jako papieże, rozwinęli herezje. Dlatego Sobór Watykański II był i jest nieprawidłowy, a te papieże jako heretycy powinni być pośmiertnie ekskomunikowane z Kościoła! Oni popełnili wiele większą przestępczość niż papież Honoriusz, który został pośmiertnie ekskomunikowany z Kościoła (zob. Bulla Pawła IV «Cum ex Apostolatus Officio»). To pierwszy krok w kierunku prawdziwej pokuty za apostazje w Kościele!The Secret of Fatima after 100 years - Part one: Apostasy in the Church (+ video)

Post date:   2017-11-14
Autor:   BCP
This year marks the centenary of the apparition at Fatima. What preceded it and what followed it?The 18th century saw the rise of the Enlightenment. The continuation of the Enlightenment in the 19th century was Modernism. It resulted in the destruction of the fundamental truths of Christianity – apostasy in the Church. The papacy was abused to launch a process of autogenocide of the Church.Poles versus Islamization (+ video)

Post date:   2017-11-13
Autor:   BCP
At a critical moment at the Battle of Vienna in 1683, the King of Poland intervened with his troops, and Europe was saved from the crescent rule!Faced with current Islamization, the Poles turned to God for help by the prayer of the Rosary. The government subsequently quitted a credit line from the IMF and refused to implement migrant quotas! At the same time, however, Archbishop Wojciech Polak abused his pastoral authority with a gross lie and opposed the authority of God! He threatened to exclude every priest who protects the faith and the nation. Let the punishment by which he threatens fall on him. Let him be excluded!Polacy przeciwko islamizacji (+ wideo - polish version)

Post date:   2017-11-12
Autor:   BCP
W krytycznym momencie bitwy pod Wiedniem w 1683 r. dołączył się do walki polski król ze swoim wojskiem, a Europa została uratowana od panowania półksiężyca!   W dzisiejszej islamizacji Polacy zwrócili się do Boga w modlitwę Różańca z prośbą o pomoc. W wyniku rząd odrzucił kredyt MFW i kwotę islamizacji! Ale jednocześnie arcybiskup Wojciech Polak brutalnym kłamstwem nadużył swego duszpasterskiego autorytetu i sprzeciwił się autorytetowi Boga! Groził ekskomuniką każdemu kapłanowi, który chroni wiarę i swój naród. Kara, którą grozi, niech spadnie na niego. Niech on zostanie ekskomunikowany!The salvation of Germany – continuous prayer and repentance

Post date:   2017-09-30
Autor:   BCP
In recent years, Germany has witnessed mass Islamization which the citizens must not defend themselves against! Making the crimes of migrants public is a punishable offence! Still, Merkel’s party has won the elections (2017) again. Has the German people taken leave of their senses or was the election falsified? This process of spiritual and physical suicide has deeper roots. These are heresies that have brought a curse upon Christianity as a whole. Vatican II is responsible for the Islamization of Europe. The only solution today is repentance, i.e. renunciation of heresies. Salvation is in Christ alone. Not in various heretical theologies or pagan cults. We therefore call on every Christian to make a promise to God these days to pray one hour every day for the salvation of their nation. No one can now save Germany but God alone! It depends on your repentance and your prayer!Patriarch Elijah’s message on the feast of the Transfiguration

Post date:   2017-08-06
Autor:   BCP
Three disciples, Peter, James and John, were witnesses of Jesus’ transfiguration on Mount Tabor in Galilee. The light of Jesus’ Divinity shone on them. It was a great experience for them. You think to yourself: If I had a vision, my faith would deepen. But we can see what an impact that vision had on the apostles. After a few days these three disciples were on the Mount of Olives in the Garden of Gethsemane and instead of praying with Jesus and staying with Him in His abandonment, they were sleeping. After His transfiguration, Jesus says to the apostles about His suffering and resurrection. He said to them so many times that He would rise from the dead but practically they did not believe in that, not even when it happened. How strong our corrupt nature is!An attack on a contemplative monastery with Molotov cocktails /An open letter to the President of Ukraine P. Poroshenko/

Post date:   2017-07-14
Autor:   Contemplative sisters
Dear Mr President, we hereby address You with a request for help and protection of our monastery in Lvov-Bryukhovychi since the lives of our Sisters are repeatedly in danger! On 13 July 2017, at 23:30, there was an attack on our monastery. An unknown group of men threw Molotov cocktails at the windows. There were 30 religious sisters and 5 guests sleeping inside. Only by a miracle of God there was no catastrophe and the monastery was not turned into a mass grave.Spiritual mobilization in the US will continue until December 31, 2017 /Part 7/

Post date:   2017-04-27
Autor:   BCP
The prayer mobilization was announced until May 1, 2017. However, the insidious struggle continues. The President is under strong pressure, changing his program and losing the initial direction. It is necessary to continue in prayer mobilization! Therefore, it is extended until December 31, 2017.Vatican II, Mohammed and Islam

Post date:   2017-04-21
Autor:   BCP
The authors of Vatican II documents with the spirit of aggiornamento encoded heresies in positive and ambiguous formulations under the aegis of the Council and the Pope. Nobody could dare to point out hidden fraud! They committed the gravest crime – an abuse of ecclesiastical and divine authority against the Church and against God!Easter pastoral letter – 2017

Post date:   2017-04-16
Autor:   BCP
Today we celebrate the day of the glorious Resurrection of Christ! This day Jesus encountered women and the apostles several times. Even you can encounter the Risen Christ today! At the moment of our death, we will see Jesus in all His glory. Maybe some of us very soon. But how shall we encounter the living Jesus today? Jesus is in our midst, even though we cannot see Him with our physical eyes. He is present not only in the sacraments but He is also in us when we show true repentance. We experience His powerful presence especially in the hard trials of life, such as the death of our loved ones. If we abide and believe in His Word, we experience His closeness and comfort. Like a blind person who feels the closeness of the one who loves him, hears his voice and feels his presence, even though he does not see him. In such moments, Jesus speaks to our heart.Part 5: Spiritual mobilization for Trump

Post date:   2017-03-26
Autor:   BCP
In spiritual mobilization, the most important thing is unity with Christ. The Blood of Christ cleanses from sins. However, original sin, the hotbed of evil, remains in us, and it infects and paralyzes the soul. Realize the following truth at least for 1 minute in prayer: “I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me.” (Gal 2:20) If you stand in this truth by faith, the old self – the root of evil in you – is crucified with Christ. Realize this, and at the same time realize the last minute of your life!Lent 2017 – A reform of the Church (+ video)

Post date:   2017-03-14
Autor:   BCP
Speaking about repentance, Jesus emphasized twice: “Unless you repent, you will all perish!” And He continued with the Parable of the Barren Fig Tree: “Then he said to the keeper of his vineyard, ‘Look, for three years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down; why does it use up the ground?’ But he answered and said to him, ‘Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. And if it bears fruit, well. But if not, after that you can cut it down.’” (Lk 13:1-9) This parable concerns you too. Jesus gives you a chance this year also, in this Lenten time. Unless you bear fruits worthy of repentance, you will suffer the same fate as the barren fig tree. You will be cut down, thrown out of God’s vineyard and thrown into the fire.Repent, and believe in the Gospel (Mk 1:15) - Part 6. Vatican Council II and heresies

Post date:   2017-03-09
Autor:   BCP
At the beginning of the 18th century, a semi-secret association of Freemasons was founded. It is a mixture of gnosticism and occultism. The goal of the Masons is to destroy Christianity and to establish the worship of Satan by asserting their global supremacy. If a Catholic has become a member of the lodge, he is automatically excommunicated from the Church and is no longer a Christian! In the 18th century, a movement called the Enlightenment arose under the influence of the Masons. It had an impact not only on the worldly affairs but on the Church too. The Enlightenment had its continuation in nineteenth-century Modernism. Modernism sought to conform the truths of faith to the world – so called aggiornamento. That actually meant elimination of the essential truths of Christianity – spiritual euthanasia.
 |<     <<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14     >>      >|